Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

,,Podpora sladkovodní akvakultury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ",,Podpora sladkovodní akvakultury"— Transkript prezentace:

1 ,,Podpora sladkovodní akvakultury
VÝROČNÍ KONFERENCE ,,Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů“

2 Uvítání a zahájení Ing. Renáta Komiková

3 PROGRAM 1) Uvítání a zahájení 10:00 – 10:10 Ing. Renáta Komiková
Pokrok v implementaci OP Rybářství 10:10 – 10:35 3) Budoucnost akvakultury a OP Rybářství – 2014+ 10:35 – 10:50 Ing. Kateřina Krylová 4) Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství 10:50 – 11:05 Ing. Petr Tůma a Roman Pfau, zástupci firmy BioFish s.r.o.

4 5) Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství 11:05 – 11:20
Josef Bláhovec, zástupce firmy Pstruhařství Mlýny 6) Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR 11:20 – 11:40 Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz Monitoring úniku úhoře říčního 11:40 – 12:00 Dipl. Ing. Jiří Musil, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na léta 12:00 – 12:15 Ing. Martin Pělucha, Ph.D., IREAS Centrum, o.p.s.

5 Plná elektronizace příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství
12:15 – 12:30 Ing. Antonín Vavrečka, Státní zemědělský intervenční fond Diskuze 12:30 – 12:45 11) Slovo na závěr 12:45 – 12:55 Ing. Renáta Komiková Občerstvení, neformální setkání účastníků 13:00 – 15:30 Restaurace Victoria

6 Pokrok v implementaci OP Rybářství 2007 - 2013
Ing. Renáta Komiková

7 Provádění OP Rybářství
nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007– ,,implementační nařízení“ usnesením vlády č. 854/2007 schválen ,,Národní strategický plán pro oblast rybářství na období “ usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 schválen Operační program Rybářství

8 Cíle Operačního programu Rybářství
udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb modernizace zpracovatelských kapacit

9 Finanční rámec Operačního programu Rybářství
alokace 27,1 milionu EUR z EFF na období 2007 – 2013 podíl ČR na celkovém finančním objemu EFF je 0,6 % - přes 4,3 mld. EUR podíl ČR na objemu EFF pro cíl Konvergence je 0,8 % - necelých 3,3 mld. EUR na dotacích pro OP Rybářství může ČR vyplatit cca 904 mil. Kč

10 Prioritní osy OP Rybářství

11 Opatření Opatření Opatření pro produktivní investice do akvakultury Opatření Opatření na ochranu vodního prostředí Opatření Opatření v oblasti zdraví zvířat Opatření Investice do zpracování a uvádění na trh Opatření Společné činnosti Opatření Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin Opatření Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně Opatření Pilotní projekty Opatření Technická pomoc Opatření Opatření pro produktivní investice do akvakultury Záměr: Pro žadatele s celkovou vodní plochou 20 ha a výše Pro žadatele s vodní plochou menší než 20 ha Výstavba, rozšíření, vybavení nebo modernizace rybníků Nákup a instalace zařízení na ochranu před volně žijícími predátory Investice související s maloobchodním prodejem Opatření Opatření na ochranu vodního prostředí Použití forem akvakultury, zahrnujících ochranu a zlepšování životního prostředí, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti, krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí Opatření 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat (opatření nebylo otevřeno) Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh Rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury Zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie) Opatření 3.1. Společné činnosti Zdokonalení odbornosti pracovníků v rybářství Zajištění efektivního propojení mezi vědci a hospodářskými subjekty vedoucí k předání nejnovějších vědeckých poznatků do praxe Navázání a budování partnerství se třetími zeměmi Opatření Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin Vysazování úhoře říčního Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu  spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce a výrobků z nich v ČR Propagace produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č.510/2006 Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich Opatření Pilotní projekty Testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích Opatření 5.1. Technická pomoc záměr a) příprava, monitorování, řízení, hodnocení, publicita, kontrola a audit OP Rybářství

12 Implementační systém OP Rybářství

13 Úspěchy Operačního programu Rybářství
Současné období pokryto 84 % alokace vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace pokryto 59 % alokace dotacemi již předfinancovanými splněno pravidlo N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013 úspěšné naplňování cílů Operačního programu Rybářství Na snímku můžeme vidět některé dosavadní úspěchy OP Rybářství, za zmínku určitě stojí splnění pravidla N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň bude splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok V rámci vyjednávání nového programového období dosáhla ČR několika úspěchů, např. prosazení produktivních investic do návrhu Nařízení o EMFF.

14 Úspěchy Operačního programu Rybářství
Období Společná deklarace k rozšíření podpory pro akvakulturní podniky (podpora produktivních investic) (březen 2012) Podpořena 16 členskými státy (AT, BG, DE, EE, FI, FR, LT, LV, HU, MT, PL, RO, EL, SK, SI, ES) Další významné aktivity pro podporu produktivních investic Iniciativy ostatních ČS s podporou ČR Prohlášení nových členských států k budoucnosti SRP (březen 2011) Iniciátorem polské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova S prohlášením souhlasilo 11 členských států (BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI) Společné prohlášení Rakouska a dalších ČS k budoucí roli sladkovodní akvakultury (květen 2012) Podpora (BE, BG, CZ, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IT, IE, LV, LT, LU, PO, PT, RO, SK, SI, ES) ČS se zavázaly k posílení role akvakultury v rámci SRP V březnu letošního roku inicioval ministr zemědělství Petr Bendl Společnou deklaraci k rozšíření podpory pro akvakulturní podniky, kterou podpořilo dalších 16 členských států (AT, BG, DE, EE, FI, FR, LT, LV, HU, MT, PL, RO, EL, SK, SI, ES). Iniciátorem prohlášení nových členských států k budoucnosti SRP bylo polské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova. Toto prohlášení bylo prezentováno na červnové Radě ministrů a souhlasilo s ním 11 členských států (BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI). Prohlášení zahrnuje rozšíření působnosti podpory na sladkovodní akvakulturu v novém finančním rámci, podporování výzkumu a vývoje zaměřeného na inovace a jejich zavádění a omezení vlivu rybožravých predátorů na evropské úrovni. Společné prohlášení Rakouska a dalších členských států k budoucí roli sladkovodní akvakultury, které bylo výsledkem mezinárodní konference k akvakultuře v Salzburgu, podpořily země jako BE, BG, CZ, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IT, IE, LV, LT, LU, PO, PT, RO, SK, SI, ES. Členské státy se zavázaly k posílení role akvakultury v rámci SRP. Zdůrazňují prosperující akvakulturu v rámci EU, která se vyznačuje dlouhodobou udržitelností v hospodářské a sociální oblasti. Poukazují na skutečnost, že akvakultura hraje zásadní roli pro ekonomiku, zaměstnanost a kvalitu života ve venkovských oblastech. Poukazují na činnosti v oblasti akvakultury, které by měly být podněcovány a podporovány v EU. Dále zdůrazňují význam dostatečné podpory investice pro stávající zařízení s cílem posílení konkurenceschopnosti a posílit výzkum v oblasti akvakultury. Kvalita a kontrola produktů ze třetích zemí musí být na stejné úrovni jako v EU.

15 Úspěchy Operačního programu Rybářství
Společný návrh Finska pro usnadnění rozvoje udržitelné akvakultury v rámci EMFF (květen 2012) Podpora (AT, BG, CZ, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, ES) Revidovaná podoba čl. 45 Inovace a čl. 46 Investice do akvakultury a nepotravinářské akvakultury Společný návrh Finska pro usnadnění rozvoje udržitelné akvakultury v rámci EMFF podpořily země: AT, BG, CZ, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, ES. Jde o revidovanou podobu čl. 45 Inovace a čl. 46 Investice do akvakultury a nepotravinářské akvakultury. Dne se uskutečnilo bilaterální jednání paní komisařky Damanaki a pana ministra zemědělství, kde hlavním tématem byla reforma Společné rybářské politiky. Po bilaterálním jednání dne následovala exkurze do dvou podniků akvakultury, které úspěšně realizovaly projekty v rámci OP Rybářství a jsou významnými producenty sladkovodních ryb. Exkurze se konala v podniku Štičí líheň – ESOX, s. r. o., která patří mezi největší producenty a exportéry živých ryb a významně se podílí na rozvoji českého tradičního rybářského oboru a další exkurze se konala v  podniku Rybářství Josefa Vaňka, který je zaměřen na chov a produkci ryb. Oba podniky jsou zástupci malých a mikro podniků, které jsou primárně podporovány z OP Rybářství. Ke konci návštěvy paní komisařky proběhla tisková konference a paní komisařka projevila spokojenost s OP Rybářstvím, který nemá velké procento nesrovnalostí a čerpání je poměrně velmi stabilní. Dále pochválila podporu propagace sladkovodních ryb, bbez kvalitní propagace akvakultury a jejich produktů nelze dosáhnout vyššího zájmu konzumentů a je nutné zdůrazňovat zdravotní aspekty.

16 Úspěchy Operačního programu Rybářství
4. – 5. října návštěva komisařky pro námořní záležitosti a rybolov Marie Damanaki v České republice 1. – 5. září mezinárodní vědecká konference AQUA 2012 v Praze

17 Návštěva komisařky Damanaki v ČR
bilaterální jednání téma: Reforma Společné rybářské politiky a Produktivní investice do rybochovných zařízení s neutrálním vlivem na životní prostředí a investice zvyšující energetickou účinnost exkurze v podniku Štičí líheň – ESOX, s. r. o. a v podniku Rybářství Josefa Vaňka Tisková konference Zdůraznila podporu akvakultury v období 2014 – 2020 a potřebu vstupu začínajících rybářů do odvětví akvakultury. Dne se uskutečnilo bilaterální jednání paní komisařky Damanaki a pana ministra zemědělství, kde hlavním tématem byla reforma Společné rybářské politiky a Produktivní investice do rybochovných zařízení s neutrálním vlivem na životní prostředí a investice zvyšující energetickou účinnost. Na jednání podotkla, že bude kladen důraz na dodržování všech pravidel v oblasti SRP. Komise plánuje na oblast akvakultury využít větších finančních prostředků, které budou v prvé řadě stimulovat zaměstnanost v odvětví. Akvakultura musí být v budoucnu protiváhou dovozů sladkovodních ryb ze třetích zemí a to zejména z Asie. K budoucím návrhům SRP zdůraznila jako hlavní cíle zejména greening a inovace pro akvakulturu a konkurenceschopnost investic a jejich udržitelnost. Budoucí SRP by měla i nadále podporovat stávající firmy angažované v sektoru akvakultury, kde své příležitosti musí nalézt i firmy nové, začínající a svojí velikostí na úrovni malých firem. Po bilaterálním jednání dne následovala exkurze do dvou podniků akvakultury, které úspěšně realizovaly projekty v rámci OP Rybářství a jsou významnými producenty sladkovodních ryb. Exkurze se konala v podniku Štičí líheň – ESOX, s. r. o., která patří mezi největší producenty a exportéry živých ryb a významně se podílí na rozvoji českého tradičního rybářského oboru a další exkurze se konala v podniku Rybářství Josefa Vaňka, který je zaměřen na chov a produkci ryb. Oba podniky jsou zástupci malých a mikro podniků, které jsou primárně podporovány z OP Rybářství. Ke konci návštěvy paní komisařky proběhla tisková konference a paní komisařka projevila spokojenost s OP Rybářstvím, který nemá velké procento nesrovnalostí a čerpání je poměrně velmi stabilní. Dále zdůraznila snahu o maximální podporu akvakultury v období 2014 – 2020 a potřebu vstupu začínajících rybářů do odvětví akvakultury.

18 AQUA 2012 téma: Globální akvakultura – zabezpečení naší budoucnosti
jedinečná událost v odvětví akvakultury v ČR 1. – 5. září 2012 v Kongresovém centru v Praze pořadatelé: Evropská akvakulturní společnost a Světová akvakulturní společnost mezinárodní vědecká konference s doprovodným programem partner za ČR: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod všeobecná propagace ryb a rybářství v pěti stáncích na doprovodné výstavě financování z opatření 3.3., záměr e) OP Rybářství kulatý stůl na téma „Kvalita rybího masa“ závěr: propagace kvality sladkovodních ryb a nutnost informovat veřejnost o zdravotní prospěšnosti konzumace rybího masa. Nemohu zde nezmínit, že v září se v Praze konala mezinárodní konference AQUA 2012 pod záštitou ministra zemědělství. Toto setkání, tvořené mezinárodní vědeckou konferencí, mezinárodní výstavou, workshopy pro akvakulturní výrobce a mnoha dalšími meetingy, i letos ukázalo globální důležitost akvakultury. V rámci konference AQUA 2012 se uskutečnil Kulatý stůl Ministra zemědělství na téma „Kvalita rybího masa“. Odborníci se shodli na nezbytnosti nabízet ryby v širokém sortimentu, ve vysoké kvalitě, celoročně a za akceptovatelnou cenu. Současně ale i investovat a vyvíjet moderní recirkulační systémy k chovu, umožňující vysokou, dlouhodobě udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody a minimálním zatížení životního prostředí. Vyvíjet nová krmiva a krmné technologie, včetně využití alternativních surovin, jako jsou řasy pro zlepšení nutričních vlastností finálních produktů. V rámci konference AQUA 2012 se uskutečnil Kulatý stůl Ministra zemědělství na téma „Kvalita rybího masa“. Odborníci se shodli na nezbytnosti nabízet ryby v širokém sortimentu, ve vysoké kvalitě, celoročně a za akceptovatelnou cenu. Současně ale i investovat a vyvíjet moderní recirkulační systémy k chovu, umožňující vysokou, dlouhodobě udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody a minimálním zatížení životního prostředí. Vyvíjet nová krmiva a krmné technologie, včetně využití alternativních surovin, jako jsou řasy pro zlepšení nutričních vlastností finálních produktů. V současné době je v zemích EU průměrná roční spotřeba rybího masa na osobu pouze 11 kg, v ČR okolo 5,5 kg z toho sladkovodní ryby 1,5 kg. Do Evropy se nyní dováží více než 70 % ryb a akvakulturních organismů ze třetích zemí. Evropa a ČR má potenciál na zvýšení chovu sladkovodních organismů, a to i v biokvalitě. Je tedy nutno vyvíjet maximální snahu směřující nejen ke zvýšení spotřeby ryb, ale zejména ke zvýšení výroby ryb v místech spotřeby, tedy ve střední Evropě a ČR, a to jak tradičními chovy v rybnících, tak i novými přístupy s podporou současných chovatelských struktur a rodinných farem.

19 OP Rybářství 2007 – 2013 celkový přehled

20 Dotační výzvy OP Rybářství 2007 - 2013
1. kolo – – : 2.1.; 2.4. a), b) 2. kolo – – : 3.1.a), b); 3.3.a) 3. kolo – – : 2.1.; 2.4.a), b) 4. kolo – – : 3.4. a) 5. kolo – – : 2.1.; 2.4.a), b) 6. kolo – – : 3.1.a); 3.2.b) 7. kolo – – : 3.4.a) 8. kolo – – : 2.1.; 2.4.a), b); 3.1.a), b); 3.3.b), e) 9. kolo – – : 2.2.a) 10. kolo – – : 3.2.b) 11. kolo – – : 3.1.a); 3.3.b), e); 3.4.a) 12. kolo – – : 3.3.e) 13. kolo – – : 3.2.b) 14. kolo – – : 3.1.a); 3.1.b); 3.1.c); 3.3.a); 3.4. a) Kontinuální příjem žádostí o dotaci: 5.1. Technická pomoc : 3.3.a) V uvedeném přehledu vidíte dosud zrealizovaná kola příjmu ŽOD včetně specifikace opatření a záměrů, na které byly v příslušném kole přijímány Žádosti o dotaci. Jak je zřejmé, dosud bylo vyhlášeno celkem 14 kol, ve kterých bylo zaregistrováno projektů, kromě toho na opatření 5.1. technická pomoc bylo podáno 28 ŽOD. Celkem tedy bylo v dosavadním průběhu implementace OP Rybářství zaregistrováno projektů na celkovou částku 1,8 mld. Kč.

21 Rozdělení finančních prostředků mezi prioritní osy po realokaci finančních prostředků mezi PO 2 a PO 3 prioritní osa rozdělení finančních prostředků v % z celku celkem v mil. Kč z EFF v mil. Kč ze stát. rozpočtu ČR v mil. Kč 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh 53 481,3 360,9 120,3 3 Opatření společného zájmu 42 377,8 283,4 94,4 5 Technická pomoc 45,2 33,9 11,3 CELKEM 100 904,3 678,2 226 *) měsíční kurz ECB platný pro měsíc listopad 2012 = 25,022 Kč / 1€

22 OP Rybářství – celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 30. 11. 2012
alokace na celé období údaje v tis. Kč v tis. Kč *) zaregistrované ŽOD zareg. ŽOD/ alokace (v %) vydaná Rozhodnutí vydaná Rozhodnutí/ předfinancované ŽOP Předfinanc. ŽOP/alokace (v %) osa 2 287 % 95 % 66 % osa 3 102 % 71 % 53 % osa 5 45 218 32 993 73 % 10 815 24 % CELKEM 199 % 84 % 59 % Z tabulky je patrné, že zaregistrované Žádosti o dotaci převyšuj téměř o 200 % finanční alokaci. Nejvyšší poptávka je zřejmá na prioritní ose 2, kde poptávka převyšuje nabídku téměř 3 krát. Alokace na prioritní ose 2 je téměř zazávazkována a finanční prostředky pro plánovaná kola příjmu Žádostí o dotaci budou tedy alokovány zejména z úspor, které vznikají na základě ukončených administrací, změnových rozhodnutí a korekcí při proplácení Žádosti o platbu. K tvoří předfinancované ŽOP celkem 59 % alokace. Pozn. (U technické pomoci jsou zahrnuty pouze předfinancované ŽOP, ne všechny faktury.) * průměrný měsíční kurz ECB platný pro měsíc listopad 2012 = 25,022 Kč / 1€

23 Vydaná Rozhodnutí a předfinancované ŽOP v tis. Kč za období 1. 1
Na grafu vidíme vydaná Rozhodnutí a předfinancované Žádosti o platbu ve finančním vyjádření dle jednotlivých opatření od začátku implementace OP Rybářství. Nejvíce finančních prostředků bylo předfinancováno v rámci opatření 2.1. a 3.3.

24 OP Rybářství – celkový přehled v ks (1. 1. 2007 – 30. 11. 2012)
ŽÁDOSTI O DOTACI zaregistrované ukončené vydaná Rozhodnutí předfinancované osy v ks osa 2 1 044 141 534 463 osa 3 322 27 250 138 osa 5 28 13 CELKEM 1 394 168 812 614 V období od 1. ledna 2007 do bylo zaregistrováno 1394 Žádostí o dotaci ve výši 1, 8 mld. Kč, celkem 168 ukončených administrací ve výši 256,8 mil. Kč, vydaných Rozhodnutí 812 ve výši 757,2 mil. Kč a 614 předfinancovaných projektů ve výši cca 529,6 mil. Kč.

25 OP Rybářství – celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 30. 11. 2012
Na grafu vidíme počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci a vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace od začátku implementace dle jednotlivých opatření. Nejvíce zaregistrovaných Žádostí o dotaci a vydaných Rozhodnutí bylo do osy 2, zejména pak do opatření 2.1.

26 Čerpání dotace dle velikosti podniku - počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 (2.1. a 2.4.) ( – ) opatření záměr celkem velikost podniku mikro malý střední velký osa 2 celkem 528 179 157 184 8 2.1. 489 176 149 162 2 a 322 64 110 146 b 67 65  0 c 68 32 29 7 d 16 9 1 6 e 3 2.4. 39 22 34 21 5 4 V tabulce jsou uvedeny počty vydaných Rozhodnutí dle velikosti podniku. Celkem na ose 2 bylo vydáno 528 Rozhodnutí. Nejvíce vydaných Rozhodnutí bylo pro střední podniky (184), dále pro mikro (179), pro malé (157) a pro velké podniky bylo vydáno 8 Rozhodnutí.

27 Čerpání dotace dle velikosti podniku - počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 ( – ) Čerpání dotace dle velikosti podniku v grafickém vyjádření.

28 Ukončené administrace po vydání Rozhodnutí dle velikosti podniku – počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 (2.1. a 2.4.) ( – ) opatření záměr celkem velikost podniku mikro malý střední velký osa 2 celkem 38 11 17 10 2.1. 34 16 8 a 22 4 b 1 c 7 3 d e 2.4. 2 Zde se můžeme podívat, kolik bylo ukončených administrací po vydání Rozhodnutí dle velikosti podniků. Celkem jich bylo ukončeno 38, z toho 11 u mikro podniků, 17 u malých, 10 u středních a žádná u velkého podniku.

29 Ukončené administrace po vydání Rozhodnutí dle velikosti podniku – počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 (2.1. a 2.4.) ( – ) Čerpání dotace dle velikosti podniku v grafickém vyjádření.

30 Důvody ukončení administrace projektů (1. 1. 2007 – 30. 11. 2012)
POČET chybná registrace 15 po supervizi 12 nedoplnění ŽOD 32 nepřijatelnost 2 stažení ŽOD žadatelem 25 po administrativní kontrole 42 nedodržen termín ŽOP 4 odstoupení žadatele před podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace 21 ostatní CELKEM 168 Zde vidíme, že mezi nejčastější důvody ukončení administrace patří vyřazení Žádosti po administrativní kontrole a nedoplnění Žádosti o dotaci. Celkem k bylo ukončeno 168 administrací.

31 Refundace prostředků EU do kapitoly MZe
K bylo refundováno do příjmové kapitoly MZe Kč tj ,32 EUR prostředků EU (EFF) V současné době proběhla již pátá certifikace.

32 Provedeno sedm certifikací za období
od do Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR ,03 v Kč podíl v EUR EFF ,15 ČR ,88 Od začátku programového období bylo provedeno zatím 7. certifikací v celkovém objemu Kč veřejných zdrojů, což je ,03 EUR. Dne EK potvrdila přijetí sedmé Žádosti o platbu. podíl v Kč EFF ČR

33 Probíhající osmá certifikace OP Rybářství za období od 1.6.2012 do 31.10.2012
Refundováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR ,22 v Kč ,00 podíl v EUR EFF ,17 ČR ,05 podíl v Kč EFF ,00 ČR ,00

34 Hranice N + 2 bez před. plateb =14 448 901 EUR
Plnění pravidla N+2 Certifikováno podílu EFF celkem v EUR ,15 Po osmé certifikaci bude certifikováno Hranice N + 2 bez před. plateb = EUR ,32 EUR podíl v EUR EFF ,32 N+2 po započtení předběžných plateb od EK hranice pro splnění N+2 v roce 2013 = ,50 Po odeslání 8. certifikace na EK bude splněno pravidlo N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň bude splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013 !!! Pravidlo N+2 se započtením předběžných plateb od EK bylo splněno v dubnu 2012.

35

36 Specifické problémy OP rybářství
Ohrožení přirozené populace ryb ve vodních tocích v České republice kormoránem velkým. Pozastavení plateb výdajů OP Rybářství ze strany EK -> provedena opatření ze strany MF -> zrušení pozastavení plateb výdajů OP Rybářství Akvaenviromentální opatření v prioritní ose 2, kde se přihlásili pouze tři žadatelé o dotaci s devíti rybníky a do další administrace postoupili dva žadatelé o dotaci se šesti rybníky o celkové katastrální ploše 8,7 ha. Monitorování: Více než 90 % žadatelů z OP Rybářství má v předmětu podnikání i jiné odvětví než sladkovodní akvakulturu, tudíž nelze vypočítat přidanou hodnotu pouze za odvětví rybářství. Žadatel přidanou hodnotu vykazuje za všechny oblasti svého podnikání. Dne došlo k pozastavení proplácení OP Rybářství. Ministerstvo financí obdrželo dopis od EK, ve kterém oznámila, že pozastavuje proplácení žádostí o platbu spojených s výdaji OP Rybářství (2007 – 2013) fondu EFF z důvodů nedostatečného metodického vedení Pověřeného auditního subjektu (PAS), dále z důvodu nedostatečného testování kritérií pro posouzení fungování řídících a kontrolních systémů atd. Na základě provedených opatření MF EK zrušila dne pozastavení proplácení zaslaných žádostí o průběžnou platbu a pokračuje v jejich proplácení. ŘO OP Rybářství nyní připravuje ve spolupráci s MF – PCO 8. certifikaci, po jejím odeslání na EK bude splněno pravidlo N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň bude splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013.

37 Informovanost a propagace OP Rybářství a akvakultury
prezentace OP Rybářství – výroční mezinárodní výstava Země živitelka příprava informačních materiálů (brožury, letáky, výroční zprávy, pravidla pro žadatele) pravidelné zasedání Monitorovacího výboru dvakrát ročně Výroční konference v rámci OP Rybářství – AQUA 2012 webové stránky - vydaná Rozhodnutí, předfinancované projekty odkaz:

38 Operační program Rybářství v roce 2013

39 Připravovaná opatření v roce 2013
15. kolo – únor opatření 2.1. a), b), c), d), e); 2.4. a); 3.2. b); 3.3.e) Předpokládaná alokace PO 2 – 40 mil. Kč PO 3 – 16 mil. Kč 16. kolo – březen opatření 2.1. a), b), c), e); 2.4. a) PO 2 – 60 mil. Kč

40 Připravovaná opatření v roce 2013
17. kolo – červen opatření b); 3.2. b); 3.4. a) Předpokládaná alokace PO 3 – volné finanční zdroje kontinuální příjem – 5.1.

41 Zásobník projektů Založen v rámci ukončování OP Rybářství 2007 – 2013 pro využití maxima alokovaných finančních prostředků Určen pro projekty, kterým nemohlo být z důvodu nedostatku volných finančních zdrojů vydáno Rozhodnutí v 16. kole příjmu žádostí. Projekty jsou v zásobníku seřazeny podle bodového ohodnocení. Dle volných finančních prostředků budou žadatelé osloveni a pokud budou mít nadále zájem, budou jejich projekty podpořeny. Pokud již nebudou mít zájem, bude osloven další v pořadí. Zásobník projektů je vytvořen pro co nejefektivnější využití zbývajících prostředků OP Rybářství 2007 – Za tímto účelem bude realizována kombinace přezávazkování (přečerpání) a zásobníku projektů. Tento způsob umožní maximální využití prostředků OP Rybářství 2007 – 2013.

42 Propagační kampaň „Ryba sladkých vod“ 1/2
Veřejná zakázka je zadávána dvoukolově V prvním kole byl v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) vysoutěžen předmět zakázky – KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Druhé kolo: Komunikační strategie je součástí zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2012 – 2015 „RYBA SLADKÝCH VOD“ Komunikační strategie byla dle smlouvy s vybraným dodavatelem dopracována. Na základě komunikační strategie budou uchazeči v rámci následné nadlimitní zakázky předkládat své návrhy (nabídky) realizace komunikační strategie do roku 2015.

43 Propagační kampaň „Ryba sladkých vod“ 2/2
Registrace projektu: září 2012 Délka trvání projektu: od podpisu smlouvy do Předpokládaný termín vyhlášení VZ: prosinec/leden 2012 Lhůta pro podání nabídek: 47 dnů Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem: předpokládaný termín - březen 2013 Informace na tomto snímku zahrnují registraci projetu, délku trvání projektu a harmonogram veřejné zakázky k projektu až po uzavření smlouvy s dodavatelem. Harmonogram je předběžný a může dostát určitých změn na základě vývoje výběrového řízení.

44 Zajímavosti pro rok /2 Vyhlášení 15. kola výzev pro opatření 2.1. a), b), c), d), e); 2.4. a); 3.2. b); 3.3.e) pro začínající rybáře v únoru 2013. Budou podporovány hlavně projekty, které přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví. Příjem žádostí – od do hodin. Příjem prostřednictvím Portálu farmáře s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), kromě opatření 3.3. e) u kterého je, v rámci plné elektronizace, umožněno zasílat žádost o dotaci včetně příloh přes Portál farmáře na příslušný regionální odbor SZIF. Vyhlášení 16. kola výzev pro opatření 2.1. a), b), c), e); 2.4. a) pro ostatní žadatele v březnu 2013. Příjem žádostí - od do do 13 hodin. Příjem prostřednictvím Portálu farmáře s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech SZIF. Vyhlášení 15. kola výzev v únoru 2013 bude určeno pro začínající rybáře. Hlavním účelem je povzbudit nové chovatele ke vstupu do odvětví a tím obohatit akvakulturu v ČR o nové nápady a technologie, které s sebou mohou tito noví chovatelé přinést. 16. kolo výzev bude vyhlášeno v březnu 2013 a jedná se pravděpodobně o poslední výzvu pro opatření 2.1. a 2.4.

45 Zajímavosti pro rok /2 Vyhlášení 17. kola výzev pro opatření 3.1. b); 3.2. b); 3.4. a) v červnu 2013. Vydání nových Pravidel pro 15. a 16. kolo, která byla podepsána ministrem dne V nejbližších dnech bude vydána tisková zpráva. Na výstavě Země živitelka 2013 bude rozšířeno zastoupení OP Rybářství o další stánek. V roce 2013 a 2014 bude probíhat proplácení dalších projektů ze zásobníku projektů v závislosti na volných finančních prostředcích OP Rybářství. Plánované schválení Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 vládou ČR. Mezi další zajímavosti patří vydání nových pravidel pro 15. a 16. kolo, ve kterých jsou upraveny podmínky pro zadávání veřejných zakázek. Na výstavě Země živitelka 2013 bude rozšířeno zastoupení OP Rybářství o další stánek, který poskytne návštěvníkům a odborníkům lepší informovanost o akvakultuře.

46 Budoucnost akvakultury a OP Rybářství 2014 - 2020
Ing. Kateřina Krylová

47 Nové programové období 2014 - 2020
Strategie Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Cílem strategie Evropa 2020 je dosáhnout hospodářského růstu, který by byl inteligentní, udržitelný a podporující začlenění (tvorba pracovních míst, snižování chudoby). Společný strategický rámec Dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro fondy SSR, zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých fondů SSR, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování fondů SSR s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU. Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu evropských ekonomik. Jde rovněž o vyřešení nedostatků současného modelu hospodářského růstu a vytvoření podmínek pro jiný typ růstu, který je inteligentnější, udržitelnější a více podporuje sociální začlenění. Za tímto účelem bylo stanoveno pět hlavních cílů, které musí Unie do konce tohoto desetiletí dosáhnout. Ty se týkají zaměstnanosti, vzdělávání, výzkumu a inovací, sociálního začleňování, snižování chudoby, otázek klimatu a energetiky. Strategie také zahrnuje sedm stěžejních iniciativ, díky nimž mohou orgány EU a vnitrostátní orgány členských zemí spojit své úsilí v oblastech, které napomáhají při dosahování priorit strategie, jako jsou například inovace, digitální ekonomika, zaměstnanost, mládež, průmyslová politika, snižování chudoby a účinné využívání zdrojů. Společný strategický rámec promítá záměry a cíle strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do klíčových opatření týkajících se fondů SSR s cílem podpořit harmonický, vyrovnaný a udržitelný rozvoj Unie. Společný strategický rámec převede záměry a cíle priorit Unie do podoby klíčových akcí pro EFRR, FS, ESF, EZFRV a EMFF, na základě kterých budou plněny tematické cíle SSR. Klíčové akce zajistí integrované využívání fondů SSR za účelem plnění společných cílů. Relevantní klíčové akce pro EMFF jsou: Vytváření pracovních míst v rybářských komunitách prostřednictvím zvyšování přidané hodnoty činností a produktů rybolovu - Rozvoj podnikání v oblasti akvakultury s cílem zvýšit konkurenceschopnost, životaschopnost a udržitelnost podniků. - Zavádění nebo vývoj nových nebo vylepšených výrobků, procesů, technologií a řídicích a organizačních systémů. Zlepšení organizace trhu v odvětví akvakultury. Zavádění nízkouhlíkových technologií a zvýšení energetické účinnosti akvakulturních činností včetně akvakulturních hospodářství a zpracování produktů rybolovu a akvakultury. - Investice do ekologických inovací snižujících dopad na životní prostředí. - Investice do akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí a poskytování environmentálních služeb. - Finanční nástroje zaměřené na lepší soulad s pravidly SRP a na lepší pokrytí vědeckých údajů v souvislosti se SRP. Podpora akvakultury v souvislosti se zvýšením informovanosti spotřebitelů, očekáváním a zájmem spotřebitelů o výrobky z udržitelných zdrojů, které jsou vyrobeny ekologicky šetrným způsobem.

48 Nové programové období 2014 – 2020
Dohoda o partnerství Vypracuje každý ČS na období od – Převedení prvků stanovených v SSR do vnitrostátního kontextu a stanovení pevných závazků pro dosažení cílů Unie prostřednictvím programování fondů SSR. Prezentace pozičního dokumentu EK a postupu přípravy programového období 2014 – 2020 Prezentace proběhla v Praze. Prvotní krok pro zahájení jednání o Dohodě o partnerství. Názory EK na problémy a výzvy ČR a způsob jejich financování v programovém období Koncentrace intervencí na úzkou skupinu priorit podporujících vytváření pracovních míst a hospodářský růst. Představení pěti priorit Podnikatelské prostředí příznivé pro inovace Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost Růst založený na lidském kapitálu a zlepšení účasti na trhu práce Hospodářství příznivé pro životní prostředí a nákladově efektivní hospodářství Moderní a profesionální administrativa Dohoda o partnerství je dokument vypracovaný členským státem za účasti partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě, který stanoví strategii členského státu, priority a opatření pro účinné a efektivní využívání fondů SSR za účelem dosahování cílů strategie Evropa Přípravou Dohody o partnerství a jejím vyjednáváním s EK je pověřeno MMR.  Dohoda o partnerství stanoví: opatření, která zajistí soulad se strategií Evropa 2020, souhrn výsledků předběžného hodnocení programů, seznam programů a orientační rozdělení podpory, opatření, která má zajistit integrovaný přístup k využívání fondů SSR, tabulku milníků a cílů stanovených v rámci programu pro výkonnostní rámec, přehled plnění předběžných podmínek a opatření atd. EK dne prezentovala poziční dokument k postupu přípravy programového období 2014 – Toto jednání bylo prvotním krokem pro zahájení jednání o Dohodě o partnerství. EK představila názor na problémy a výzvy ČR a způsob jejich financování v programovém období 2014 – Dále představila pět priorit pro programové období , tj. Podnikatelské prostředí příznivé pro inovace, Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost, Růst založený na lidském kapitálu a zlepšení účasti na trhu práce, Hospodářství příznivé pro životní prostředí a nákladově efektivní hospodářství, Moderní a profesionální administrativa .

49 Nové programové období 2014 – 2020 – koordinace MMR
Jednotné metodické prostředí Centrálním koordinátorem MMR. Cílem je nastavení jednotného metodického prostředí, jednotného systému implementace a administrace napříč všemi operačními programy. Příklady metodických pokynů MMR: - tvorba operačních programů, - řízení výzev, výběr a hodnocení projektů v programovém období 2014 – 2020, - způsobilost výdajů a jejich vykazování, - metodický pokyn pro oblast zakázek, - evaluace v programovém období , - zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období , aj. Centrálním koordinátorem intervencí budoucích fondů Společného strategického rámce je Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo zemědělství je členem Meziresortní expertní poradní skupiny pro přípravu jednotného metodického prostředí, kterou zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci. Nastavení jednotného metodického prostředí, jednotného systému implementace a administrace napříč všemi operačními programy je jedním z předpokladů k zajištění úspěšné realizace budoucího programového období a efektivního řízení Dohody o partnerství, která bude uzavřena mezi ČR a EK, a vyhodnocována v pravidelných intervalech z hlediska naplňování cílů v ní uvedených.

50 Nové programové období 2014 - 2020
Nařízení o společných ustanoveních Stanovuje společné podmínky pro fondy EU zahrnuté ve Společném strategickém rámci (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond). Nařízení o EMFF pro období Nahrazuje současné nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu . Provázanost cílů EMFF Dosahování cílů EMFF musí přispívat ke strategii Evropa 2020 a cíle budou naplňovány prostřednictvím priorit Unie, které odrážejí příslušné tematické cíle SSR. Priority Unie – EMFF 1) Podpora udržitelného rybolovu a akvakultury účinně využívajících zdroje, včetně souvisejícího zpracování. 2) Podpora rybolovu a akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založených na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech, 3) Podpora provádění SRP 4) Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti 5) Podpora provádění Integrované námořní politiky V novém programovém období 2014 – 2020 je velmi důležitá provázanost cílů EMFF, Evropy 2020 a SSR, proto musí být opatření, která budou podporována z OP Rybářství 2014 – 2020, resp. EMFF vybrána s ohledem na stanovené cíle a na jejich následné plnění. Dosahování cílů EMFF přispěje ke strategii Evropa 2020 (relevantní cíle pro EMFF: 1. Zaměstnanost, 2. Konkurenceschopnost, 3. Životní prostředí). Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím priorit Unie (priority 1 Podpora udržitelného rybolovu a akvakultury účinně využívajících zdroje, včetně souvisejícího zpracování, priority 2 Podpora rybolovu a akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založených na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech, priority 3 Podpora provádění SRP, priority 4 Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti). Priority Unie odrážejí příslušné tematické cíle SSR (1. Zvýšení konkurenceschopnosti MSP v odvětví rybářství a akvakultury, 2. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích, 3. Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, 4. Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil).

51 Nové programové období 2014 - 2020
Návrh nařízení o EMFF EK přijala návrh o novém EMFF. Od začátku roku 2012 je návrh nařízení o EMFF projednáván na PS Rady pro vnitřní a vnější rybářskou politiku. Návrh nařízení byl projednáván na několika jednáních Rady ministrů pro zemědělství a rybářství. (V březnu, květnu a v září roku 2012 proběhly orientační rozpravy a v červnu vzala Rada na vědomí Zprávu o pokroku.) Návrh nařízení o EMFF je od začátku roku 2012 projednáván na PS Rady pro vnitřní a vnější rybářskou politiku a v návaznosti na PS Rady je předmětem jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství. V březnu, květnu a v září roku 2012 proběhly orientační rozpravy, v červnu vzala Rada ministrů pro zemědělství a rybářství na vědomí zprávu o pokroku.

52 Nové programové období 2014 - 2020
Ve dnech proběhlo zasedání Rady ministrů, kde bylo dosaženo částečného obecného přístupu k poslední kompromisní verzi návrhu nařízení (články 1 – 95, příloha I a III). Schválení EP se předpokládá na jaře 2013. Schválení nařízení o EMFF je předpokládáno v polovině roku 2013 a mělo by vstoupit v platnost V roce 2013 budou předložena implementační nařízení. Na říjnové Radě ministrů bylo dosaženo částečného obecného přístupu k článkům 1 až 95 (vyjma článku 17, který bude dále upraven v návaznosti na vyjednávání víceletého finančního rámce) a přílohám I a III.

53 Nové programové období 2014 - 2020
Hlavní aspekty posledního kompromisního návrhu nařízení o EMFF ze dne , ke kterému byl přijat částečný obecný postoj Příjemci podpory – čl. 44 Fyzické nebo právnické osoby, které jsou: a) majitelé podniků akvakultury, b) podnikatelé vstupující do odvětví, pokud předloží podnikatelský plán. V případě, že jsou investiční náklady vyšší než EUR, musí být předložena studie proveditelnosti. Míra veřejné podpory – čl. 95 Maximální míra veřejné podpory 50 % celkových způsobilých výdajů. Míru veřejné podpory ve výši 100 % způsobilých výdajů lze uplatnit, pokud je příjemcem veřejnoprávní subjekt, nebo operace souvisí s určitými články (pro ČR případně relevantní články 53 - Přechod na systémy řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a na ekologickou akvakulturu, 54 - Akvakultura poskytující environmentální služby a 55 – Opatření na ochranu veřejného zdraví). Míru veřejné podpory v rozmezí od 50 do 100 % lze uplatnit, pokud projekt bude proveden ve společném zájmu a bude zajištěn přístup veřejnosti k výsledkům dle čl. 143 návrhu nařízení o EMFF. Mezi hlavní aspekty návrhu nařízení o EMFF ze dne (po dosažení obecného přístupu Rady) patří zcela jistě příjemci podpory, míra veřejné podpory, míra spolufinancování, alokace a podporovaná opatření.

54 Nové programové období 2014 - 2020
Hlavní aspekty kompromisního návrhu nařízení o EMFF ze dne Míra spolufinancování Poměr EMFF k národnímu spolufinancování je 75 % : 25 % způsobilých veřejných výdajů. Alokace Národní obálka pro EMFF není dosud známa, vyčíslení lze očekávat v průběhu roku 2013.

55 Nové programové období 2014 - 2020
Prioritní opatření Článek 45 Inovace Podpořenou iniciativou Finska a ostatních ČS včetně ČR - Společný návrh Finska pro usnadnění rozvoje udržitelné akvakultury v rámci EMFF Lze podporovat: Projekty zaměřené na: Rozvoj technických inovací nebo znalostí v oblasti akvakultury, které zejména omezují dopad na životní prostředí a podporují udržitelnější využívání zdrojů, Vyvíjení nebo zavádění nových nebo podstatně zdokonalených produktů, akvakulturních druhů, postupů a řídicích a organizačních systémů, Zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovací, produktů nebo procesů Pro ČR budou z pohledu možné podpory prioritní zejména články 45 Inovace, 46 Výrobní investice do akvakultury, 47 Nové formy výdělku a přidaná hodnota, 54 Akvakultura poskytující environmentální služby, 56 Opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, 71 Opatření pro uvádění produktů na trh a článek 72 Zpracování produktů rybolovu a akvakultury. Všechny tyto články budou zobrazeny na následujících snímcích. V akvakultuře je velmi prioritní výzkum, v návaznosti na něj vývoj nových nebo inovovaných produktů a technologií, jejich poloprovozní testování a zavádění do chovatelské praxe. Inovace v současném období lze provádět v rámci investic u opatření 2.1. a 2.4., vyvíjet lze v rámci opatření 3.1. b) – spolupráce mezi rybáři a výzkumem a inovace lze testovat v rámci opatření Pilotní projekty. V novém programovém období bude kladen velký důraz na přenos a zavádění technologií do podniku. Příklady projektů – Pilotní projekty Ověření technologie dánského recirkulačního systému pro intenzivní chov pstruha duhového Ověření technologie chovu násadového materiálu a tržního candáta obecného (Sander lucioperca) v intenzivních podmínkách chovu

56 Nové programové období 2014 - 2020
Prioritní opatření Článek 46 Výrobní investice do akvakultury Podpořeno iniciativou ČR a dalších ČS - Společná deklarace k rozšíření podpory pro akvakulturní podniky, Polska a dalších ČS - Prohlášení nových členských států k budoucnosti Společné rybářské politiky, Rakouska a dalších ČS - Společné prohlášení Rakouska a dalších ČS k budoucí roli sladkovodní akvakultury, Finska a dalších ČS - Společný návrh Finska pro usnadnění rozvoje udržitelné akvakultury v rámci EMFF Záměr projektů musí být v souladu s víceletým strategickým plánem rozvoje akvakultury EK. Na základě prováděcích aktů určí druh způsobilých nákladů. Lze podporovat: výrobní investice do akvakultury a modernizaci akvakulturních jednotek, investice na snižování negativního dopadu nebo posilování pozitivních účinků na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů, investice na odbahnění, diverzifikaci produkce, aj. K zařazení produktivních investic přispěla mimo jiné Společná deklarace k rozšíření podpory pro akvakulturní podniky, kterou iniciovala ČR v březnu 2012, Prohlášení nových členských států k budoucnosti Společné rybářské politiky (iniciátorem Polsko), Společné prohlášení Rakouska a dalších ČS k budoucí roli sladkovodní akvakultury a Společný návrh Finska pro usnadnění rozvoje udržitelné akvakultury v rámci EMFF, které ČR signovala. Příklady projektů Modernizace sádek k vlastní produkci ryb (oprava břehů sádek, úprava dna sádek, zavedení provzdušňovacího zařízení) Nákup líhňařských aparátů a speciálních odchovných systémů (bazénů) Zlepšení ochrany rybích hospodářství před škodami způsobenými volně žijícími rybožravými predátory Vybudování recirkulačního odchovného zařízení Instalace energeticky úsporné technologie odvodňování kalu Instalace energeticky úsporného chladicího zařízení

57 Nové programové období 2014 - 2020
Prioritní opatření Článek 47 Nové formy výdělku a přidaná hodnota Lze podporovat: Zvyšování přidané hodnoty k produktům akvakultury, jako např. podpora podniku akvakultury v tom, aby prováděl zpracování, uvádění na trh a přímý prodej primárně své vlastní produkce akvakultury. Diverzifikaci příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit mimo akvakulturu. (Doplňkové činnosti mimo akvakulturu musí souviset s hlavní činností podniku akvakultury). Dle článku 47 lze podporovat investice, které souvisí se zpracováním, uváděním na trh, přímým prodejem produkce akvakultury anebo investice související s diverzifikací příjmů pocházejících z podniků akvakultury, tzv. rybářskou turistikou.

58 Nové programové období 2014 - 2020
Prioritní opatření Článek 54 Akvakultura poskytující environmentální služby Lze podporovat: metody akvakultury slučitelné s určitými environmentálními potřebami a podmíněné určitými požadavky na řízení vyplývajícími z vymezení oblastí NATURA 2000 náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů v rámci programů pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti vyvinutých orgány veřejné moci nebo pod jejich dohledem formy akvakultury zahrnující zachovávání a zlepšování životního prostředí, biologické rozmanitosti a udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí. (obdoba opatření 2.2. – na rozdíl od současného období je podpora směřována k formě extenzivní akvakultury) Dle článku 54 odstavec 1 písmeno b) by mohl být v rámci rozmnožování například podpořen chov generačních ryb, odlov generačních ryb, výtěr, líhnutí, odchov časných stádií. Dále v rámci zachovávání by mohla být podpořena obnova míst pro tření ryb a migračních tras pro tažné druhy ryb. Umíme si zde představit i podporu vysazování úhoře říčního. Musí se tak dít v rámci programů pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti. Tyto programy musí být vyvinuty orgány veřejné moci nebo probíhat pod jejich dohledem. Podrobnější informace o podobě těchto programů nejsou nyní známy. Nynější Plán managementu úhoře říčního v povodí řeky Labe a řeky Odry by snad mohl být takovým programem.

59 Nové programové období 2014 – 2020
Prioritní opatření Článek 56 Opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat Lze podporovat: náklady na tlumení a vymýcení chorob v akvakultuře (obdoba opatření 2.3.) rozvoj osvědčených postupů a kodexů chování studie zaměřené na zvyšování dostupnosti veterinárních léčivých přípravků pro použití v akvakultuře a prosazování jejich správného použití

60 Nové programové období 2014 – 2020
Prioritní opatření Článek 71 Opatření pro uvádění produktů na trh Lze podporovat: vytváření organizace producentů, zlepšování podmínek pro uvádění na trh přebytkových, málo využívaných druhů, usnadnění žádosti o registraci daného produktu za podmínek stanovených v nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006, propagační kampaně o produktech rybolovu a akvakultury a jiné komunikační kampaně zlepšující povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. Na základě čl. 71 by mohla být i nadále podpořena např. propagační kampaň na zvýšení spotřeby sladkovodních ryb.

61 Nové programové období 2014 – 2020
Prioritní opatření Článek 72 Zpracování produktů rybolovu a akvakultury Odstraněn odstavec 2 – podpora je nyní možná i bez využití finančních nástrojů. Lze podporovat investice: přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, pro zpracování přebytkových a málo využívaných druhů, pro zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností, pro zpracování produktů ekologické akvakultury vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, postupům, řídícím a organizačním systémům. Dle článku 72 mohou být podpořeny investice související se zpracováním při splnění jedné z pěti podmínek (úspora energie, přebytkové druhy, vedlejší druhy, produkty ekologické akvakultury, investice vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, postupům a systémům).

62 Nové programové období 2014 – 2020
Rámcová pozice k návrhu nařízení o EMFF Na základě usnesení č. 17 ze dne 21. března 2012 byla Rámcová pozice k původnímu návrhu nařízení o EMFF (ze dne ) Vládním výborem pro EU schválena. V návaznosti na vývoj diskusí v pracovních orgánech EU a kompromisní návrh nařízení o EMFF, ke kterému bylo dosaženo částečného obecného přístupu Rady, ŘO Rámcovou pozici aktualizoval a předložil Vládnímu výboru pro EU, který ji dne schválil. ŘO vypracoval Rámcovou pozici, jejímž účelem je vymezení pozice České republiky k předloženému legislativnímu návrhu v kontextu jeho projednávání v rámci pracovních orgánů Rady EU. Rámcová pozice se vyjadřuje k hlavním aspektům návrhu nařízení o EMFF (míře veřejné podpory, míře kofinancování, kritériím pro výpočet alokace, výkonnostní rezervě, podmíněnosti, nabídce opatření atd.). Rámcová pozice se dále vyjadřuje k udržitelnému rozvoji akvakultury v souvislosti s opatřeními, které je možné podporovat z Evropského námořního a rybářského fondu. V Rámcové pozici je také uveden pohled ČR na udržitelný rozvoj rybolovu. Závěrem Rámcová pozice uvádí dopad návrhu nařízení o EMFF na právní řád ČR, státní rozpočet a životní prostředí. Popsána je zde i pozice Evropské komise a Evropského parlamentu a členských zemí k návrhu nařízení o EMFF.

63 Nové programové období 2014 – 2020
ŘO OP Rybářství v současné době připravuje Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu Specifická předběžná podmínka pro akvakulturu dle návrhu nařízení o EMFF. OP Rybářství 2014 – 2020 Dle usnesení vlády ČR z by měl být do předložen první návrh OP Rybářství 2014 – 2020 vládě a s ohledem na vývoj nařízení o EMFF bude OP Rybářství 2014 – 2020 dopracován a předložen EK během roku 2013. Ex-ante hodnocení OP Rybářství pro období 2014 – 2020 a hodnocení SEA ŘO OP Rybářství připravuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce; předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky: do konce roku 2012.

64 Úspěšné projekty podpořené
z OP Rybářství Ing. Petr Tůma

65 Úspěšné projekty podpořené
z OP Rybářství Josef Bláhovec

66 Vysazování úhoře říčního
do vodních toků ČR Ing. Martin Podlesný

67 Monitoring úniku úhoře říčního
Dipl. Ing. Jiří Musil, Ph.D.

68 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na léta 2014 - 2024
Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

69 Plná elektronizace příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství
Ing. Antonín Vavrečka

70 Diskuse

71 Slovo na závěr Ing. Renáta Komiková

72 Děkuji za Vaši pozornost. www.eAgri.cz / Dotace / OP Rybářství


Stáhnout ppt ",,Podpora sladkovodní akvakultury"

Podobné prezentace


Reklamy Google