Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Existenciální analýza

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Existenciální analýza"— Transkript prezentace:

1 Existenciální analýza
MUDr. Kristina Černá

2 Existenciální analýza, logoterapie
Východiskem je psychoanalýza, hlubinné psychoterapie Primární motivace člověka: vůle ke smyslu: - stále jsme ve vztahu ke světu, jsme s ním v dialogu = odpovídáme na otázky kladené životem tím, že se otevřeme hodnotám a uskutečníme je, tím dojde k souhlasnému naplnění existence na pozadí dané situace

3 Vnitřní souhlas = to je to, co chci já jako osoba, to, co je pro mě podstatné Uskutečnění hodnoty s vnitřním souhlasem prožitek naplnění, úleva, klid, radost, dodá odvahu, energii, zodpovědnost, nasměřuje do budoucnosti Uskutečnění nesouhlasné hodnoty pocit napětí, nejistota, somatizace, hodnota se hlásí znovu

4 Logoterapie (LT) Náplň: analýza, prevencí a terapií ztráty smyslu v životě, volbou hodnot Základní premisy: V každé situaci může člověk najít smysl Smysl se hledá, nedá se vnutit Smysl uskutečňujeme pomocí hodnot

5 Existenciální analýza (EA)
Pokud člověk nedokáže volit hodnoty, logoterapie nestačí, může pomoci existenciální analýza (autorem A. Längle). Náplň EA: hledání podmínek pro smysluplný život, zaměřená na osobu, vede klienta k volnému prožívání, autentickému zaujetí postoje, zodpovědnému zacházení se sebou a se světem, vede k vnitřnímu souhlasu k sobě

6 Existenciální analýza (EA)
Základní premisy (jak vidí EA člověka): Má své místo a úlohu ve světě Bez světa není úplný Je zodpovědný za svou svobodu Nemusí si nechat vše líbit (ani od sebe) Má schopnost sebeodstupu Prožívá zoufalství, pokud nenajde smysl To nejniternější v nás nemůže onemocnět

7 Fenomenologie východisko: „svět existuje“, (zakladatelem Husserl)
filozofický postoj: postoj otevřenosti, odložení všeho, co už ví (stereotypy, teorie, zkušenosti, předsudky) = způsob uchopování v EA, nechat se dotknout světem, nechat se zasáhnout, má 2 části: technika vědomého dívání se (tj. akt, kterým se otevírá, vnímám) a uvidění, tj. přijetí viděného, kdy se ukáže to, co je

8 Fenomenologie Fenomenologickému přístupu pomáhá technika „uzávorkování“, tj. odstoupení od důvěrně známého, vidět znovu to, co vystupuje – nezakrývat si výhled vlastními „diáky“. Fenomenologický přístup je dobré posilovat a trénovat pěstováním smyslů, které nás zcitlivují k tomu, aby se nás něco mohlo dotknout

9 Fenomenologické cvičení
Co je pro mě samozřejmé? Co jsou moje principy, podle kterých žiji (normy, očekávání, teorie, předsudky)? Na která témata vždy naskakuji? Které zkušenosti mám hodně zafixované? ………..to vše mě může uzavřít ve vztahu ke klientovi, bránit mi vidět to, co je, co vystupuje, a přijmout to

10 Základní osobní motivace (ZOM)
Teorie ZOM: abych mohl uskutečňovat hodnoty, musejí být alespoň částečně splněny základní podmínky (stůl se 4 nohama, na kterých stojí smysluplná existence) 4 základní osobní motivace (motivace = spojení sil vedoucí k pohybu, jednání, aktivitě, určují směr pohybu)

11 4 ZOM ZOM: Moci být motivací vůle k bytí, jejím naplněním říkam „ano“ ke světu poruchy na 1. ZOM: neurózy (OCD, paniky, fobie, GAD), schizofrenie, úzkost v počátku demence (rozpad vnitřního světa) 2. ZOM: Být rád motivací vůle k hodnotě, jejím naplněním říkám „ano“k životu poruchy na 2. ZOM: deprese, závislost

12 4 ZOM motivací vůle k právu být sám sebou,
3. ZOM: smět být tím, kým jsem motivací vůle k právu být sám sebou, naplněním říkám „ano“ k sobě poruchy na 3. ZOM: poruchy osobnosti (narcismus, hysterie, hraniční porucha atd.), závislosti 4. ZOM: chtít smysluplně motivací vůle ke smysluplnému činu, naplněním říkám „ano“ ke smysluplné existenci porucha na 4. ZOM: existenční vakuum

13 1. ZOM Tématem prostor ve světě, podržení, důvěra
Podržení = zkušenost, že je něco nebo někdo, o co se mohu opřít, na co se mohu spolehnout, podržení může dát svět( něco), vztahy (někdo), já nebo něco přesahujícího mě i svět, k podržení nutná důvěra, tj. akt hledání podržení zdravá důvěra v situaci: založená na prozkoumání situace a sebe (o co se mohu opřít u sebe a ve světě) + přijetí zbytkového rizika (nic není 100%)

14 1. ZOM Důvěra nasedá na pradůvěru (ranná zkušenost s diády s matkou), tj. zkušenost uspokojení potřeb bez výkonu, prožitek „můžeš být“, „v pořádku, že máš potřeby“ a na bazální důvěru, která je vytvářena z pozdějších zkušeností, posilována tím, že jdu do situace, tj. zkušenost, že tu vždy něco je, co mě podrží (i když umřu, jde dál život světa, život ostatních) zdroje bazální důvěry: já (sebedůvěra), svět( pozitivní zkušenost podržení), transcendentno (pravda, dobro, krása)

15 2. ZOM Tématem je vztah k sobě a ke světu, emocionalita, resp. základní hodnota, a hodnoty obecně dynamikou 2. ZOM je zakoušení blízkosti k sobě, světu, vede k rozkmitání emocionality (Jdu k něčemu do blízkosti, vztáhnu se k tomu, což probouzí emoce) EA popisuje tzv. základní hodnotu = prožitek hodnoty vlastního života „je/není dobré, že jsem“, má vliv na připravenost žít vztahy (vytváří se od dětství) Základní hodnota je sycena: naplněním 1. ZOM (přijetím světa) Emocionalitou, láskou vztahy Sexualitou, vztahem k vlastnímu tělu uměním

16 2. ZOM Hodnota (=dobro) je důvod upřednostnění jedné věci, postoje před druhým, dynamika hodnoty: Osloví, dotkne se, vyvolá citovou rezonanci Týká se mě Aktivizuje, posiluje Určí směr, dá orientaci, vede k rozhodnutí, zaujetí postoje Hodnota oslovuje (nemohu rozhodnout, co se mě dotkne), ale mám volbu, zda hodnotu přijmu (nechává mě svobodným) V prožitku cítím „je to pro mě dobré“, pokud volím hodnotu v souladu se svým svědomím Osobní zralost se projevuje tím, že jsem schopný rozeznat a volit to, co je pro mě dobré

17 2. ZOM Dělení hodnot: Všeobecné (vytvořené společností) - platí pro všechny v typických situacích, např., ochrana dětí, pomoc starším, desatero, atd., tj. nabídka, kterou mohu přijmout Individuální - platné pro konkrétní osobu v typických situacích, tzv. životní skript (vlastní hierarchie hodnot), každý si dosadí sám, mohou se měnit v průběhu života – pozor na „prošlé konzervy“! Osobní, situační – nacházení hodnoty v situaci, kdy nemůžu uplatnit a. nebo b., volím tudíž hodnotu dle situace (nejvyšší uplatnitelná hodnota v dané situaci)

18 3.ZOM Tématy 3 ZOM jsou vlastní hodnota, hranice, svědomí, osoba
Vlastní hodnota (VH) = prožitek „ jsem hodnotný takový, jaký jsem“ - subjektivní pocit na základě vlastního i cizího hodnocení, zkušeností, schopností, prožívání a způsobu jednání - 2 složky: hodnocení zevnitř (jak prožívám sebe, a jak se mi se mnou daří) +hodnocení zvenku (co je mi zrcadleno od jiných) Podpora VH : zvenku - někdo mě bere vážně, někdo se ke mně chová s respektem a s úctou Zevnitř – vnímat sebe, uvědomovat si sebe, vzít se vážně, s úctou, zajmout k sobě postoj, posoudit se, ocenit se = vnitřní zakotvení

19 3.ZOM Hranice - jsou dynamikou 3. ZOM, nástrojem, kterým ukazuji nebo chráním vlastní hodnotu - mají 2 funkce: ochrana před druhým kontura, ukazování se ve svém vlastním

20 3.ZOM Svědomí axiom EA: svědomí je vrozené, je to orgán, co pomáhá rozlišovat dobro a zlo, tj. pouze poskytuje informaci, každý má volbu, svobodu v tom, jak s tou informací naloží, jak zachází se svým svědomím, jestli podporuje dobré a citlivé slyšení, jestli uposlechne nebo ne Svědomí je orientováno na hodnoty X nadjá je orientováno na normy Uposlechnout svědomí je těžší, nemusí přijít potvrzení našeho jednání zvnějšku, a vyžaduje podmínky: Prostor pro sebe Blízkost k sobě, dotazování se sebe Uvědomění si sebe v situaci Zůstat i u nepříjemných pocitů Uvědomění si vlastních hranic, identity

21 3.ZOM Osoba = síla, co volí, to svobodné ve mně, je nezaměnitelná a jedinečná, výsledným tvarem je osobnost „pendluje“ mezi vnitřním a vnějším světem pomocí: sebeodstupu = přistoupení k sobě v takovém odstupu, abych se ve vztahu k sobě mohl chovat osobně sebepřesažení = oddání se něčemu ve světě, zapomenutí na sebe

22 4.ZOM Tématy 4. ZOM jsou existenciální smysl, svoboda, existence
Frankl: “Ne já, ale život je ten, kdo klade otázky, a já na ně musím odpovídat Existenciální smysl – týká se konkrétního člověka v konkrétní situaci = nejhodnotnější možnost v dané situaci x ontogenetický smysl: otázka po smyslu veškerého bytí, odpověď hledá náboženství, filozofie

23 4.ZOM svoboda Frankl: „ Svobodný jsi vždy, svoboda závisí na tom, jak se situací zacházíš.“ jedinou svobodu, kterou člověk má, je svoboda k volbě je spojená se zodpovědností za to, jak zacházím s hodnotou, se vztahem, zda době nebo ne dobrá volba dá energii, posílí sebedůvěru, bazální důvěru, posílí další volbu

24 4.ZOM Existence = žití na základě vlastní vůle, vykonávání, uskutečňování toho, za čím si mohu stát = osobní žití, tj. dělání ve světě to, co jsem si zvolil, za čím jsem já osobně

25 PEA PEA (personální/osobní existenciální analýza)
= centrální metoda EA, technika zabývající se vnitřním světem pomáhající „osobě“ (viz. 3. ZOM), aby se prosadila, pokud se nedaří dát souhlasnou odpověď světu (když jsem blokováni, nemůžeme být v situaci sami sebou, když si člověk nerozumí, neví, proč tak reaguje), když se dialog se světem nedaří, je přerušený

26 PEA 3 fáze: PEA 1: Co ke mně přichází zvenku?tj. co se mě dotýká, mapování prožitku, uchopení podstatného v prožitku PEA2: Co vzniká ve mně a proč? tj. porozumění situaci, osobní ohodnocení a zaujetí postoje s vnitřním souhlasem PEA 3: S čím vyjdu do světa? tj. realizace postoje s filtry studu, rozumu, času a zvolení prostředků realizace vrácení se do dialogu se světem

27 Praktická ukázka PEA PEA 1 Představte si situaci……
Jaký pocit to ve vás vyvolalo? Co jste cítil? Jak vám při tom bylo? Jak je vám teď, když si to představujete, vybavujete? Co byste nejraději udělal v této chvíli? Jak se vám s tím daří? Co to pro vás znamená? Co vám to říká, že takový pocit ve vás vznikl? Co vám říká to, co jste prožil?

28 Praktická ukázka PEA PEA 2 Už se vám to někdy stalo? Znáte to už?
Co si o tom myslíte? Jak je možné ještě tomu rozumět? Rozumíte tomu, proč jste takhle reagoval? (Rozumíte tomu, proč se ten druhý takhle choval? A co si o tom myslíte?) Co tomu říkáte vskrytu? Co tomu říká to nejniternější ve vás? Je to dobré, je to správné? Jak to hodnotíte, jaký na to máte názor? Jaké stanovisko k tomu zaujímáte? Co byste nejraději udělal? Co uděláte skutečně, jak s tím chcete zacházet?

29 Praktická ukázka PEA PEA 3 Kolik a co chcete ukázat?
Komu to chcete říct? Kolik toho unese? Kdy, při jaké příležitosti to řeknete? Jakým způsobem to chcete udělat, sdělit?


Stáhnout ppt "Existenciální analýza"

Podobné prezentace


Reklamy Google