Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy a využívání Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy a využívání Národní soustavy kvalifikací (NSK)"— Transkript prezentace:

1 Principy a využívání Národní soustavy kvalifikací (NSK)

2 Témata Principy NSK, současné a budoucí směřování
Profesní kvalifikace v kontextu systémových nástrojů Potenciál využívání NSK z pohledu občana, absolventa, zaměstnavatele Zapojení NSK do personálních systémů Příklady využívání NSK ve firmách

3 Otázka č. 1 (a jedna podotázka)
Proč? Proč vytváříme nový systém vedle současného tradičního a ověřeného školského systému? Proč je založen na ověřování a uznávání výsledků učení? Vy už o NSK leccos víte. Umíte odpovědět na otázku Proč vůbec takový systém vzniká?

4 Výzvy a ohrožení 2013 Globalizace Stárnutí populace Vysoký standard
Rychlost změn v technologiích Převzdělanost Vysoká cena práce

5 Populační propast 400.000 chybějících lidí během sedmnácti let

6 Proč se o NSK zajímat? Vliv demografie a malého zájmu o učňovské obory
Pokles téměř o tis. JaM celý snímek Zdroj: analýzy NÚV (www.infoabsolvent.cz)

7 JAK VELKÉ HROZÍ PROBLÉMY? Věková struktura u významných profesí
JaM celý snímek

8 Možnosti řešení Průmysl, ale i další sektory budou trpět nedostatkem kvalifikovaných lidí. Co s tím? Usilovat o zvýšení zájmu o potřebné obory SŠ a VŠ Zahájit rozumnou imigrační politiku Využívat systém celoživotního učení a NSK JaM celý snímek

9 Zájem o učební obory x NSK
Kapacity škol ve vybraných oborech a skutečný zájem o tyto obory: Kód oboru Název oboru vzdělání Počet přijatých v roce 2011 Počet škol, které obor nabízely 23-51-H/01 Strojní mechanik 1762 125 23-52-H/01 Nástrojař 359 45 23-55-H/01 Klempíř 193 42 23-55-H/02 Karosář 770 50 23-56-H/01 Obráběč kovů 1175 90 23-57-H/01 Kovář 8 2 Zdroj: analýzy NÚV Nový systém NSK - počty přezkoušených vybraných kvalifikací: Kód PK Název profesní kvalifikace Počet přezkoušených do V. 2013 Počet aut. osob H Zámečník 129 50 H Montér ocelových konstrukcí 92 27 H Opravář strojů a zařízení 42 E Kontrolor strojírenských výrobků 22 16 E Dělník ve strojírenské výrobě 31 23 H Soustružení kovových materiálů 12 H Obsluha CNC obráběcích strojů 103 32

10 Kdo a pro koho? Otázka č. 2 Kdo jsou klíčoví uživatelé systému?
A kdo mají být hlavní tvůrci? A jaké jsou hlavní přínosy?

11 NSK - zúčastnění, jejich role
Hlavní cílové skupiny Zaměstnavatelé Občané Další zúčastněné strany Vzdělavatelé Autorizované osoby (zkoušející) Autorizující orgány (ministerstva) Úřady práce Personální agentury Kariéroví poradci Agentury práce… HoP: Je evidentní, že NSK není triviální systém s jediným a zřetelným cílem – je lékem na více chorob, a další funkcionality se při jejím budování „objevují“. Skupin nějakým způsobem s NSK pracujících je více, je třeba však mít na mysli, že hlavními cílovými skupinami jsou pouze zaměstnavatelé a občané; aby ale NSK fungovala plně, musí mít spoustu dalších hráčů, kteří jsou v systému nezbytní, ale kteří pro ony dvě cílové skupiny „pouze“ poskytují nějaký servis – vzdělavatelé, certifikující autority (AOs), AOr, poradci - úřady práce, personální agentury, kariérní poradci, dále pak agentury práce… Každý má v systému nějakou specifickou roli, zájem/motiv, NSK je pro něj něčím jiným… ale protože vše do sebe zapadá, musí si všichni na sebe navazující a spolu komunikující rozumět a musí vědět jakou službu pro jakého partnera poskytují. My se dále podrobněji podíváme pouze na ty hráče, se kterými se setkáváte Vy jako ÚP při naplňování své role. Jsou jimi obě hlavní cílové skupiny, tedy zaměstnavatelé a občané, dále pak vzdělavatelé a případně ověřovatelé (AOs)…

12 Přínosy NSK Ostatní Zaměstnavatelé Občané
Objednávka kvalifikovaných pracovníků, definice standardu Usnadnění „čitelnosti“ uchazečů o zaměstnání Nástroj pro personální práci a motivaci Občané Zdroj informací pro rozhodování o kariéře Možnost získat/změnit kvalifikaci v dospělosti Zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Rozhodují kompetence, nikoli způsob jejich osvojení Ostatní Mohou vzdělávat (v PV i DV), zprostředkovávat, zkoušet, radit – a to v rámci transparentního a státem garantovaného systému HoP: Jaké jsou tedy ty hlavní přínosy NSK pro jednotlivé zúčastněné? Zaměstnavatelé si především mohou relativně rychle „objednat“ kvalifikaci pracovníků, které potřebují, a to nejen prostřednictvím pomalého PV, ale zejména prostřednictvím operativnějšího DV (rychlá definice potřeb, možnost vytvářet profesní standardy na míru, promítání požadavků na zkušenost pracovníků do standardů, rychlá reakce na změny kvalifikací, orientace na výstup, ne na proces, usnadnění „čitelnosti“ uchazečů o zaměstnání, umožnění získávat kvalifikované pracovníky i jinak než cestou počátečního vzdělávání, splnění požadavků systémů řízení jakosti v oblasti LZ….). Občané mají díky NSK informace o možnostech svého uplatnění, kdykoli si mohou porovnat své aktuální kompetence s požadovanými, a v případě fungujícího systému si mohou i s pomocí ostatních zúčastněných stran svou kvalifikaci i v pozdějším věku zvyšovat (nevystačíme si s jednou kvalifikací, požadavky se dnes v návaznosti na technologie rychle vyvíjejí, za život bude potřeba cca čtyřikrát zásadněji posunout své kompetence). Značnou výhodou je, že systém je orientovaný na výsledek, nikoli na proces, nikdo se tedy neptá kde se uchazeč požadovanému naučil. Ostatní zúčastnění - pro ně jde buď o naplnění jejich zákonné role (stát – ÚP, AOr, školy), nebo byznys – vzdělávačky, AOs, personální agentury, agentury práce (vědí co se po nich žádá). Vzdělavatelé obecně – mohou vytvářet kurzy reagující na standardizované potřeby zaměstnavatelů. Školy – mohou využít volných kapacit personálních a materiálních, promítat požadavky zaměstnavatelů i do počátečního vzdělávání… NSK je též nástrojem potenciálně umožňujícím ovlivňovat nejen obsah PV na úrovni RVP a ŠVP, ale i strategickou úroveň vzdělávání – regionální a oborovou strukturu škol, jejich financování…

13 Jak? Otázka č. 3 Kdo jsou klíčoví uživatelé systému?
A kdo mají být hlavní tvůrci?

14 Geneze zapojování zaměstnavatelů do popisu požadavků trhu práce
KTP NSP a NSK NSP II a NSK 2 Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací – II. etapa sektorové rady + pracovní skupiny + stvrzovatelé 98% trhu práce kolem 2000 odborníků Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací – I. etapa sektorové rady + pracovní skupiny 70% trhu práce stovky odborníků Kartotéka typových pozic (součást ISTP) jednotliví garanti popisují jednotlivá povolání 50% trhu práce desítky odborníků JaM celý snímek: ISTP nyní využívá jako datovou základnu NSP, dále obsahuje nástroj pro tvorbu podrobného profilu uchazeče (JobTip) a databázi kurzů DAT.

15 Proč dvě soustavy? Komplexní popis všech významných skupin pracovních pozic na trhu práce: Činnosti, příklady prací Měkké, obecné i odborné kompetence Vhodná školní příprava Potřebné certifikáty Zdravotní omezení Další informace pro poradenské využití (pracovní podmínky, mzdová úroveň) Nový typ státem garantovaného certifikátu: Kvalifikace využitelné na trhu práce Vychází z NSP (kvalifikace pro potřeby praxe, nikoliv pro potřeby vzdělavatelů) Přezkušované kompetence a povinné parametry zkoušky Vytváří vedle počátečního (školního) vzdělávání rovnocennou cestu k plnohodnotné kvalifikaci pro dospělé JaM celý snímek

16 Národní soustava povolání Národní soustava kvalifikací
Jakou to má logiku? Národní soustava povolání Typové pozice Povolání Zkoušky Další vzdělávání Kurzy, rekvalifikace Školní vzdělávací programy Rámcové vzdělávací Počáteční vzdělávání Národní soustava kvalifikací Úplné profesní kvalifikace DÍLČÍ KVALIFIKACE Profesní (dříve dílčí) Praxe, samostudium ISTP – to je poradenství a DAT. Zaměstnavatelé v NSP popisovali povolání a typové pozice. Ty pak jako podklad přebírá NSK, kde již zaměstnavatelé konzultují tvorbu kvalifikací se zástupci autorizujících orgánů a především se sférou vzdělávací, kterou v sektorových radách reprezentuje Národní ústav pro vzdělávání. NSK, která je mostem mezi zaměstnavateli v roli objednatelů, a vzdělavateli v roli poskytovatelů, má v návaznosti na NSP rovněž dvě stěžejní komponenty – PK (dříve dílčí), definované jako způsobilost vykonávat pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce. Platí tedy, že jejichž šíře, hloubka a úroveň striktně odpovídá požadavkům zaměstnavatelů, podmínkou jejich existence je tedy UPLATNITELNOST NA TP (o tom, jak rozdílné mohou PK být a jak rozdílné role mohou plnit, zde bude později hovořit kolega Jiří Strádal). ÚPK, je definována jako způsobilost vykonávat určité P, zpravidla bývají z pohledu svého obsahu množinou podstatných částí příbuzných PK, a jelikož jejich hlavní role pro budoucno spočívá tom, že budou základní objednávkou pro odborné počáteční vzdělávání, je pro ně krom uplatnitelnosti podstatným kritériem i VZDĚLATELNOST V PV. O PV zde již dále hovořit nebudeme, vrátíme se k PK. Každá PK je popsána dvěma standardy – KS, vycházejícím z TP, a říkajícím CO musím znát a umět (znalosti, dovednosti, postoje), abych mohl vykonávat činnosti požadované příslušnou TP, a HS, který popisuje JAK jako zkoušející poznám, že zkoušený požadovanými kompetencemi skutečně vládne (je tedy souborem hodnoticích kritérií a způsobů ověřování). Co se týče vzdělávání, jsou PK nástrojem, který poprvé formalizuje podstatnou část tzv. DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (PV bylo formalizované již dávno).

17 Co už NSK produkuje: 572 schválených profesních kvalifikací cca 500 PK ve stadiu tvorby nebo schvalování 3 302 udělených autorizací (oprávnění zkoušet) realizovaných zkoušek cca 1,33% ekonomicky aktivní populace ČR již absolvovalo zkoušku PK Schváleno je 606 kvalifikací z cílových 1100 Propojení zaměstnavatelské sféry s obsahem vzdělávání (sektorové rady, personální praxe) HoP: Ještě mnoho PK v systému chybí, jsou ale vytvořeny struktury, které umožní žádané PK identifikovat a vytvořit pro ně standardy. V tuto chvíli je naplněn systém kvalifikacemi zhruba z poloviny, byť přesné číslo říci nelze (systém je dynamický). Počet autorizovaných osob – aktuálně jich je cca 600, což je zhruba polovina počtu středních škol odborného zaměření (je třeba podporovat regionální rozložení sítě AOs ve vztahu k potřebám kvalifikovaných). Počet vyzkoušených – po několika letech rozběhu systému se pomalu dopracováváme k číslu představujícímu počet absolventů z PV za jeden rok…

18 Nejčastější zkoušky – úroveň 2 a 3
NSK v číslech (2) Nejčastější zkoušky – úroveň 2 a 3 Strážný (71012) Příprava teplých pokrmů (783) Florista (481) Příprava pokrmů studené kuchyně (439) Složitá obsluha hostů (347) Příprava minutek (335) Kominík - Revizní technik spalinových cest (266) Údržba veřejné zeleně (236) Prodavač (236) Skladník (220) Úklidový pracovník administrativních ploch (137) Jednoduchá obsluha hostů (132) Zámečník (129) Výpomoc při přípravě pokrmů (127) Manipulace se zbožím a materiálem (124) … 130 PK má nějakého přezkoušeného

19 Nejčastější zkoušky – úroveň 4 a 5
NSK v číslech (3) Nejčastější zkoušky – úroveň 4 a 5 Sportovní masáž (813) Detektiv koncipient (504) Průvodce cestovního ruchu (454) Člen horské služby (123) Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (57) Personalista (27) Cvičitel horské služby (20) Chůva pro dětské koutky (20) Těžba dříví těžebně-dopravními stroji (14) Horský průvodce (11) Hodnotitel koní (9) Je schváleno 79 PK úrovně 4 a 5 (odpovídá maturitní úrovni), další vznikají

20 V NSK nově Nyní v systému i kvalifikace 6. a 7. úrovně Manažer kvality
Lektor dalšího vzdělávání Manažer BOZP Zemědělský poradce pro ochranu rostlin Ekonom práce Manažer projektu Manažer programů a komplexních projektů Inženýr chemie produktmanažer Specialista poradenství a prodeje krmných směsí Technik kvality Auditor systémů řízení Základy managementu kvality Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

21

22

23 Provázané informační systémy
VEŘEJNÉ ROZHRANÍ PRO PODNIKOVÉ SYSTÉMY narodni kvalifikace.cz nsp.cz (NÁSTROJE TVORBY) SCHVÁLENÉ PK STANDARDY ZKOUŠEJÍCÍ (NÁSTROJE TVORBY) KATALOG NSP KOMPETENCE METODIKA vzdelavaniaprace.cz Vlastník MŠMT/NÚV Vlastník MPSV sektoroverady.cz SLOŽENÍ SR PLÁNY PRACÍ NSP PLÁNY PRACÍ NSK STAV SD REGISTRACE FIREM DLOUHODOBÁ POPTÁVKA Vlastník MŠMT/NÚV VYHLEDÁVÁNÍ: POVOLÁNÍ KVALIFIKACÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZKOUŠEK PRÁCE PRO LAIKY istp.cz KURZY eu-dat.cz Job-Tip poradenství Vlastník MPSV portal.mpsv.cz Vlastník MŠMT/NÚV VOLNÁ MÍSTA ÚP Vlastník MPSV

24 Dopady NSK na různé oblasti dalšího vzdělávání
NSK MŠMT 179/2006 Sb. Rekvalifikace Živnosti Zákony upravující kvalifikace Nabídka vzdělávání Personální praxe Mezinárodní srozumitelnost (EQF)

25 Jak se to dá používat? Otázka č. 5 Použití v občanském životě
Použití v personální práci firem Zadat pro 2 skupiny: Personalista Občan (uvažujte jako kariérní poradce)

26 10 KROKŮ ZMĚNY KARIÉRY Jediná jistota trhu práce je změna. Profesní mobilita v ČR je velmi nízká. V budoucnu budou lidé muset v měnit povolání 3x za život. NSK je pro dospělé daleko operativnější cesta k ověřené kvalifikaci než klasický vzdělávací systém. Podle Dawn Rosenberg McKay, About.com (součást NewYork Times) Rozhodněte se, zda opravdu chcete měnit povolání (změnit práci je snazší) Posuďte sami sebe Vytvořte si seznam povolání Prozkoumejte povolání na svém seznamu Postupně zužujte svůj seznam Mluvte s lidmi, kteří vyhlédnutá povolání dělají Nastavte si své cíle – nehoňte mnoho zajíců Vytvořte si akční plán Vzdělávejte se a získejte potřebnou kvalifikaci Rozlučte se současnou kariérou Využité pro dospělého občana NSK primárně není určeno jako náhrada počátečního vzdělávání. Děti mají chodit do školy. Školy mají být náročné a připravovat pro celoživotní profesní rozvoj i pro práci. Pro dospělé nabízí možnost změny Rozhodněte se, zda oprvadu chcete měnit povolání Možná potřebujete jen změnit zaměstnání, což není snadné, ale je to rozhodně snažší Posuďte sami sebe Své hodnoty, dovednosti, znalosti, osobnost i zájmy 3. Vytvořte si seznam povolání, která podrobně prozkoumáte Vybírejte nejen z vysněných, ale hlavně z těch které vám doporučí specializované nástroje. 4. Prozkoumejte povolání na svém seznamu obsah práce, kvalifikační a další požadavky, poptávku po práci, odměňování 5. Postupně zužujte svůj seznam Velkou roli by mělo hrát to, jak náročné bude pro vás splnit kvalifikační požadavky 6. Mluvte s lidmi, kteří vyhlédnuté povolání dělají 7. Nastavte si své cíle – nehoňte mnoho zajíců 8. Vytvořte si akční plán Je potřeba velký cíl rozložit na postupné menší cíle. 9. Vzdělávejte se a získejte potřebné dovednosti 10. Rozlučte se současno kariérou

27 NSK, NSP a personální práce
Kvalitní popisy pracovních míst Efektivní nábor a adaptace Přiměřené a motivující odměňování Hodnocení výkonu a účinný rozvoj zaměstnanců Společensky odpovědný outplacement, kolektivní vyjednávání NSP: Činnosti, příklady prací, CZ-ISCO, zákonné požadavky, kompetenční model. NSP: Vhodné obory, kontakty na školy, kompetence - formulování požadavků. NSK: Hledání člověka s vhodnou profesní kvalifikací. EQF – mezinár. srovnání. NSP: Statistické informace o mzdách. NSK: Obecně platný certifikát jako benefit. NSP: Kompetence (soft i hard) – základ hodnocení. NSK: Úkol získat certifikát – nejlepší motivace k učení. Kariérní růst založený na certifikátech. NSK: Raději odstupné, nebo obecně uplatnitelnou kvalifikaci?

28 Ukázky možného využití v PIS
Vyladěný kompetenční model – základ HCM Inspirovat se, ale neopisovat NSK a NSP sdílejí jeden kompetenční model

29 Ukázky možného využití v PIS
Popisy pracovních pozic mohou čerpat z NSP Činnosti Kompetence Formální kvalifikace NSK jako vyžadovaný certifikát

30 Ukázky možného využití v PIS
Hodnocení měkkých i tvrdých kompetencí Využití detailních vzorů chování z NSP a NSK – pomoc manažerům

31 Ukázky možného využití v PIS
Řešení nedostatků – jedna z možností je externí vzdělávání PIS může využívat vazby kompetencí a kurzů např. přes vzdělávacích akcí EDUCITY a DAT Vždy ale nejprve identifikovat potřebu rozvoje, pak teprve hledat kurz

32 Ukázka ze zkoušky uklízeč/ka administrativních prostor

33 Děkuji Vám za pozornost 


Stáhnout ppt "Principy a využívání Národní soustavy kvalifikací (NSK)"

Podobné prezentace


Reklamy Google