Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terénní výzkum (etnografie), biografický design, analýza dokument ů, ak č ní výzkum Kvalitativní výzkum – designy/strategie výzkumu- 2. část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terénní výzkum (etnografie), biografický design, analýza dokument ů, ak č ní výzkum Kvalitativní výzkum – designy/strategie výzkumu- 2. část."— Transkript prezentace:

1 terénní výzkum (etnografie), biografický design, analýza dokument ů, ak č ní výzkum Kvalitativní výzkum – designy/strategie výzkumu- 2. část

2 Terénní výzkum/etnografie cílem je zkoumat problém/jev v co nejp ř irozen ě jším prost ř edí a podmínkách, popsat zp ů sob života ur č ité skupiny lidí, v č etn ě jejich p ř esv ě d č ení, postoj ů, hodnot, názor ů a dynamiky vzájemných interakcí úrove ň strukturovanosti a tedy i obecné výzkumné otázky je nutn ě nižší rovnoprávná nedirektivní komunikace

3 d ů ležité je vid ě t a formulovat problém vstoupit do terénu a projít ho (doporu č ovaný postup odspodu nahoru; gatekeepers) zaznamenávat co se d ě je a být se v ě dom toho, jak moje aktivita ovliv ň uje to, co probíhá (lidé ve zkoumaném prost ř edí výzkumníka obvykle registrují, nesnadno ho berou za svého, mnohdy registrují co a jak zaznamenává s snaží se porozum ě t pro č to d ě lá, a co to pro n ě m ů že znamenat) sepsat výzkumnou zprávu – p ř episování, up ř es ň ování Terénní výzkum/etnografie

4 Pražská skupina školní etnografie Terénní výzkum/etnografie

5 Biografický design zachytit složitý d ě j v jeho vývoji – lze p ř es životní p ř íb ě h jedince, který se d ě je´ú č astní nejde o rozhovor k jednotlivým témat ů m, jakoby na sebe navrstveným (horizontáln ě ), ale v pr ůř ezu životního č asu (vertikáln ě ) vývoj oblastí, které by se našeho tématu mohly týkat (nap ř. nevedeme rozhovor o šikan ě a sociálních vztazích ve skupin ě, ale o vývoji v oblasti sociálních vazeb daného ú č astníka výzkumu (anamnesticky), o vývoji jeho morálního hodnocení, o vývoji školní „kariéry“ atd.)

6 Biografický design kumulativní rozhovory – každé další vypráv ě ní ú č astníka p ř idává do skláda č ky tvo ř ící popis vývoje další kousek cílem je rekonstrukce minulého i plán ů na budoucí život o č ima ú č astníka, tak jak obojí aktuáln ě vidí

7 Biografický design dv ě hlavní varianty: realistická biografie (kódování podobné zakotvené teorii, p ř edpokládá se, že pomocí pohledu ú č astníka se vyno ř í - život jedince odráží pohled spole č nosti; n ě kdy m ů že p ř edcházet koncept (nap ř. jak Romové zvládají adaptaci na školu) a pak se na p ř íkladu ú č astníka hledají data, která by ho potvrdila nebo vyvrátila narativistická – konstrukce pohledu na životní p ř íb ě h, která vzniká ve spole č né č innosti vyprav ěč e/ú č astníka a výzkumníka – pohled ú č astníka je do č asný, daný spole č n ě s výzkumníkem vytvo ř eným náhledem na život

8 Biografický design životní p ř íb ě h – badatel je pouze pr ů vodcem, vyprav ěč /ú č astník výzkumu popisuje to nejd ů ležit ě jší, co se mu p ř ihodilo – d ě je, pocity, zkušenosti – zp ů sobem, který si p ř eje zve ř ejnit životní historie – badatel se pokouší popsat více i kontext a nahodilé faktory v život ě ú č astníka výzkumu autobiografická životní historie – p ř edm ě tem bádání je osobní historie badatele

9 Biografický design sb ě r dat zachycení narativní struktury p ř íb ě hu jedince p ř emýšlejte o svém život ě jako knize,rozd ě lte jej do kapitol - kolik kapitol chcete (aspo ň 2-3 a nejvíce tak 7-8), každé dejte ji název a n ě jak souhrnn ě ji popište návodné otázky

10 Biografický design sb ě r dat identifikace a dopln ě ní bílých míst kritické fáze – postupné prom ě ny v myšlení nebo jednání, mohou vyvrcholit n ě jakou epizodou (kritická událost), č i jí být nastartovány emo č n ě nabité analýza p ř íb ě hu abstrakt (krátké shrnutí) sm ě r p ř íb ě hu (zasazení do míst, č asu; kdo jsou akté ř i) č asová a kauzální posloupnost událostí hodnocení událostí vyprav ěč em vyvrcholení p ř íb ě hu ukon č ení vypráv ě ní

11 Analýza dokumentů analýza již existujícího materiálu (nap ř. ŠVP) písemné dokumenty, výtvory Fáze: formulace problému, cíl ů, výzkumných otázek jaké dokumenty; jak je získat shromážd ě ní a revize dokument ů (není t ř eba ješt ě n ě co dalšího?) kritika dokument ů – posouzení, co mohou dokumenty vypovídat a zda nám to pom ů že zodpov ě d ě t výzk. otázky analýza a interpretace dokument ů reflexe výsledk ů a kontrola (pravdivost, platnost, konzistence) záv ě re č ná zpráva

12 Akční výzkum systematická reflexe profesních situací, kterou praktikové provád ě jí s cílem tyto situace zlepšit (inovovat) Whithead (1993) ak č ní výzkum jako cyklus zahrnující p ě t krok ů : problém, který se objevil v praxi; p ř edstava o ř ešení problému; aktivita k zvolenému ř ešení; vyhodnocení výsledk ů aktivit, vedoucích k ř ešení problému; modifikace problému.

13 Podstatou ak č ního výzkumu není metoda, ale aktivita, č innost. Cyklus ak č ního výzkumu je doprovázen sérií otázek v jeho pr ů b ě hu: Co d ě lám? Co to znamená? Jak to d ě lám? Jak to mohu d ě lat jinak? Co žáci skute č n ě d ě lají? Co se u č í? Jak je to d ů ležité? Co se u č ím? Co te ď zamýšlím d ě lat? Cílem ak č ního výzkumu je aktuální zm ě na d ů sledkem je rozvoj u č itelského sboru, zlepšování profesionality u č itel ů a zkvalitn ě ní praxe. P ř ispívá také k rozvoji pedagogické teorie. Ak č ní výzkum je orientován na studenty se zam ěř ením na jejich u č ení a vzd ě lávání. Akční výzkum

14 Druhy ak č ního výzkumu: pro-aktivní - akce p ř edchází sb ě ru a analýze dat. U č itelé nejprve vyvíjejí aktivity a posléze studují efekty, které jsou výsledky t ě chto aktivit. reaktivní (diagnostický) - ak č ním výzkumu u č itelé sbírají data p ř edtím, než se pokouší inovovat praxi kooperativní – ve spolupráci více zainteresovaných (vedení školy č i samospráva, u č itelé, žáci, rodi č e) Akční výzkum


Stáhnout ppt "Terénní výzkum (etnografie), biografický design, analýza dokument ů, ak č ní výzkum Kvalitativní výzkum – designy/strategie výzkumu- 2. část."

Podobné prezentace


Reklamy Google