Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Georgy Gerasimchuk DZ2 Vikingové Seminární práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Georgy Gerasimchuk DZ2 Vikingové Seminární práce."— Transkript prezentace:

1 Georgy Gerasimchuk DZ2 Vikingové Seminární práce

2 Kdo to byly Vikingové Pat ř ili mezi germánské kmeny Žili v dnešním Švédsku, Dánsku a Norsku Provád ě li nájezdy na Evropu od 8. – do 11. století Dobrodružní mo ř eplavci Psali runovým písmem Byli to zem ě d ě lci (p ě stovali vše co se dalo) a obchodníci

3 Kde se vzal název? Název pochází možná ze Skandinávie od slova: víg – boj nebo bitva vík – záliv, fjord nebo zátoka V cizin ě jim ř íkali: Frankové – Normani N ě mci – Ascomanné Angli č ané – Dani Slované – Varjagové atd.

4 Společnost- se dělila na třídy: Krále jeho moc byla omezena mocí Thingu byl volen mezi ná č elníky Thingu rady, na kterých se ř ešily d ů ležité záležitosti a rozhodnutí byly tvo ř eny zástupci lidu Jarly šlechtici a velkostatká ř i Sedláky sedláci, ř emeslníci a vále č níci byli svobodní Otroky m ě li stejná práva jako všude Ženy ve spole č nosti byly: Voln ě jší než ve zbytku Evropy Pokud se jí n ě kdo dotkl, tak musel platit pokutu

5 Obydlí Byla postavena p ř evážn ě ze d ř eva M ě la st ě ny spletené z lískového proutí, které bylo pomazané hlínou (p ř evážn ě u oby č ejných lidí) Královské budovy m ě ly celé st ě ny postaveny z pevných d ř ev ě ných trám ů Ke stavb ě se používalo d ř evo z dubu

6 Severská mytologie 2 skupiny boh ů Asové – mladší, bohové válek p ř. Ódin Vanové – starší, bohové plodnosti atd. Obsahuje dev ě t sv ě t ů 2 sv ě ty nad zemí p ř. Ásgard – sv ě t boh ů Ás ů 5 sv ě ty st ř edu p ř. Midgard - sv ě t lidí 2 sv ě ty pod zemí p ř. Helheim - ř íše mrtvých Ragnarök – název pro konec sv ě ta

7 Pohřby Lišily se podle bohatství a spole č enského postavení zem ř elého Byli poh ř bíváni se svým majetkem, dobytkem, a n ě kdy i s manželkou do svých lodí Ženy mohly dobrovoln ě jít za svými manžely Lod ě byly zapáleny a vypušt ě ny na vodu Lod ě také mohly z ů stat na pevnin ě, pak bylo na n ě naházeno kamení a hlína Hroby byly vyskládány kameny tak, aby p ů dorysem p ř ipomínaly lo ď

8

9 Expanze D ů vody: bohatá ko ř ist málo zem ě d ě lské p ů dy nap ě tí mezi Dány a Franky získáni slávy 793 – první vikingský útok na klášter Lindisfarne na ostrov ě Holy Island v Anglii 2 etapy vikingských útok ů 1: p ř epady klášter ů a obchodních lodí 2: kolonizátorství, dobyvatelské výpravy a získávaní výkupného Konec Rozši ř ováním k ř es ť anství V Anglii, Normandii a v Rusku splynuli s místním obyvatelstvem Z Grónska se postupn ě odst ě hovali jinam

10

11 Dánští Vikingové Úto č ili na pob ř eží Špan ě lska a Portugalska, Baleáry, Sicílii a severovýchodní Itálii Na Pyrenejském poloostrov ě jim znemožnili usadit se muslimové Kolonizovali Normandii, ve které pak žili Normané (potomci Viking ů )

12 Švédští Vikingové Zam ěř ovali se na východ Evropu Tvo ř ili družiny ozbrojených kupc ů Pronikali z Finského a Rižského zálivu k Volze a Dn ě pru Dostali se dokonce i do Konstantinopole a Bagdádu Založili m ě sta Kyjev a Novgorod Ř íkali jim Varjagové (Slovani) Varjagové založili Kyjevskou Rus

13 Norští Vikingové Soust ř edili se na sever a jih Evropy Dobili Shetlandy, Orkneje, ostrov Man, a zakládali osady v Irsku Založili m ě sto Dublin Objevili Island, Grónsko a Ameriku Ameriku oblevil Leif Erikson V Americe objevili zem ě : Heluland – Baffinovy ostrovy Markland – poloostrov Labrador Vinland – Newfoundland (osídleno) Konflikty s p ů vodními obyvateli

14 Zbraně Me č Byl nejcenn ě jší zbraní vále č níka Dávali jim jména Sekera Navržena pro rozp ů lení protivníkova štítu. Kopí Ur č ené k boji zblízka bylo dlouhé a t ě žké Kopí ur č ené k házení bylo kratší a leh č í N ě kdy se dalo kopím probodnout i d ř ev ě ný štít Štít Používal se k obran ě a k útoku Štíty byly kulaté a vyrobené ze d ř eva pokryté k ů ží Byly zdobeny č ervenou, č ernou, bílou a žlutou barvou Helma Vyrobena z k ů že nebo železa a nem ě la rohy! M ě ly chráni č nosu a o č í, n ě kdy i krku

15

16 Berserkové Elitní vále č níci Nikdy neustoupili Budili u protivníka strach a hr ů zu Šli na sebevražedné útoky Nikdy na sob ě nem ě li zbroj

17 Lodě Drakkar Rychlá a dlouhá námo ř ní a ř í č ní lo ď Délka byla 30 až 40 metr ů Název znamená „dra č í lo ď “, kv ů li hlav ě draka na p ř ídi Nemohly taranovat lo ď Mohl plout po ř ece nebo v m ě l č inách Na bocích byly úchyty, na které se v ě šely štíty pro ochranu

18 Lodě Snekkar Velmi podobná Drakkaru 25 metr ů dlouhá Pohybovala se jak na mo ř i, tak i v ř ekách nebo v m ě l č inách Pohán ě na vesly Název má kv ů li hadí hlav ě na p ř ídi

19 Lodě Knarr obchodní a kolonizátorská lo ď Z 10. – 11. století Kratší než vále č né lod ě, ale byla širší Délka: 15 m Ši ř ka: 5 m H ůř e se ovládal Ší ř ka držela stabilitu p ř i plavb ě Nem ě l vesla Byl schopen plavby p ř es oceán

20 Mýty a fakta Nem ě li helmy s rohy! Byli č istotní (koupel 1x týdn ě, praní oble č ení) Byli gramotní (runové písmo) Nepoužívali lebky jako poháry k pití

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Georgy Gerasimchuk DZ2 Vikingové Seminární práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google