Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 1 ENERGETIKA A VENKOVSKÝ PROSTOR ENERGETICKÁ KONCEPCE V SOUVISLOSTECH 11. 3. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 1 ENERGETIKA A VENKOVSKÝ PROSTOR ENERGETICKÁ KONCEPCE V SOUVISLOSTECH 11. 3. 2010."— Transkript prezentace:

1 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 1 ENERGETIKA A VENKOVSKÝ PROSTOR ENERGETICKÁ KONCEPCE V SOUVISLOSTECH 11. 3. 2010

2 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 2 Legislativní základ Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE (strategický dokument s výhledem na 30 let ) ze SEK vychází ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE (kraje, statutární města, hl. m. Praha) + obce, jejich části…

3 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 3 Legislativní základ obec není povinna zpracovávat ÚEK obec má právo pořídit energetickou koncepci lze předpokládat jiný přístup… -zájem o řešení lokálních problémů -omezení dopadů energetiky na životní prostředí -vize udržitelného rozvoje

4 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 4 Přínosy ÚEK rozbor stávajícího stavu nakládání s energiemi v kontextu dané lokality umožňuje volbu optimální varianty rozvoje energetiky s ohledem na další odvětvírozbor stávajícího stavu nakládání s energiemi v kontextu dané lokality umožňuje volbu optimální varianty rozvoje energetiky s ohledem na další odvětví využití vhodných energetických zdrojů v jednotlivých oblastech nejen z hlediska energetického, ale také při uvažování dopadů na životní prostředí a udržitelnosti daného řešenívyužití vhodných energetických zdrojů v jednotlivých oblastech nejen z hlediska energetického, ale také při uvažování dopadů na životní prostředí a udržitelnosti daného řešení důležité je samozřejmě i ekonomické hodnocení a rozdělení úspor na veškeré dostupné a ekonomicky realizovatelnédůležité je samozřejmě i ekonomické hodnocení a rozdělení úspor na veškeré dostupné a ekonomicky realizovatelné ÚEK je komplexní nástroj jehož technické řešení zahrnuje:ÚEK je komplexní nástroj jehož technické řešení zahrnuje:

5 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 5 Přínosy ÚEK 1.vytvoření vyvážené strategie rozvoje mezi poptávkou a zdroji energie 2.zajištění spolehlivých dodávek energie 3.maximalizaci energetické efektivnosti 4.využívání co nejširšího rozsahu dostupných úspor včetně využití OZE a druhotných zdrojů energie 5.dodržování požadavků na ochranu ovzduší a klimatu To vše při uvažování technické a ekonomické proveditelnosti.

6 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 6 Přínosy ÚEK při ekonomickém hodnocení se posuzuje zejména:při ekonomickém hodnocení se posuzuje zejména: 1.energetická bilance návrhu (ztráty) 2.investiční náklady návrhu 3.provozní náklady – palivo, návrhy 4.plošné nároky na zábor půdy 5.výrobní energetický efekt zdrojové části systému 6.množství produkovaných znečišťujících látek 7.úspora primárních energetických zdrojů 8.vytvoření nových pracovních příležitostí

7 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 7 Příklad cílů ÚEK Převzato z ÚEK Statutárního města TeplicePřevzato z ÚEK Statutárního města Teplice Hlavní cíle: -snižování měrné spotřeby energie -snížení výdajů za nákup energie -nahrazování fosilních paliv OZE -snížení negativních dopadů energetiky na ŽP -zvýšení bezpečnosti energetické infrastruktury Vedlejší cíle: -dosažení vyváženého růstu regionu -rozvoj technické infrastruktury -vytvoření nových pracovních míst

8 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 8 Příklad cílů ÚEK Priority ÚEK -podpora realizace energeticky úsporných opatření v objektech města -zachování stávajícího systémů CZT -využít potenciál kogenerace u kotelen v lázeňských domech -v místech která nejsou v dosahu CZT podporováno využití technologií šetrných k životnímu prostředí ÚEK je dokument, naplnění stanovených cílů závisí zejména na práci místní samosprávy.

9 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 9 Statutární město Plzeň povinnost zpracovat ÚEK ze zákonapovinnost zpracovat ÚEK ze zákona příklad aktivního přístupupříklad aktivního přístupu vyhodnocování koncepce pravidelně po dvou letechvyhodnocování koncepce pravidelně po dvou letech v roce 2007 aktualizace a následně další vyhodnocení v roce 2009 (zákon ukládá 4 roky)v roce 2007 aktualizace a následně další vyhodnocení v roce 2009 (zákon ukládá 4 roky) obecné cíle uváděné do praxe:obecné cíle uváděné do praxe: - vyšší podíl OZE (teplárenský blok na biomasu, podpora OZE v rámci městského dotačního programu) - snižování podílu fosilních paliv - snižování energetické náročnosti …

10 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 10 Statutární město Plzeň pravidelné vyhodnocování energetické koncepce umožňuje sledovat průběžné plnění cílůpravidelné vyhodnocování energetické koncepce umožňuje sledovat průběžné plnění cílů

11 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 11 Statutární město Plzeň na základě vyhodnocení lze navrhnout aktualizaci ÚEK, kde je možné modifikovat cíle stanovené v původním dokumentuna základě vyhodnocení lze navrhnout aktualizaci ÚEK, kde je možné modifikovat cíle stanovené v původním dokumentu je možné reagovat na změny v území související s novu výstavbou, vznikem či zánikem průmyslových areálů jako významných spotřebitelů energieje možné reagovat na změny v území související s novu výstavbou, vznikem či zánikem průmyslových areálů jako významných spotřebitelů energie aktualizovaná koncepce může reflektovat také změny na trhu s palivy, energiemi a v neposlední řadě také pohyb cen jednotlivých zdrojů energie souvisejících s technickým pokrokemaktualizovaná koncepce může reflektovat také změny na trhu s palivy, energiemi a v neposlední řadě také pohyb cen jednotlivých zdrojů energie souvisejících s technickým pokrokem

12 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 12 Statutární město Plzeň

13 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 13 Obec Kněžice ÚEK není nezbytně nutná – situaci v menších územních celcích lze řešit i formou studií, jejichž obsah nemusí striktně odpovídat zákonu, ale měl by respektovat nadřazené energetické koncepceÚEK není nezbytně nutná – situaci v menších územních celcích lze řešit i formou studií, jejichž obsah nemusí striktně odpovídat zákonu, ale měl by respektovat nadřazené energetické koncepce energeticky soběstačná obec Kněžiceenergeticky soběstačná obec Kněžice problémy obce spočívali ve znečištění ovzduší (lokální topeniště spalující HU) a dále pak v nakládání s odpady a odpadními vodami (septiky a žumpy)problémy obce spočívali ve znečištění ovzduší (lokální topeniště spalující HU) a dále pak v nakládání s odpady a odpadními vodami (septiky a žumpy) řešení obou problémů spočívalo ve výstavbě bioplynové stanice s výtopnou spalující biomasuřešení obou problémů spočívalo ve výstavbě bioplynové stanice s výtopnou spalující biomasu Bioplynová stanice zpracovává široké spektrum odpadů (kejdu, siláž, traviny, zbytky z restaurací atd.)Bioplynová stanice zpracovává široké spektrum odpadů (kejdu, siláž, traviny, zbytky z restaurací atd.)

14 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 14 Obec Kněžice odpadní teplo z kogenerační jednotky je využíváno v systému centrálního zásobování teplemodpadní teplo z kogenerační jednotky je využíváno v systému centrálního zásobování teplem hlavními zdroji pro vytápění jsou dva kotle spalující biomasu:hlavními zdroji pro vytápění jsou dva kotle spalující biomasu: 400 kW – spalující štěpku a dřevní odpad 800 kW – spalující slámu

15 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 15 Obec Kněžice zásadní role místní samosprávy – předprojektová fáze, vyhodnocení potenciálu a udržitelnosti provozu, komunikace s občanyzásadní role místní samosprávy – předprojektová fáze, vyhodnocení potenciálu a udržitelnosti provozu, komunikace s občany důležitá role občanů (trpělivost) se zaváděním nové technologiedůležitá role občanů (trpělivost) se zaváděním nové technologie Projekt byl podpořen z Operačního programu infrastruktura 94 mil. Kč (cca 70 % nákladů), což umožňuje dodávky tepla za ceny srovnatelné s vytápěním HUProjekt byl podpořen z Operačního programu infrastruktura 94 mil. Kč (cca 70 % nákladů), což umožňuje dodávky tepla za ceny srovnatelné s vytápěním HU ekonomické parametry jsou zkreslené dotační podporou – jde spíše o formu pilotního projektu

16 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 16 Obec Hostětín komplexní příklad udržitelného rozvoje jehož nedílnou součástí je i energetikakomplexní příklad udržitelného rozvoje jehož nedílnou součástí je i energetika obecní výtopna na biomasu o výkonu 732 kWobecní výtopna na biomasu o výkonu 732 kW realizace formou pilotního projektu – spolufinancování z několika zdrojůrealizace formou pilotního projektu – spolufinancování z několika zdrojů dodávky paliva z okolních lesů a pildodávky paliva z okolních lesů a pil vyřešení obdobného problému se znečištěním ovzduší jako v případě obce Kněžicevyřešení obdobného problému se znečištěním ovzduší jako v případě obce Kněžice

17 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 17 Obec Hostětín k výtopně je připojeno 85 % objektů v obcik výtopně je připojeno 85 % objektů v obci v 10 % objektů se využívá k přípravě TV sluneční energiev 10 % objektů se využívá k přípravě TV sluneční energie Další součásti projektu udržitelného rozvoje obce: - svépomocí instalované solární soustavy pro přípravu TV - šetrné veřejné osvětlení - seminární centrum Veronica – pasivní dům - moštárna - kořenová čistírna vody … http://hostetin.veronica.cz/ http://hostetin.veronica.cz/

18 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 18Souhrn vize udržitelného rozvoje v obci je neoddělitelně svázána s koncepčním rozvojem technické infrastrukturyvize udržitelného rozvoje v obci je neoddělitelně svázána s koncepčním rozvojem technické infrastruktury všechny rozsáhlejší projekty je nutné podrobit důkladné analýzevšechny rozsáhlejší projekty je nutné podrobit důkladné analýze součásti analýzy by mělo být i vyhodnocení míry rizikasoučásti analýzy by mělo být i vyhodnocení míry rizika v současné době je možné využití celé řady dotačních programů pro financování úspor energie a výstavbu OZEv současné době je možné využití celé řady dotačních programů pro financování úspor energie a výstavbu OZE míra zapojení obce? (poradenství, aktivní rozšiřování informací)

19 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 19 Možnosti čerpání dotací ZDROJE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ: EU - Operační program životní prostředí (OPŽP)EU - Operační program životní prostředí (OPŽP) - Operační program podnikání a inovace (OPPI) - Operační program podnikání a inovace (OPPI) Státní rozpočet (Panel, Nový Panel, ROP)Státní rozpočet (Panel, Nový Panel, ROP) příjem z prodeje emisních kreditů – program Zelená úsporámpříjem z prodeje emisních kreditů – program Zelená úsporám TYPY ŽADATELŮ: Fyzické osobyFyzické osoby Právnické osobyPrávnické osoby Veřejný sektorVeřejný sektor

20 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 20 Program Zelená úsporám ČR získala finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditůČR získala finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Podporu lze čerpat do 31. 12. 2012, žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků ProgramuPodporu lze čerpat do 31. 12. 2012, žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu Podpora je určena na:Podpora je určena na: - instalaci zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie - kvalitní zateplování RD a BD - výstavbu pasivních domů http://www.zelenausporam.cz/

21 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 21 Program Zelená úsporám ŽADATELÉ fyzické osoby fyzické osoby společenství vlastníků bytových jednotek společenství vlastníků bytových jednotek bytová družstva bytová družstva města a obce (včetně městských částí) města a obce (včetně městských částí) podnikatelské subjekty podnikatelské subjekty případně další právnické osoby případně další právnické osoby Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.

22 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 22 Program Zelená úsporám A.Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení A.2 Dílčí zateplení B.Výstavba v pasivním energetickém standardu C.Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná TČ C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb C.3 Instalace solárně-termických kolektorů D.Dotační bonus na vybrané kombinace opatření

23 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 23 Program Zelená úsporám V rámci programu není možné získat dotaci na opatření provedená svépomocí. Podpořená mohou být pouze opatření, která provedou realizační firmy zapsané do Seznamu dodavatelů, splňujících kritéria pro zápis do SOD (seznam odborných dodavatelů)realizační firmy zapsané do Seznamu dodavatelů, splňujících kritéria pro zápis do SOD (seznam odborných dodavatelů) Podpora je dále poskytnuta pouze na pokud jsou použity výrobky uvedené v seznamu výrobků a technologií (SVT) splňujících legislativní požadavky a technické parametry, které zajišťují jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínosseznamu výrobků a technologií (SVT) splňujících legislativní požadavky a technické parametry, které zajišťují jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos

24 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 24 Operační program Životní prostředí Zdrojem prostředků jsou evropské fondy, pro období let 2007 až 2013 disponuje s cca 5 miliardami Euro.Zdrojem prostředků jsou evropské fondy, pro období let 2007 až 2013 disponuje s cca 5 miliardami Euro. Pro uvedené období, jsou dány jednotlivé podporované prioritní oblasti:Pro uvedené období, jsou dány jednotlivé podporované prioritní oblasti: - ochrana vody - ochrana ovzduší - využití obnovitelných zdrojů energie,řešení - problematiky odpadů a starých ekologických zátěží - omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik - zlepšení stavu přírody a krajiny, rozvoj infrastruktury - pro environmentální vzdělávání a osvětu

25 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 25 Operační program Životní prostředí Typy žadatelů: obce a města obce a města kraje kraje příspěvkové organizace příspěvkové organizace vysoké školy vysoké školy neziskové organizace neziskové organizace obchodní společnosti vlastněné obcemi obchodní společnosti vlastněné obcemi

26 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 26 Operační program Podnikání a inovace OPPI je základním programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), na jehož základě je poskytována finanční podpora podnikatelům jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků EU (z Evropského fondu pro regionální rozvoj)OPPI je základním programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), na jehož základě je poskytována finanční podpora podnikatelům jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků EU (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v období let 2007 až 2013 je vypsáno 15 programů podpory pro rozvoj podnikatelského prostředí a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxev období let 2007 až 2013 je vypsáno 15 programů podpory pro rozvoj podnikatelského prostředí a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe na OPPI je vyčleněno více než 3 mld. Euro.na OPPI je vyčleněno více než 3 mld. Euro.

27 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 27 Operační program Podnikání a inovace OPPI PODPORUJE:OPPI PODPORUJE: - inovační potenciál podniků (zvláště malých a středních) -využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie - zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. TYP ŽADATELŮ:TYP ŽADATELŮ: - malé a střední podniky - podnikatelské subjekty – fyzické a právnické osoby, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, profesní a zájmová sdružení

28 Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 28 CityPlan spol. s r.o. DĚKUJI ZA POZORNOST Kontakt: David Pech, David Borovský Adresa: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 420 - 221 184 215 mobil: 420 - 603 267 173 fax: 420 - 224 922 072 Email: david.pech@cityplan.cz david.borovsky@cityplan.cz www: http://www.cityplan.cz


Stáhnout ppt "Energetika a venkovský prostor – 11. 3. 2010 1 ENERGETIKA A VENKOVSKÝ PROSTOR ENERGETICKÁ KONCEPCE V SOUVISLOSTECH 11. 3. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google