Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEGISLATIVA, NOVINKY 10 / / 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEGISLATIVA, NOVINKY 10 / / 2012"— Transkript prezentace:

1 LEGISLATIVA, NOVINKY 10 / 2011- 04 / 2012
Kongres Luhačovice 04 / 2012 MUDr. Tomáš Merhaut

2 První reformní novely zákonů
Zákon 298/2011 Sb, první novela Z48 Zákon 346/2011 Sb, novela Z 95 Zákon 372/2011 Sb, o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o RZS Zákon 369/2011 Sb., druhá novela Z 48 Legislativní proces reformních zákonů ukončen podpisem prezidenta republiky

3 Tisky PS PČR – Sbírka zákonů
Tisk PS PČR 375/0 : Novela z. o způsobilosti k výkonu povolání. Zákon 346/2011 Sb. Tisk PS PČR 325/0 : Novela z. o veřejném zdravotním pojištění. Zákon 298/2011 Sb. Tisk PS PČR 405/0 : Zákon o zdravotních službách Zákon 372/2011 Sb. Tisk PS PČR 406/0 : Zákon o zdravotnické záchranné službě Zákon 374/2011 Sb. Tisk PS PČR 407/0 : Zákon o specifických zdravotních službách. Zákon 373/2011 Sb. Tisk PS PČR 409/0 : Novela z. o veřejném zdravotním pojištění Zákon 369/2011 Sb. Uvedené převodní můstky jsou mezi tisky PS PČR a číslem zákona ve sbírce. V dalším se budeme zabývat hlavními tisky, tj. 298, 346, 369, 372.

4 Novely zákonů Komplexní změna zdravotnické legislativy
Nejrozsáhlejší změny od roku 1989 Zákony pro mnohé zdravotníky kontroverzní Vážná obava z posílení zdravotních řetězců Obava z časové souslednosti končících smluv se ZP, konec rámcových smluv Obava z procesu reregistrace a uzavření nové smlouvy se ZP.

5 Zákon 298/2011 Sb. Tzv. první reformní novela Z 48/97 Sb
Účinná již od Nové pojmy základní varianta a ekonomicky náročnější varianta. Poučení pacienta, záznam do dokumentace. Neadekvátně vysoké sankční pokuty pro ZZ při nevelkých proviněních. PZT/DIA s novými cenami.

6 Definice lege artis Zákon 372 / 2011 Sb., Ustanovení § 4, odst. 5, definuje lege artis postup takto: Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. Výklad právního oddělení ČLK: lékař nebude svazován žádnými standardy ani metodickými návody k poskytování zdravotních služeb a přikloní- li se ke kterémukoli uznávanému postupu, postupuje lege artis. Při hodnocení jeho práce se přihlíží ke konkrétním podmínkám a objektivním možnostem. Jeho postup se hodnotí podle zásady ex ante, nikoliv ex post.

7 Zákon 298/2011 Sb. Došlo ke zrušení § 41 zákona č. 48/1997 Sb., který upravoval činnost Informačního centra zdravotního pojištění (dále jen ICZP), dochází pro období od k ukončení kontroly čerpání finančních prostředků zdravotního pojištění jednotlivými zdravotnickými zařízeními prostřednictvím korekčního koeficientu. V této souvislosti je třeba připomenout fakt, že dle § 40 odst. 6 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, jsou zdravotnická zařízení povinna sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 60 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

8 Zákon 298 /2011 Sb S platností od do platila nová příloha č. 3, oddíl C, skupina 11, kde dochází k velmi podstatným cenovým změnám v některých položkách. S platností od platí další nová příloha, opět s výraznými změnami. Absolutní nutnost se s nimi seznámit, dodržet je, protože porušení zákona ani OSAD,ani ČDS nikoho nevyviní .

9 Zákon 346/2011 Sb., novela Z 95 Přechodná ustanovení, bod 6.
Lékaři, kteří získali podle dřívějších právních předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech specializačního vzdělávání a kteří do 17. dubna 2004 získali osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe v jiném specializačním oboru a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nejméně 12 z posledních 15 let vykonávali zdravotnické povolání lékaře v tomto jiném specializačním oboru v rozsahu alespoň poloviny stanovené pracovní doby , získávají ke dni účinnosti tohoto zákona specializovanou způsobilost v tomto jiném specializačním oboru. Ministerstvo vydá na základě písemné žádosti lékaře rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti v daném oboru do 90 dnů ode dne podání žádosti. V případě oboru diabetologie a endokrinologie se splnění podmínek a přiznání specializované způsobilosti posuzuje samostatně v části oboru diabetologie a samostatně v části oboru endokrinologie.

10 novela Z 95 V senátu byla hlasována dvě usnesení. Jedno schvalující tento tisk a druhé, doprovodné, které říká, že návrh komplexní novely zákona č. 95/2004 Sb., Ministerstvo zdravotnictví připravuje na rok 2012. Protože z doprovodného usnesení vyplývá, že již v roce 2012 bude následovat další komplexní novela a protože přechodná ustanovení se podle legislativních pravidel nenovelizují, důrazně upozorňuji, že Ti, kdož propásli v letech první přechodné období k získání specializované způsobilosti, měli by využít tohoto druhého přechodného období, které zřejmě nebude trvat dlouho, a opatřit si doklad MZ ČR o specializované způsobilosti v oboru diabetologie. Je totiž velmi pravděpodobné, že potřetí by se nepodařilo prosadit tak dobré znění pokud by se vůbec podařilo něco podobného.

11 Zákon 369/2011 Sb. Tzv. druhá reformní novela Z 48/97 Sb.,která byla schvalována paralelně s první novelou Přeregistrace pacienta mezi ZP velmi omezena Tvrdé sankce pro poskytovatele za nevelké prohřešky i jen administrativního rázu Absence déle než měsíc, hlášení přerušení Významný ekonomický dopad na pacienty, ale též lékaře ( regulační mechanismy)

12 Zákon 369/2011 Sb. Obrovská moc MZ ČR, ZP a SUKL na úkor ZZ
SUKL rozhoduje vše o léčivech, má právo každý měsíc měnit ceny, úhrady ZP, doplatky maximální, preskribční omezení (limitace), proto pozor na kopírování receptů. Nutno OME/LIM předpisům věnovat velkou pozornost ,bezvýhradně je dodržovat. Legislativní problematika SUKL souborů a číselníků SZP ČR. Stanovisko MZ ČR.

13 Zákon 369/2011 Sb. Pečlivě dbát na upgrade svého PC doktor
Přepočítávat modulem PC na nové ceny Zajistit od OVZV MZ ČR písemné rozhodnutí či osvědčení o specializované způsobilosti Vyhodnocovat alespoň měsíčně nákladovost a porovnat ji s referenčním obdobím, ohlásit ZP překročení během sledovaného období a vyžádat si jednání s odůvodněním ex ante.

14 Zákon 369/2011 Sb. Velký problém PZT/DIA, jsou v příl.3, odd. C, skupina 1, 11, 16. Některé komodity s dalším poklesem úhrad proti první novele Z 48,např. glukometry 80 %, proužky cca 50 % pokles, Nutno sledovat vydaný počet kusů,balení, nepřekročení maximální úhrady Všechny DIA PZT mají ze zákona úhradu 100 %, což znamená, že výrobce či distributor, který se nevejde do limitu, nemá uhradu cestou ZP.

15 Zákon 372/2011 Sb POVINNOSTI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění Ordinace MUDr. ,sestra Platnost od Lékařské výkony na žádost pacienta Administrativní výkony na žádost pacienta Malý administrativní výkon (potvrzení) Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta Ceník je platný pro úhradu zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění a pro úkony vyžádané pacientem. Platí se předem. Ceník je platný pro cizince,kteří se zdržují na území ČR a nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění či nejsou občany států EU. Občané států EU musí doložit doklad „ Potvrzení o registraci s nárokem na nezbytnou zdravotní péči nebo plnou zdravotní péči“ vydaný výpomocnou zdravotní pojišťovnou. Pokud nedoloží uvedené potvrzení, hradí cizinci ze států EU zdravotní péči dle uvedeného ceníku.

16 Zákon 372/ 2011 Sb. SDĚLENÍ PRO PACIENTY VŠECH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
Dne nabývají účinnosti zákony a předpisy, spojené s reformou zdravotnictví. S ohledem na výše uvedené dnem zavádím: Ve smyslu zákonů 48/1997 Sb., 298/ 2011 Sb., a 369/2011 Sb., budou předepisována léčiva tak, aby léčba byla vedena lege artis a zároveň splňovala zákonem stanovenou podmínku léčby v základní, nejméně ekonomicky náročné variantě podle ustanovení § 13 a násl. zákona 48/1997 Sb. Povinnost dodržet limity dle předpisu 425 / 2011 Sb., povede k zúžení rozsahu ( nikoliv kvality ) péče tak, aby nebyly limity stanovené zdravotními pojišťovnami překročeny. S ohledem na extremní administrativní zatížení, spojené s novými předpisy, není možné vždy dodržet objednací termíny. V konkrétních případech rozhodne lékař o přeobjednání tak, aby nebyl narušen odborný chod ordinace a nedošlo k újmě na zdraví pacienta.

17 Zákon 372/2011 Sb. Náležitosti označení ordinace
POVINNOSTI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Náležitosti označení ordinace Diabetologická a interní ordinace, IČ , jméno lékaře a sestry, ordinační doba, Provozní doba, telefon, mail, fax. V době nepřítomnosti lékaře poskytují neodkladnou péči lékaři Městské polikliniky Praha, v noci, o víkendech nebo svátcích Lékařská služba první pomoci v Městské poliklinice Praha. www. prahamp.cz

18 Zákon 372/2011 Sb. Individuální léčebný postup dle Zákona 372 / 2011 Sb., jeho § 3 a následující. Diagnostická rozvaha: DM 2 Návrh léčby a doporučení dalšího postupu při poskytování zdravotních služeb: viz Tp Léčebný režim (podpora léčby, doporučení úpravy životního stylu): dieta Zdravotní služby byly pacientovi poskytnuty s  jeho svobodným a informovaným souhlasem. Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách Pacient byl informován srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu o svém zdravotním stavu a navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. O příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stádiu a předpokládaném vývoji. O účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů. O jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta. O další potřebné léčbě. O omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav

19 Zákon 372/2011 Sb. Zdravotní služby byly pacientovi poskytnuty s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Pacient se vzdal podání informace o svém zdravotním stavu. NE ANO Osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu NE ANO Jméno osoby: Informovaná osoba může: 1)nahlížet do zdravotní dokumentace a zápisů vztahujících se k zdravotnímu stavu pacienta. 2) pořizovat si výpisky nebo kopie těchto dokumentů NE ANO 3) v případech podle § 34 odst. 8 zákona 372/2011 Sb. vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb ANO NE Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, vyžaduje se souhlas osoby určené pacientem, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není dosažitelná, vyžaduje se souhlas rodiče, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas osoby blízké způsobilé k právním úkonům, pokud je známa. Informace o zdravotním stavu pacienta mohou být sdělovány: …………………………….. Pacient vyslovil zákaz o poskytování informací o svém zdravotním stavu NE ANO Podpis a razítko zdravotnického pracovníka Podpis pacienta nebo zákonného zástupce

20 Zákon 372/2011 Sb. §45/2 F,G předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb Při nedodržení sankce dle § 117 přímo v zákoně. Dne konáno jednání společnosti zdravotnického práva, kde právní jednoznačné stanovisko musí být vydána zpráva registrujícímu PL. Nestačí vyplnění průkazu pacienta o hypertenzi, lipidové poruše, DM, protože tyto průkazy jsou majetkem pacienta, jejich vyplnění se netýká § 45, odst. 2. Co s tím v diabetologii ?

21 Zákon 372/2011 Sb. Přestupky § 114 fyzické osoby
Poskytuje zdravotní služby bez oprávnění v rozporu s § 11do 1 000 000 Kč Týká se osob usazených, když nesplní oznamovací povinnost v § 20 do 100 000 Kč Pokud osoba nakládající se zdravotnickou dokumentací po zemřelém lékaři nahlíží neoprávněně do obsahu zdravotnických dokumentací a nezachová mlčenlivost § 57 do 1 000 000 Kč Pokud stejná osoba ( viz výše) neumožní vstup do objektu, kde se nacházelo zdravotnické zařízení § 57 do 200 000 Kč Pokud osoba (viz výše) hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb na základě původního oprávnění § do 100 000 Kč Při zániku oprávnění nepředá zdravotnickou dokumentaci příslušnému správnímu orgánu §§ 57 a do 100 000 Kč Pokud zdravotnický pracovník nepředá povinné údaje do Národního zdravotnického informačního systému § do 100 000 Kč Pokud část těla odebranou pacientovi nebo část těla zemřelého uchovává nebo použije v rozporu s §81 do 100 000 Kč Nesplní oznamovací povinnost v případě nálezu těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele § 83 do 100 000 Kč Poskytování hodnocení kvality a bezpečí bez oprávnění § 98 do 500 000 Kč

22 Zákon 361/ 2000 Sb. § 89a: Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Níže je k dispozici Právní stanovisko ČLK, které uvádí zejména následující: 1)Lékař je nově povinen oznámit změny zdravotního stavu držitele řidičského oprávnění, přičemž nová oznamovací povinnost podle § 89a zákona se týká lékařů všech odborností v okamžiku, kdy důvodné změny zdravotního stavu zjistí. Jde o naplnění nového § 89a.

23 Vyhláška 277/ 2004 Sb. základním prováděcím předpisem k zákonu ve věci odborného lékařského posouzení zdravotní způsobilosti je předpis 277 / 2004 Sb., v platném znění. Jeho příloha č. 3 obsahuje přehled chorob a vad, neslučitelných či slučitelných s podmínkou k držení řidičského průkazu. Předpis je publikován v úplném, aktuálním platném znění. - tímto pojetím novely zákona nám přibývá velmi závažná zákonná povinnost s možnými forensními důsledky. Zejména je třeba si uvědomit, že povinnost podle § 89a máme ve všech odbornostech, které provozujeme, obvykle tedy diabetologie a vnitřní lékařství. - je zcela nezbytné, aby každý lékař posuzoval věc s individuálním přístupem a náležitě uvážil před informováním obecního úřadu, zda vyhodnotil stav objektivně a spravedlivě, aby byl eliminován možný faktor poškození pacienta na jeho právech.

24 Předpisy ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
STANOVY. JEDNACÍ ŘÁD. VOLEBNÍ ŘÁD. Přijaté mimořádným sjezdem delegátů ČLS JEP dne a schválené Ministerstvem vnitra ČR rozhodnutím pod č. j. VSP/1-2727/90-R dne

25 Přehled dalších reformních předpisů
Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), Nařízení vlády o stanovení dojezdových dob vyjadřujících místní dostupnost zdravotní péče a stanovení lhůt vyjadřujících časovou dostupnost plánované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, Vyhláška o posuzování nemocí z povolání, Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky Vyhláška o zdravotnické dokumentaci, Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Vyhlášky o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku

26 Přehled dalších reformních předpisů
Vyhláška č. 116/2012 Sb. ze dne o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi Vyhláška č. 98/2012 Sb. ze dne 22. března o zdravotnické dokumentaci Vyhláška č. 92/2012 Sb., ze dne 15. března 2012, o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení Vyhláška č.54/2008 Sb., verze 2011, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů Vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologických plánů Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

27 Vyhláška 39/2012 Sb. 39 VYHLÁŠKA ze dne 23. ledna 2012 o dispenzární péči Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. b) zákona: § 1 Dispenzární prohlídky provádějí poskytovatelé zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) v takovém časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pacienta, nejméně však jedenkrát ročně. § 2 Nemoci, vady nebo stavy (dále jen „nemoci“), u nichž se poskytuje dispenzární péče, a poskytovatelé, kteří provádějí dispenzární péči, se uvádějí v příloze k této vyhlášce. § 3 Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, se zrušuje. § 4 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

28 závěr Nutný realistický pohled na novinky a jejich respektování, kontinuální sledování změn předpisů a jejich striktní dodržování, protože přímo zákon obsahuje sankce. V případě nouze (překročení nákladů během období) neprodleně kontaktovat ZP a jednat ex ante, nespoléhat na jednání ex post. Všechny kroky činit po důkladném rozmyšlení, tak, abychom si neohrozili reregistraci- pokračování odborné činnosti. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "LEGISLATIVA, NOVINKY 10 / / 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google