Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVKY Ing., Alena, Hejtmánková,, CSc. Katedra, chemie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVKY Ing., Alena, Hejtmánková,, CSc. Katedra, chemie"— Transkript prezentace:

1 PRVKY Ing., Alena, Hejtmánková,, CSc. Katedra, chemie
Agronomická, fakulta, ČZU, Praha ©, Praha,, 2003

2 ROZŠÍŘENÍ PRVKŮ V KŮŘE ZEMSKÉ
Kyslík O (49,13 %) prvních 15 prvků celkem : 99,61 % Křemík Si (26,00 %) dalších 12 prvků (17,03 %) Fe, Ca, Na, Mg, K, H, Ti, C, Cl, P, S, Mn Hliník Al (7,45 %) Prvky.

3 ROZDĚLENÍ PRVKŮ makroelementy (biogenní prvky)
nejdůležitější prvky pro život (včetně N − 0,02 %) O, Fe, Ca, Na, Mg, K, H, C, Cl, P, S, N mikroelementy Mn, B, F, I, Cu, Zn, Co, V, Ti a některé další nutné, ale v menší míře (stopové prvky < 0,05 %) Prvky.

4 STOPOVÉ PRVKY toxicita biologické funkce příjem deficience optimum
smrt Prvky.

5 SLOŽENÍ ROSTLIN Rostlina − 80 až 95 % vody, 5 až 20 % sušiny
Sušina (organické a minerální látky) hn, chlorofyl Cukr + minerální látky − všechny potřebné organické látky (> 50 prvků) makroelementy C (45 %), H (7 %), O (42 %), N (1,5 %) P, S, Ca, K, Mg, Fe mikroelementy Mn, B, Cu, Zn, Co, Mo prvky užitečné Si, Al, Cl, Na spalitelný podíl (95,5 %) popeloviny (4,5 %) Prvky.

6 PRVKOVÉ SLOŽENÍ BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ
% v sušině Prvek Kukuřice Člověk O 44,43 14,62 S 0,17 0,78 C 43,57 55,99 Cl 0,14 0,47 H 6,24 7,46 Al 0,11 N 1,46 9,33 Fe 0,08 0,012 Si 1,17 0,005 Mn 0,04 K 0,92 1,09 Na Ca 0,23 4,67 Zn 0,01 P 0,20 3,11 Rb Mg 0,18 0,16 Prvky.

7 PRVKOVÉ SLOŽENÍ BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ
% v sušině Prvek Uhlovodíky Tuky Bílkoviny O 51,42 11,33 24 C 42,10 76,45 52 H 6,48 12,13 7 N 16 S 1 Prvky.

8 za obyčejné teploty (bouřlivě)
BEKETOVOVA ŘADA PRVKŮ kovy neušlechtilé kovy ušlechtilé Reakce s O2 za nízkých teplot méně ochotně 25 °C neochotně Reakce s H+ bouřlivě nereagují Reakce s H2O za obyčejné teploty (bouřlivě) za zvýšené teploty Výskyt Cl-, CO32- O2-, O2-(H2O), S2- roste ryzost H Li K Ba Ca Na Mg As Cu Ag Hg Pt Au Al Zn Fe Cd Co Ni Sn Pb Prvky.

9 KOLOBĚH SÍRY V PŘÍRODĚ SO H O S + CO O H CaSO CaCO SO + S H CaCO CO O
nejvíce v chalkosféře, nedostatek kyslíku při tuhnutí − sulfidy S H CaCO CO O CaS 2 3 + energie O H 2 S + oxidace (sirné baktérie) S nedostatek kyslíku − ložiska síry (Sicílie, Polsko) oxidace kyslíkem 3 2 SO H O S + 4 v1 v2 v1 << v2 nehromadí se 2 4 3 CO O H CaSO CaCO SO + CaSO4 se ukládá v mořích (CaSO4 . 2 H2O) geologické změny  redukce Prvky.

10 KOLOBĚH SÍRY V PŘÍRODĚ O H 2 CO CaS CH CaSO + S H CaCO O CO CaS +
4 + zplodiny rozkladu organických látek plynný rozpuštěný ve vodě S H CaCO O CO CaS 2 3 + Prvky.

11 KOLOBĚH SÍRY V PŘÍRODĚ silice, bílkoviny rostliny příjem SO42- H2S
rozklad po odumření S H2S sírany H2SO4 bílkoviny Prvky.

12 KOLOBĚH UHLÍKU V PŘÍRODĚ
dynamická rovnováha CaCO3 a CO2 3 2 CO H O + + - O H HCO CO 3 2 rovnovážný stav mezi mineralizací CO2 a fotosyntézou hn, chlorofyl spalování (rozklad organických látek) antropogenní činnost produkce CO2 skleníkový efekt nadbytek CO2 (běžně ve vzduchu − 0,03 %) Prvky.

13 KOLOBĚH DUSÍKU V PŘÍRODĚ
dusík v půdě dusík organický nehydrolyzovatelný hydrolyzovatelný a-aminokyseliny amidy aminocukry zbytek dusíku v hydrolyzátu dusík minerální (NH4+ a NO3- 1 až 2 %) NH4+ NO2- NO3- 0,03 až 0,5 % Prvky.

14 KOLOBĚH DUSÍKU V PŘÍRODĚ
za působení bakterií amoniak bílkoviny, humusové látky aminokyseliny + amidy dusitany dusičnany amonizace − vzniká NH3 zdroj výživy, poután půdou, nitrifikace, ztráty do ovzduší Nitrifikace nitritační bakterie energie H 4 O 2 NO 3 NH + - nitratační bakterie energie NO 2 O 3 + - Prvky.

15 KOLOBĚH DUSÍKU V PŘÍRODĚ
Denitrifikace (současně probíhá oxidace organických látek) pravá 2 3 N O NO - nepravá 3 NH NO - asimilace rostlinami Ztráty do ovzduší N2, NH3, NOx, N2O Poutání vzdušného dusíku nitrogenní a hlízkovité bakterie (bobovité rostliny) Prvky.

16 KOLOBĚH DUSÍKU V PŘÍRODĚ
Elektrické výboje při bouřkách NO 2 O N + 2 NO O + 2 3 HNO O H NO + Příjem dusíku rostlinami NO3- ve formě dusičnanů NH4+ ve formě amonných solí Prvky.

17 KOLOBĚH FOSFORU V PŘÍRODĚ
Fosfor − významný biogenní prvek DNA, RNA makroergické sloučeniny ATP, acetylCoA kosti, zuby − Ca3(PO4)2, Mg3(PO4)2 fosfátový pufr v krvi H3PO4 výroba hnojiv, tenzidů, odrezovače, farmacie kontaminace vod eutrofizace Prvky.

18 KOLOBĚH FOSFORU V PŘÍRODĚ
Příjem fosforu rostlinami >> H2PO4- HPO42- PO43- koloběh fosforu je podobný koloběhu dusíku Pz půdy Pz organických látek konečná forma rozkladu organických látek soli kyseliny fosforečné Prvky.

19 ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (1991) Emise (REZZO I  IV) Imise 0. skupina  Základní znečišťující látky tuhé znečišťující látky (polétavý prach) oxid siřičitý oxidy dusíku (NOx) oxid uhelnatý ozón pachové látky 1. skupina  Znečišťující látky s karcinogenním účinkem 2. skupina  Tuhé znečišťující anorganické látky 3. skupina  Plynné znečišťující anorganické látky 4. skupina  Organické plyny a páry Prvky.

20 OXIDY SÍRY SO2 (SO3) (s) O Fe 2 (g) SO 8 11 FeS 4 + (g) SO 2 O + (l)
Zdroj: tuhá paliva (1  3 % S ve formě sulfidů kovů) (s) O Fe 2 (g) SO 8 11 FeS 4 3 + (g) SO 2 O 3 + (l) SO H O(l) (g) 4 2 3 + Kyselé deště (pH < 2  3) (l) O H (g) CO (aq) Ca 2 (s) CaCO 3 + Odsíření (s) MgSO 2 (g) O SO MgO(s) 4 + Prvky.

21 OXID UHELNATÝ (CO) O H 18 CO(g) 16 (g) 17 (l) C 2 + (g) O CO(aq) hem
Zdroj: automobilová doprava (80 %)  nedokonalé spalování pohonných látek O H 18 CO(g) 16 (g) 17 (l) C 2 8 + (g) O CO(aq) hem (aq) CO 2 + - stabilní karbonylhemoglobin Odstranění (katalyzátor) (g) CO 2 O CO(g) + Pt, Pd Nevýhoda: potřeba vyššího množství aromátů v benzínu Prvky.

22 OXIDY DUSÍKU (NO, NO2) NO(g) 2 (g) O N + (g) NO 2 O NO(g) + NO(g) (l)
Zdroj: paliva (50 %), automobilová doprava (35 %) NO(g) 2 (g) O N + NO není toxický (g) NO 2 O NO(g) + NO(g) (l) HNO 2 O(l) H (g) NO 3 + Fotochemický smog O(g) NO(g) (g) NO 2 + sluneční záření (g) O O(g) 3 2 + troposférický ozón Prvky.

23 OXIDY DUSÍKU (NO, NO2) O(l) H 6 (g) N 5 NO(g) NH 4 + (g) N CO 2 NO(g)
Snižování emisí NO, NO2 je velmi důležité !! Prevence: snížení teploty spalování nedokonalé spalování zvýšení produkce CO Redukce NO na N2 v elektrárnách O(l) H 6 (g) N 5 NO(g) NH 4 2 3 + v automobilech (g) N CO 2 NO(g) CO(g) + PtPdRh Prvky.

24 TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ ANORG. LÁTKY
Esenciální stopové prvky Cr Co Cu Fe Li Mn Mo Sn V Zn Se (Te Sb F- CN-) vyšší koncentrace je toxická Toxické stopové prvky (prašný aerosol) koncentrace se udává v ppm (parts per million) Karcinogenní účinek Be Cd As Cr+VI Co Ni Prvky.

25 TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ ANORG. LÁTKY
Rtuť Hg toxické páry  poškození mozku a nervů velmi toxické jsou organické sloučeniny např. (CH3)2Hg (mikroorganismy) Olovo Pb 0,4 ppm v krvi  normální stav 1,2 ppm v krvi  poškození mozku Hlavní zdroje znečištění automobilová doprava  (C2H5)4Pb aditivum v benzínu pigmenty a barvy  olovnatá běloba Pb(OH)2 a PbCO3  suřík (minium) Pb3O4 (2 PbO.PbO2)  chromová žluť PbCrO4 Nejsledovanější rizikové kovy Pb Cd As Hg Prvky.

26 !!! Nejvíce nebezpečné !!! RADIOAKTIVITA
Radioaktivní izotopy s poločasem rozpadu srovnatelným se stářím živých organismů T1/2 = 28 roků – 0,53 MeV (substituce Ca) Prvky.

27 IMISNÍ LIMITY [mg/m3] Složka IHr IHd IH8hod IHk SO2 60 150 − 500
NOx (NO2) 80 100 200 CO 5000 10000 O3 160 Pb 0,5 Cd 0,01 prach polétavý pachové látky nesmějí obtěžovat obyvatelstvo Prvky.


Stáhnout ppt "PRVKY Ing., Alena, Hejtmánková,, CSc. Katedra, chemie"

Podobné prezentace


Reklamy Google