Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 15. října 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 15. října 2014."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 15. října 2014

2 1. Daň 2. Pojem daňového práva 3. Ústavní základ daňového práva 4. Systém daňového práva 5. Prameny daňového práva 6. Daňová soustava 7. Daňověprávní vztahy 8. Základní konstrukční prvky daně 9. Ostatní konstrukční prvky daně 2

3  teoretická definice daně ◦ nenávratné, nedobrovolné, neekvivalentní a nesankční peněžité plnění ukládané na základě zákona spravované státem nebo jinými osobami vykonávajícími veřejnou správu, které je veřejným příjmem veřejných rozpočtů, a to příjmem zpravidla neúčelovým, řádným, pravidelným a plánovaným  daň v užším a širším slova smyslu 3

4  daňové právo ◦ jako součást finančního práva ◦ jako samostatné právní odvětví  daňové právo / poplatkové právo / celní právo / berní právo / právo povinných peněžitých plnění / právo daňových příjmů veřejných rozpočtů  vymezení v užším smyslu ◦ soubor právních norem upravujících příjmy veřejných rozpočtů označené jako daně  vymezení v širším smyslu ◦ soubor právních norem upravujících daňové příjmy veřejných rozpočtů, tj. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 4

5  Ústava 1920  „daně a veřejné dávky vůbec mohou se ukládati jen na základě zákona“  Ústava 1948  „Daně a veřejné dávky lze ukládat toliko na základě zákona.“  Ústava 1960  neupravovala  Ústavní zákon z roku 1968  „daně a poplatky možno ukládat jen na základě zákona“  čl. 11 odst. 5 Listiny  „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“ 5

6 Daňové právo obecná část zvláštní část 6

7 Daňové právo hmotnéprocesní 7

8 I. ústavní zákony ◦ čl. 4 a 11 Listiny základních práv a svobod II. mezinárodní smlouvy ◦ zamezení dvojího zdanění ◦ administrativní spolupráce (výměna informací) III. právní předpisy Evropské unie IV. zákony a zákonná opatření Senátu V. (nařízení vlády) VI. vyhlášky VII. (interní normativní instrukce) VIII. (judikatura) 8

9  daňové právo hmotné ◦ zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ◦ zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí ◦ zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ◦ zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční ◦ zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ◦ zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ◦ část 45.-47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů ◦ zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ◦ zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ◦ zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ◦ další zákony upravující poplatky, odvody, úhrady, pojistná atd.  daňové právo procesní ◦ zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ◦ dříve zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 9

10 I. DaněII. Poplatky clo veřejná pojistná odvody úhrady příspěvky atd. Jiná obdobná peněžitá plnění 10

11 A. základní členění daní B. členění podle kompetence daňového příjmu C. jiná členění daní 11

12 Daněpřímédůchodovémajetkovénepřímé 12

13 Majetkové daně v klidu transferové daně bezúplatný převod inter vivos mortis causa úplatný převod nemovitých věcí movitých věcí 13

14 Daněvýlučnéstátnístátní rozpočet Státní fond dopravní infrastruktury místnísdílené 14

15 15  podle vzájemné kombinace  analytické daně  syntetické daně  podle periodicity  daně pravidelně se opakující  daně případové

16 Státní poplatky soudnísprávní Místní poplatky Ostatní poplatky 16

17 17  peněžní vztahy týkající se soustřeďování peněžní masy ve formě daní ve veřejných rozpočtech regulované finančním (daňovým) právem  prvky  subjekty  objekt  obsah  majetkový aspekt

18 18 A. Subjekt B. Předmět C. Základ D. Sazba E. (Výpočet) F. (Období) G. (Rozpočtové určení) H. (Splatnost)

19 19  Napadené znění zákona o spotřebních daních  „Pro účely tohoto zákona se rozumí malým nezávislým pivovarem taková právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž roční výstav piva (dále jen "výstav") není větší než 200.000 hl a která splňuje podmínky podle zvláštního předpisu.“  malý nezávislý pivovar – 2 znaky  roční výstav piva není větší než 200.000 hl – stanoveno zákonem  splňuje podmínky podle zvláštního předpisu – stanoveno vyhláškou

20 20  Rozpor s čl. 79 odst. 3 Ústavy: „Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.“  První pojmová náležitost (produkce do 200 000 hl) je zákonem rámcově zřetelně vymezena a na tomto základě může ministerstvo vyhláškou specifikovat podrobnosti.  Pokud jde o druhý pojmový znak chráněného předmětu, totiž "nezávislost", přenechal zákonodárce jeho vymezení prováděcímu předpisu, tj. nižší právní normě. Ze zákona vyplývá, že chráněné pivovary musí kromě vymezení své produkce splňovat jakési další podmínky, avšak toto "něco dalšího" ponechává se vyhlášce a tím se dostává vymezení základní pojmové náležitosti, která má pro definici chráněných pivovarů konstitutivní význam, mimo vliv zákonodárce.  Splnění blíže neoznačených podmínek zvláštního předpisu, které se pak "ex post" stávají konstitutivními znaky zákonem chráněného předmětu, vzbuzuje dojem, že by bylo možné stejně neurčitě formulovat zákonodárcovo zmocnění výkonné moci i v jiných oblastech života společnosti.

21 21  Formulace čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, podle něhož daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona, umožňuje bližší úpravu druhotnou normou.  Dikce § 2 písm. i) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 260/1994 Sb., podle našeho názoru umožňuje vydání prováděcího předpisu ve smyslu Ústavy. K tomu lze konstatovat, že toto ustanovení zákona vymezuje základní znaky pro poskytnutí daňové úlevy uvedením skupiny subjektů charakterizovaných jako malý nezávislý pivovar s ročním výstavem piva nepřesahujícím 200 000 hl. Tím jsou určeny hlavní zákonné znaky subjektu určité daňové povinnosti. K tomu zákon ještě uvádí, že pivovar této kategorie má splňovat podmínky podle zvláštního předpisu. Zmocnění k vydání prováděcího předpisu je obsaženo v čl. II bodu 5 zák. č. 260/1994 Sb., v němž zákonodárce deleguje normotvornou pravomoc na Ministerstvo zemědělství, které má příslušný právní předpis vydat v dohodě s Ministerstvem financí. Za daného právního stavu zákon splňuje základní podmínky dostatečné určitosti. Prakticky jde nyní pouze o bližší konkretizaci pojmu nezávislosti, který je jako jeden ze znaků v zákoně uveden.

22 22  lišit  subjekt daňověprávního vztahu  subjekt daně  daňový subjekt  poplatník  plátce  další subjekty  (ručitel, plátce daně)

23 23  příjem  věc (živé zvíře, ovladatelná přírodní síla)  jednání nebo úkon  činnost

24 24 Základ daně valorickýspecifický

25 25 Sazba daněpoměrnálineárníprogresivníklouzavástupňovitádegresivnípevná

26 26 Klouzavá Základ daně Daň Ze základu přesahujícího 0 – 121 200 12 % 121 200 – 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč 218 400 – 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč 331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč Stupňovitá Základ daně Daň 0 – 121 200 12 % 121 200 – 218 400 19 % 218 400 – 331 200 25 % 331 200 a více 32 %

27 27

28 28

29 29

30  základ  sazba  daň 30

31  zdaňovací období  x jednorázové daně 31

32 32 Daněvýlučnéstátnístátní rozpočet Státní fond dopravní infrastruktury místnísdílené

33 33  jednorázově  ve splátkách  zálohově

34 34 a. osvobození  věcné, osobní b. daněprosté minimum c. paušální daň d. minimální základ daně e. sleva na dani f. daňové zvýhodnění g. minimální výše daně

35 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 35


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 15. října 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google