Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost pro regionální ekonomické poradenství FAKTORY EFEKTIVITY SPOLUPRÁCE OBCÍ FINANCOVÁNÍ SVAZKŮ OBCÍ Práce s mikroregiony na úrovni krajů Metodika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost pro regionální ekonomické poradenství FAKTORY EFEKTIVITY SPOLUPRÁCE OBCÍ FINANCOVÁNÍ SVAZKŮ OBCÍ Práce s mikroregiony na úrovni krajů Metodika."— Transkript prezentace:

1 Společnost pro regionální ekonomické poradenství FAKTORY EFEKTIVITY SPOLUPRÁCE OBCÍ FINANCOVÁNÍ SVAZKŮ OBCÍ Práce s mikroregiony na úrovni krajů Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů Ústav územního rozvoje, 26. listopadu 2008 A C B

2 Společnost pro regionální ekonomické poradenství PROBLEMATIKA SPOLUPRÁCE OBCÍ  Řešitel GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství – 15 let se věnuje regionálnímu rozvoji.  Zkušenosti z praxe – strategické dokumenty svazků obcí.  Výzkumný úkol pro MMR ČR č. WB-07-05 „Spolupráce obcí jako faktor rozvoje“ (2005-2006).  Rozvíjení věcné problematiky (nastavení rozvojových směrů, volba nástrojů, zapojení aktérů) ve výzkumném úkolu MMR ČR č. WD-39-07-1 „Rozvojový interaktivní audit“ (2007-2011). Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 20082

3 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝCHODISKA  Spolupráce = „součinnost určitého množství subjektů při dosahování určitého cíle“.  Na obecní úrovni velmi různorodá mozaika forem spolupráce, překrývání členství, nesystémový přístup obcí.  Často nevyřešeny základní procesní, organizační a ekonomické otázky – efekty spolupráce jsou nedostatečné.  Koordinace x Kooperace.  Nastavení a průběh spolupráce („faktory efektivity“) jsou rozhodujícími prvky pro možnost a schopnost tvorby a realizace strategických rozvojových dokumentů (SRD). Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 20083

4 Společnost pro regionální ekonomické poradenství FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SPOLUPRÁCI  Motivace spolupracujících subjektů.  Počet a charakter subjektů.  Forma spolupráce.  Účel, charakter a náplň činnosti.  Nastavení vnitřních procesů.  Ekonomický rámec.  Průmět faktorů do tvorby a nastavení SRD. Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 20084

5 Společnost pro regionální ekonomické poradenství MOTIVACE – PŘÍČINY SPOLUPRÁCE  Snaha o řešení společných problémů.  Prosazení společných zájmů.  Realizace větších rozvojových projektů.  Úspory v organizační i ekonomické oblasti.  Spolupráce obcí umožňuje dosáhnout rozvojových cílů, které jsou jednou obcí nerealizovatelné.  Využití synergického efektu. Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 20085

6 Společnost pro regionální ekonomické poradenství POČET SPOLUPRACUJÍCÍCH OBCÍ VE SVAZCÍCH OBCÍ Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 20086 Počet zapojených obcíJihomoravský krajVysočina do 5 16 8 6-10 25 10 11-15 107 16-20 37 21-30 59 nad 30 13 Průměrný počet obcí 1015 Průměrný počet obyvatel 10 62810 703 Průměrná rozloha 103155

7 Společnost pro regionální ekonomické poradenství CHARAKTER SUBJEKTŮ FORMA SPOLUPRÁCE Obce ↔ Svazek obcí ↔ Společná právnická osoba ↔ Smlouva ke splnění konkrétního úkolu Obce a jiné subjekty ↔ Zájmové sdružení právnických osob ↔ Obecně prospěšná společnost ↔ …  Vztahy mezi členy  Formy zapojení a aktivita členů Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 20087

8 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VĚCNÝ RÁMEC SPOLUPRÁCE Účel spolupráce  Celkový rozvoj území  Rozvoj určitých aspektů území Náplň spolupráce  Výměna zkušeností  Poskytování veřejných služeb  Sdružování prostředků  Realizace projektů Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 20088

9 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VNITŘNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ FUNKČNOST SPOLUPRÁCE OBCÍ  Způsob řízení.  Existence či neexistence profesionálních pracovníků.  Způsob komunikace.  Frekvence a náplň setkávání členů.  Způsob dospívání k rozhodnutí, resp. konsenzu.  Závaznost přijatých rozhodnutí.  Vzájemné vztahy mezi zástupci členů.  Koncepční dokumenty. Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 20089

10 Společnost pro regionální ekonomické poradenství EKONOMICKÝ RÁMEC Členění nákladů:  Běžné náklady společné činnosti.  Náklady realizace programů a projektů. Členění zdrojů:  Vlastní zdroje obcí (finanční či naturální příspěvek, příspěvek pravidelný či dle potřeby).  Cizí zdroje – veřejné či soukromé zdroje (zejména dotace, dále např. sponzoring).  „Jak zajistit finanční prostředky na realizaci společných aktivit“, tj. „kolik kdo musí přispět a co z toho kdo bude mít“.  Zásadním tématem je sdružování prostředků. Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 200810

11 Společnost pro regionální ekonomické poradenství V PRAXI UPLATŇOVANÉ PŘÍSTUPY KE SDRUŽOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ  Příspěvek na obyvatele – široká variabilita, pouze malý podíl rozpočtu svazku, obvykle financování provozu svazku.  Financování společných projektů dle míry zapojení, resp. dle efektů – obvykle projekty vybrané skupiny obcí (např. ČOV, kanalizace – dle skutečných nákladů, cyklostezky dle km na území obce apod.).  Financování celosvazkových projektů:  Rovný příspěvek obcí – projekty s rovným dopadem (značení, informační tabule, propagace).  Příspěvek dle velikosti obce.  X převládají individuální projekty obcí – individuální financování (společné aktivity zejména v oblasti výstavby technické infrastruktury a cestovního ruchu). Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 200811

12 Společnost pro regionální ekonomické poradenství EKONOMICKÁ ANALÝZA SVAZKŮ OBCÍ – KRAJE JIHOMORAVSKÝ A VYSOČINA (VYBRANÉ PŘÍKLADY V ROCE 2005) Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 200812 Struktura svazků obcí v roce 2005 TypPodtypCharakteristika Počet JMKVYS Mikroregiony- Svazky dle vymezení krajského úřadu 6134 Monotematické svazky Svazky vytvořené k výstavbě a provozu technické infrastruktury Náplň činnosti: vodovody, odpady kanalizace, ČOV, plynofikace, 5740 Specifické svazkyRůzné oblasti činnosti31 Celkem--12175

13 Společnost pro regionální ekonomické poradenství STRUKTURA VÝDAJŮ SVAZKŮ OBCÍ V KRAJÍCH JIHOMORAVSKÉM A VYSOČINA (2005) Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 200813 Výdajové skupiny: 1 – Zemědělství a lesní hospodářství, 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 3 – Služby pro obyvatelstvo, 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti, 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana, 6 – Všeobecná veřejná správa a služby Podtyp Běžné výdaje (v %) Kapitálové výdaje (v %) Výdajové skupiny (v %) 123456* Jihomoravský kraj Mikroregiony59,041,00,427,056,700,415,5 Technické svazky 39,460,6078,90,90020,3 Kraj Vysočina Mikroregiony51,548,50,023,461,32,611,3 Technické svazky 37,762,30,060,76,10,033,2

14 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ROZPOČTOVÉ OBJEMY MIKROREGIONŮ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO A VYSOČINA V ROCE 2005 Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 200814 Velikost celkových příjmů Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Do 1000 Kč11 1000 až 9999 Kč10 10 000 až 99 999 Kč22 100 000 až 999 999 Kč4417 1 000 000 až 9 999 999 Kč1114 Nad 10 000 000 Kč10 Průměrný příjem na svazek1 151 772 Kč1 358 100 Kč

15 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ZÁVĚRY V EKONOMICKÉ OBLASTI  Bariéry spolupráce obcí v ekonomické oblasti:  Nedořešené financování ad hoc akcí, tj. jednotlivých rozvojových projektů.  Nízké uvědomění si ekonomických synergických prostředků a možností plynoucích ze sdružování prostředků.  Absence dlouhodobého finančního plánování.  Formální spolupráce  tříštění kapacit i financí. Při sdružování prostředků je zejména třeba:  Přihlížet k možnostem a specifikům jednotlivých obcí.  Rozvíjet mechanismy kumulování financí – např. vytvořit společný rozvojový fond. Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 200815

16 Společnost pro regionální ekonomické poradenství FAKTORY EFEKTIVITY SPOLUPRÁCE Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 200816 Legislativní pravidla Správní prostředí Ekonomický systém Spolupráce obcí Vhodná forma spolupráce Struktura spolupráce Způsob financování Kvalifikovaný aparát Množství subjektů Procesy rozhodování Způsoby komunikace Způsoby řízení

17 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ZÁVĚR  Spolupráce vyplývá  Z potřeby společných aktivit v určité oblasti.  Z omezených zdrojů.  Z předpokladů aktérů k řešení jednotlivých typů aktivit.  Předpoklady fungování spolupráce:  Vyjasnění vnějšího kontextu spolupráce.  Nastavení vnitřních procesů spolupráce.  Ekonomický systém umožňující flexibilní činnost.  Klíčový vliv - ochota a schopnost aktérů spolupracovat. Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 200817

18 Společnost pro regionální ekonomické poradenství Faktory efektivity spolupráce obcíÚÚR Brno, 26. 11. 200818 Děkuji za pozornost. Ing. Jan Binek, Ph.D. GaREP, spol. s r.o. společnost pro regionální ekonomické poradenství nám. 28. října 3 602 00 Brno www.garep.cz garep@garep.cz Tel. : 545 242 846


Stáhnout ppt "Společnost pro regionální ekonomické poradenství FAKTORY EFEKTIVITY SPOLUPRÁCE OBCÍ FINANCOVÁNÍ SVAZKŮ OBCÍ Práce s mikroregiony na úrovni krajů Metodika."

Podobné prezentace


Reklamy Google