Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluační nástroje a vnitřní hodnocení VOŠ PhDr. Jaroslav Sekot PhDr. Antonín Mezera.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluační nástroje a vnitřní hodnocení VOŠ PhDr. Jaroslav Sekot PhDr. Antonín Mezera."— Transkript prezentace:

1 Evaluační nástroje a vnitřní hodnocení VOŠ PhDr. Jaroslav Sekot PhDr. Antonín Mezera

2 PROČ STEJNÁ METODIKA AUTOEVALUACE NA VOŠ Získání a prezentace sumárních dat o VOŠ, které jsou členy AVOŠ AVOŠ postrádá validní data o VOŠ Možnost argumentace o kvalitě vzdělávání na VOŠ Případná prezentace v odborném tisku a médiích

3 Na které školní činnosti jsou evaluační nástroje zaměřeny? Kvalita pracovního prostředí školy Klima vyučovacího procesu – motivace, aktivita studentů, vztah učitel- student Podpora školy studentům Spolupráce školy s zařízeními praxe a s veřejností Vztahy se zřizovatelem a školskou radou Klima, kultura a étos školy cca 25 % témat sledované problematiky autoevaluace

4 Metodika vlastního hodnocení školy I. (ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2a-e vyhl. č. 15/2005) 1. Vzdělávací programy Realizace vzdělávacích programů školy VOŠP Další programová nabídka, variabilita programu – dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy, projektová témata 2. Podmínky ke vzdělávání Vliv personálních podmínek na vzdělávání Materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky, literatura, studijní texty, technické prostředky Kvalita pracovního prostředí školy Efektivita využívaných finančních zdrojů

5 Metodika vlastního hodnocení školy II. (ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2a-e vyhl. č. 15/2005) 3. Průběh vzdělávání Plánování a příprava na výuku Vliv personálního zabezpečení na výuku Průběh vzdělávání – kvalita a efektivnost využitých vyučovacích metod a forem práce Klima vyučovacího procesu – motivace, aktivita studentů, vztah učitel- student 4. Podpora školy studentům, spolupráce s veřejností Podpora školy studentům Spolupráce školy s zařízeními praxe a s veřejností

6 Metodika vlastního hodnocení školy III. (ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2a-e vyhl. č. 15/2005) 5. Výsledky vzdělávání studentů Výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání Kvalita kariérního a výchovného poradenství Přístup k informacím a jejich přenos Kvalita a využívání studentských aktivit Vzájemné vztahy mezi školou, studenty, a jejich dopad na vzdělávání Vztahy se zřizovatelem a školskou radou Klima, kultura a étos školy Kvalita systémového řízení a plánování řídících činností Efektivita organizace školy Metodická podpora kvality výuky a systém vedení pedagogických pracovníků Kontrolní systém

7 Metodika vlastního hodnocení školy IV. (ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2a-e vyhl. č. 15/2005) 6. Řízení školy Organizační struktura školy a vymezení delegovaných pravomocí Kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Personální oblast Ekonomická oblast – efektivita využívání finančních prostředků Efektivita práce školy 7. Úroveň výsledků práce školy Kvalita výsledků vzdělávání Prezentace školy a spolupráce s partnery v ČR a zahraničí Výsledky studentů na soutěžích, zahraničních projektech Zapojení školy do vzdělávacích projektů, přednášková a publikační činnost

8 Metody a techniky evaluace školního a komunikačního klimatu Lašek, J. (2001): Dotazník školního klimatu ve třídách (KLIT) Rosenfeld, L. B. (1983) Dotazník komunikačního klimatu (CCQ) Aber, M.S., Meinrath, S.D., Johnston, J., Rasmussen, A.E., Gonzalez, A. (2004): Dotazník školního klimatu pro žáky střední školy (School Climate Survey: Secondary School Version) Aber, M.S., Meinrath, S.D., Johnston, J., Rasmussen, A.E., Gonzalez, A. (2004): Dotazník školního klimatu pro učitele střední školy (School Climate Survey: School Staff Version) Aber, M.S., Meinrath, S.D., Johnston, J., Rasmussen, A.E., Gonzalez, A. (2003): Dotazník školního klimatu pro rodiče (Parent School Climate Survey)

9 Dotazník KLIT Sociální klima v jednotlivých ročnících Tato metoda se snaží postihnout tři prvky klimatu v ročníku : suportivní (podpůrné, kooperativní, SUPKT) klima: zde studenti popisují vztahy v ročníku a, míru kooperace a soudržnosti, motivaci k negativnímu školnímu výkonu (MOTNŠV), kde student popisuje míru svého zájmu (nezájmu) o školu, tendenci nevynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit si; sebeprosazení (SEPROS) představuje tendenci k jisté individualizaci výkonu, ale i spoléhání a sebe, nižší míru kooperace, touhu vyniknout, jednat účinně.

10 Dotazník KLIT Sociální klima v ročnících VOŠ Suportivní klima (SUPKT) vztahy k ročníkju a mezi vrstevníky, míra kooperace a soudržnost v ročnících Motivace k negativnímu školnímu výkonu (MOTNŠV) míra nezájmu o školu, tendence nevynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit si Sebeprosazení (SEPROS) tendence k individualizaci výkonu, spoléhání na sebe, míra kooperace, touha vyniknout a prosadit se

11 Dotazník KLIT Sociální klima v ročnících Suportivní klima (SUPKT) vztahy k ročníku a mezi vrstevníky, míra kooperace a soudržnost v ročnících Motivace k negativnímu školnímu výkonu (MOTNŠV) míra nezájmu o školu, tendence nevynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit si Sebeprosazení (SEPROS) tendence k individualizaci výkonu, spoléhání na sebe, míra kooperace, touha vyniknout a prosadit se

12 Dotazník CCQ Komunikační klima ve výuce jednotlivých předmětů Znění položky Suportivní položka Defenzivní položka 1. Tento učitel mi pomáhá porozumět jeho názorům, stanoviskům  2. Tento učitel má favorizované studenty  3. Tento učitel je neutrální a nezúčastněný, když se ve třídě rozvine diskuse  4. Tento učitel je přísný, poctivý, čestný  5. Tento učitel mi dává najevo, že se zajímá o mé problémy  6. Tento učitel se dovede soustřeďovat na důležité problémy, které je třeba řešit  7. Tento učitel používá "psychologii", manipuluje s námi  8. Tento učitel je až velmi pevný, jistý v názorech  9. Tento učitel se umí podívat na naše studijní problémy našima očima  10.Tento učitel nás posuzuje podle toho, jaké mínění si o nás a našich kvalitách udělal  11.Tento učitel nám dává pocítit, že nejsme inteligentní  12.Tento učitel umí změnit téma hovoru, pokud je mu kladena otázka, která je pro nás důležitá, zajímá nás  13. Tento učitel nám často neříká účel, pro který máme řešit zadané úkoly  14. Tento učitel mi dává pocítit, že mi rozumí  15. Tento učitel nemá rád diskuse na nepříjemná, polemická témata  16. Tento učitel s námi zachází jako se sobě rovnými  17. Tento učitel zřídka mění svá mínění 

13 Dotazník CCQ Komunikační klima ve výuce jednotlivých předmětů

14

15 Dotazník školního klimatu pro studenty VOŠ Dotazník školního klimatu pro studenty je koncipován na základě faktorové analýzy jako baterie 30 výroků postihujících především sociální a edukační klima v jednotlivých ročnících VOŠ, které je charakterizováno zejména:  (a) kooperativitou studenta s jeho vrstevníky  (b) přístupem učitele k jednotlivým studentům a vzájemnou kooperativitou učitel – student

16

17 Položka dotazníku Znění položkyANONEVÍMNE 10Někteří studenti mají ve škole výrazné problémy, protože školu nepovažují za důležitou pro svůj další život. 64288 16Myslím si, že ve škole by se mi dařilo o mnoho lépe, kdyby vrstevníci v našem ročníku měli lepší chování. 381449 18Vrstevníci, kteří mají ve škole výrazné problémy, jsou většinou z rodin, které nepovažují školu za příliš významnou. 114247 21Vrstevníci si o mně myslí, že mám ve škole stále samé problémy. 62371 23Ve škole se cítím bezpečně. 572419 30Někdy je mi ve škole smutno, protože někteří studenti mi dávají najevo, že do této školy nepatřím. 14779 Indikátor kooperativity studentů ve třídách Faktorový index i: 50 % Kooperativita studentů v ročnících

18 Dotazník školního klimatu pro učitele VOŠ Dotazník školního klimatu pro učitele VOŠ obsahuje 73 výroků, které se vztahují na základě faktorové analýzy:  k průběhu vzdělávání studentů VOŠ (přístup učitelů k studentům, hodnocení jejich chování a školních výsledků, bezpečí ve škole),  věnuje však stejně tak pozornost shodě názorů učitelů na užitých metodách výuky, názorům na kvalitu poskytovaného vzdělávání, pracovní atmosféře, respektování názorů učitelů vedením školy, poskytované podpoře učitelů ze strany vedení školy a  kooperativitě jednotlivých účastníků (kooperativita, učitel- student, škola-zřizovatel).

19

20 Položka dotazníku Znění položkyANONEVÍMNE 3Všem studentům naší školy je věnována velmi dobrá péče, bez ohledu na to, zda jsou při učení úspěšní či neúspěšní. 81711 63Škola by měla vytvářet kvalitní podmínky vzdělávání pro všechny studenty vyrůstající v různých sociálních podmínkách. 9820 66Pro studenty je nesporným přínosem, jestliže škola zaměstnává více učitelů ze zahraničí. 46 7 70Mimořádně nadaní a talentovaní studenti by měli být vzděláváni spolu s ostatními a často i s méně nadanými studenty. 432037 71Vysoké procento neúspěšných studentů romského původu dokumentuje, že VOŠ jim nevěnuje vhodnou péči. 133552 72Národnostně různorodé složení studentů ve škole je pro děti a jejich vzdělávání nesporným přínosem. 63316 73Vedení školy by se mělo snažit snižovat počet propadajících studentů, kteří žijí v horších sociálních podmínkách. 443124 Indikátor shody názorů učitelů na kvalitu poskytovaného vzdělání Faktorový index: 57,1 % Shoda názorů učitelů na kvalitu poskytovaného vzdělání

21 ZÁVĚR, VÝCHOZÍ MATERIÁLY A METODY Management (ratingová škála, SEMRS, MEZERA 2002) Hodnocení podmínek ke vzdělávání (Dotazník studenti-učitelé – vybavenost školy)  Analýza přihlášek uchazečů o studium na VOŠ  Analýza Výroční zprávy Klima školy  Dotazník škol. Atmosféry pro studenty VOŠ  Dotazník školní atmosféry pro učitele  Dotazník KLT (Lašek, 2001)

22 ZÁVĚR, POKRAČOVÁNÍ Výchovně vzdělávací činnost  Hodnocení učitelů studenty (CCQ Rosenfeld,1983)  Hodnocení výuky studenty VOŠ  Hodnocení a sebehodnocení učitelů  Hodnocení studentů dotazníky v odb.praxi Vzdělávací výsledky  Analýza výsledku absolutorií  Dotazník profesní orientace a profesního uplatnění  Dotazník : Co potřebují zaměstnavatelé CELKOVÁ ANALÝZA - SWOT

23 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Evaluační nástroje a vnitřní hodnocení VOŠ PhDr. Jaroslav Sekot PhDr. Antonín Mezera."

Podobné prezentace


Reklamy Google