Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluační nástroje a vnitřní hodnocení VOŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluační nástroje a vnitřní hodnocení VOŠ"— Transkript prezentace:

1 Evaluační nástroje a vnitřní hodnocení VOŠ
PhDr. Jaroslav Sekot PhDr. Antonín Mezera

2 PROČ STEJNÁ METODIKA AUTOEVALUACE NA VOŠ
Získání a prezentace sumárních dat o VOŠ, které jsou členy AVOŠ AVOŠ postrádá validní data o VOŠ Možnost argumentace o kvalitě vzdělávání na VOŠ Případná prezentace v odborném tisku a médiích

3 Na které školní činnosti jsou evaluační nástroje zaměřeny?
Kvalita pracovního prostředí školy Klima vyučovacího procesu – motivace, aktivita studentů, vztah učitel- student Podpora školy studentům Spolupráce školy s zařízeními praxe a s veřejností Vztahy se zřizovatelem a školskou radou Klima, kultura a étos školy cca 25 % témat sledované problematiky autoevaluace

4 2. Podmínky ke vzdělávání
Metodika vlastního hodnocení školy I. (ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2a-e vyhl. č. 15/2005) 1. Vzdělávací programy Realizace vzdělávacích programů školy VOŠP Další programová nabídka, variabilita programu – dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy, projektová témata 2. Podmínky ke vzdělávání Vliv personálních podmínek na vzdělávání Materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky, literatura, studijní texty, technické prostředky Kvalita pracovního prostředí školy Efektivita využívaných finančních zdrojů

5 4. Podpora školy studentům, spolupráce s veřejností
Metodika vlastního hodnocení školy II. (ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2a-e vyhl. č. 15/2005) 3. Průběh vzdělávání Plánování a příprava na výuku Vliv personálního zabezpečení na výuku Průběh vzdělávání – kvalita a efektivnost využitých vyučovacích metod a forem práce Klima vyučovacího procesu – motivace, aktivita studentů, vztah učitel- student 4. Podpora školy studentům, spolupráce s veřejností Podpora školy studentům Spolupráce školy s zařízeními praxe a s veřejností

6 Metodika vlastního hodnocení školy III. (ve smyslu ustanovení § 8 odst
Metodika vlastního hodnocení školy III. (ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2a-e vyhl. č. 15/2005) 5. Výsledky vzdělávání studentů Výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání Kvalita kariérního a výchovného poradenství Přístup k informacím a jejich přenos Kvalita a využívání studentských aktivit Vzájemné vztahy mezi školou, studenty, a jejich dopad na vzdělávání Vztahy se zřizovatelem a školskou radou Klima, kultura a étos školy Kvalita systémového řízení a plánování řídících činností Efektivita organizace školy Metodická podpora kvality výuky a systém vedení pedagogických pracovníků Kontrolní systém

7 7. Úroveň výsledků práce školy
Metodika vlastního hodnocení školy IV. (ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2a-e vyhl. č. 15/2005) 6. Řízení školy Organizační struktura školy a vymezení delegovaných pravomocí Kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Personální oblast Ekonomická oblast – efektivita využívání finančních prostředků Efektivita práce školy 7. Úroveň výsledků práce školy Kvalita výsledků vzdělávání Prezentace školy a spolupráce s partnery v ČR a zahraničí Výsledky studentů na soutěžích, zahraničních projektech Zapojení školy do vzdělávacích projektů, přednášková a publikační činnost

8 Metody a techniky evaluace školního a komunikačního klimatu
Lašek, J. (2001): Dotazník školního klimatu ve třídách (KLIT) Rosenfeld, L. B. (1983) Dotazník komunikačního klimatu (CCQ) Aber, M.S., Meinrath, S.D., Johnston, J., Rasmussen, A.E., Gonzalez, A. (2004): Dotazník školního klimatu pro žáky střední školy (School Climate Survey: Secondary School Version) Aber, M.S., Meinrath, S.D., Johnston, J., Rasmussen, A.E., Gonzalez, A. (2004): Dotazník školního klimatu pro učitele střední školy (School Climate Survey: School Staff Version) Aber, M.S., Meinrath, S.D., Johnston, J., Rasmussen, A.E., Gonzalez, A. (2003): Dotazník školního klimatu pro rodiče (Parent School Climate Survey)

9 Dotazník KLIT Sociální klima v jednotlivých ročnících
Tato metoda se snaží postihnout tři prvky klimatu v ročníku : suportivní (podpůrné, kooperativní, SUPKT) klima: zde studenti popisují vztahy v ročníku a , míru kooperace a soudržnosti, motivaci k negativnímu školnímu výkonu (MOTNŠV), kde student popisuje míru svého zájmu (nezájmu) o školu, tendenci nevynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit si; sebeprosazení (SEPROS) představuje tendenci k jisté individualizaci výkonu, ale i spoléhání a sebe, nižší míru kooperace, touhu vyniknout, jednat účinně.

10 Dotazník KLIT Sociální klima v ročnících VOŠ
Suportivní klima (SUPKT) vztahy k ročníkju a mezi vrstevníky, míra kooperace a soudržnost v ročnících Motivace k negativnímu školnímu výkonu (MOTNŠV) míra nezájmu o školu, tendence nevynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit si Sebeprosazení (SEPROS) tendence k individualizaci výkonu, spoléhání na sebe, míra kooperace, touha vyniknout a prosadit se

11 Dotazník KLIT Sociální klima v ročnících
Suportivní klima (SUPKT) vztahy k ročníku a mezi vrstevníky, míra kooperace a soudržnost v ročnících Motivace k negativnímu školnímu výkonu (MOTNŠV) míra nezájmu o školu, tendence nevynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit si Sebeprosazení (SEPROS) tendence k individualizaci výkonu, spoléhání na sebe, míra kooperace, touha vyniknout a prosadit se

12 Dotazník CCQ Komunikační klima ve výuce jednotlivých předmětů
Znění položky Suportivní položka Defenzivní položka 1. Tento učitel mi pomáhá porozumět jeho názorům, stanoviskům 2. Tento učitel má favorizované studenty 3. Tento učitel je neutrální a nezúčastněný, když se ve třídě rozvine diskuse 4. Tento učitel je přísný, poctivý, čestný 5. Tento učitel mi dává najevo, že se zajímá o mé problémy 6. Tento učitel se dovede soustřeďovat na důležité problémy, které je třeba řešit 7. Tento učitel používá "psychologii", manipuluje s námi 8. Tento učitel je až velmi pevný, jistý v názorech 9. Tento učitel se umí podívat na naše studijní problémy našima očima 10.Tento učitel nás posuzuje podle toho, jaké mínění si o nás a našich kvalitách udělal 11.Tento učitel nám dává pocítit, že nejsme inteligentní 12.Tento učitel umí změnit téma hovoru, pokud je mu kladena otázka, která je pro nás důležitá, zajímá nás 13. Tento učitel nám často neříká účel, pro který máme řešit zadané úkoly 14. Tento učitel mi dává pocítit, že mi rozumí 15. Tento učitel nemá rád diskuse na nepříjemná, polemická témata 16. Tento učitel s námi zachází jako se sobě rovnými 17. Tento učitel zřídka mění svá mínění

13 Dotazník CCQ Komunikační klima ve výuce jednotlivých předmětů

14 Dotazník CCQ Komunikační klima ve výuce jednotlivých předmětů

15 Dotazník školního klimatu pro studenty VOŠ
Dotazník školního klimatu pro studenty je koncipován na základě faktorové analýzy jako baterie 30 výroků postihujících především sociální a edukační klima v jednotlivých ročnících VOŠ, které je charakterizováno zejména: (a) kooperativitou studenta s jeho vrstevníky (b) přístupem učitele k jednotlivým studentům a vzájemnou kooperativitou učitel – student

16

17 Kooperativita studentů v ročnících
Položka dotazníku Znění položky ANO NEVÍM NE 10 Někteří studenti mají ve škole výrazné problémy, protože školu nepovažují za důležitou pro svůj další život. 64 28 8 16 Myslím si, že ve škole by se mi dařilo o mnoho lépe, kdyby vrstevníci v našem ročníku měli lepší chování. 38 14 49 18 Vrstevníci, kteří mají ve škole výrazné problémy, jsou většinou z rodin, které nepovažují školu za příliš významnou. 11 42 47 21 Vrstevníci si o mně myslí, že mám ve škole stále samé problémy. 6 23 71 Ve škole se cítím bezpečně. 57 24 19 30 Někdy je mi ve škole smutno, protože někteří studenti mi dávají najevo, že do této školy nepatřím. 7 79 Indikátor kooperativity studentů ve třídách Faktorový index i: 50 %

18 Dotazník školního klimatu pro učitele VOŠ
Dotazník školního klimatu pro učitele VOŠ obsahuje 73 výroků, které se vztahují na základě faktorové analýzy: k průběhu vzdělávání studentů VOŠ (přístup učitelů k studentům, hodnocení jejich chování a školních výsledků, bezpečí ve škole), věnuje však stejně tak pozornost shodě názorů učitelů na užitých metodách výuky, názorům na kvalitu poskytovaného vzdělávání, pracovní atmosféře, respektování názorů učitelů vedením školy, poskytované podpoře učitelů ze strany vedení školy a kooperativitě jednotlivých účastníků (kooperativita , učitel-student, škola-zřizovatel).

19

20 Shoda názorů učitelů na kvalitu poskytovaného vzdělání
Položka dotazníku Znění položky ANO NEVÍM NE 3 Všem studentům naší školy je věnována velmi dobrá péče, bez ohledu na to, zda jsou při učení úspěšní či neúspěšní. 81 7 11 63 Škola by měla vytvářet kvalitní podmínky vzdělávání pro všechny studenty vyrůstající v různých sociálních podmínkách. 98 2 66 Pro studenty je nesporným přínosem, jestliže škola zaměstnává více učitelů ze zahraničí. 46 70 Mimořádně nadaní a talentovaní studenti by měli být vzděláváni spolu s ostatními a často i s méně nadanými studenty. 43 20 37 71 Vysoké procento neúspěšných studentů romského původu dokumentuje, že VOŠ jim nevěnuje vhodnou péči. 13 35 52 72 Národnostně různorodé složení studentů ve škole je pro děti a jejich vzdělávání nesporným přínosem. 31 6 73 Vedení školy by se mělo snažit snižovat počet propadajících studentů, kteří žijí v horších sociálních podmínkách. 44 24 Indikátor shody názorů učitelů na kvalitu poskytovaného vzdělání Faktorový index: 57,1 %

21 ZÁVĚR, VÝCHOZÍ MATERIÁLY A METODY
Management (ratingová škála, SEMRS, MEZERA 2002) Hodnocení podmínek ke vzdělávání (Dotazník studenti-učitelé – vybavenost školy) Analýza přihlášek uchazečů o studium na VOŠ Analýza Výroční zprávy Klima školy Dotazník škol. Atmosféry pro studenty VOŠ Dotazník školní atmosféry pro učitele Dotazník KLT (Lašek, 2001)

22 ZÁVĚR, POKRAČOVÁNÍ Výchovně vzdělávací činnost Vzdělávací výsledky
Hodnocení učitelů studenty (CCQ Rosenfeld,1983) Hodnocení výuky studenty VOŠ Hodnocení a sebehodnocení učitelů Hodnocení studentů dotazníky v odb.praxi Vzdělávací výsledky Analýza výsledku absolutorií Dotazník profesní orientace a profesního uplatnění Dotazník : Co potřebují zaměstnavatelé CELKOVÁ ANALÝZA - SWOT

23 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Evaluační nástroje a vnitřní hodnocení VOŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google