Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Podnikatelé - OSVČ 3. Přednáška Kursu 1FU350. 2 Daň z příjmů FO Dílčí daňový základSamostatný základ daně (§36 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti a funkčních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Podnikatelé - OSVČ 3. Přednáška Kursu 1FU350. 2 Daň z příjmů FO Dílčí daňový základSamostatný základ daně (§36 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti a funkčních."— Transkript prezentace:

1 1 Podnikatelé - OSVČ 3. Přednáška Kursu 1FU350

2 2 Daň z příjmů FO Dílčí daňový základSamostatný základ daně (§36 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 ZDP) Příjmy od „dalšího“ zaměstnavatele do Kč za měsíc (15 %) (částka před zvýšením o sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem) Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 ZDP) Honoráře za příspěvky do rozhlasu, televize a periodik do Kč za měsíc u jednoho plátce (10 %) (od roku 2008 do Kč - 15 %)

3 3 Daň z příjmů FO Dílčí daňový základSamostatný základ daně (§ 36 ZDP) Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) z dividendového příjmů (15 %) z úrokového příjmu z dluhopisu (15 %) z podílu na zisku z účasti na společnosti s r.o.nebo družstvu (15 %) z podílu na zisku tichého společníka (15 %) z vkladů na vkladních knížkách a na úsporných osobních běžných účtech (15 %) z plnění ze soukromého životního pojištění sníženého o zaplacené pojistné (15 %) z dávek penzijního připojištění po snížení o zaplacené pojistné (15 %)

4 4 Daň z příjmů FO Dílčí daňový základSamostatný základ daně (§ 36 ZDP) Příjmy z pronájmu (§ 9 ZSP) --- Ostatní příjmy (§ 10 ZDP) z veřejných a sportovních soutěží (20%) (15%) z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách (20%) (15%) z reklamních soutěží a reklamního slosování (20%) (15%) z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka v kapitálové společnosti nebo družstvu (15 %) z podílu na likvidačním zůstatku v kapitálové společnosti (15 %)

5 5 Daň stanovená paušální částkou (§ 7a) Stanoví správce daně na žádost poplatníka, který Provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo spolupracujících osob a není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou, Roční výše příjmů z podnikání nepřesáhla 5 mil. Kč za bezprostředně 3 předcházející zdaňovací období Žádost podá nejpozději do 31. ledna běžného zdaňovacího období Výše daně se určí v závislosti na předpokládaných příjmech, které jsou předmětem daně Správce daně stanoví daň po projednání s poplatníkem do 15. května běžného zdaňovacího období

6 6 Daň stanovená paušální částkou (§ 7a) Vypočtená daň se sníží o předpokládanou slevu na dani uplatněnou poplatníkem v žádosti Daň činí nejméně 600 Kč za zdaňovací období Přesáhnou-li příjmy o Kč předpoklad, musí poplatník podat řádné daňové přiznání Poplatník vede jednoduchou evidenci příjmů, pohledávek a hmotného majetku Je-li poplatník plátcem DPH, je povinen vést evidenci pro účely této daně Daň je splatná do 15. prosince běžného zdaňovacího období

7 7 Daňová evidence (§ 7b) Obsahuje údaje o Příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně Majetku a závazcích (pro obsahové vymezení složek majetku se použijí pravidla platná pro účetnictví) Oceňování: -Hmotný majetek dle § 29 ZDP (vstupní cena) -Pohledávky dle § 5 (jmenovitá hodnota, pořizovací cena, cena pro daň dědickou a darovací) -Ostatní majetek (pořizovací cena, vlastní náklady, cena pro daň dědickou a darovací) -Závazky (jmenovitá hodnota, pořizovací cena

8 8 Daňová evidence (§ 7b) Koncem zdaňovacího období se provede soupis a provede se o tom zápis Skutečného stavu zásob Skutečného stavu hmotného majetku Pohledávek a závazků Povinnost archivace daňové evidence za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně

9 9 Minimální základ daně (§ 7c) (od zrušen) Týká se poplatníků s příjmy pouze podle § 7 Musí být uplatněn, jestliže celkový základ daně (ze všech příjmů) je nižší než níže uvedený propočet, nebo poplatník vykazuje ztrátu Činí 50% ze součinu všeobecného vyměřovacího základu dle ZDP za kalendářní rok, který o 2 roky předchází zdaňovacímu období, přepočítacího koeficientu počtu kalendářních měsíců, v jejichž průběhu poplatník provozoval výdělečnou činnost - pro rok 2006: ( x 1,0532 x 12) x 0,5 = ( Kč) - pro rok 2007: ( x 1,0707 x 12) x 0,5 = ( Kč) Nesnižuje se o odpočty podle § 34

10 10 Minimální základ daně (§ 7c) (od zrušen) Nevztahuje se na poplatníka Který ve zdaňovacím období zahájil nebo ukončil podnikatelskou činnost a pro bezprostředně následující období po zahájení podnikatelské činnosti Kterému byla stanovena daň paušální částkou Kterému náleží rodičovský příspěvek, příspěvek při péči o blízkou osobu a nebo je poživatel důchodu Který na počátku zdaňovacího období nedovršil 26 let a který se i po část zdaňovacího období soustavně připravoval na budoucí povolání Který podává daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení konkursu

11 11 Minimální základ daně (§ 7c) (od zrušen) Který má ve zdaňovacím období nárok na slevu na dani Který uplatnil nárok na osvobození od daně a nemá jiné příjmy než příjmy podle § 7 Který nemá příjmy podle § 7 ve sledovaném zdaňovacím období vyšší než Kč Který nemá jiné příjmy podle § 7 než příjem z lesního hospodářství nebo z dotací, podpor, grandů nebo z příspěvků, které nejsou osvobozeny od daně Který je daňovým nerezidentem, pokud příjmy ze zdrojů na území ČR činí méně než 90 % všech příjmů

12 12 Slevy na dani (2007) – (2008) - § 35ba 1/12 za každý kalendářní měsíc při splnění uvedených podmínek Daňové zvýhodnění Roční výše v Kč Podmínky slevy Na poplatníka Kromě starobních důchodců s důchodem nad Kč Včetně starobních důchodců Na manželku Manželka nemá příjmy vyšší než Kč Na manželku ZTP/P Manželka držitelka ZTP/P nemá příjmy nad Kč Na dítě Až do 26 let, ve společné domácnosti (sleva na dani, daňový bonus nebo obojí až do Kč Kč) Na dítě ZTP/P Vyživované dítě, držitelem průkazu ZTP/P

13 13 Slevy na dani (2007) - (2008) - § 35ba 1/12 za každý kalendářní měsíc při splnění uvedených podmínek Daňové zvýhodnění Roční výše v Kč Podmínky slevy Na částečnou invaliditu Poplatník pobírá částečný invalidní důchod Na plnou invaliditu Poplatník obírá plný invalidní důchod Na průkaz ZTP/P Poplatník je držitelem průkazu ZTP/P Na studium Až do 26 let u presenční formy studia, do 28 let v doktorském studijním programu

14 14 Další slevy na dani pro podnikatele - § 35 Další slevyRoční výše v Kč Podmínky slevy Zaměstnávání zdravotně postižených Za každého zaměstnance Nákup registrační pokladny (do ) Maximálně Při prvním uvedení do provozu do TZ již používané registrační pokladny (do ) 30% Maximálně TZ bylo provedeno do

15 15 Nezdanitelná část základu daně (§ 15) OdpočetRoční výše v Kč Podmínky odpočtu DaryMin. 2% nebo 1000, max. 10% Dar na veřejně prospěšné účely a následky živelní pohromy Úroky z úvěru stavebního spoření a hypotéčních úvěrů Zaplacené úroky max. 300 tis. Kč na domácnost Použití na bytové potřeby, které definuje zákon Příspěvky na penzijní připojištění Zaplacené pojistné max Kč Podmínky definuje zákon Soukromé životní pojištění Zaplacené pojistné max Kč Podmínky definuje zákon

16 16 Nezdanitelná část základu daně - § 15 OdpočetRoční výše v Kč Podmínky odpočtu Příspěvky odborům Do 1,5 % zdanitelných příjmů max Kč Určeno odborové organizaci Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání Do výše Kč, u osob zdravotně postižených Kč, u osob s těžším zdravotním pojištěním Kč Pokud je nehradí zaměstnavatel nebo nebyly uplatněny v rámci podnikání (§ 24)

17 17 Odpočty od základu daně - § 34 OdpočetRoční výše v Kč Podmínky odpočtu Ztráta z podnikání Částka ztrátyNejdéle v následujících 5 zdaňovacích obdobích Výuka učňů30 % výdajů (nákladů) Na východu učňů ve středních odborných učilištích Výzkum a vývoj 100 % výdajů (nákladů) Projekty bez veřejné podpory Další odpočty(např. na reinvestice do roku 2008) Nebyly uplatněny dříve, nárok nezanikl

18 18 Výpočet daňové povinnosti Základ daně - nezdanitelné části základu daně (§ 15) -odpočty od základu daně (§ 34) (zaokrouhlit na stokoruny dolu) X sazba daně (§ 16) = daň -slevy na dani (§ 35) = daňová povinnost

19 19 Sazba daně z příjmů FO (§ 16) Ze základu daně (2007) Daň 2007 od Kčdo KčZe základu přesahujícího % Kč + 19 % Kč + 25 % a výše % %

20 20 Další úpravy daně z příjmů FO § 11 – Výpočet příjmu spoluvlastníka (příjmy a výdaje se rozdělují dle spoluvlastnických podílů nebo podle smlouvy - v tom případě lze uplatnit výdaje pouze v prokázané výši) § 12 – Výpočet příjmu účastníka sdružení, které není právnickou osobou (příjmy a výdaje se rozdělují rovným dílem nebo podle smlouvy – v tom případě lze uplatnit výdaje jen v prokázané výši) § 13 – Výpočet příjmů spolupracujících osob Manžel (manželka) – 50 %, max Kč nebo Kč za každý i započatý měsíc, po který trvala spolupráce Ostatní členové domácnosti – 30 %, max Kč nebo Kč za každý i započatý měsíc, po který trvala spolupráce

21 21 Další úpravy daně z příjmů FO § 13a – Výpočet daně ze společného základu daně manželů (podmínka – alespoň 1 dítě žijící ve společné domácnosti) – (zrušeno 2008) § 14 – Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období - (zrušeno 2008) (výsledek několikaleté činnosti poplatníka) – příjmy se rozdělí - max. na tři poměrné části, jedna se zahrne do základu daně a ostatní se zdaní stejným procentem - max. na pět poměrných částí (u správců konkursní podstaty) - max. na deset poměrných částí (u lesního hospodářství příjmy dosažené těžbou dřeva)

22 22 Evidenční povinnosti podnikatele FO Podnikatel (P) účetní jednotka Daňová evidence zjednodušená DE (ZDE) P, který je zapsaný v obchodním rejstříku P, který není účetní jednotkou a prokazuje své příjmy a výdaje P, jehož obrat překročil zákonem stanovený limit P, který uplatňuje výdaje paušálem z dokladovaných příjmů (ZDE) P, který vede účetnictví dobrovolně P, který má stanovenou daň paušální částkou (ZDE) P, který je účastník sdružení, kde je alespoň 1 podnikatel účetní jednotkou

23 23 Přechod podnikatele FO z daňové evidence na účetnictví 1. Zdaňovací období 2. Zdaňovací období 3. Zdaňovací období Podnikatel překročil limit obratu 2007 – Kč 2008 – Kč Podnikatel se stal účetní jednotkou Zahájení vedení účetnictví Vedení daňové evidence Úprava základu daně na konci období o stavy na začátku období

24 24 Základní kroky přechodu na účetnictví Na konci období, kdy se podnikatel stal účetní jednotkou Soupis veškerého majetku a závazků - podklad pro sestavení zahajovací rozvahy - podklad pro stanovení položek, které budou ovlivňovat základ daně na konci zdaňovacího období, ve kterém bylo zahájeno účtování Zpracování daňového přiznání

25 25 Základní kroky přechodu na účetnictví Na začátku účetního období, kdy je zahájeno účtování Sestavení účtového rozvrhu Sestavení odpisového plánu - U odpisovaného DNaHM účetní jednotky sestaví odpisové plány. Stav oprávek se stanoví podle stavu majetku, a to z výše ocenění majetku v okamžiku jeho pořízení sníženém o předpokládané odpisy za dobu používání do okamžiku přechodu z daňové evidence na účetnictví Sestavení zahajovací rozvahy Otevření účetních knih

26 26 Zahajovací rozvaha AktivaPasiva Dlouhodobá aktiva Oběžná aktiva Přechodná aktiva Vlastní kapitál Závazky Aktiva celkemPasiva celkem

27 27 Vlastní kapitál individuálního podnikatele V zahajovací rozvaze se vlastní kapitál vypočítá jako rozdíl mezi aktivy a závazky Veškeré vlastní zdroje se evidují na účtu 491 Podnikatel nemá nárok na mzdu, výběr peněz pro osobní spotřebu během roku je záloha na zisk 491-Účet individuálního podnikatele výběr prostředků vklady podnikatele pro vlastní spotřebu (peněžní i nepeněžní)

28 28 Otevření účetních knih Účty aktiv 701-Počáteční účet rozvažnýÚčty pasiv Počáteční zůstatek Pasiva Aktiva Počáteční zůstatek

29 29 Daňový dopad přechodu (na konci období, v němž účetní jednotka začala účtovat) Zvýšení základu daně o Hodnotu zásob a cenin Hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek Hodnotu pohledávek, jejichž úhrada by v daňové evidenci byla zdanitelným příjmem Lze zahrnout buď jednorázově, nebo postupně po 9 následujících zdaňovacích obdobích Při ukončení nebo přerušení činnosti nebo vedení účetnictví nutno zahrnout zbývající dosud nezahrnout část

30 30 Daňový dopad přechodu (na konci období, v němž účetní jednotka začala účtovat) Snížení základu daně o Hodnotu přijatých záloh Hodnotu závazků, jejichž úhrada by v daňové evidenci byla daňově účinným výdajem U pohledávek a závazků se u plátců rozumí částka bez DPH

31 31 Účty, o jejichž PZ se zvýší základ daně Daňová evidenceÚčetnictví Poskytnuté zálohy na dodávky zásob, energií, služeb 15x-Poskytnuté zálohy na zásoby 314x-Poskytnuté zálohy na služby Pohledávky z titulu prodeje zásob, služeb či ostatního majetku 31x-Pohledávky 37x-Jiné pohledávky Pohledávky za zaměstnanci a společníky za náhrady mank a škod 335-Pohledávky za zaměstnanci 355-Pohledávky za společníky Zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky, zboží) 1xx-Zásoby Nespotřebované ceniny213-ceniny Pohledávky z titulu daní uznávaných jako daňový náklad 34x-Zúčtování daní a dotací

32 32 Účty, o jejichž PZ se sníží základ daně Daňová evidenceÚčetnictví Přijaté zálohy324-Přijaté zálohy Závazky z titulu pořízení zásob, cenin, energií a služeb 32x-Závazky 47x-Dlouhodobé závazky Dlužné mzdy zaměstnanců331-Zaměstnanci Závazky vůči zaměstnancům z titulu vyúčtování pracovních cest a ostatních výdajů 333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení 336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Závazky z titulu daní uznávaných jako daňový náklad 34x-Zúčtování daní a dotací

33 33 Účtování splatné daně z příjmů 221-Bankovní účty Daň z příjmů 2 59x-Daň z příjmů Běžné období Příští období 1)Úhrada záloh na daň z příjmů 2)Daňová povinnost dle daňového přiznání 3)Úhrada nedoplatku na dani 4)Příjem přeplatku na dani (na požádání) nebo převedení na zálohy

34 34 Zdravotní a sociální pojištění individuálního podnikatele (rok 2007) 221-Bankovní účty Zúčtování s institucemi ZaSP Sociální náklady IP Běžné Období Příští Období 1) Předpis záloh na zdravotní a sociální pojištění 2)Úhrada záloh na zdravotní a sociální pojištění 3)Předpis nedoplatku zjištěného po uzavření účetních knih 4)Úhrada nedoplatku 5)Nárok na přeplatek zjištění po uzavření účetních knih 6)Příjem přeplatku (na požádání), nebo převedení na zálohy

35 35 Zdravotní a sociální pojištění individuálního podnikatele (rok 2008) 221-Bankovní účty Zúčtování s institucemi ZaSP Sociální náklady IP Běžné Období Příští Období 1)Zaplacené zálohy na zdravotní a sociální pojištění (bez nemocenského) 2)Zaplacené nemocenské pojištění (nevyúčtovává se) 3)Odvodová povinnost ZSP za sledované účetní období dle Přehledu 4)Úhrada nedoplatku 5)Příjem přeplatku (na požádání), nebo převedení na zálohy

36 36 Placení záloh OSVČ na zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Vyměřovací základ 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaj Minimální měsíční vyměřovací základ ,50 Kč 2008 – ,18 Kč Minimální záloha (10 069,5 x 0,135) = Kč (10 785,18 x 0,135) = Kč

37 37 Placení záloh OSVČ na sociální pojištění Hlavní samostatně výdělečná činnost Vedlejší samostatně výdělečná činnost Minimální vyměřovací základ 2007 – – Minimální vyměřovací základ 2007 – – Minimální záloha na pojistné DP 2007– (5 035 x 0,296) = Kč 2008 – (5 390 x 0,296) = Kč Minimální záloha na pojistné DP 2007– (2 014 x 0,296) = 597 Kč 2008 – (2 156 x 0,296) = 639 Minimální záloha na pojistné NP 2007 – (5 035 x 0,044) = 222 Kč 2008 – (5 390 x 0,044) = 238 Kč Minimální záloha na pojistné NP 2007 – (2 014 x 0,044) = 89 Kč 2008 – (2 156 x 0 044) = 95

38 38 Příklad zadání Pan Svoboda je OSVČ a je účetní jednotkou. Ve sledovaném účetním a zdaňovacím období zaplatil zálohy na zdravotní pojištění Kč (sazba 13,5%) a na sociální pojištění Kč (neplatí si zálohy na nemocenské pojištění, sazba 29,6 %). Koncem účetního období 2007 činily jeho příjmy Kč a náklady (včetně zaplacených záloh na SZP) Kč Kč. Vyměřovací základ pro SZP je 50 % Úkol: Doplňte účtový předpis k operacím související s výše uvedeným zadáním, které se budou týkat běžného i následujícího účetního a zdaňovacího období

39 39 Příklad řešení Rozdíl příjmů a výdajů ( – ) = Kč Vyměřovací základ 50 % ( x 0,5) = Kč Zdravotní pojištění 13,5 % ( x 0,135) = Kč Vyúčtování záloh ( – ) = Kč přeplatek Sociální pojištění 29,6 % ( x 0,296) = Kč Vyúčtování záloh ( – ) = Kč nedoplatek

40 40 Příklad účtování Operace běžného obdobíKčMDD Předpis záloh na zdravotní pojištění (ZP) /ZP336/ZP Úhrada záloh na zdravotní pojištění (ZP) /ZP221 Předpis záloh na sociální pojištění (SP) /SP336/SP Úhrada záloh na sociální pojištění (SP) /SP221 Operace následujícího účetního období Předpis nároku na vrácení přeplatku ZP /ZP526/ZP Předpis nedoplatku SP /SP336/SP Příjem přeplatku ZP /ZP Úhrada nedoplatku SP /SP221

41 41 Příklad zadání Pan Svoboda je OSVČ a je účetní jednotkou. Ve sledovaném účetním a zdaňovacím období zaplatil zálohy na zdravotní pojištění Kč (sazba 13,5%) a na sociální pojištění Kč (neplatí si zálohy na nemocenské pojištění, sazba 29,6 %). Koncem účetního období 2007 činily jeho příjmy Kč a náklady Kč Kč (zaplacené zálohy Kč nejsou v nákladech). Vyměřovací základ pro SZP je 50 % Úkol: Doplňte účtový předpis k operacím související s výše uvedeným zadáním, které se budou týkat běžného i následujícího účetního a zdaňovacího období

42 42 Příklad řešení Rozdíl příjmů a výdajů ( – ) = Kč Vyměřovací základ 50 % ( x 0,5) = Kč Zdravotní pojištění 13,5 % ( x 0,135) = Kč Vyúčtování záloh ( – ) = 700 Kč přeplatek Sociální pojištění 29,6 % ( x 0,296) = Kč Vyúčtování záloh ( – ) = Kč nedoplatek

43 43 Příklad účtování Operace běžného obdobíKčMDD Úhrada záloh na zdravotní pojištění (ZP) /ZP221 Úhrada záloh na sociální pojištění (SP) /SP221 Povinnost odvodu ZP /ZP Povinnost odvodu SP /SP Operace následujícího účetního období Příjem přeplatku ZP /ZP Úhrada nedoplatku SP /SP221

44 44 Převod výsledku hospodaření do příštího období 701-Počáteční účet rozvažný VH ve schvalovacím řízení Účet IP 1) Převod zisku vytvořeného v předcházejícím období 2)Zvýšení vlastního kapitálu podnikatele o vytvořený zisk 3)Převod ztráty dosažené v předcházejícím období 4)Snížení vlastního kapitálu o dosaženou ztrátu

45 45 Kontrolní otázky 1)Co to je samostatný základ daně (uveďte příklady) 2)Jaký režim má daň stanovená paušální částkou 3)Co obsahuje daňová evidence, kdo ji vede a jaký předpis jí upravuje 4)Jak se počítá minimální základ daně a na koho se nevztahuje 5)Vysvětlete rozdíl mezi daňovými odpočty a slevami na dani a jmenujte příklady 6)Kteří individuální podnikatelé jsou účetní jednotkou a jaký předpis se na ně vztahuje 7)Uveďte základní kroky při přechodu z daňové evidence na účetnictví 8)Jakým způsobem a kdy se při přechodu z daňové evidence na účetnictví upravuje základ daně 9)Uveďte způsob zjištění vlastního kapitálu individuálního podnikatele při zahájení vedení účetnictví a způsob jeho zvyšování a snižování v průběhu další činnosti 10)Vysvětlete režim účtování sociálního a zdravotního pojištění individuálního podnikatele


Stáhnout ppt "1 Podnikatelé - OSVČ 3. Přednáška Kursu 1FU350. 2 Daň z příjmů FO Dílčí daňový základSamostatný základ daně (§36 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti a funkčních."

Podobné prezentace


Reklamy Google