Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelé - OSVČ 3. Přednáška Kursu 1FU350.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelé - OSVČ 3. Přednáška Kursu 1FU350."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelé - OSVČ 3. Přednáška Kursu 1FU350

2 Samostatný základ daně (§36 ZDP)
Daň z příjmů FO Dílčí daňový základ Samostatný základ daně (§36 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 ZDP) Příjmy od „dalšího“ zaměstnavatele do Kč za měsíc (15 %) (částka před zvýšením o sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem) Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 ZDP) Honoráře za příspěvky do rozhlasu, televize a periodik do Kč za měsíc u jednoho plátce (10 %) (od roku 2008 do Kč - 15 %)

3 Samostatný základ daně
Daň z příjmů FO Dílčí daňový základ Samostatný základ daně (§ 36 ZDP) Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) z dividendového příjmů (15 %) z úrokového příjmu z dluhopisu (15 %) z podílu na zisku z účasti na společnosti s r.o.nebo družstvu (15 %) z podílu na zisku tichého společníka (15 %) z vkladů na vkladních knížkách a na úsporných osobních běžných účtech (15 %) z plnění ze soukromého životního pojištění sníženého o zaplacené pojistné (15 %) z dávek penzijního připojištění po snížení o zaplacené pojistné (15 %)

4 Samostatný základ daně (§ 36 ZDP)
Daň z příjmů FO Dílčí daňový základ Samostatný základ daně (§ 36 ZDP) Příjmy z pronájmu (§ 9 ZSP) --- Ostatní příjmy (§ 10 ZDP) z veřejných a sportovních soutěží (20%) (15%) z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách (20%) (15%) z reklamních soutěží a reklamního slosování (20%) (15%) z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka v kapitálové společnosti nebo družstvu (15 %) z podílu na likvidačním zůstatku v kapitálové společnosti (15 %)

5 Daň stanovená paušální částkou (§ 7a)
Stanoví správce daně na žádost poplatníka, který Provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo spolupracujících osob a není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou, Roční výše příjmů z podnikání nepřesáhla 5 mil. Kč za bezprostředně 3 předcházející zdaňovací období Žádost podá nejpozději do 31. ledna běžného zdaňovacího období Výše daně se určí v závislosti na předpokládaných příjmech, které jsou předmětem daně Správce daně stanoví daň po projednání s poplatníkem do 15. května běžného zdaňovacího období

6 Daň stanovená paušální částkou (§ 7a)
Vypočtená daň se sníží o předpokládanou slevu na dani uplatněnou poplatníkem v žádosti Daň činí nejméně 600 Kč za zdaňovací období Přesáhnou-li příjmy o Kč předpoklad, musí poplatník podat řádné daňové přiznání Poplatník vede jednoduchou evidenci příjmů, pohledávek a hmotného majetku Je-li poplatník plátcem DPH, je povinen vést evidenci pro účely této daně Daň je splatná do 15. prosince běžného zdaňovacího období

7 Daňová evidence (§ 7b) Obsahuje údaje o Oceňování:
Příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně Majetku a závazcích (pro obsahové vymezení složek majetku se použijí pravidla platná pro účetnictví) Oceňování: Hmotný majetek dle § 29 ZDP (vstupní cena) Pohledávky dle § 5 (jmenovitá hodnota, pořizovací cena, cena pro daň dědickou a darovací) Ostatní majetek (pořizovací cena, vlastní náklady, cena pro daň dědickou a darovací) Závazky (jmenovitá hodnota, pořizovací cena

8 Daňová evidence (§ 7b) Koncem zdaňovacího období se provede soupis a provede se o tom zápis Skutečného stavu zásob Skutečného stavu hmotného majetku Pohledávek a závazků Povinnost archivace daňové evidence za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně

9 Minimální základ daně (§ 7c) (od 1. 1. 2008 zrušen)
Týká se poplatníků s příjmy pouze podle § 7 Musí být uplatněn, jestliže celkový základ daně (ze všech příjmů) je nižší než níže uvedený propočet, nebo poplatník vykazuje ztrátu Činí 50% ze součinu všeobecného vyměřovacího základu dle ZDP za kalendářní rok, který o 2 roky předchází zdaňovacímu období, přepočítacího koeficientu počtu kalendářních měsíců, v jejichž průběhu poplatník provozoval výdělečnou činnost - pro rok 2006: ( x 1,0532 x 12) x 0,5 = ( Kč) - pro rok 2007: ( x 1,0707 x 12) x 0,5 = ( Kč) Nesnižuje se o odpočty podle § 34

10 Minimální základ daně (§ 7c) (od 1. 1. 2008 zrušen)
Nevztahuje se na poplatníka Který ve zdaňovacím období zahájil nebo ukončil podnikatelskou činnost a pro bezprostředně následující období po zahájení podnikatelské činnosti Kterému byla stanovena daň paušální částkou Kterému náleží rodičovský příspěvek, příspěvek při péči o blízkou osobu a nebo je poživatel důchodu Který na počátku zdaňovacího období nedovršil 26 let a který se i po část zdaňovacího období soustavně připravoval na budoucí povolání Který podává daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení konkursu

11 Minimální základ daně (§ 7c) (od 1. 1. 2008 zrušen)
Který má ve zdaňovacím období nárok na slevu na dani Který uplatnil nárok na osvobození od daně a nemá jiné příjmy než příjmy podle § 7 Který nemá příjmy podle § 7 ve sledovaném zdaňovacím období vyšší než Kč Který nemá jiné příjmy podle § 7 než příjem z lesního hospodářství nebo z dotací, podpor, grandů nebo z příspěvků, které nejsou osvobozeny od daně Který je daňovým nerezidentem, pokud příjmy ze zdrojů na území ČR činí méně než 90 % všech příjmů

12 Slevy na dani (2007) – (2008) - § 35ba 1/12 za každý kalendářní měsíc při splnění uvedených podmínek
Daňové zvýhodnění Roční výše v Kč Podmínky slevy Na poplatníka 7 200 24 840 Kromě starobních důchodců s důchodem nad Kč Včetně starobních důchodců Na manželku 4 200 Manželka nemá příjmy vyšší než Kč Na manželku ZTP/P 8 400 49 680 Manželka držitelka ZTP/P nemá příjmy nad Na dítě 6 000 10 680 Až do 26 let, ve společné domácnosti (sleva na dani, daňový bonus nebo obojí až do Kč Kč) Na dítě ZTP/P 12 000 21 360 Vyživované dítě, držitelem průkazu ZTP/P

13 Slevy na dani (2007) - (2008) - § 35ba 1/12 za každý kalendářní měsíc při splnění uvedených podmínek
Daňové zvýhodnění Roční výše v Kč Podmínky slevy Na částečnou invaliditu 1 500 2 520 Poplatník pobírá částečný invalidní důchod Na plnou invaliditu 3 000 5 040 Poplatník obírá plný invalidní důchod Na průkaz ZTP/P 9 600 16 140 Poplatník je držitelem průkazu ZTP/P Na studium 2 400 4 020 Až do 26 let u presenční formy studia, do 28 let v doktorském studijním programu

14 Další slevy na dani pro podnikatele - § 35
Roční výše v Kč Podmínky slevy Zaměstnávání zdravotně postižených 18 000 60 000 Za každého zaměstnance Nákup registrační pokladny (do ) Maximálně 8 000 Při prvním uvedení do provozu do TZ již používané registrační pokladny (do ) 30% 4 000 TZ bylo provedeno do

15 Nezdanitelná část základu daně (§ 15)
Odpočet Roční výše v Kč Podmínky odpočtu Dary Min. 2% nebo 1000, max. 10% Dar na veřejně prospěšné účely a následky živelní pohromy Úroky z úvěru stavebního spoření a hypotéčních úvěrů Zaplacené úroky max. 300 tis. Kč na domácnost Použití na bytové potřeby, které definuje zákon Příspěvky na penzijní připojištění Zaplacené pojistné max Kč Podmínky definuje zákon Soukromé životní pojištění

16 Nezdanitelná část základu daně - § 15
Odpočet Roční výše v Kč Podmínky odpočtu Příspěvky odborům Do 1,5 % zdanitelných příjmů max Kč Určeno odborové organizaci Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání Do výše Kč, u osob zdravotně postižených Kč, u osob s těžším zdravotním pojištěním Pokud je nehradí zaměstnavatel nebo nebyly uplatněny v rámci podnikání (§ 24)

17 Odpočty od základu daně - § 34
Odpočet Roční výše v Kč Podmínky odpočtu Ztráta z podnikání Částka ztráty Nejdéle v následujících 5 zdaňovacích obdobích Výuka učňů 30 % výdajů (nákladů) Na východu učňů ve středních odborných učilištích Výzkum a vývoj 100 % výdajů (nákladů) Projekty bez veřejné podpory Další odpočty (např. na reinvestice do roku 2008) Nebyly uplatněny dříve, nárok nezanikl

18 Výpočet daňové povinnosti
Základ daně - nezdanitelné části základu daně (§ 15) odpočty od základu daně (§ 34) (zaokrouhlit na stokoruny dolu) X sazba daně (§ 16) = daň slevy na dani (§ 35) = daňová povinnost

19 Sazba daně z příjmů FO (§ 16)
Ze základu daně (2007) Daň 2007 od Kč do Kč Ze základu přesahujícího 12 % Kč + 19 % Kč + 25 % a výše % 2008 15 %

20 Další úpravy daně z příjmů FO
§ 11 – Výpočet příjmu spoluvlastníka (příjmy a výdaje se rozdělují dle spoluvlastnických podílů nebo podle smlouvy - v tom případě lze uplatnit výdaje pouze v prokázané výši) § 12 – Výpočet příjmu účastníka sdružení, které není právnickou osobou (příjmy a výdaje se rozdělují rovným dílem nebo podle smlouvy – v tom případě lze uplatnit výdaje jen v prokázané výši) § 13 – Výpočet příjmů spolupracujících osob Manžel (manželka) – 50 %, max Kč nebo Kč za každý i započatý měsíc, po který trvala spolupráce Ostatní členové domácnosti – 30 %, max Kč nebo Kč za každý i započatý měsíc, po který trvala spolupráce

21 Další úpravy daně z příjmů FO
§ 13a – Výpočet daně ze společného základu daně manželů (podmínka – alespoň 1 dítě žijící ve společné domácnosti) – (zrušeno 2008) § 14 – Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období - (zrušeno 2008) (výsledek několikaleté činnosti poplatníka) – příjmy se rozdělí - max. na tři poměrné části, jedna se zahrne do základu daně a ostatní se zdaní stejným procentem - max. na pět poměrných částí (u správců konkursní podstaty) - max. na deset poměrných částí (u lesního hospodářství příjmy dosažené těžbou dřeva)

22 Evidenční povinnosti podnikatele FO
Podnikatel (P) účetní jednotka Daňová evidence zjednodušená DE (ZDE) P, který je zapsaný v obchodním rejstříku P, který není účetní jednotkou a prokazuje své příjmy a výdaje P, jehož obrat překročil zákonem stanovený limit P, který uplatňuje výdaje paušálem z dokladovaných příjmů (ZDE) P, který vede účetnictví dobrovolně P, který má stanovenou daň paušální částkou (ZDE) P, který je účastník sdružení, kde je alespoň 1 podnikatel účetní jednotkou

23 Přechod podnikatele FO z daňové evidence na účetnictví
1. Zdaňovací období 2. Zdaňovací období 3. Zdaňovací období Podnikatel překročil limit obratu 2007 – Kč 2008 – Kč Podnikatel se stal účetní jednotkou Zahájení vedení účetnictví Vedení daňové evidence Úprava základu daně na konci období o stavy na začátku období

24 Základní kroky přechodu na účetnictví
Na konci období, kdy se podnikatel stal účetní jednotkou Soupis veškerého majetku a závazků - podklad pro sestavení zahajovací rozvahy - podklad pro stanovení položek, které budou ovlivňovat základ daně na konci zdaňovacího období, ve kterém bylo zahájeno účtování Zpracování daňového přiznání

25 Základní kroky přechodu na účetnictví
Na začátku účetního období, kdy je zahájeno účtování Sestavení účtového rozvrhu Sestavení odpisového plánu - U odpisovaného DNaHM účetní jednotky sestaví odpisové plány. Stav oprávek se stanoví podle stavu majetku, a to z výše ocenění majetku v okamžiku jeho pořízení sníženém o předpokládané odpisy za dobu používání do okamžiku přechodu z daňové evidence na účetnictví Sestavení zahajovací rozvahy Otevření účetních knih

26 Zahajovací rozvaha Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva Oběžná aktiva
Přechodná aktiva Vlastní kapitál Závazky Aktiva celkem Pasiva celkem

27 Vlastní kapitál individuálního podnikatele
V zahajovací rozvaze se vlastní kapitál vypočítá jako rozdíl mezi aktivy a závazky Veškeré vlastní zdroje se evidují na účtu 491 Podnikatel nemá nárok na mzdu, výběr peněz pro osobní spotřebu během roku je záloha na zisk 491-Účet individuálního podnikatele výběr prostředků vklady podnikatele pro vlastní spotřebu (peněžní i nepeněžní)

28 Otevření účetních knih
Účty aktiv 701-Počáteční účet rozvažný Účty pasiv Počáteční zůstatek Pasiva Aktiva Počáteční zůstatek

29 Daňový dopad přechodu (na konci období, v němž účetní jednotka začala účtovat)
Zvýšení základu daně o Hodnotu zásob a cenin Hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek Hodnotu pohledávek, jejichž úhrada by v daňové evidenci byla zdanitelným příjmem Lze zahrnout buď jednorázově, nebo postupně po 9 následujících zdaňovacích obdobích Při ukončení nebo přerušení činnosti nebo vedení účetnictví nutno zahrnout zbývající dosud nezahrnout část

30 Daňový dopad přechodu (na konci období, v němž účetní jednotka začala účtovat)
Snížení základu daně o Hodnotu přijatých záloh Hodnotu závazků, jejichž úhrada by v daňové evidenci byla daňově účinným výdajem U pohledávek a závazků se u plátců rozumí částka bez DPH

31 Účty, o jejichž PZ se zvýší základ daně
Daňová evidence Účetnictví Poskytnuté zálohy na dodávky zásob, energií, služeb 15x-Poskytnuté zálohy na zásoby 314x-Poskytnuté zálohy na služby Pohledávky z titulu prodeje zásob, služeb či ostatního majetku 31x-Pohledávky 37x-Jiné pohledávky Pohledávky za zaměstnanci a společníky za náhrady mank a škod 335-Pohledávky za zaměstnanci 355-Pohledávky za společníky Zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky, zboží) 1xx-Zásoby Nespotřebované ceniny 213-ceniny Pohledávky z titulu daní uznávaných jako daňový náklad 34x-Zúčtování daní a dotací

32 Účty, o jejichž PZ se sníží základ daně
Daňová evidence Účetnictví Přijaté zálohy 324-Přijaté zálohy Závazky z titulu pořízení zásob, cenin, energií a služeb 32x-Závazky 47x-Dlouhodobé závazky Dlužné mzdy zaměstnanců 331-Zaměstnanci Závazky vůči zaměstnancům z titulu vyúčtování pracovních cest a ostatních výdajů 333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení 336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Závazky z titulu daní uznávaných jako daňový náklad 34x-Zúčtování daní a dotací

33 Účtování splatné daně z příjmů
221-Bankovní účty 1 3 4 341-Daň z příjmů 2 59x-Daň z příjmů Běžné období Příští Úhrada záloh na daň z příjmů Daňová povinnost dle daňového přiznání Úhrada nedoplatku na dani Příjem přeplatku na dani (na požádání) nebo převedení na zálohy

34 Zdravotní a sociální pojištění individuálního podnikatele (rok 2007)
221-Bankovní účty 2 4 6 336-Zúčtování s institucemi ZaSP 1 3 5 526-Sociální náklady IP Běžné Období Příští 1) Předpis záloh na zdravotní a sociální pojištění Úhrada záloh na zdravotní a sociální pojištění Předpis nedoplatku zjištěného po uzavření účetních knih Úhrada nedoplatku Nárok na přeplatek zjištění po uzavření účetních knih Příjem přeplatku (na požádání), nebo převedení na zálohy

35 Zdravotní a sociální pojištění individuálního podnikatele (rok 2008)
221-Bankovní účty 1 4 5 336-Zúčtování s institucemi ZaSP 2 3 526-Sociální náklady IP Běžné Období Příští Zaplacené zálohy na zdravotní a sociální pojištění (bez nemocenského) Zaplacené nemocenské pojištění (nevyúčtovává se) Odvodová povinnost ZSP za sledované účetní období dle Přehledu Úhrada nedoplatku Příjem přeplatku (na požádání), nebo převedení na zálohy

36 Placení záloh OSVČ na zdravotní pojištění
Vyměřovací základ 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaj Minimální měsíční vyměřovací základ ,50 Kč 2008 – ,18 Kč Minimální záloha (10 069,5 x 0,135) = Kč (10 785,18 x 0,135) = Kč

37 Placení záloh OSVČ na sociální pojištění
Hlavní samostatně výdělečná činnost Vedlejší samostatně výdělečná činnost Minimální vyměřovací základ 2007 – 5 035 2008 – 5 390 2007 – 2 014 2008 – 2 156 Minimální záloha na pojistné DP 2007– (5 035 x 0,296) = Kč 2008 – (5 390 x 0,296) = Kč 2007– (2 014 x 0,296) = 597 Kč 2008 – (2 156 x 0,296) = 639 Minimální záloha na pojistné NP 2007 – (5 035 x 0,044) = 222 Kč 2008 – (5 390 x 0,044) = 238 Kč 2007 – (2 014 x 0,044) = 89 Kč 2008 – (2 156 x 0 044) = 95

38 Příklad zadání Pan Svoboda je OSVČ a je účetní jednotkou. Ve sledovaném účetním a zdaňovacím období zaplatil zálohy na zdravotní pojištění Kč (sazba 13,5%) a na sociální pojištění Kč (neplatí si zálohy na nemocenské pojištění, sazba 29,6 %). Koncem účetního období 2007 činily jeho příjmy Kč a náklady (včetně zaplacených záloh na SZP) Kč Kč. Vyměřovací základ pro SZP je 50 % Úkol: Doplňte účtový předpis k operacím související s výše uvedeným zadáním, které se budou týkat běžného i následujícího účetního a zdaňovacího období

39 Příklad řešení Rozdíl příjmů a výdajů ( – ) = Kč Vyměřovací základ 50 % ( x 0,5) = Kč Zdravotní pojištění 13,5 % ( x 0,135) = Kč Vyúčtování záloh ( – ) = Kč přeplatek Sociální pojištění 29,6 % ( x 0,296) = Kč Vyúčtování záloh ( – ) = Kč nedoplatek

40 Operace běžného období
Příklad účtování Operace běžného období MD D Předpis záloh na zdravotní pojištění (ZP) 25 000 526/ZP 336/ZP Úhrada záloh na zdravotní pojištění (ZP) 221 Předpis záloh na sociální pojištění (SP) 35 000 526/SP 336/SP Úhrada záloh na sociální pojištění (SP) Operace následujícího účetního období Předpis nároku na vrácení přeplatku ZP 4 750 Předpis nedoplatku SP 9 400 Příjem přeplatku ZP Úhrada nedoplatku SP

41 Příklad zadání Pan Svoboda je OSVČ a je účetní jednotkou. Ve sledovaném účetním a zdaňovacím období zaplatil zálohy na zdravotní pojištění Kč (sazba 13,5%) a na sociální pojištění Kč (neplatí si zálohy na nemocenské pojištění, sazba 29,6 %). Koncem účetního období 2007 činily jeho příjmy Kč a náklady Kč Kč (zaplacené zálohy Kč nejsou v nákladech). Vyměřovací základ pro SZP je 50 % Úkol: Doplňte účtový předpis k operacím související s výše uvedeným zadáním, které se budou týkat běžného i následujícího účetního a zdaňovacího období

42 Příklad řešení Rozdíl příjmů a výdajů ( – ) = Kč Vyměřovací základ 50 % ( x 0,5) = Kč Zdravotní pojištění 13,5 % ( x 0,135) = Kč Vyúčtování záloh ( – ) = 700 Kč přeplatek Sociální pojištění 29,6 % ( x 0,296) = Kč Vyúčtování záloh ( – ) = Kč nedoplatek

43 Operace běžného období
Příklad účtování Operace běžného období MD D Úhrada záloh na zdravotní pojištění (ZP) 25 000 336/ZP 221 Úhrada záloh na sociální pojištění (SP) 35 000 336/SP Povinnost odvodu ZP 24 300 526 Povinnost odvodu SP 53 280 Operace následujícího účetního období Příjem přeplatku ZP 700 Úhrada nedoplatku SP 18 280

44 Převod výsledku hospodaření do příštího období
701-Počáteční účet rozvažný 1 3 431-VH ve schvalovacím řízení 2 4 491-Účet IP 1) Převod zisku vytvořeného v předcházejícím období Zvýšení vlastního kapitálu podnikatele o vytvořený zisk Převod ztráty dosažené v předcházejícím období Snížení vlastního kapitálu o dosaženou ztrátu

45 Kontrolní otázky Co to je samostatný základ daně (uveďte příklady)
Jaký režim má daň stanovená paušální částkou Co obsahuje daňová evidence, kdo ji vede a jaký předpis jí upravuje Jak se počítá minimální základ daně a na koho se nevztahuje Vysvětlete rozdíl mezi daňovými odpočty a slevami na dani a jmenujte příklady Kteří individuální podnikatelé jsou účetní jednotkou a jaký předpis se na ně vztahuje Uveďte základní kroky při přechodu z daňové evidence na účetnictví Jakým způsobem a kdy se při přechodu z daňové evidence na účetnictví upravuje základ daně Uveďte způsob zjištění vlastního kapitálu individuálního podnikatele při zahájení vedení účetnictví a způsob jeho zvyšování a snižování v průběhu další činnosti Vysvětlete režim účtování sociálního a zdravotního pojištění individuálního podnikatele


Stáhnout ppt "Podnikatelé - OSVČ 3. Přednáška Kursu 1FU350."

Podobné prezentace


Reklamy Google