Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posuzování životního cyklu. POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA Ing. Marie Tichá 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posuzování životního cyklu. POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA Ing. Marie Tichá 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Posuzování životního cyklu

2 POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA Ing. Marie Tichá 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji

3 Posuzování životního cyklu Co je LCA? LCA je systematický proces vyhodnocování potenciálních dopadů produktů (výrobek/služba) na životní prostředí za použití přístupu od “kolébky po hrob”, při kterém jsou brány v úvahu všechny fáze životního cyklu od získávání surovin až po konečné odložení odpadu do země.

4 Posuzování životního cyklu Co je životní cyklus výrobku? Soubor po sobě jdoucích fází: – Těžba/získávání surovin, materiálu – Doprava – Výroba – Užití – Odpad/recyklace

5 Posuzování životního cyklu SYSTÉMOVÉ PROSTŘEDÍ Výstupy Produktový systém Hranice systému Vstupy

6 Posuzování životního cyklu Těžba ropyDoprava ropy Rafinace ropy Balení polymeru Polymerizace Krakování Vyfukování lahvíPlnění, balení Doprava plných lahví Maloobchodní prodejSpotřeba Odpad Hranice systému Vstup suroviny Odpad

7 Posuzování životního cyklu Základní principy LCA Perspektiva životního cyklu Environmentální zaměření Relativní přístup a funkční jednotka Iterativní metoda Transparentnost Komplexnost Vědecký přístup

8 Posuzování životního cyklu Typická LCA studie se skládá z následujících fází: Stanoven í c í lů a rozsahu Inventarizačn í analýza (LCI) Posuzov á n í dopadů (LCIA) Interpretace

9 Posuzování životního cyklu Fáze I Stanovení cílů a rozsahu Fáze LCA stanovení cílů a rozsahu je v podstatě zadáním, kdy si strany zadavatele a zpracovatele v podstatě ujasňují. Fáze poskytuje informace o důvodech a cílech, pro které je studie zpracovávaná a výchozí plán pro provedení inventarizační analýzy životního cyklu LCA

10 Posuzování životního cyklu Při definování cíle LCA musí být jednoznačně stanoveno: zamýšlené použití důvody pro vypracování studie zamýšlené publikum použití výsledků v porovnávacích tvrzeních přístupných veřejnosti rozsah

11 Posuzování životního cyklu Rozsah studie LCA zahrnuje: produktový systém, který má být zkoumán funkci produktového systému funkční jednotku hranice systému alokační postupy výběr kategorií dopadu požadavky na údaje předpoklady a omezení typ kritického přezkoumání, je-li typ a formát zprávy požadované pro studii

12 Posuzování životního cyklu Fáze II Inventarizační analýza Fáze LCA inventarizační analýza je systematický proces sběru a zpracování údajů (vstupů/výstupů) o spotřebě energie, surovin (materiálů), emisích uvolněných do živ. prostředí a produkci odpadu během životního cyklu produktu.

13 Posuzování životního cyklu Vstupy suroviny (meziproduktů ) Vstupy energie Odpad pro další zpracování Emise do vody Koprodukt Emise do ovzduší JEDNOTKOVÝ PROCES Emise do půdy Vstupy pomocných materiálů Meziprodukt Příklad jednotkového procesu

14 Posuzování životního cyklu Skleněné střepy Suroviny* Soda (Na 2 CO 3 ) Síran sodný (Na 2 SO 4 ) Amoniak (NH 3 ) Hydroxid sodný (NaOH) Maziva Chladící voda Elektrická energie ze sítě Fosilní palivo Motorová nafta - čpavek - chlorovodík - fluorovodík - oxid uhličitý - oxid uhelnatý - oxid siřičitý - oxidy dusíku - olovo - prach Výroba bílého dutého skla 55% střepů (Buwal 250, 1996) Bílé duté sklo Odpadní voda Odpad z výroby dutého skla Ropné látky do vody Emise do ovzduší** * Suroviny : **Emise do ovzduší: - dolomit - živec - vápencový prach - křemičitý písek Příklad jednotkového procesu

15 Posuzování životního cyklu Sběr údajů Údaje pro každý jednotkový proces uvnitř hranice systémů mohou být roztříděny do kategorií podle: energetických a materiálových vstupů produktů, koproduktů a odpadu emisí do ovzduší, vody a půdy ostatní environmentální aspekty

16 Posuzování životního cyklu Výpočet údajů po sběru údajů a výpočetních postupech, které zahrnují ověření správnosti shromážděných údajů vztahu údajů k jednotkovým procesům přiřazení údajů k referenčnímu toku funkční jednotky je třeba vytvořit závěry inventarizace definovaného systému pro každý jednotkový proces a definovanou funkční jednotku produktového systému

17 Posuzování životního cyklu Fáze III Posuzování dopadů - LCIA Fáze LCA posuzování dopadů je proces vyhodnocení výsledků inventarizační analýzy produktového systému z hlediska jejich potenciálních dopadů na životní prostředí

18 Posuzování životního cyklu KATEGORIE DOPADŮ KATEGORIE DOPADŮ ZE VSTUPŮ – Čerpání abiotických zdrojů – Čerpání biotických zdrojů KATEGORIE DOPADŮ Z VÝSTUPŮ – Změna klimatu – Poškozování stratosférického ozonu – Acidifikace – Tvorba fotooxidantů – Lidské zdraví – toxicita – Ekotoxicita – Nutrifikace

19 Posuzování životního cyklu Fáze IV Interpretace Fáze interpretace je systematický postup vyhodnocování výsledků LCI a/nebo LCIA produktového systému a jejich prezentace za účelem dosažení požadavků popsaných v cíli a rozsahu studie.

20 Posuzování životního cyklu Možnosti LCA Díky holistickému pojetí celého produkčního, uživatelského a odpadového systému je možné lépe chápat vztahy mezi jednotlivými fázemi životního cyklu a životním prostředím a účinněji snižovat spotřebu surovin a energie a redukovat znečištění související s produktem.

21 Posuzování životního cyklu LCA je jediným nástrojem, který posuzuje environmentální dopady produktu v průběhu jeho celého životního cyklu, může proto sloužit k identifikaci možností zlepšení posuzovaného produktu ve všech jeho fázích od těžby surovin až po jeho odstranění.

22 Posuzování životního cyklu Umožňuje porovnání různých systémů, zajišťujících stejnou funkci.

23 Posuzování životního cyklu Poskytuje ucelený pohled na výrobek nebo službu Zabraňuje přesunu zdrojů znečištění z jedné fáze životního cyklu do jiné.

24 Posuzování životního cyklu Poskytuje podporu pro rozhodování na mikroekonomické úrovni, stejně jako na makroekonomické Nápojové obaly, recyklace ledniček, recyklace autovraků Umožňuje rozlišovat mezi informací, která je důležitá pro objektivní kvantifikaci a tou, která je spíš předmětem politických priorit a sociálních výběrů Podíl průmyslu nápojových obalů v roce 2007 na celkovém zatížení životního prostředí ČR v roce 2007 se pohyboval od 0,032% (BSK5) do 4,268% (bauxit).

25 Posuzování životního cyklu Nespornou výhodou LCA je fakt, že metoda rámcově zakotvena v normách ISO 14000 Vývoj skupiny norem ISO 14040, ale i dalších norem v rámci ISO 14000 ukazuje rostoucí význam LCA. K normám ISO 14040 a 14044 týkajících se výhradně LCA přibyly další návrhy norem, jako je uhlíková stopa (ISO 14067) a vodní stopa (ISO 14045). LCA slouží jako podklad pro environmentální deklaraci o produktu – EPD (ISO 14025). LCA je zahrnuto v návrhu normy ISO 14045 eko-efektivita produktu LCA zohledňuje Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů (Guide 64) v ČR vedený jako TNI 01 0964 Je součástí ISO 14062 Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje výrobku Výsledky LCA studií se používají k výběru indikátorů, které prezentují environmentálních chování podniků (ISO 14031) a k identifikaci opatření ke snížení dopadů na životní prostředí.

26 Posuzování životního cyklu Co je však cílem LCA? LCA, tak jak je obecně chápané a používané, se dívá na produkt jako na izolovaný systém a snaží se izolovat primární funkci, aby mohly být environmentální dopady této jediné funkci přiřazeny. Cílem LCA je ukázat environmentální souvislosti rozhodování.

27 Posuzování životního cyklu Základní přístupy k LCA Atributivní přístup V atributivním typu LCA musí být zahrnuty všechny podstatné procesy vztažené na funkční jednotku. Problém je, že produktový systém není nikdy tak jednoduchý, jak ukazuje obrázek. Získávání materiálůVýrobaUžití a opravaOdpad Zdroj: Wenzel, H University of SD

28 Posuzování životního cyklu Konsekvenční přístup Chápe systém včetně dalších vazeb souvisejících s obnovou energie a materiálů, výrobou koproduktů a produkcí dalších funkcí. Umožňuje proto posoudit dopady produktového cyklu v širších souvislostech. PF Získávání materiálů Výroba Užití a opravaOdstranění Získávání materiálů Obnova materiálu Koprodukty: například chemikálie, materiály, teplo, elektřina Spotřeba obnoveného materiálu Odstranění Zdroj: Wenzel, H., University of SD

29 Posuzování životního cyklu Schéma životního cyklu alternativního paliva model A Produkce řepky Esterifikace Zpracování řepky Ropa Rafinace Hnojiva atd. Řepkový olej Glycerin Bionafta Benzín Nafta Ostatní Jízda Zdroj: Wenzel, H., University of SD Model A poskytuje obraz produktového systému, který nezvažuje stávající a alternativní využívání orné půdy.

30 Posuzování životního cyklu Schéma životního cyklu alternativního paliva model B Zdroj: Wenzel, H., University of SD Produkce řepky Esterifikca Zpracování řepky Ropa Rafinace Hnojiva atd. Řepkový olej Glycerin Bionafta Benzín Nafta Ostatní Jízda Alternativní produkce glycerinu Alternativní produkce paliva nebo steliva Alternativní produkce paliva nebo krmiva Řepková sláma Alternativní biomasa Potraviny/krmivo Alternativní produkce potravin/krmiva Řepkové pokrutiny Orná půda Alternativní krmivo/palivo Alternativní feedstock

31 Posuzování životního cyklu Jaká je úroveň detailu při zpracování studie LCA? Záleží na účelu, pro který se studie zpracovává. Detailní LCA Zjednodušené LCA

32 Posuzování životního cyklu Co může LCA udělat pro business? LCA je nástrojem pro podporu v rozhodování. Pokud se používá správným způsobem, může obchodu zajistit, že jeho volby jsou příznivé pro životní prostředí a tedy i finančně výhodné.

33 Posuzování životního cyklu Konkrétní aplikace: Vývoj zlepšení produktu Strategické plánování Marketing Další

34 Posuzování životního cyklu Detailnější pohled na využití výsledků LCA? Benchmarking Komplexní pohled na životní cyklus výrobku (porovnávání funkce nikoliv produktu) Identifikace fází s největším příspěvkem k poškození životního prostředí Porovnání různých možností určitého produkčního systému vedoucích k minimalizace dopadů na životní prostředí Pomoc při návrhu nových výrobků Vyhodnocení zdrojů největších problémů spojených s produktem, včetně návrhu nových produktů

35 Posuzování životního cyklu LCA v normách ISO ISO 14040 “ Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova” ISO/TS 14044 “Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice ”

36 Posuzování životního cyklu Publikované technické zprávy a specifikace ISO TR 14049 (2000) “ Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady jak aplikovat ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy ” ISO/TS 14048 (2003) “Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Formát dokumentace údajů” ISO/TR 14047 (2004) “Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14042”

37 Posuzování životního cyklu Děkuji za pozornost Ing. Marie Tichá marie.ticha@iol.cz


Stáhnout ppt "Posuzování životního cyklu. POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA Ing. Marie Tichá 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google