Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posuzování životního cyklu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posuzování životního cyklu"— Transkript prezentace:

1 Posuzování životního cyklu

2 POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA Ing. Marie Tichá 10
POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA Ing. Marie Tichá 10. listopadu Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji Posuzování životního cyklu

3 Co je LCA? LCA je systematický proces vyhodnocování potenciálních dopadů produktů (výrobek/služba) na životní prostředí za použití přístupu od “kolébky po hrob”, při kterém jsou brány v úvahu všechny fáze životního cyklu od získávání surovin až po konečné odložení odpadu do země. Posuzování životního cyklu

4 Co je životní cyklus výrobku?
Soubor po sobě jdoucích fází: Těžba/získávání surovin, materiálu Doprava Výroba Užití Odpad/recyklace Posuzování životního cyklu

5 SYSTÉMOVÉ PROSTŘEDÍ Produktový systém Vstupy Výstupy Hranice systému
Posuzování životního cyklu

6 Těžba ropy Doprava ropy Rafinace ropy Balení polymeru Polymerizace
Krakování Vyfukování lahví Plnění, balení Doprava plných lahví Maloobchodní prodej Spotřeba Odpad Hranice systému Vstup suroviny Posuzování životního cyklu

7 Základní principy LCA Perspektiva životního cyklu
Environmentální zaměření Relativní přístup a funkční jednotka Iterativní metoda Transparentnost Komplexnost Vědecký přístup Posuzování životního cyklu

8 Typická LCA studie se skládá z následujících fází:
Stanovení cílů a rozsahu Inventarizační analýza (LCI) Posuzování dopadů (LCIA) Interpretace Posuzování životního cyklu

9 Fáze I Stanovení cílů a rozsahu
Fáze LCA stanovení cílů a rozsahu je v podstatě zadáním, kdy si strany zadavatele a zpracovatele v podstatě ujasňují. Fáze poskytuje informace o důvodech a cílech, pro které je studie zpracovávaná a výchozí plán pro provedení inventarizační analýzy životního cyklu LCA Posuzování životního cyklu

10 Při definování cíle LCA musí být jednoznačně stanoveno:
zamýšlené použití důvody pro vypracování studie zamýšlené publikum použití výsledků v porovnávacích tvrzeních přístupných veřejnosti rozsah Posuzování životního cyklu

11 Rozsah studie LCA zahrnuje: produktový systém, který má být zkoumán
funkci produktového systému funkční jednotku hranice systému alokační postupy výběr kategorií dopadu požadavky na údaje předpoklady a omezení typ kritického přezkoumání, je-li typ a formát zprávy požadované pro studii Posuzování životního cyklu

12 Fáze II Inventarizační analýza
Fáze LCA inventarizační analýza je systematický proces sběru a zpracování údajů (vstupů/výstupů) o spotřebě energie, surovin (materiálů), emisích uvolněných do živ. prostředí a produkci odpadu během životního cyklu produktu. Posuzování životního cyklu

13 Příklad jednotkového procesu
Vstupy suroviny (meziproduktů) Vstupy energie Odpad pro další zpracování Emise do vody Koprodukt Emise do ovzduší JEDNOTKOVÝ PROCES do půdy Vstupy pomocných materiálů Meziprodukt Příklad jednotkového procesu Posuzování životního cyklu

14 Příklad jednotkového procesu
Skleněné střepy Suroviny* Soda (Na2CO3) Síran sodný (Na2SO4) Amoniak (NH3) Hydroxid sodný (NaOH) Maziva Chladící voda Elektrická energie ze sítě Fosilní palivo Motorová nafta - čpavek - chlorovodík - fluorovodík - oxid uhličitý - oxid uhelnatý - oxid siřičitý - oxidy dusíku - olovo - prach Výroba bílého dutého skla 55% střepů (Buwal 250, 1996) Bílé duté sklo Odpadní voda Odpad z výroby dutého skla Ropné látky do vody Emise do ovzduší** * Suroviny: **Emise do ovzduší: - dolomit - živec - vápencový prach - křemičitý písek Příklad jednotkového procesu Posuzování životního cyklu

15 Sběr údajů Údaje pro každý jednotkový proces uvnitř hranice systémů mohou být roztříděny do kategorií podle: energetických a materiálových vstupů produktů, koproduktů a odpadu emisí do ovzduší, vody a půdy ostatní environmentální aspekty Posuzování životního cyklu

16 Výpočet údajů po sběru údajů a výpočetních postupech, které zahrnují
ověření správnosti shromážděných údajů vztahu údajů k jednotkovým procesům přiřazení údajů k referenčnímu toku funkční jednotky je třeba vytvořit závěry inventarizace definovaného systému pro každý jednotkový proces a definovanou funkční jednotku produktového systému Posuzování životního cyklu

17 Fáze III Posuzování dopadů - LCIA
Fáze LCA posuzování dopadů je proces vyhodnocení výsledků inventarizační analýzy produktového systému z hlediska jejich potenciálních dopadů na životní prostředí Posuzování životního cyklu

18 KATEGORIE DOPADŮ KATEGORIE DOPADŮ ZE VSTUPŮ Čerpání abiotických zdrojů
Čerpání biotických zdrojů KATEGORIE DOPADŮ Z VÝSTUPŮ Změna klimatu Poškozování stratosférického ozonu Acidifikace Tvorba fotooxidantů Lidské zdraví – toxicita Ekotoxicita Nutrifikace Posuzování životního cyklu

19 Fáze IV Interpretace Fáze interpretace je systematický postup  vyhodnocování výsledků LCI a/nebo LCIA produktového systému a jejich prezentace za účelem dosažení požadavků popsaných v cíli a rozsahu studie. Posuzování životního cyklu

20 Možnosti LCA Díky holistickému pojetí celého produkčního, uživatelského a odpadového systému je možné lépe chápat vztahy mezi jednotlivými fázemi životního cyklu a životním prostředím a účinněji snižovat spotřebu surovin a energie a redukovat znečištění související s produktem. Posuzování životního cyklu

21 LCA je jediným nástrojem, který posuzuje environmentální dopady produktu v průběhu jeho celého životního cyklu, může proto sloužit k identifikaci možností zlepšení posuzovaného produktu ve všech jeho fázích od těžby surovin až po jeho odstranění. Posuzování životního cyklu

22 Umožňuje porovnání různých systémů, zajišťujících stejnou funkci.
Posuzování životního cyklu

23 Poskytuje ucelený pohled na výrobek nebo službu
Zabraňuje přesunu zdrojů znečištění z jedné fáze životního cyklu do jiné. Posuzování životního cyklu

24 Nápojové obaly, recyklace ledniček, recyklace autovraků
Poskytuje podporu pro rozhodování na mikroekonomické úrovni, stejně jako na makroekonomické Nápojové obaly, recyklace ledniček, recyklace autovraků Umožňuje rozlišovat mezi informací, která je důležitá pro objektivní kvantifikaci a tou, která je spíš předmětem politických priorit a sociálních výběrů Podíl průmyslu nápojových obalů v roce 2007 na celkovém zatížení životního prostředí ČR v roce 2007 se pohyboval od 0,032% (BSK5) do 4,268% (bauxit). Posuzování životního cyklu

25 Nespornou výhodou LCA je fakt, že metoda rámcově zakotvena v normách ISO 14000
Vývoj skupiny norem ISO 14040, ale i dalších norem v rámci ISO ukazuje rostoucí význam LCA. K normám ISO a týkajících se výhradně LCA přibyly další návrhy norem, jako je uhlíková stopa (ISO 14067) a vodní stopa (ISO 14045). LCA slouží jako podklad pro environmentální deklaraci o produktu – EPD (ISO 14025). LCA je zahrnuto v návrhu normy ISO eko-efektivita produktu LCA zohledňuje Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů (Guide 64) v ČR vedený jako TNI Je součástí ISO Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje výrobku Výsledky LCA studií se používají k výběru indikátorů, které prezentují environmentálních chování podniků (ISO 14031) a k identifikaci opatření ke snížení dopadů na životní prostředí. Posuzování životního cyklu

26 Cílem LCA je ukázat environmentální souvislosti rozhodování.
LCA, tak jak je obecně chápané a používané, se dívá na produkt jako na izolovaný systém a snaží se izolovat primární funkci, aby mohly být environmentální dopady této jediné funkci přiřazeny. Co je však cílem LCA? Cílem LCA je ukázat environmentální souvislosti rozhodování. Posuzování životního cyklu

27 Základní přístupy k LCA
Atributivní přístup V atributivním typu LCA musí být zahrnuty všechny podstatné procesy vztažené na funkční jednotku. Problém je, že produktový systém není nikdy tak jednoduchý, jak ukazuje obrázek. Získávání materiálů Výroba Užití a oprava Odpad Zdroj: Wenzel, H University of SD Posuzování životního cyklu

28 Konsekvenční přístup Chápe systém včetně dalších vazeb souvisejících s obnovou energie a materiálů, výrobou koproduktů a produkcí dalších funkcí. Umožňuje proto posoudit dopady produktového cyklu v širších souvislostech. PF Získávání materiálů Výroba Užití a oprava Odstranění Obnova materiálu Koprodukty: například chemikálie, materiály, teplo, elektřina Spotřeba obnoveného materiálu Zdroj: Wenzel, H., University of SD Posuzování životního cyklu

29 Schéma životního cyklu alternativního paliva model A
Produkce řepky Esterifikace Zpracování Ropa Rafinace Hnojiva atd. Řepkový olej Glycerin Bionafta Benzín Nafta Ostatní Jízda Zdroj: Wenzel, H., University of SD Model A poskytuje obraz produktového systému, který nezvažuje stávající a alternativní využívání orné půdy. Posuzování životního cyklu

30 Schéma životního cyklu alternativního paliva model B
Zdroj: Wenzel, H., University of SD Produkce řepky Esterifikca Zpracování Ropa Rafinace Hnojiva atd. Řepkový olej Glycerin Bionafta Benzín Nafta Ostatní Jízda Alternativní produkce glycerinu Alternativní produkce paliva nebo steliva Alternativní produkce paliva nebo krmiva Řepková sláma Alternativní biomasa Potraviny/krmivo Alternativní produkce potravin/krmiva Řepkové pokrutiny Orná půda Alternativní krmivo/palivo Alternativní feedstock Posuzování životního cyklu

31 Jaká je úroveň detailu při zpracování studie LCA?
Záleží na účelu, pro který se studie zpracovává. Detailní LCA Zjednodušené LCA Posuzování životního cyklu

32 Co může LCA udělat pro business?
LCA je nástrojem pro podporu v rozhodování. Pokud se používá správným způsobem, může obchodu zajistit, že jeho volby jsou příznivé pro životní prostředí a tedy i finančně výhodné. Posuzování životního cyklu

33 Vývoj zlepšení produktu Strategické plánování Marketing Další
Konkrétní aplikace: Vývoj zlepšení produktu Strategické plánování Marketing Další Posuzování životního cyklu

34 Detailnější pohled na využití výsledků LCA?
Benchmarking Komplexní pohled na životní cyklus výrobku (porovnávání funkce nikoliv produktu) Identifikace fází s největším příspěvkem k poškození životního prostředí Porovnání různých možností určitého produkčního systému vedoucích k minimalizace dopadů na životní prostředí Pomoc při návrhu nových výrobků Vyhodnocení zdrojů největších problémů spojených s produktem, včetně návrhu nových produktů Posuzování životního cyklu

35 LCA v normách ISO ISO “ Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova” ISO/TS “Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice ” Posuzování životního cyklu

36 Publikované technické zprávy a specifikace
ISO TR (2000) “ Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady jak aplikovat ISO pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy ” ISO/TS (2003) “Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Formát dokumentace údajů” ISO/TR (2004) “Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO ” Posuzování životního cyklu

37 Ing. Marie Tichá marie.ticha@iol.cz
Děkuji za pozornost Ing. Marie Tichá Posuzování životního cyklu


Stáhnout ppt "Posuzování životního cyklu"

Podobné prezentace


Reklamy Google