Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

...a se slovem přišel zákon (561/2004)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "...a se slovem přišel zákon (561/2004)"— Transkript prezentace:

1 ...a se slovem přišel zákon (561/2004)
Na počátku bylo slovo… ...a se slovem přišel zákon (561/2004)

2 Co je co aneb poněkud odpudivá slova
Kurikulum Rámcový vzdělávací program Autoevaluace Sociální partneři (stakeholders) Školní vzdělávací program

3 Škola jako transformátor
KURIKULUM, VÍTE?

4 A to ještě nebylo všechno
Klíčové kompetence Odborné kompetence Průřezová témata Taxonomie Aktivní slovesa

5 Kompetence není pravomoc!
Abych v něčem byl dobrý, musím mít: - určité vědomosti (kognitivní složka) určité dovednosti (psychomotorická složka) určité postoje (afektivní složka) A to dohromady tvoří moje kompetence = způsobilost zničit krtka řídit auto, upéct cukroví, přeplavat La Manche, vymyslet lék, zabít Sekala

6 eRVéPácké klíčové kompetence (najdete v každém RVP stejné)
kompetence k učení kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence personální a sociální kompetence občanské kompetence a kulturní povědomí kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám matematické kompetence kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

7 eRVéPácké odborné kompetence (v každém RVP jsou pochopitelně jiné)
Opravář zemědělských strojů například: Pracovat s technickou dokumentací Volit, vybírat a používat vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost Používat vhodné technologické postupy výroby (včetně výroby zemědělských produktů) a oprav a vhodné technologické vybavení Zhotovovat jednoduché strojní součásti, obnovovat a udržovat provozní spolehlivost strojů a zařízení Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

8 Průřezová témata se tak jmenují proto, že všechno proříznou (tedy všechny oblasti vzdělávání)
Občan v demokratické společnosti Člověk a svět práce Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie

9 Učení je skryté bohatství (dokument UNESCO) Co je tedy cílem (najdete v každém RVP)
Učit se poznávat Učit se pracovat a jednat Učit se být Učit se žít společně A co je tedy obsahem ŠVP ?

10 ŠVP obsahuje tyto části:
- úvodní identifikační údaje (vlastní název ŠVP !) - profil absolventa - charakteristiku vzdělávacího programu - učební plán - přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP - učební osnovy nebo vzdělávací moduly, popř. i ukázku žákovského projektu na podporu rozvoje klíčových kompetencí a realizace průřezových témat - popis materiálního a personálního zajištění výuky v daném ŠVP a oboru vzdělání, - charakteristiku spolupráce se sociálními partnery při realizaci daného ŠVP

11 PROFIL ABSOLVENTA Základní identifikační údaje
Popis uplatnění absolventa v praxi: Stručný a věcný popis vypovídající o tom, pro která povolání nebo pracovní činnosti (pozice) je absolvent na výstupu ze školy připraven. Výčet kompetencí absolventa Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

12 Výčet kompetencí absolventa (včetně dílčích kompetencí)
Výčet kompetencí by měl být logicky uspořádaný. Počet kompetencí není omezen, avšak dbáme na to, aby obsah nebyl zastíněn množstvím textu a detailů. Délka celého textu by měla být asi dvě strany. Nezapomínáme také na kompetence vyjadřující postoje, hodnoty a způsob jednání (afektivní kompetence), ke kterým žáky povedeme. Mezi popisem kompetencí absolventa v RVP a ve ŠVP musí být celkový soulad (to neznamená, že je nutné mechanicky opisovat RVP).

13 Charakteristika ŠVP Identifikační údaje
Popis celkového pojetí vzdělávání v daném programu Organizace výuky (ukázka) Způsob hodnocení žáků (ukázka) Vzdělávání žáků se SVP a nadaných BOZP a PO Podmínky přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání

14 Učební plán = rozpis po předmětech je úzce provázán s rozpracováním obsahu RVP
Volba a struktura předmětů je naprosto volitelná, je jen třeba dodržet stanovené oblasti vzdělávání a jejich náplň Ukázka: Rámcové rozvržení OZS Příklady uč. plánů

15 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
kompetence absolventa v RVP se rozpracují do kompetencí absolventa v ŠVP a návazné výsledky vzdělávání z RVP učebních osnov příklad

16 Stanovení předmětů a jejich obsahu
Pojetí vyučovacího předmětu neboli preambule (předmluva) Rozpis výsledků vzdělávání a učiva (obvykle ve dvou sloupcích; případně pod sebe – nejdříve výsledky, pak stručně učivo) ukázka

17 Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů postojů, hodnot a preferencí Výukové strategie Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat

18 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Učivo strukturujeme na základě zvolené koncepce vyučovacího předmětu Významnější než podrobně rozepsané učivo je stanovení adekvátních výsledků vzdělávání Výsledky vzdělávání formulujeme pomocí některé z taxonomií (klasifikací) vzdělávacích cílů.

19 Stanovení výsledků vzdělávání
Naučím, vysvětlím, ukážu, popíšu, předvedu, pustím… (já, já, já, jenom já… a vy si klidně spěte…) Žák chápe, rozumí, je seznámen… (jak to změřím ??) Žák vysvětlí příčiny druhé světové války, zpracuje odpovědný fiktivní rodinný rozpočet, provede výkres sestavy, připraví strojní mlátičku k použití, řeší rovnice, připravuje pokrmy studené kuchyně, pracuje s ikonami a okny na ploše obrazovky, vyhotoví inventarizační zápis fyzické inventury.

20 Kognitivní (poznávací) taxonomie cílů Bloomova (jednoduchá verze)
Výsledek vzdělávání (cíl) vyjadřujeme pomocí slovesa, které odpovídá některé kategorii dimenze kognitivního procesu, a podstatného jména (rozvinutého obvykle dalšími slovy), které označuje, čeho se žákova činnost, vyjádřená slovesem, bude týkat. 1. Zapamatovat 2. Rozumět 3. Aplikovat 4. Analyzovat 5. Hodnotit 6. Tvořit

21 Příklady aktivních sloves
1. Zapamatovat, uvést, vyjmenovat, popsat, vymezit, reprodukovat, doplnit, definovat, napsat, pojmenovat, vybrat, určit atp. 2. Dokázat, jinak formulovat, vysvětlit, objasnit, charakterizovat, ilustrovat, vyjádřit vlastními slovy, interpretovat, odhadnout, převést, přeložit, vypočítat, zkontrolovat, změřit, vyjádřit jinou formou, použít, ilustrovat, zkontrolovat, opravit atp. 3. Aplikovat, demonstrovat, znázornit, navrhnout, interpretovat údaje, vyčíslit, řešit, vyzkoušet, načrtnout, plánovat, použít, prokázat, uspořádat, orientovat se, diskutovat, dokumentovat, doložit atp. 4. Analyzovat, rozebrat, provést rozbor, rozlišit, roztřídit, specifikovat atp. 5. Hodnotit, argumentovat, obhájit, oponovat, podpořit (názor), posoudit, zhodnotit, zdůvodnit, ocenit, provést kritiku, zaujmout stanovisko, uvést klady a zápory, srovnat s normou atp. 6. Tvořit, vytvořit portfolio, navrhnout řešení problému, napsat (esej), organizovat, reorganizovat, plánovat, navrhnout nový (postup) atp.

22 Psychomotorické (výcvikové) cíle
1. Imitace (impulzivní nápodoba, vědomé opakování) pozoruje příslušnou činnost a vědomě ji napodobuje 2. Manipulace (praktická cvičení) je schopen vykonat určitou pohybovou činnost podle slovního návodu, je schopen zvolit vhodnou nebo požadovanou činnost. Při zacházení s nástroji se začíná projevovat určitá obratnost 3. Zpřesňování (reprodukce + kontrola) dovede uložený pohybový úkol provést s daleko větší přesností, a tím i s větší účinností 4. Koordinace vykonává koordinovaně několik činností řazených za sebou v požadovaném sledu. Zvládá přenesení jedné činnosti na druhou a na plynulý soulad jednotlivých činností. 5. Automatizace provádí činnosti nebo jejich části automatizovaně, což vede k maximální účinnosti příslušných psychomotorických dovedností při minimálním vynaložení energie

23 Afektivní (postojové) cíle nelze zaručit splnění, obtížně se měří, takže formulujeme jako snahu o nějaký cíl 1. přijímání (vnímavost) 2. reagování 3. oceňování  hodnoty 4. integrování hodnoty (organizace)  5. integrace hodnot v charakteru

24

25


Stáhnout ppt "...a se slovem přišel zákon (561/2004)"

Podobné prezentace


Reklamy Google