Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na počátku bylo slovo…...a se slovem přišel zákon (561/2004)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na počátku bylo slovo…...a se slovem přišel zákon (561/2004)"— Transkript prezentace:

1 Na počátku bylo slovo…...a se slovem přišel zákon (561/2004)

2 Co je co aneb poněkud odpudivá slova  Kurikulum  Rámcový vzdělávací program  Autoevaluace  Sociální partneři (stakeholders)  Školní vzdělávací program

3 Škola jako transformátor KURIKULUM, VÍTE?

4 A to ještě nebylo všechno  Klíčové kompetence  Odborné kompetence  Průřezová témata  Taxonomie  Aktivní slovesa

5 Kompetence není pravomoc! Abych v něčem byl dobrý, musím mít: - určité vědomosti (kognitivní složka) - určité dovednosti (psychomotorická složka) - určité postoje (afektivní složka) A to dohromady tvoří moje kompetence = způsobilost zničitkrtka řídit auto, upéct cukroví, přeplavat La Manche, vymyslet lék, zabít Sekala řídit auto, upéct cukroví, přeplavat La Manche, vymyslet lék, zabít Sekala

6 eRVéPácké klíčové kompetence (najdete v každém RVP stejné)   kompetence k učení   kompetence k řešení problémů,   komunikativní kompetence   personální a sociální kompetence   občanské kompetence a kulturní povědomí   kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám   matematické kompetence   kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

7 eRVéPácké odborné kompetence (v každém RVP jsou pochopitelně jiné) Opravář zemědělských strojů například :   Pracovat s technickou dokumentací   Volit, vybírat a používat vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost   Používat vhodné technologické postupy výroby (včetně výroby zemědělských produktů) a oprav a vhodné technologické vybavení   Zhotovovat jednoduché strojní součásti, obnovovat a udržovat provozní spolehlivost strojů a zařízení   Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci   Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb   Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

8 Průřezová témata se tak jmenují proto, že všechno proříznou (tedy všechny oblasti vzdělávání)   Občan v demokratické společnosti   Člověk a svět práce   Člověk a životní prostředí   Informační a komunikační technologie

9 Učení je skryté bohatství (dokument UNESCO) Co je tedy cílem (najdete v každém RVP)   Učit se poznávat   Učit se pracovat a jednat   Učit se být   Učit se žít společně A co je tedy obsahem ŠVP ?

10 ŠVP obsahuje tyto části: - úvodní identifikační údaje (vlastní název ŠVP !) - profil absolventa - charakteristiku vzdělávacího programu - učební plán - přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP - učební osnovy nebo vzdělávací moduly, popř. i ukázku žákovského projektu na podporu rozvoje klíčových kompetencí a realizace průřezových témat - popis materiálního a personálního zajištění výuky v daném ŠVP a oboru vzdělání, - charakteristiku spolupráce se sociálními partnery při realizaci daného ŠVP

11 PROFIL ABSOLVENTA   Základní identifikační údaje   Popis uplatnění absolventa v praxi: Stručný a věcný popis vypovídající o tom, pro která povolání nebo pracovní činnosti (pozice) je absolvent na výstupu ze školy připraven.   Výčet kompetencí absolventa   Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

12 Výčet kompetencí absolventa (včetně dílčích kompetencí)   Výčet kompetencí by měl být logicky uspořádaný. Počet kompetencí není omezen, avšak dbáme na to, aby obsah nebyl zastíněn množstvím textu a detailů. Délka celého textu by měla být asi dvě strany.   Nezapomínáme také na kompetence vyjadřující postoje, hodnoty a způsob jednání (afektivní kompetence), ke kterým žáky povedeme.   Mezi popisem kompetencí absolventa v RVP a ve ŠVP musí být celkový soulad (to neznamená, že je nutné mechanicky opisovat RVP).

13 Charakteristika ŠVP   Identifikační údaje   Popis celkového pojetí vzdělávání v daném programu   Organizace výuky (ukázka)   Způsob hodnocení žáků (ukázka)   Vzdělávání žáků se SVP a nadaných   BOZP a PO   Podmínky přijímání ke vzdělávání   Způsob ukončení vzdělávání

14 Učební plán = rozpis po předmětech je úzce provázán s rozpracováním obsahu RVP  Volba a struktura předmětů je naprosto volitelná, je jen třeba dodržet stanovené oblasti vzdělávání a jejich náplň Ukázka: Rámcové rozvržení OZS Příklady uč. plánů

15 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP kompetence absolventa v RVP se rozpracují do kompetencí absolventa v ŠVP a návazné výsledky vzdělávání z RVP se rozpracují do učebních osnov příklad

16 Stanovení předmětů a jejich obsahu  Pojet í vyučovac í ho předmětu neboli preambule (předmluva)  Rozpis výsledků vzděl á v á n í a učiva (obvykle ve dvou sloupc í ch; př í padně pod sebe – nejdř í ve výsledky, pak stručně učivo) ukázka

17 Pojetí vyučovacího předmětu  Obecný c í l vyučovac í ho předmětu  Charakteristika učiva  C í le vzděl á v á n í v oblasti citů postojů, hodnot a preferenc í  Výukov é strategie  Hodnocen í výsledků ž á ků  Př í nos předmětu pro rozvoj kl í čových kompetenc í a aplikaci průřezových t é mat

18 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  Učivo strukturujeme na z á kladě zvolen é koncepce vyučovac í ho předmětu  Významněj ší než podrobně rozepsan é učivo je stanoven í adekv á tn í ch výsledků vzděl á v á n í  Výsledky vzděl á v á n í formulujeme pomoc í někter é z taxonomi í (klasifikací) vzděl á vac í ch c í lů.

19 Žák chápe, rozumí, je seznámen… (jak to změřím ??) Žák vysvětlí příčiny druhé světové války, zpracuje odpovědný fiktivní rodinný rozpočet, provede výkres sestavy, připraví strojní mlátičku k použití, řeší rovnice, připravuje pokrmy studené kuchyně, pracuje s ikonami a okny na ploše obrazovky, vyhotoví inventarizační zápis fyzické inventury. Naučím, vysvětlím, ukážu, popíšu, předvedu, pustím… (já, já, já, jenom já… a vy si klidně spěte…) Stanovení výsledků vzdělávání

20 1.Zapamatovat 1. Zapamatovat 2. Rozumět 3. Aplikovat 4. Analyzovat 5. Hodnotit 6. Tvořit Výsledek vzdělávání (cíl) vyjadřujeme pomocí slovesa, které odpovídá některé kategorii dimenze kognitivního procesu, a podstatného jména (rozvinutého obvykle dalšími slovy), které označuje, čeho se žákova činnost, vyjádřená slovesem, bude týkat. Kognitivní (poznávací) taxonomie cílů Bloomova Kognitivní (poznávací) taxonomie cílů Bloomova (jednoduchá verze)

21 Příklady aktivních sloves   1. Zapamatovat, uvést, vyjmenovat, popsat, vymezit, reprodukovat, doplnit, definovat, napsat, pojmenovat, vybrat, určit atp.   2. Dokázat, jinak formulovat, vysvětlit, objasnit, charakterizovat, ilustrovat, vyjádřit vlastními slovy, interpretovat, odhadnout, převést, přeložit, vypočítat, zkontrolovat, změřit, vyjádřit jinou formou, použít, ilustrovat, zkontrolovat, opravit atp.   3. Aplikovat, demonstrovat, znázornit, navrhnout, interpretovat údaje, vyčíslit, řešit, vyzkoušet, načrtnout, plánovat, použít, prokázat, uspořádat, orientovat se, diskutovat, dokumentovat, doložit atp.   4. Analyzovat, rozebrat, provést rozbor, rozlišit, roztřídit, specifikovat atp.   5. Hodnotit, argumentovat, obhájit, oponovat, podpořit (názor), posoudit, zhodnotit, zdůvodnit, ocenit, provést kritiku, zaujmout stanovisko, uvést klady a zápory, srovnat s normou atp.   6. Tvořit, vytvořit portfolio, navrhnout řešení problému, napsat (esej), organizovat, reorganizovat, plánovat, navrhnout nový (postup) atp.

22 Psychomotorické (výcvikové) cíle   1. Imitace (impulzivní nápodoba, vědomé opakování) pozoruje příslušnou činnost a vědomě ji napodobuje   2. Manipulace (praktická cvičení) je schopen vykonat určitou pohybovou činnost podle slovního návodu, je schopen zvolit vhodnou nebo požadovanou činnost. Při zacházení s nástroji se začíná projevovat určitá obratnost   3. Zpřesňování (reprodukce + kontrola) dovede uložený pohybový úkol provést s daleko větší přesností, a tím i s větší účinností   4. Koordinace vykonává koordinovaně několik činností řazených za sebou v požadovaném sledu. Zvládá přenesení jedné činnosti na druhou a na plynulý soulad jednotlivých činností.   5. Automatizace provádí činnosti nebo jejich části automatizovaně, což vede k maximální účinnosti příslušných psychomotorických dovedností při minimálním vynaložení energie

23 Afektivní (postojové) cíle nelze zaručit splnění, obtížně se měří, takže formulujeme jako snahu o nějaký cíl  1. přijímání (vnímavost)  2. reagování  3. oceňování hodnoty  4. integrování hodnoty (organizace)  4. integrování hodnoty (organizace)  5. integrace hodnot v charakteru

24

25  http://dap-services.cz/snimac/ http://dap-services.cz/snimac/  1245931


Stáhnout ppt "Na počátku bylo slovo…...a se slovem přišel zákon (561/2004)"

Podobné prezentace


Reklamy Google