Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení BOZP Laboratorní řád RECETOX

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení BOZP Laboratorní řád RECETOX"— Transkript prezentace:

1 Školení BOZP Laboratorní řád RECETOX
Kamenice 753/5 Pavilon A29 RCX1 13:00 Zdeněk Šimek

2 Vstup do budovy A29 Pohyb v prostorách A29
Pobyt na pracovišti Centra RECETOX je v souladu s provozní dobou areálu UKB (Provozní řád UKB) povolen v pracovní dny od 6:00 do 21:00 hodin. Jednorázový vstup osob do pavilonu A29 mimo provozní dobu povoluje vedoucí pavilonu. Při vstupu mimo provozní dobu areálu UKB jsou zaměstnanci i studenti povinni se nahlásit (např. telefonicky) na pracoviště PCO, klapka 4450. Při vstupu do pavilonu si pečlivě očistí obuv a oděv! Každý zaměstnanec i student doktorského studia, který pobývá na pracovišti je povinen zapsat čas svého příchodu a odchodu do knihy docházky u vstupu do budovy A29.

3 Vstup do budovy A29 Pohyb v prostorách A29
Studenti bakalářského a magisterského studijního programu mohou pobývat na pracovišti Centra RECETOX pouze v pracovní dny od 8:00 do 20:00 Ve výjimečných případech mohou tito studenti pobývat na pracovišti mimo stanovenou dobu pouze po dohodě se svým vedoucím, který je zodpovědný za činnost studenta a jeho bezpečný pobyt na pracovišti.

4 Vstup do budovy A29 Pohyb v prostorách A29
Zajištění práce studentů Mgr a Bc v laboratořích RECETOX od cca 8:00 do 16:00 - dozor je zajištěn běžným provozem v laboratořích od 16: :00 - dozor je zajištěn formou služeb Povinnosti studentů, kteří pracují v laboratořích v pracovní dny mezi hodinou: zapsat se do zvláštní knihy u vchodu do pavilonu A29 (1.NP) jméno/příjmení + telefonní kontakt + čas příchodu čas odchodu (při opuštění pracoviště) seznámit se s kontaktem na osobu konající službu/dozor v konkrétní den jména jsou uvedena v seznamu při vstupu do pavilonu A29 (1.NP) hlásit neprodleně jakékoliv problémy či havárii v laboratoři osobě konající službu o jednotné telefonní číslo:

5 Vstup do budovy A29 Pohyb v prostorách A29
Povinnosti osob konajících službu mezi 16:00 -20:00 hod převzít včas pracovní kontaktní telefon od osoby, která měla službu předchozí den umožňovat vstup studentům do budovy dozorovat pobyt studentů v laboratořích - prostory v 1. PP, 1.NP a 3.NP - minimálně v 18 hod provést prohlídku laboratoří a kontrolu knihy u vchodu při odchodu z pracoviště zkontrolovat: o zda všichni studenti opustili pracoviště (laboratoře, skříňky v koridorech 2.NP a 3.NP) o zda všichni studenti poznačili čas odchodu z pracoviště

6 Vstup do budovy A29 Pohyb v prostorách A29
Při odchodu je každý pracovník povinen zkontrolovat na svém přiděleném pracovišti a v používané laboratoři: vypnutí osvětlení, plynu, chladící vody, vařičů a přístrojů, digestoří a zařízení nepracujících v nepřetržitém provozu (viditelně označeny štítkem „Přístroj v nepřetržitém provozu“ s uvedením odpovědné osoby a kontaktních informací). Současně kontroluje a zajistí uzavření vstupních dveří do Centra RECETOX a sekcí pracoven a laboratoří, kromě těch, u nichž je uzavření dveří z provozních a bezpečnostních důvodů nežádoucí (viz Provozní řády laboratoří). Vstup do akreditovaných laboratoří se řídí Provozním řádem akreditovaných laboratoří Centra RECETOX a Pravidly práce jednotlivých laboratoří.

7 Vstup do budovy A29 Pohyb v prostorách A29
Skříňky v koridorech přiléhajících k pavilonu A29 slouží pro ukládání oděvů a zavazadel studentů, kteří zpracovávají bakalářskou, magisterskou nebo doktorskou práci v Centru RECETOX. Parkovací místa v druhém suterénu pavilonu A29 nejsou určena pro pravidelné parkování automobilů pracovníků a studentů Centra RECETOX. Slouží pouze pro zásobování, technickou podporu, servisní pracovníky, pracovní návštěvy a urgentní krátkodobou potřebu pracovníků. V prostoru druhého suterénu lze parkovat osobní jízdní kola a malé motocykly ve stojanech a místech k tomu určených. Je zakázáno parkovat jízdní kola v ostatních částech pavilonu A29.

8 Pravidla bezpečnosti práce a školení:
Povinností každého pracovníka laboratoře je usilovat o minimalizaci případného poškození majetku nebo zdraví svého i dalších osob. V laboratořích se vždy pracuje podle pravidla předběžné opatrnosti. Před započetím prací v laboratořích je každý pracovník a student seznámen s relevantními ustanoveními Provozního řádu Centra RECETOX Provozního a organizačního řádu laboratoří Centra RECETOX Pravidly práce v konkrétní laboratoři

9 Část II - Provozní a organizační řád laboratoří
A - Obecná část A-1 Úvod Vymezení a definice Provozní řád laboratoří definuje pravidla provozu a práce v laboratořích Centra RECETOX, PřF MU tak, aby: byl zajištěn systém kvalitního řízení a kontroly všech činností v laboratořích, byly vytvořeny základní podmínky pro uplatňování pravidel správné laboratorní praxe, bylo zabezpečeno využívání laboratoří a práce v nich v souladu s platnými předpisy BOZP byly jasně definovány odpovědnosti jednotlivých pracovníků pracujících v laboratořích

10 A-2 Osoby a pojmy Manažeři laboratoří Zajišťují a kontrolují provoz a dodržování pravidel laboratorního řádu Zajišťují objednávání chemikálií, laboratorních pomůcek a zařízení laboratoří. Řídí likvidaci odpadů z laboratoří   Správce laboratoře. (vedoucí laboratoře) řídí provoz konkrétní laboratoře Správce laboratoře je v oblasti organizace práce v laboratoři nadřízen všem pracovníkům laboratoře. Správce laboratoře je povinen: proškolit nového pracovníka laboratoře, dbát na dodržování pořádku v laboratoři a pravidel práce v laboratoři organizovat větší a detailnější úklid zajišťovat dostatek základních pomůcek pro práci. zamezit nekontrolovanému pohybu jiných osob než pracovníků laboratoře          

11 OSOBY Vedoucí pavilonu
Sleduje technický provoz všech částí pavilonu A29 a zajišťuje zásahy potřebné k nápravě technických závad ohrožujících a znemožňujících plnění pedagogických a výzkumných činností centra RECETOX   Vedoucí Pavilonu A 29: Mgr. Radovan Kareš– tel.kl. 3007 Manažeři laboratoří Zajišťují a kontrolují provoz a dodržování pravidel laboratorního řádu v laboratořích jednotlivých divizí (ekotoxikologie, environmentální chemie) Zajišťují objednávání chemikálií, laboratorních pomůcek a zařízení laboratoří. Řídí shromažďování a likvidaci odpadů z laboratoří Centra RECETOX. ekotoxikologie Anita Erséková – tel.kl. 3138 environmentální chemie Eva Krejčí– tel.kl. 4472

12 Pracovník laboratoře může v konkrétní laboratoři vykonávat pouze
Pracovník laboratoře osoba, která v konkrétní laboratoři vykonává činnost určenou jemu nadřízeným pracovníkem (vedoucí projektu, vedoucí studentských prací.), Pracovník laboratoře může v konkrétní laboratoři vykonávat pouze práci předem vymezenou vedoucími/nadřízenými a vedoucími laboratoří. Pracovníky laboratoře schvaluje na návrh vedoucích projektů a studentských prací vedoucí divize, která má laboratoře v užívání. Každý pracovník laboratoře se před zahájením práce v laboratoři/laboratořích seznámí s  Provozním řádem a Pravidly práce v laboratoři, v níž bude pracovat. Seznam pracovníků laboratoře je uveden na viditelném místě u vstupu do laboratoře nebo v evidenci manažerů laboratoří. 

13 Pracovník odpovědný za provoz zařízení laboratoře
Řídí a kontroluje využívání přístroje nebo zařízení a specifického laboratorního pracoviště, oprávněnými pracovníky laboratoře. Odpovídá správci laboratoře.

14 účel používání laboratoře práce vykonávané v laboratoři
Pravidla práce v konkrétní laboratoři. specifické informace a pokyny pro konkrétní laboratoř účel používání laboratoře práce vykonávané v laboratoři specifická pravidla provozu (uložení laboratorních pomůcek, uložení chemických látek, třídění a ukládání odpadů, provoz individuálních přístrojů, klimatické podmínky (teplota, vlhkost), uzavírání laboratoře, osvětlení laboratoře, osvětlení pracovních míst, pracovní režim digestoří, specifický účel použití digestoří, uzavírání laboratoře, režim kontroly přístrojů v nepřetržitém režimu, apod.). seznam přístrojů a zařízení v konkrétní laboratoři seznam základního vybavení laboratoře zabezpečení úklidu a čištění laboratoře. seznam odpadů produkovaných laboratoří a jejich přípravu k likvidaci.

15 Zařízení laboratoří Každý pracovník laboratoře musí být před prvním vstupem do laboratoře proškolen před prvním samostatným použitím přístroje. Laboratorní pomůcky a potřeby (míchačky, třepačky, aj.), jsou součástí jednotlivých laboratoří. Je zakázáno přenášet mezi místnostmi jakékoliv vybavení bez domluvy se správcem laboratoře. Dočasné přemístění (zapůjčení) přístroje, laboratorního zařízení, laboratorních pomůcek a potřeb je evidováno v knize místnosti. Veškeré vybavení musí být vráceno na místo, jakmile je to možné. Na místo dočasně přemístěného (zapůjčeného) vybavení je třeba umístit lístek s informací, kde se nachází.

16 Pravidla bezpečnosti práce:
Před prací v laboratořích se pracovníci převlékají/přezouvají. Vstup do laboratoří je povolen pouze v ochranném laboratorním oděvu a laboratorní obuvi, Do laboratoře se nenosí ani neodkládá venkovní oblečení ani zavazadla. Pracovníci laboratoře jsou povinni odložit obuv, oděvy a zavazadla v šatně, skříňce nebo ve své kanceláři. Studenti využívají zamykatelné skříňky v koridorech u učeben ve 2. a 3. patře pavilonu.

17 NE

18 NE

19 ANO

20 Pravidla bezpečnosti práce a školení:
Pracovník laboratoře je povinen chránit své zdraví pláštěm s dlouhým rukávem a rukavicemi při práci s látkami toxickými, vysoce toxickými, označenými R-větami: 45, 46, 49, 60 a 61, s látkami dráždivými, žíravými a nebezpečnými pro zdraví a při práci se všemi organickými rozpouštědly. Ženy v období těhotenství a kojení nesmí vstupovat do laboratoří. Je zakázáno vstupovat do laboratoří ve stavu ovlivněném alkoholem či omamnými látkami, či ve zdravotním stavu, který má za následek snížení schopnosti bezpečné práce.

21 Pravidla bezpečnosti práce:
Pracovník laboratoře je povinen nakládat s chemickými látkami tak, jak to ukládají pokyny v bezpečnostních listech, toxikologických databázích a pokyny vedoucího v souladu se souvisejícími předpisy MU. Pravidla používání chemických látek musí být viditelně vystavena a přístupna na příslušném laboratorním pracovišti. Před vlastní prací je povinností každého pracovníka laboratoře seznámit se známými a možnými toxickými účinky látek, které bude při své práci používat. Použití nových laboratorních postupů, zařízení a nových chemických látek konzultuje se svým vedoucím

22 Provoz a pořádek na pracovišti.
Pracovníci jsou povinni průběžně udržovat pořádek v laboratořích tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb všech osob, vykonávajících v laboratoři nařízené práce. Pracovník laboratoře je povinen ihned nahlásit přímému nadřízenému : nehodu, malý požár, který se podařilo uhasit vlastními silami, poškození vybavení laboratoře rozlití/rozsypání jakéhokoliv množství chemických látek ze skupin toxických, vysoce toxických a zdraví škodlivých látek. množství větší než 10 ml či 10 g. žíravých, extrémně hořlavých, vysoce hořlavých, dráždivých, nebezpečných pro ŽP, oxidujících a výbušných nahlásí pracovník při rozlití/rozsypání množství většího než 500ml / 500g. ostatních chemikálií nahlásí okamžitě zajistit její zneškodnění a dekontaminaci potřísněné plochy a zařízení.

23 Provoz a pořádek na pracovišti, řešení nedostatků, nehod a závad
nehodu, při níž dojde k poškození vybavení laboratoře či zdraví pracovníka, úraz v laboratoři, o úrazech se dále informuje zástupce Centra RECETOX pro BOZP,  který vyhotoví „Záznam o úraze“ a zaznamená jej v knize úrazů. Zdeněk Šimek – kl. 4964

24 Pravidla bezpečnosti práce:
Pro zajištění bezpečnosti a v souladu s pravidlem předběžné opatrnosti (zejména při práci s dráždivými a zdraví nebezpečnými látkami) používají všichni pracovníci při práci v laboratořích rukavice a další bezpečnostní a ochranné pomůcky. Je zakázáno se pohybovat v rukavicích mimo laboratoř a v rukavici znečištěné chemickými látkami uchopovat předměty, které později mohou být uchopeny nechráněnou rukou (kliky, kohoutky umyvadel na toaletách, klávesnice počítače, apod.). Manipulace a otevřené experimenty s chemickými látkami jsou povoleny pouze ve funkční digestoři nebo v sterilním boxu. Pracovníci konzultují se svým vedoucím možná nebezpečí plynoucí ze současného používání chemických látek v laboratoři a na příslušném laboratorním pracovišti.

25 Provoz a pořádek na pracovišti.
RUKAVICE na jedno použití KAM S NÍM??

26 Provoz a pořádek na pracovišti.
Po skončení práce uklidí každý pracovník používané laboratorní pracoviště, umyje a uklidí laboratorní nádobí a pomůcky, uloží používané látky a roztoky na určené místo (laboratorní skříň nebo lednice), odstraní nečistoty, rozsypaný materiál a chemikálie. Pracovní a odkládací povrchy laboratorních stolů a digestoří setře roztokem detergentu a vodou nebo roztokem etanolu. Před odchodem z laboratoře si pracovníci důkladně umyjí ruce pod tekoucí vodou a mýdlem. Při odchodu z laboratoře jako poslední je pracovník laboratoře povinen zkontrolovat zda jsou: zhasnuta světla, zastavená voda, vypnuté vařiče (zástrčka musí být vytažena ze zásuvky), zda nejsou zapnuté digestoře a přístroje, které mají být vypnuty (kromě těch které jsou označeny štítkem „Přístroj v nepřetržitém provozu“).

27 Hmotnostní spektrometrie
podzim 2013 Provoz a pořádek na pracovišti.

28 Provoz a pořádek na pracovišti.
V případě neuklizených vzorků/nádobí/sklo a jiného nepořádku v laboratoři je objekt viditelně označen lístkem s výzvou k sjednání nápravy, datem a podpisem správce laboratoře nebo manažera laboratoří. Není-li do 48 hodin nedostatek odstraněn, zajistí odstranění správce laboratoře nebo manažer laboratoří. Správce laboratoře a manažer laboratoří jsou oprávněni zajistit odstranění nepořádku i bez předchozího upozornění. O závažných nedostatcích jsou informováni také vedoucí a školitelé event. vedoucí divize Centra RECETOX, která má laboratoře v užívání. Je zakázáno umísťovat cokoliv do ledniček či mrazáků v jiných laboratořích bez svolení správců těchto laboratoří či správců konkrétních ledniček. V laboratoři mohou být umístěny pouze chemické látky používané k aktuálně realizovaným laboratorním pracem nebo projektům. Ostatní chemické látky jsou skladovány v centrálním nebo příručném skladu chemikálií. Nepotřebné roztoky a materiály se likvidují dle předepsaných pravidel pro odpady.

29 Hmotnostní spektrometrie
podzim 2013 Provoz a pořádek na pracovišti.

30 Hmotnostní spektrometrie
Provoz a pořádek na pracovišti. Pracovníci jsou povinni průběžně udržovat pořádek v laboratořích tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb všech osob, vykonávajících v laboratoři nařízené práce a úklid. podzim 2013

31 Hmotnostní spektrometrie
podzim 2013 Provoz a pořádek na pracovišti. PRŮCHODY, POHYB V LABORATOŘI Ůklid podlahy. Šńůry, trubky, hadice POZOR, do laboratoří musí vstoupovat havarijní pracovnící Řešení ?!

32 Hmotnostní spektrometrie
podzim 2013 Provoz a pořádek na pracovišti. PRŮCHODY, POHYB V LABORATOŘI, Úklid podlahy.

33 Hmotnostní spektrometrie
podzim 2013 DIGESTOŘE Skladiště aktuálně nepoužívaných pomůcek a odpadů Nepřístupné!!!!

34 Provoz a pořádek na pracovišti.
Okenní parapety Neomezit možnost otevírání oken Přehřívání !!!

35 Provoz a pořádek na pracovišti.
Laboratoř není skladiště Vysoko uložené předměty

36 Likvidace odpadů Centra RECETOX
Směsný komunální odpad – O – nekontaminovaný odpadkové koše v laboratořích a pracovnách. Do nádob na odpadky se nesmí odhazovat látky požárně nebezpečné. Druhotné odpadní suroviny-nekontaminované určené k recyklaci krabice a nádoby na tříděný odpad v prostoru garáží v – 2PP (papír, sklo, plasty, kovový odpad, alobal, elektrická a elektronika,…). Tříděný nekontaminovaný odpad: nádoby na jednotlivých podlažích A29. Nebezpečné odpady-N- produkované v laboratoři uzavíratelné nádoby a/nebo obaly, vhodné pro odvoz zabezpečovaný pracovníky centra odpadového hospodářství UKB. Nádoby a obaly jsou označeny kódy podle Zákona č. 185/ 2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001Sb. – viz. Provozní řád RECETOX.

37 P-5: Specifikace odpadů z laboratoří
Do čeho shromažďovat Označení Kód 1 Roztoky toxických chemikálií v organických rozpouštědlech (extrakty environmentálních vzorků, zásobní roztoky pesticidů, PAH, PCB,... v organických rozpouštědlech) Láhve od rozpouštědel, pod digestoří Toxický odpad ­organický 2 Vodné roztoky toxických látek (pesticidy, léčiva, dichroman...), biomasa sinic Toxický odpad ­vodný 3 Vodné roztoky s těžkými kovy Odpad – těžké kovy 4 Nehalogenovaná organická rozpouštědla (nekontaminovaná toxickými látkami) Odpad – nehalogenovaná rozpouštědla 5 Halogenovaná organická rozpouštědla (nekontaminovaná toxickými látkami -např. zbytky po zahušťování při extrakci) Odpad – halogenovaná rozpouštědla 6 Obaly se zbytky toxických látek (plastové i skleněné obaly od chemikálií s etiketou) Uzavíratelné plastové nádoby (nebo samostatně) Toxický odpad Kontaminované špičky, eppendorfky, vialky od vzorků, staré standardy, vzorky, malé kontaminované věci plastové i skleněné Uzavíratelné plastové nádoby – kanystry, lahve Toxický odpad – špičky Použité desky – kontaminované toxickými látkami (plus kontaminované věci, které se nevejdou ke špičkám) Uzavíratelné plastové nádoby – krabice s igelitovým pytlem uvnitř 7 Jaterní a svalová tkáň (ryb, křepelek…), odpady, na jejichž odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce Plastová uzavíratelná krabice nebo plastový pytel v mrazáku Odpad – tkáně 8 Vzorky půdy + potenciálně toxické chemikálie (halogenované i nehalogenované) Plastový pytel Toxický odpad – půdy ­kontaminované 9 Vzorky půdy + těžké kovy Tox. odpad – půdy + těžké kovy 10 Vzorky půd a sedimentů (nekontaminované) Odpad – půdy – nekontaminované

38 Likvidace odpadů vzniklých v laboratoři.
Do výlevky laboratorního stolu, která ústí do jímky „na chemický odpad“ lze vylévat jen: zbytky roztoků chemických látek mísitelných s vodou v množství neohrožujícím vodní toky, dále ve vodě rozpustná rozpouštědla do 0,5 l (nejméně 10krát zředěná), kyseliny a hydroxidy (30krát zředěné), pH se musí pohybovat v rozmezí 6,5 - 8,5, pokud nelze z provozních důvodů shromažďovat takový odpad do odpadních nádob.

39 Likvidace odpadů vzniklých v laboratoři.
Do žádné výlevky nelze vylévat rozpouštědla nemísitelná s vodou, látky toxické a vysoce toxické, hořlavé a výbušné látky, koncentrované kyseliny a hydroxidy a sloučeniny uvolňující toxické nebo dráždivé látky při styku s vodou, kyselinami nebo zásadami Použitá a odpadní rozpouštědla (neutralizovaná a bez samozápalných látek) se sbírají v označených skleněných nádobách podle klasifikace odpadů, ukládají do vyhrazených laboratorních skříní. Použitá chromsírová směs se nalévá do zvláštní lahve určené pouze pro tuto směs.

40 Likvidace odpadů vzniklých v laboratoři.
Chemické nádobí, které bylo použito pro práci s toxickými látkami nebo žíravinami, je nutné před dalším použitím dokonale vypláchnout a omýt. Roztoky vzniklé při této činnosti se shromažďují v určených odpadních nádobách pro nebezpečný odpad, nebo se vylévají do výlevek, které ústí do „jímky na chemický odpad“ (viz výše). Sypké, neškodné materiály (např. chromatografické nosiče) se do odpadních košů ukládají pouze zabalené v papíru nebo sáčku.

41 ANO NE B-5 Likvidace odpadů vzniklých v laboratoři.
Označené nádoby a obaly s nebezpečným odpadem - N jsou uloženy: v označených plechových skříních v laboratoři, v které vznikly, nebo v místě určeném pro sběr odpadů a připraveny pro pravidelný odvoz pracovníky centra odpadů UKB k jejich likvidaci. ANO NE Skříňka pod digestoří ODPADY

42 NE B-5 Likvidace odpadů vzniklých v laboratoři.
Označené nádoby a obaly s nebezpečným odpadem - N jsou uloženy: v označených plechových skříních v laboratoři, v které vznikly, nebo v místě určeném pro sběr odpadů a připraveny pro pravidelný odvoz pracovníky centra odpadů UKB k jejich likvidaci. NE

43 Zacházení s chemickými látkami Povinnost vyplývající ze zákona
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Pokud nakládají s vysoce toxickými látkami a přípravky zaměstnanci právnických osob nebo fyzické podnikající osoby musí být k této činnosti odborně způsobilí podle zákona č. 258/2000 Sb., případně musí být prokazatelně zaškoleni takovou odborně způsobilou osobou !!!! Důsledně u nových pracovníků a studentů: vedoucí práce (odborně způsobilá osoba), zástupce pro BOZP evidence (osobní listy) – zodpovídá vedoucí!!!

44

45 Bezpečnostní listy – vybrané kapitoly
METHANOL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Klasifikace látky nebo přípravku: Klasifikace: F; R11 T; R23/24/25, R39/23/24/25 Informace o označení obalu a znění použitých R-vět viz bod 15. Nejdůležitější nepříznivé účinky látky nebo přípravku: Vysoce hořlavý. Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. Jiná rizika přispívající k celkové nebezpečnosti: Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží.

46 Bezpečnostní listy – vybrané kapitoly
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Nutnost okamžité lékařské pomoci: ano Při vdechnutí: vynést postiženého na čerstvý vzduch, ihned vyhledat lékařskou pomoc. Pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání (ne přímo z úst do úst) nebo zajistit mechanickou ventilaci, v případě nutnosti použít kyslíkovou masku. Při styku s kůží: odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. Vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s okem: okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Ihned vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, vyvolat zvracení, ihned vyhledat lékařskou pomoc. V případě podezření na expozici podat hned ml ethylalkoholu (např ml whisky nebo vodky) a dávku ethylalkoholu opakovat. Udržovat asi 1 promile alkoholu v krvi. Zajistit hojný přísun tekutin. Nutné prostředky k zabezpečení okamžitého ošetření na pracovišti: voda Nutnost následné lékařské pomoci po poskytnutí první pomoci: ano

47 Bezpečnostní listy – vybrané kapitoly
Zacházení Opatření pro bezpečné zacházení: používat osobní ochranné prostředky, dodržovat zásady osobní hygieny. Zabránit dlouhodobé nebo opakované expozici. Zabránit kontaktu s látkou, nevdechovat výpary. Opatření na ochranu životního prostředí: při manipulaci zabránit úniku do kanalizace a životního prostředí. Specifické požadavky: nejsou známy Skladování Podmínky pro bezpečné skladování: skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém chladném místě, chráněné před světlem při teplotě max. 25 °C. Skladovat mimo dosah tepelných a zážehových zdrojů. Přijmout opatření k zamezení vzniku elektrostatického náboje. Záchytné vany, zvláštní elektrická instalace. Množstevní limity pro bezpečné skladování: dle kategorizace látek podle přílohy č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií: pro látky klasifikované jako toxické: 50 – 200 t Specifické použití: není známo

48 Bezpečnostní listy – vybrané kapitoly
Omezování expozice Omezování expozice pracovníků: zabezpečit odsávání nebo místní větrání. Dodržovat pracovní hygienu, při práci nejíst nepít a nekouřit. Ochrana dýchacích cest: respirátor, maska s filtrem proti organickým parám Ochrana rukou: vhodné ochranné rukavice (butylová pryž, tloušťka vrstvy: 0,7 mm, doba iniciace: >480 min.) Ochrana očí: uzavřené brýle, které jsou zabezpečeny proti vstříknutí Ochrana kůže: vhodný ochranný oděv, pracovní obuv Omezování expozice životního prostředí: zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy

49 Bezpečnostní listy – vybrané kapitoly
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Nepříznivé účinky na zdraví způsobené expozicí látky nebo přípravku: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

50 Bezpečnostní listy – vybrané kapitoly
POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Nebezpečí při likvidaci látky nebo přípravku: zbytky látky stejně jako oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí. Metody zneškodňování látky nebo přípravku a znečištěného odpadu: uniklou kapalinu pokrýt absorpčním materiálem (vermikulit, písek, zemina), shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou Metody likvidace znečištěného obalu: použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů.

51 Pracuji s těmito látkami a znám rizika plynoucí z nakládání s nimi.
Potvrzení o seznámení s pravidly pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, přípravky a předměty (Osobní seznam) (Pro látky s výstražnými symboly T a T+, a pro látky, pro které jsou definovány R-věty: R-45, R-46, R-49, R-60 a R-61 Příjmení a jméno proškolené osoby: Datum narození: Pracoviště: !!!!!Kontrolovat jestli to jsou tyto látky !!!!!! Č. listu pravidel Nebezpečná látka nebo přípravek Datum seznámení s pravidly Seznámení provedl Podpis proškolené osoby Student potvrzuje: Pracuji s těmito látkami a znám rizika plynoucí z nakládání s nimi. Vedoucí (osoba odborně způsobilá) potvrzuje: Ověřil jsem, že se pracovník zná rizika plynoucí z nakládání s uvedenými látkami. Pokud není kompetentní  Šimek Nová látka s kterou mám pracovat: s vedoucím dohodnout termín seznámení se specifickými informacemi o používané látce !!!!! Kdo neposlal, pošle obratem !!!!!! !!!!! 2 formuláře: pracovník + Šimek !!!!!!

52 Za fyzickou osobu odborně způsobilou pro nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky se podle zákona č. 258/2000 Sb. považují: a) absolventi vysokých škol, kteří 1. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství nebo farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, 2. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie, 3. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii, nebo 4. získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví nebo doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie, 5. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru,

53 Zacházení s chemickými látkami Povinnost vyplývající ze zákona
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Specializovaná školení jestliže vyvstane nutnost pracovat s chemickými látkami obzvláště nebezpečnými. látky vysoce toxické (T+), toxické (T) látky obecně zdraví nebezpečné R-45: Může vyvolat rakovinu R-46: Může vyvolat poškození dědičných vlastností R-49: Může vyvolat rakovinu při vdechování R-60: Může poškodit reprodukční schopnost R-61: Může poškodit plod v těle matky

54 Zacházení s chemickými látkami
Sledované činnosti kontrolované pověřeným pracovníkem CEBE RMU jednou za dva roky Evidence vysoce nebezpečných chemických látek, přípravků a předmětů. Evidenční list T, T+, R- 45, 46, 49, 60, 61 (stav k  každého roku) Skladování vysoce nebezpečných látek v uzamykatelném prostoru odděleně od ostatních chemických látek. Osoba odpovědná za vedení evidence a vydávání vysoce nebezpečných látek. Záznamy o absolvování obecného a specializovaného školení a testu u oprávněných pracovníků/studentů . Pravidla pro zacházení s vysoce nebezpečnými látkami . Pravidla provozu centrálních a příručních skladů chemikálií .

55 Správa chemikálií Chemikálie jsou evidovány v centrální databázi chemikálií a uloženy na níže uvedených místech: Centrální sklad chemikálií a rozpouštědel: místnosti 1S42, 1S43 a 1S44. Sklad nebezpečných chemických látek. Chemikálie označené kategoriemi T, T+ a označené některou R-větou 45, 46, 49, 60 a/nebo 61: podléhající přísné evidenci jsou ukládány odděleně v uzamčené skříni na chemikálie a/nebo v uzamčené chladničce. jsou vydávány pouze v množství nezbytně nutném pro experiment. vydávání zajišťuje zástupce Centra RECETOX pro BOZP a PO a jeho zástupce s kvalifikací podle 356/2003 Sb., § 44a. o vydání se provede záznam

56 Kamenice 753/5, 62500 Brno, IČO: 00216 224 Evidenční kniha
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Kamenice 753/5, Brno, IČO: Výtisk: jediný Evidenční kniha Nebezpečných chemických látek, přípravků a předmětů Podle zákona č 356/2003. Tato kniha obsahuje 300 listů se zápisy o nakládaní s nebezpečnými chemickými látkami T+, T, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61. Kniha byla vzata do evidence dne Jméno, adresa a podpis zaměstnance, který je určen pro vedení evidence Ode dne Jméno Adresa Podpis Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. ZDE RNDR. Jiří Novák, PhD. Za správnost vedení zápisu odpovídá (osoba, která přejímá vedení knihy nebezpečných chemických láteks potvrzuje svým podpisem, že stav odpovídá skutečnému stavu): Ode dne Jméno Adresa Podpis Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. ZDE

57 Správa chemikálií Operativní uložení. Malá množství chemikálií potřebná pro aktuálně nebo pravidelně prováděné experimenty a chemikálie určené pouze pro účely jedné laboratoře lze umístit v příslušných laboratořích ve vyznačené laboratorní skříni a/nebo lednici. Po každém odebrání chemikálie se chemikálie vrací zpět na původní místo. Při dodání je nová chemikálie přijata do evidence. V  laboratoři na viditelně označeném místě se uchovávají bezpečnostní listy k aktuálně používaným chemikáliím.

58 Pravidla pro zacházení s tlakovými láhvemi a nádobami na zkapalněný plyn
Manipulovat s tlakovými láhvemi, dopravovat nebo uskladňovat tlakové láhve a manipulovat s tanky na stlačený plyn mohou pouze pracovníci starší 18 let, zdravotně způsobilí a pověřeni pro uvedenou činnost a prokazatelně proškolení. prokazatelně proškolené pracovníky eviduje vedoucí laboratoře. V laboratoři, ve které je umístěna tlaková nádoba s vodíkem, se nesmí používat otevřený oheň.

59 Postup při náhlé poruše zdraví nebo závažném úrazu.
Oznámení náhle vzniklé poruchy zdraví nebo závažného stavu V případě potřeby zásahu zdravotního personálu volejte službu rychlé lékařské pomoci (RLP) tel. číslo 155. Operátorovi sdělte následující údaje: Vaše jméno, místo poskytnutí první pomoci: Univerzitní kampus Buhunice, ulice Studentská, pavilon A29, podlaží, místnost. Základní údaje o postiženém a jeho zdravotním stavu (pohlaví, přibližný věk, zda dýchá, zda je při vědomí a reaguje na podněty, zda krvácí, jak k postižení došlo). Upozorněte operátora, aby vůz RLP odbočil na kruhovém objezdu u Campus square z ulice Kamenice na ulici Netroufalky a cca po 50 m odbočil vpravo a jel po komunikaci podél parkoviště a kulaté budovy k vjezdu do garáží pavilonu A29. Po zavolání služby RLP zavolejte recepci na tel. čísle 2000 a ohlaste na recepci zásah RLP v UKB, sdělte pavilon, podlaží a místnost zásahu RLP, uveďte, zda vyšlete osobu, která zajistí doprovod lékaře na místo zásahu. 

60 Postup při náhlé poruše zdraví nebo závažném úrazu.
Doprovod lékaře na místo poskytnutí první pomoci Vzhledem k rozsáhlosti areálu UKB a s ohledem na specifický přístup do pavilonů je nutné zajistit doprovod lékaře na místo poskytnutí první pomoci. Doprovod vyšle ohlašovatel, v případě, že tak nemůže učinit, upozorní vrátné, aby v tomto případě doprovodili zasahujícího lékaře na místo zásahu. V případě zásahu v A29 je místem setkání s lékařem vjezd do prostoru garáží v druhém suterénu - 2PP.

61 Postup při náhlé poruše zdraví nebo závažném úrazu.
   Poskytnutí první pomoci Před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka poskytněte postiženému první pomoc uplatněním záchranných úkonů v rámci vlastních zkušeností v souladu s cíly, prioritami a základními pravidly první pomoci. Doporučené úkony první pomoci při poruše zdraví nebo při úrazu jsou uvedeny v příloze P-8. O úrazech informujte zástupce Centra RECETOX pro BOZP (P-7),  který vyhotoví „Záznam o úraze“ a zaznamená jej v knize úrazů.

62 Postup při náhlé poruše zdraví nebo závažném úrazu.
O úrazech informujte zástupce Centra RECETOX pro BOZP .   . Základní pravidla nestát se sám postiženým, když se pokoušíte o záchranu druhého. nepřibližujte se proto k postiženému, pokud se přitom dostává do nebezpečí i váš život (např. úraz elektrickým proudem). nejdříve se zabývejte těmi, kdo jsou nejvážněji zraněni. nehýbejte s postiženým, pokud to není zcela nutné. Neopatrná manipulace s postiženým může podstatně zhoršit jeho zranění. Priority - tři základní životní funkce: je nezbytné zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty dýchání je v případě potřeby nutné obnovit a udržovat umělým dýcháním je nezbytné obnovit a udržet krevní oběh nepřímou srdeční masáží a zastavením krvácení

63 Statistika USA: Počet úmrtí: 2.423.712 Chorobou srdeční: 616.067
Rakovina: % Cévní mozkové příhody (cerebrovaskulární onemocnění): Chronické onemocnění dolních cest dýchacích: Úrazy (traumatická poranění): Alzheimerova nemoc: Diabetes: Chřipka a pneumonie: Nefritida, nefrotický syndrom, a nefrózy: Septikémie: ČR: (SZÚ) Nádorová onemocnění druhá nejčastější příčina úmrtnosti. Ročně umírá na nádorová onemocnění více než 27 tisíc osob, 23 % z celkové úmrtnosti.

64 Myslete na svoji bezpečnost a bezpečnost spolupracovníků
Chraňte svoje zdraví Myslete na svoji bezpečnost a bezpečnost spolupracovníků

65 Výňatek ze zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, § 44a a 44b
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. Fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny: s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci.

66 Evidenční list nebezpečných chemických látek, přípravků a předmětů (stav k  30.11.2013)
T+, T, karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 Pracoviště: RECETOX Vedoucí pracoviště: Prof. RNDr. Jana Klánová, PhD. Osoba odpovědná za evidenci:Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc., RNDr. Jiří Novák, PhD. Označení Název látky Výstražný symbol R-věta* Poznámka 2-Chloracetylamide T lab Nitroprusid sodný Trichloroacetylchloride T+ Antimycin A L - adrenaline 1,10-phenethroline 4,4´ -DDT Gama-hexachlorocyclohexane Hexachlorobenzene 45 Pentachlorophenol Phenazine Uloženo, uzamčeno: sklad mražených vzorků - lednice, sklad chemikálií Vystaveno: CHEMICKÉ LÁTKY Požadavek: Oznámit a předat k evidenci všechny nově koupené/získané látky

67 Povolení pobytu na fakultě mimo provozní dobu
Jméno a příjmení: Pracovní zařazení: Student stud. programu: Katedra – pracoviště: Budova číslo: , poschodí: Žádám o povolení pobytu na pracovišti: V pracovní den dne od 22 do hodin V sobotu, v neděli, svátek dne od 18 do hodin Důvod žádosti : Zavazuji se, že předpokládaný pobyt, který se netýká jen prvního dne povolení, denně nahlásím vrátné službě nejpozději l hodinu před ukončením běžného provozu, tj. v pracovní den do 21 a v den pracovního volna nebo klidu do 17 hodin. Při pobytu na pracovišti budu dbát pravidel bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a energetických úspor. Při odchodu z pracoviště zhasnu světla, zavřu okna a zamknu i vchodové dveře budovy. Odchod z pracoviště v době mezi 22 a 05 hodinou nahlásím vrátné službě na tel kvůli zamezení střetu s hlídacím psem. V případě, že se povolení vydává pro neakademického pracovníka, pracovník potvrzuje, že se nejedná o přesčasovou práci a bere na vědomí, že mu v souvislosti s tímto pobytem nenáleží žádné mzdové příplatky. datum podpis pracovníka (studenta) V případě pobytu studenta bude pedagogický dozor provádět: Souhlas příslušného vedoucího: datum podpis příslušného vedoucího Vedoucí sekce (tajemník) nese z pověření děkana plnou zodpovědnost za povolení pobytu. P o b y t p o v o l u j i – n e p o v o l u j i datum podpis vedoucího sekce (tajemníka) VYŘÍZENÉ POVOLENÍ POBYTU PŘEDÁ PRACOVNÍK (student) SÁM VRÁTNÉ SLUŽBĚ.

68 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

69 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje Poskytování ochranných prostředků 1. Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) , mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje (dále ochranné prostředky) poskytne MU zaměstnanci bezplatně na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. 2. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, poskytuje MU jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv. 3. K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne MU dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem. 4. Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne MU podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, případně regenerační krémy a masti v množství dle vlastního seznamu ochranných prostředků pracoviště.

70 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje Poskytování ochranných prostředků 5. Pro přidělování OOPP, stanovení množství mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků jednotlivé součásti MU vypracují vlastní seznam dle odst. 1, 2, 3 (dále seznam OOPP), který bude k dispozici v listinné podobě u odborného pracovníka BOZP příslušné součásti, popř. vhodným způsobem zveřejněn. Za průběžnou aktualizaci seznamu OOPP odpovídá vedoucí zaměstnanec součásti s odborným pracovníkem pro oblast BOZP. 6. Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje zejména podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 7. Při výběru ochranných prostředků se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 8. Studentům se OOPP poskytují pouze tam, kde to vyžaduje ochrana jejich zdraví. Výběr OOPP provádí vedoucí zaměstnanec s odborným pracovníkem pro oblast BOZP individuálně dle konkrétního rizika při práci. 9. Studentům LF při praxi v nemocnici zajišťuje výdej OOPP dle konkrétních rizik příslušné pracoviště nemocnice. 10. Doktorandům se OOPP poskytují dle konkrétního rizika při práci ve stejném rozsahu jako zaměstnancům. 11. Poskytování ochranných prostředků nesmí být nahrazeno finančním plněním.


Stáhnout ppt "Školení BOZP Laboratorní řád RECETOX"

Podobné prezentace


Reklamy Google