Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONTROLA TECHNICKÉHO DOZORU – BAUMIT HLAZENÁ OMÍTKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONTROLA TECHNICKÉHO DOZORU – BAUMIT HLAZENÁ OMÍTKA"— Transkript prezentace:

1 KONTROLA TECHNICKÉHO DOZORU – BAUMIT HLAZENÁ OMÍTKA
Eliška Padrtová 126MGT – Management A

2 BAUMIT HLAZENÁ OMÍTKA - jedná se o průmyslově vyráběnou suchou omítkovou směs na vápenosádrové bázi, určenou pro strojní zpracování. Je složena z vápenného hydrátu, sádry, jemného omítkového písku, perlitu a přísad. Tato jednovrstvá strojní omítka s hlazeným povrchem je určená do interiéru včetně obytných kuchyní, koupelen a prostorů s podobným využitím a mírným vlhkostním zatížením. TECHNICKÉ ÚDAJE Třída dle ČSN EN B2/50/2 Pevnost v tlaku (28 dní): > 2,0 N/mm2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 1,0 N/mm2 Zrnitost: 1,0 mm Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,6 W/mK Faktor difúzního odporu (μ): 10 Min. tloušťka omítky - stěna: 10 mm - strop: 8 mm Spotřeba: cca 10 kg/m2/cm Potřeba vody: cca ,7 l záměsové vody / 30 kg suché směsi Doba zpracovatelnosti: 150 – 180 min.

3 ZPŮSOB DODÁVKY: pytel = 30kg 40 pytlů (paleta) = 1200 kg ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ: V suchu na dřevěném roštu, v uzavřeném balení, skladovatelnost max. 6 měsíce. 1. PŘIPRAVENOST PODKLADU: Podklad musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. V zimním období kontrolujeme, zdali není povrch namrzlý - teplota vzduchu v místnosti i teplota podkladu musí být min. 5°C. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Na základě individuálního posouzení stavu podkladu použít vhodný kontaktní můstek: - Pálené cihly a cihelné bloky: v případě vysoké anebo nerovnoměrné nasákavosti použít Baumit vyrovnávač nasákavosti zředěný 1:3 s čistou vodou, technologická přestávka je min. 12 hod. - Pórobeton: v případě vysoké anebo nerovnoměrné nasákavosti použít Baumit vyrovnávač nasákavosti zředěný 1:2 s čistou vodou, technologická přestávka je min. 24 hod. - Beton: Baumit Betonkontakt, technologická přestávka je min. 3 hod.

4 STROJNÍ ZPRACOVÁNÍ: 2. PŘÍPRAVA PLOCH: Osadíme rohové omítkové profily, na okenní rámy nalepíme plastové okenní připojovací profily. Ve dveřních otvorech pro obložkové zárubně si osadíme dřevěné latě v rovině stěny. Tyto pomocné profily nám určují základní vodítko pro výslednou rovinnost ploch. Na jejich pečlivém osazení závisí výsledek práce. V případě potřeby osadíme omítníky stejně jako u jiných omítkových materiálů. Lepící pásku na okenním profilu použijeme na zakrytí oken fólií. Po dobu zpracování sádrové omítky si tím mimo jiné zajistíme stálou vlhkost v místnosti pro stejnoměrné tuhnutí. Případný průvan by mohl způsobit předčasné zasychání povrchu, ten by „zgumovatěl“ a jen obtížně bychom práci dokončili. Instalační drážky a jiné větší prohlubně vyplníme tím samým sádrovým materiálem s časovým předstihem. Přechody materiálů (např. cihla – beton) a jiná kritická místa vyztužíme armovací sítí pro omítky. Síť vkládáme do vrchní třetiny tloušťky omítky.

5 3. POSTUP: Baumit hlazená omítka se zpracováná vhodnými omítacími stroji (např. m-tec, PFT, Putzknecht apod.). Míchání začínáme propláchnutím hadic bez materiálu. Potom postupujeme od řídké směsi a vodu postupně ubíráme k požadované konzistenci. Obecně se sádrové omítky stříkají řidší k poměru k vápenným materiálům. Směs stříkáme rovnoměrně na stěnu v tloušťce 8 (10) – 25 mm v jednom pracovním kroku, nejlépe shora dolů, ve tvaru housenky. V případě požadované větší tloušťky omítky (např. u nerovných podkladů) se po mírném zatuhnutí (10-20 minut) nanese metodou „čerstvé do čerstvého“ další vrstva omítky. Ihned po nastříkání stáhneme „h“ latí do požadované rovinnosti a případně doplníme chybějící materiál. Poté necháme zavadnout a po cca 60 minutách provedeme seříznutí povrchu hliníkovou trapézovou latí. V tomto okamžiku dokončíme srovnání rovinnosti plochy s průběžnou kontrolou vodováhou. Druhé seříznutí provedeme po dalších cca 20 minutách špachtlí a dosáhneme uzavření a utažení povrchu omítky. Po cca 120 minutách od nanesení navlhčíme povrch houbovým hladítkem. Takto si uvolníme a vytáhneme z omítky sádrový šlem. Po cca 10 minutách dokončíme u filcovaných povrchů zatočením molitanovým hladítkem. U gletovaných povrchů pokračujeme fasádní špachtlí, kterou gletujeme a utahujeme povrch stěny. Veškeré časy mezi jednotlivými pracovními kroky jsou orientační a závislé na druhu podkladu a prostředí (vlhkost, teplota apod.).

6 4. ORGANIZACE PRÁCE: Od správného načasování pracovních kroků se odvíjí produktivita práce. Nastříkáme vždy tolik ploch, kolik v ten samý den plynule zpracujeme až do finálního povrchu. Poslední nanášení by tedy mělo být cca 4 hodiny před plánovaným koncem směny. Pokud je přestávka stroje více jak cca 15 minut, hadici propláchneme vodou. Zatuhnutí materiálu je vždy nepříjemnou zdržující komplikací a předejdeme jí správným řízením práce. V místnosti nastříkáme vždy protilehlé stěny tak, abychom v rohu měli vždy jednu stranu již pevnou. Vlastní roh srovnáme pomocí škrabáku, případně rohovou lžící. Průběžně dbáme na čistotu nářadí. Zbytky starší směsi aktivují novou a urychlují tuhnutí. Hladké gletované povrchy lze snadno opravovat beze stopy. Můžeme toho využít a nejprve provést všechny omítky a následně frézovat drážky pro elektroinstalaci. Krabice budou osazeny přesně a elektrikář provede kompletní zapojení. Na následné zapravení použijeme sádrovou omítku a na dokončení sádrovou stěrku.

7 5. VYTVÁŘENÍ STRUKTURY POVRCHU:
Po zavadnutí nanesené vrstvy omítky je povrch možné upravit vytvořením požadované struktury: Štuková struktura: Povrch omítky se po zavadnutí navlhčí a vyhladí polystyrénovým nebo filcovým hladítkem. Hlazená struktura: Povrch omítky se po zavadnutí ořízne nerezovou stěrkou, mírně se navlhčí a upraví se houbovým hladítkem. Po krátkém zaschnutí se povrch vyhladí nerezovým hladítkem. 6. ZRÁNÍ OMÍTKY: Obecně u sádrových omítek je nutné v prvních 14 dnech zajistit dostatečné intenzivní a pravidelné nárazové větrání, aby se předešlo vytvoření sklovité nesavé vrstvičky na povrchu omítky. V průběhu zrání a vysychání omítky je třeba zabránit jejímu dodatečnému zvlhnutí (např. kondenzací vzdušné vlhkosti z provádění potěrů, zatečením, z mokrého zdiva apod.). Před každou další povrchovou úpravou musí být omítka důkladně vyschlá a podle druhu povrchové úpravy i opatřena odpovídajícím základním (penetračním) nátěrem.

8 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY: Omezování expozice pracovníků: Zajistit dobré větrání. To lze docílit místním větráním či celkovým odsáváním. Udržovat koncentrace látek pod limitní hodnoty PEL (NPK-P). Pokud žádné z těchto opatření není dostačující, je nutné používat vhodné prostředky k ochraně dýchacích orgánů (respirátor, maska). Ochrana rukou je zajištěna vhodnými ochrannými rukavicemi – při opakovaném kontaktu použít ochranné krémy dle doporučení výrobce. Ochrana očí poskytují vhodné ochranné prachotěsné brýle a ochranu kůže pracovní oděv a obuv. Po kontaktu s přípravkem je nutno pokožku řádně omýt vodou a mýdlem a použít reparační krém. Odložit kontaminovaný oděv. BEZPEČNOSTNÍ LIST SÁDROVÉ OMÍTKY BAUMIT: (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006, článek 31) Nejdůležitější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Přípravek je klasifikován jako dráždivý: dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Nejdůležitější nepříznivé účinky na životní prostředí: zabránit úniku prostředku do půdy, vody a kanalizace; Upozornění: Malta reaguje s vodou alkalicky, ve vodním prostředí vyvolává změnu pH. Je nutno zabránit šíření prachu, používat vhodný ochranný oděv, nevdechovat prach, zamezit styku s kůží a očima a zamezit úniku přípravku do kanalizace a vodních toků (zvýšení hodnoty pH). Doporučené metody čištění a zneškodnění: přípravek lze odsát nebo mechanicky odstranit.


Stáhnout ppt "KONTROLA TECHNICKÉHO DOZORU – BAUMIT HLAZENÁ OMÍTKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google