Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GRANTY PRO KNIHOVNY V LIBERECKÉM KRAJI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GRANTY PRO KNIHOVNY V LIBERECKÉM KRAJI"— Transkript prezentace:

1 GRANTY PRO KNIHOVNY V LIBERECKÉM KRAJI
Krajská vědecká knihovna v Liberci Kateřina Šidlofová Vzdělávání knihovníků,

2 ČR - ZDROJE INFORMACÍ Portály: www.proculture.cz www.institutumeni.cz
Grantový kalendář – měsíční přehled uzávěrek Proculture - info o nás - podpora 2. Institut umění - Podpora – granty a dotace (ČR x Zahraničí x EU) - lze se přihlásit k zasílání aktualit (odlik na úvodní straně) 3. Neziskovky – ICN / Infoslužby / Fundraising 4. OS Noviny – doplněno na základě informace PhDr. D. Kroulíkové v diskusi

3 ZDROJE INFORMACÍ Časopisy: Semináře: Grantový kalendář NEZISKOVKY.CZ
Grantis Semináře: Krajský úřad LK; NKP…

4 PŘEHLED ZDROJŮ Město Kraj
Statutární město Liberec – / „Granty a dotace“ nebo Formuláře nebo Magistrát (odbor školství, kultury a sportu,…) Oddělení kultury – fond kultury (uzávěrka leden, duben, srpen) Oddělení školství – fond vzdělávání (uzávěrka leden, červenec) bez spoluúčasti! Kraj Kraj liberecký – / krajský úřad / „Grantový fond“ / podpora kultury, školství… příspěvky na kulturu do ,- Kč; spoluúčast někde 50 %, uzávěrka únor příspěvky na vzdělávací projekty 30% spoluúčast, uzávěrka březen

5 PŘEHLED ZDROJŮ MKČR http://visk.nkp.cz
Ministerstvo kultury – / umění a knihovny / granty a programy VISK (Veřejné informační služby knihoven) – uzávěrka leden; spoluúčast 30% VISK3 Informačních center veřejných knihoven VISK6 Digitalizace vzácných dokumentů VISK7 Digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru VISK8A Informační zdroje VISK9 CASLIN - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a národních autorit

6 PŘEHLED ZDROJŮ MKČR Knihovna 21. stol – uzávěrka leden; spoluúčast 50%
1. Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců (akce + nákup knih) 2. Podpora všeobecné dostupnosti služeb pro občany se zdravotním postižením (nákup knih + nákup spec. technických pomůcek pro slabozraké) 3. Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost (akce, výstavy, soutěže, vydávání publikací) 4. Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí (restaurování dok., prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí). Maximálně lze podat 3 žádosti za jednoho žadatele. Podpora vydávání publikací

7 PŘEHLED ZDROJŮ MKČR Odbor regionální a národnostní kultury
/ kulturní dědictví / regionální a národnostní kultura / granty a programy / výběrová řízení pro rok 2008 podpora integrace národnostních menšin podpora integrace cizinců v ČR podpora integrace Romů podpora regionálních kulturních tradic atd.

8 PŘEHLED ZDROJŮ MZČR Ministerstvo zdravotnictví – / pro širokou veřejnost / dotační programy Program vyrovnávání příležitostí, uzávěrka: listopad Bez spoluúčasti! Nadace Škola hrou / grantové programy Oblast sociální, vzdělávání dětí a mládeže a aktivity pro seniory uzávěrka: březen, září příspěvky do ,- Kč; 50% spoluúčast

9 PŘEHLED ZDROJŮ Euronisa Nadace Preciosa
Nadace Euronisa – / nadační příspěvky / poskytování Oblast sociálně-zdravotní, kulturní, vzdělávací Pro žadatele z české části euroregionu Nisa (liberecký kraj + Šluknovský výběžek) uzávěrka: říjen, březen … Příspěvky do ,- Kč; spoluúčast příspěvkové org. 50% Nadace Preciosa Fond kultury a umění Fond škol a vzdělávání – uzávěrka květen, 50 % spoluúčast, nadace max. do ,- Fond pro vědu a výzkum - průběžně Fond humanitární a sociální – uzávěrka červen, 50%, do 100 000,-

10 PŘEHLED ZDROJŮ Nadace knihoven
Nadace knihoven při VK Kladno - zahraniční studijní cesty knihovníků do knihoven – uzávěrka duben hradí jen 50 % podpora odborné publikační činnosti knihoven Nadace ČEZ Spoluúčast není povinná, uzávěrka listopad, témata neomezená Lesy ČR / turisté a přátelé přírody / program nadační služby Oblasti: kultura, školství a vzdělávání, ochrana ž.p., sociální a charita Uzávěrka 2x ročně

11 ÚSKALÍ POJMŮ Žadatel NNO – nestátní nezisková organizace
fyzická osoba (soukromá, žádám na rodné číslo) X právnická osoba (žádám za organizaci, údaje statut. zást.) NNO – nestátní nezisková organizace PO – příspěvková organizace (nemůže žádat po grant u MŠMT, MVČR, MPSV!)

12 ÚSKALÍ POJMŮ Rozpočet (náklady):
Investice – stavební náklady, nákup drahého HW, dlouhodobý majetek… Neinvestice – honoráře, materiál, služby… Materiálové – výtvarné a kanc. potřeby, květiny, dárky, knihy, potraviny…

13 ÚSKALÍ POJMŮ Rozpočet: Nemateriálové = služby – tj:
Služby na fakturu (nákup knih, propagace) honoráře na smlouvu dle § 51 Občanského zákoníku (daní si sám dodavatel) OON – ostatní osobní náklady (odvody jdou přes zaměstnavatele): Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce - nutné znát a rozlišovat tyto pojmy! V rozpočtu honorář na smlouvu podle p. 51 OZ uvádět v kolonce služby!!! (Ne osobní náklady) Osobní náklady jsou jen dohody!!! Nutno rozpočet naplánovat přesně a důsledně do předem daných kolonek a ve vyúčtování přesně dodržet plán, resp. Rozhodnutí o přidělení dotace!!!

14 !!!Vše přesně podle pokynů v podmínkách!!!
ŽÁDOST Formulář: - použít originální od poskytovatele! - údaje o žadateli (statutární zástupce, činnost, kontakt, rozpočet, realizátor projektu, číslo účtu…) - popis projektu (obsah, cíl, časový harmonogram) - rozpočet projektu (opět vlastní formulář) - povinné přílohy (dokládají statut žadatele) !!!Vše přesně podle pokynů v podmínkách!!! Nutné nejdříve přečíst podmínky!!!! Mohu být vůbec žadatelem? Spadá projekt do správného období? Na jaký účel žádám peníze – lze z grantu hradit? (co lze, co nelze) Jaké přesně přílohy chtějí? Jaká je spoluúčast? Dostanu vůbec peníze včas? (termín rozhodnutí) V kolika exemplářích vše odevzdat atd.

15 !!!Kontaktní osoba – vše lze vždy konzultovat!!!
ŽÁDOST Většinou nelze financovat: - ale lze často započítat do spoluúčasti žadatele. Mzdy zaměstnanců Občerstvení Cestovní náklady, ubytování Provozní výdaje (energie na provoz žadatele) !!!Kontaktní osoba – vše lze vždy konzultovat!!!

16 A CO DÁL? Rozhodnutí + smlouva (ne vždy) Vyúčtování
tam i termín a podmínky čerpání a vyúčtování! rozpis, na co jak dotaci použít – dodržet Pokud dojde ke změně (projektu či rozpočtu) Nutno včas nahlásit poskytovateli!!! Vyúčtování Vyúčtování dotace (opět formulář poskytovatele) Účetní doklady (+ paragony, faktury, výpisy z banky, výdajové doklady…) Závěrečná zpráva – zhodnocení projektu Termín čerpání ≠ termín vyúčtování !!! DODRŽET!!! Nejlepší nechat si od vyúčtování kopii, kdyby se pak řešily problémy.

17 A NYNÍ? Přestávka!!!

18 Pro nové programovací období 2007-2013 Výběr informací pro knihovny
Fondy EU Pro nové programovací období Výběr informací pro knihovny

19 SF EU - obecně Několikamilionové rozpočty – min. výše
Dlouhodobější projekty (1-2 roky) Náročná příprava i realizace Předfinancování – nutný silný partner (zřizovatel!) Někdy spoluúčast – sice malé procento, ale v rozpočtu (viz výše) může činit několik set tisíc

20 !!! POZOR – nutno přizpůsobit cílům EU!!!
SF EU – knihovny? Typy projektů knihoven: stavba nové budovy Rekonstrukce budovy Digitalizace Vzdělávací a rekvalifikační kurzy Sociální integrace Projekt na rozvoj čtenářství dětí a mládeže Spolupráce se školními knihovnami !!! POZOR – nutno přizpůsobit cílům EU!!! Cílem Eu není stavět u nás baráky  Cílem EU je rozvoj vzdělanostní společnosti, informační společnosti, sociální integrace, výzkum a vývoj atd… Stavět barák lze jen jako prostředek pro viz výše – vybudování kulturního, informačního a vzdělávacího centra regionu, kde se budou nabízet nebývalé služby, které nikdo jiný nenabízí!!!!

21 FONDY EU 2007-2013 Strukturální Komunitární Norské fondy
Pro ČR – rozvoj slabších členských států Komunitární Pro Evropu – pro všechny členy (mezinárodní, partnerské, evropská přidaná hodnota) Norské fondy Pro členy EU, ale jen na projekty, které nelze financovat ze SF

22 !Peníze proudí do OP – lze i křížové financování!
SF EU - fondy ESF (Evropský sociální fond) Neinvestiční (měkké) projekty ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) Investiční (tvrdé) projekty !Peníze proudí do OP – lze i křížové financování!

23 SF EU - Operační programy
Výběr pro knihovny v LK: Integrovaný OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost ROP Severovýchod OP přeshraniční spolupráce Česko – Polsko Česko – Sasko

24 Integrovaný OP celostátní investiční projekty
Pro oblast veřejné správy Společné regionální problémy I na kulturní dědictví – digitalizace? Orgán – MMR

25 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rozvoj systému celoživotního vzdělávání Neinvestiční Možnosti pro knihovny např.: spolupráce se školními knihovnami (rozvoj nových metod, síťování institucí) Multikulturní výchova Vzdělávání cizinců (jazykové) – kurzy češtiny Vzdělávání občanů v ICT Orgán – MŠMT

26 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Neinvestice (měkké) Rozvoj lidských zdrojů a trhu práce Šance pro knihovny: Další profesní vzdělávání zaměstnanců Sociální integrace – menšiny, cizinci Orgán – MPSV

27 ROP Severovýchod Hradecký, Pardubický, Liberecký kraj
Pokrývá potřeby daného regionu Např. vzdělávání, integrace, soc. služby Uspějí jen projekty, o které má region zájem (peníze předem „rozdělené“) Nutno předem znát priority špiček regionu Orgán – RR Hradec

28 OP Přeshraniční spolupráce
Česko – Polsko x Česko – Sasko Vzdělávání kulturní dědictví kulturní spolupráce Fond malých projektů (nižší rozpočty) Orgán – MMR (u nás Euroregion Nisa)

29 KP - Grundtvig Oblast vzdělávání dospělých
Mobilita pracovníků (stáže, kurzy, studijní pobyty) Orgán – Národní agentura při MŠMT pro evropské vzdělávací programy

30 Norské fondy Pro všechny členy EU Dopad v rámci ČR
Projekty, které nelze financovat z jiných fondů EU Uchování evropského kulturního dědictví Např. pro digitalizaci (VK Olomouc) Orgán MF a MZ ČR

31 Visegrádský fond Pro členy Visegrádské čtyřky → cíl!
Spolupráce alespoň 3 zemí Kultura, vzdělávání, přeshraniční spolup. I fond malých grantů 50 % spoluúčast Orgán IVF Bratislava

32 Chceme žádat do EU? – Výzva!
Výchozí materiál pro zpracování projektu Vícekrát do roka Vždy jiné dílčí cíle a podmínky! Začátkem roku nejvíc peněz 1. krok – sepsat záměr – dle výzvy! Příklad výzvy:

33 Projektový záměr Název + charakteristika projektu
Globální + specifické cíle (dle výzvy) Zdůvodnění Přidaná hodnota Cílová skupina + dopad, místo konání Klíčové aktivity Čísla (kolik koho, čeho…) Výstupy a výsledky partneři

34 Příklad úspěšného projektu
Rekvalifikační kurz pro matky na/po mateřské, Krumlov

35 Žádost Elektronická aplikace Vyplnit na internetu, odeslat i poštou
Benefit 7

36 Odkazy Web SF EU ESF – měkké projekty KP – Grundtvig
ESF – měkké projekty KP – Grundtvig Norské fond Visegrádský fond

37 Odkazy Prezentace kompletních informací: http://knihovnam.nkp.cz/
Přehled všech programů EU Důležité dokumenty Příprava projektu a rozpočtu Vyplňování žádostí, přílohy Zdroje, kontakty, odpovědná místa, orgány Příklady úspěšných projektů Terminologie Školení projektových managerů

38 Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů s projekty 
Krajská vědecká knihovna v Liberci Kateřina Šidlofová


Stáhnout ppt "GRANTY PRO KNIHOVNY V LIBERECKÉM KRAJI"

Podobné prezentace


Reklamy Google