Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GRANTY PRO KNIHOVNY V LIBERECKÉM KRAJI Krajská vědecká knihovna v Liberci Kateřina Šidlofová 482 412 132

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GRANTY PRO KNIHOVNY V LIBERECKÉM KRAJI Krajská vědecká knihovna v Liberci Kateřina Šidlofová 482 412 132"— Transkript prezentace:

1 GRANTY PRO KNIHOVNY V LIBERECKÉM KRAJI Krajská vědecká knihovna v Liberci Kateřina Šidlofová Vzdělávání knihovníků,

2 ČR - ZDROJE INFORMACÍ Portály :    Grantový kalendář – měsíční přehled uzávěrek 

3 ZDROJE INFORMACÍ Časopisy :  Grantový kalendář  NEZISKOVKY.CZ  Grantis Semináře :  Krajský úřad LK; NKP…

4 PŘEHLED ZDROJŮ  Město Statutární město Liberec – / „Granty a dotace“ nebo Formuláře nebo Magistrát (odbor školství, kultury a sportu,…) Oddělení kultury – fond kultury (uzávěrka leden, duben, srpen) Oddělení školství – fond vzdělávání (uzávěrka leden, červenec) bez spoluúčasti!  Kraj Kraj liberecký – / krajský úřad / „Grantový fond“ / podpora kultury, školství… příspěvky na kulturu do ,- Kč; spoluúčast někde 50 %, uzávěrka únor příspěvky na vzdělávací projekty 30% spoluúčast, uzávěrka březen

5 PŘEHLED ZDROJŮ  MKČR Ministerstvo kultury – / umění a knihovny / granty a programy VISK (Veřejné informační služby knihoven) VISK (Veřejné informační služby knihoven) – uzávěrka leden; spoluúčast 30% VISK3VISK3 Informačních center veřejných knihoven VISK3 VISK6VISK6 Digitalizace vzácných dokumentů VISK6 VISK7VISK7 Digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru VISK7 VISK8AVISK8A Informační zdroje VISK8A VISK9VISK9 CASLIN - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a národních autorit VISK9

6 PŘEHLED ZDROJŮ  MKČR Knihovna 21. stol – uzávěrka leden; spoluúčast 50% Knihovna 21. stol – uzávěrka leden; spoluúčast 50% 1. Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců (akce + nákup knih) 2. Podpora všeobecné dostupnosti služeb pro občany se zdravotním postižením (nákup knih + nákup spec. technických pomůcek pro slabozraké) 3. Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost (akce, výstavy, soutěže, vydávání publikací) 4. Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí (restaurování dok., prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí). Maximálně lze podat 3 žádosti za jednoho žadatele. Podpora vydávání publikací Podpora vydávání publikací

7 PŘEHLED ZDROJŮ  MKČR Odbor regionální a národnostní kultury Odbor regionální a národnostní kultury / kulturní dědictví / regionální a národnostní kultura / granty a programy / výběrová řízení pro rok podpora integrace národnostních menšin 2. podpora integrace cizinců v ČR 3. podpora integrace Romů 4. podpora regionálních kulturních tradic atd.

8 PŘEHLED ZDROJŮ  MZČR Ministerstvo zdravotnictví – / pro širokou veřejnost / dotační programy Program vyrovnávání příležitostí, uzávěrka: listopad Bez spoluúčasti!  Nadace Škola hrou / grantové programy Oblast sociální, vzdělávání dětí a mládeže a aktivity pro seniory uzávěrka: březen, září příspěvky do ,- Kč; 50% spoluúčast

9 PŘEHLED ZDROJŮ  Euronisa Nadace Euronisa – / nadační příspěvky / poskytování Oblast sociálně-zdravotní, kulturní, vzdělávací Pro žadatele z české části euroregionu Nisa (liberecký kraj + Šluknovský výběžek) uzávěrka: říjen, březen … Příspěvky do ,- Kč; spoluúčast příspěvkové org. 50%  Nadace Preciosa Fond kultury a umění Fond škol a vzdělávání – uzávěrka květen, 50 % spoluúčast, nadace max. do ,- Fond pro vědu a výzkum - průběžně Fond humanitární a sociální – uzávěrka červen, 50%, do ,-

10 PŘEHLED ZDROJŮ  Nadace knihoven Nadace knihoven při VK Kladno - zahraniční studijní cesty knihovníků do knihoven – uzávěrka duben hradí jen 50 % podpora odborné publikační činnosti knihoven  Nadace ČEZ Spoluúčast není povinná, uzávěrka listopad, témata neomezená  Lesy ČR / turisté a přátelé přírody / program nadační služby / turisté a přátelé přírody / program nadační službywww.lesycr.cz Oblasti: kultura, školství a vzdělávání, ochrana ž.p., sociální a charita Uzávěrka 2x ročně

11 ÚSKALÍ POJMŮ  Žadatel a) fyzická osoba (soukromá, žádám na rodné číslo) X a) právnická osoba (žádám za organizaci, údaje statut. zást.)  NNO – nestátní nezisková organizace ≠ PO – příspěvková organizace (nemůže žádat po grant u MŠMT, MVČR, MPSV!)

12 ÚSKALÍ POJMŮ  Rozpočet (náklady): a)Investice – stavební náklady, nákup drahého HW, dlouhodobý majetek… b)Neinvestice – honoráře, materiál, služby… i. Materiálové – výtvarné a kanc. potřeby, květiny, dárky, knihy, potraviny…

13 ÚSKALÍ POJMŮ  Rozpočet: ii. Nemateriálové = služby – tj: a. Služby na fakturu (nákup knih, propagace) b. honoráře na smlouvu dle § 51 Občanského zákoníku (daní si sám dodavatel) iii. OON – ostatní osobní náklady (odvody jdou přes zaměstnavatele): 1) Dohoda o pracovní činnosti 2) Dohoda o provedení práce

14 ŽÁDOST  Formulář: - použít originální od poskytovatele! - údaje o žadateli (statutární zástupce, činnost, kontakt, rozpočet, realizátor projektu, číslo účtu…) - popis projektu (obsah, cíl, časový harmonogram) - rozpočet projektu (opět vlastní formulář) - povinné přílohy (dokládají statut žadatele) !!!Vše přesně podle pokynů v podmínkách!!!

15 ŽÁDOST  Většinou nelze financovat: - ale lze často započítat do spoluúčasti žadatele. 1. Mzdy zaměstnanců 2. Občerstvení 3. Cestovní náklady, ubytování 4. Provozní výdaje (energie na provoz žadatele) !!!Kontaktní osoba – vše lze vždy konzultovat!!!

16 A CO DÁL?  Rozhodnutí + smlouva (ne vždy)  tam i termín a podmínky čerpání a vyúčtování!  rozpis, na co jak dotaci použít – dodržet  Pokud dojde ke změně (projektu či rozpočtu)  Nutno včas nahlásit poskytovateli!!!  Vyúčtování  Vyúčtování dotace (opět formulář poskytovatele)  Účetní doklady (+ paragony, faktury, výpisy z banky, výdajové doklady…)  Závěrečná zpráva – zhodnocení projektu

17 A NYNÍ? Přestávka!!!

18 Fondy EU Pro nové programovací období Výběr informací pro knihovny

19 SF EU - obecně  Několikamilionové rozpočty – min. výše  Dlouhodobější projekty (1-2 roky)  Náročná příprava i realizace  Předfinancování – nutný silný partner (zřizovatel!)  Někdy spoluúčast – sice malé procento, ale v rozpočtu (viz výše) může činit několik set tisíc

20 SF EU – knihovny? Typy projektů knihoven:  stavba nové budovy  Rekonstrukce budovy  Digitalizace  Vzdělávací a rekvalifikační kurzy  Sociální integrace  Projekt na rozvoj čtenářství dětí a mládeže  Spolupráce se školními knihovnami !!! POZOR – nutno přizpůsobit cílům EU!!!

21 FONDY EU  Strukturální  Pro ČR – rozvoj slabších členských států  Komunitární  Pro Evropu – pro všechny členy (mezinárodní, partnerské, evropská přidaná hodnota)  Norské fondy  Pro členy EU, ale jen na projekty, které nelze financovat ze SF

22 SF EU - fondy  ESF (Evropský sociální fond)  Neinvestiční (měkké) projekty  ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje)  Investiční (tvrdé) projekty !Peníze proudí do OP – lze i křížové financování!

23 SF EU - Operační programy Výběr pro knihovny v LK:  Integrovaný OP  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  OP Lidské zdroje a zaměstnanost  ROP Severovýchod  OP přeshraniční spolupráce  Česko – Polsko  Česko – Sasko

24 Integrovaný OP  celostátní investiční projekty  Pro oblast veřejné správy  Společné regionální problémy  I na kulturní dědictví – digitalizace? Orgán – MMR

25 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Rozvoj systému celoživotního vzdělávání  Neinvestiční  Možnosti pro knihovny např.:  spolupráce se školními knihovnami (rozvoj nových metod, síťování institucí)  Multikulturní výchova  Vzdělávání cizinců (jazykové) – kurzy češtiny  Vzdělávání občanů v ICT Orgán – MŠMT

26 OP Lidské zdroje a zaměstnanost  Neinvestice (měkké)  Rozvoj lidských zdrojů a trhu práce  Šance pro knihovny:  Další profesní vzdělávání zaměstnanců  Sociální integrace – menšiny, cizinci Orgán – MPSV

27 ROP Severovýchod  Hradecký, Pardubický, Liberecký kraj  Pokrývá potřeby daného regionu  Např. vzdělávání, integrace, soc. služby  Uspějí jen projekty, o které má region zájem (peníze předem „rozdělené“)  Nutno předem znát priority špiček regionu Orgán – RR Hradec

28 OP Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko x Česko – Sasko  Vzdělávání  kulturní dědictví  kulturní spolupráce  Fond malých projektů (nižší rozpočty) Orgán – MMR (u nás Euroregion Nisa)

29 KP - Grundtvig  Oblast vzdělávání dospělých  Mobilita pracovníků (stáže, kurzy, studijní pobyty) Orgán – Národní agentura při MŠMT pro evropské vzdělávací programy

30 Norské fondy  Pro všechny členy EU  Dopad v rámci ČR  Projekty, které nelze financovat z jiných fondů EU  Uchování evropského kulturního dědictví  Např. pro digitalizaci (VK Olomouc) Orgán MF a MZ ČR

31 Visegrádský fond  Pro členy Visegrádské čtyřky → cíl!  Spolupráce alespoň 3 zemí  Kultura, vzdělávání, přeshraniční spolup.  I fond malých grantů  50 % spoluúčast Orgán IVF Bratislava

32 Chceme žádat do EU? – Výzva!  Výchozí materiál pro zpracování projektu  Vícekrát do roka  Vždy jiné dílčí cíle a podmínky!  Začátkem roku nejvíc peněz  1. krok – sepsat záměr – dle výzvy! Příklad výzvy: projektu/aktualni-vyzvy projektu/aktualni-vyzvy

33 Projektový záměr  Název + charakteristika projektu  Globální + specifické cíle (dle výzvy)  Zdůvodnění  Přidaná hodnota  Cílová skupina + dopad, místo konání  Klíčové aktivity  Čísla (kolik koho, čeho…)  Výstupy a výsledky  partneři

34 Příklad úspěšného projektu  Rekvalifikační kurz pro matky na/po mateřské, Krumlov /SkoleniProjektMan.htm&PHPSESSID=4974c6d e c116cee49fe /SkoleniProjektMan.htm&PHPSESSID=4974c6d e c116cee49fe

35 Žádost  Elektronická aplikace  Vyplnit na internetu, odeslat i poštou Benefit 7 Benefit 7

36 Odkazy  Web SF EU  ESF – měkké projekty  KP – Grundtvig  Norské fond  Visegrádský fond

37 Odkazy  Prezentace kompletních informací:  Přehled všech programů EU  Důležité dokumenty  Příprava projektu a rozpočtu  Vyplňování žádostí, přílohy  Zdroje, kontakty, odpovědná místa, orgány  Příklady úspěšných projektů  Terminologie Školení projektových managerů

38 Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů s projekty Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů s projekty Krajská vědecká knihovna v Liberci Kateřina Šidlofová


Stáhnout ppt "GRANTY PRO KNIHOVNY V LIBERECKÉM KRAJI Krajská vědecká knihovna v Liberci Kateřina Šidlofová 482 412 132"

Podobné prezentace


Reklamy Google