Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bankovní smlouvy. Akreditiv. Smlouva o otevření akreditivu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bankovní smlouvy. Akreditiv. Smlouva o otevření akreditivu."— Transkript prezentace:

1 Bankovní smlouvy. Akreditiv. Smlouva o otevření akreditivu.
© (2006 -) 2011 Michal Černý Ph.D. |

2 Akreditiv - povaha Platební nástroj, doplňkově má i zajišťovací funkci. Je podobný bankovní záruce, odlišnost spočívá v podmínkách – kdy banka plní. Akreditiv vzniká na podkladě smlouvy o otevření akreditivu, která je upravena v části III ObZ (§§ 682 – 691) SOA je absolutním ob.záv.vztahem Závazek banky z akreditivu je nezávislý na závazku příkazce vůči oprávněnému (§ 685)

3 Podstatné náležitosti, forma
Určení stran (*banka, *příkazce) Závazek banky, že na žádost příkazce poskytne určité osobě (oprávněnému, beneficientovi) na účet příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky, a příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu. Určení oprávněného, Určení plnění banky, Určení doby (platnosti akreditivu) Určení akreditivních podmínek Závazek příkazce uhradit úplatu Povinná písemná forma smlouvy!

4 Judikatura: NS: 23 Cdo 700/2009 Smlouvou o otevření akreditivu se zavazuje banka příkazci, že na základě jeho žádosti poskytne určité osobě (oprávněnému) na účet příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky. Příkazce se zavazuje zaplatit bance úhradu. Akreditiv plní funkci platební, jeho prostřednictvím plní banka peněžitý závazek místo dlužníka (příkazce), ale na jeho účet. Kromě toho slouží akreditiv i k ochraně práv oprávněného (věřitele) a plní funkci zajišťovací tím, že usnadňuje uspokojení peněžité pohledávky oprávněného vůči příkazci. Závazek banky vůči oprávněnému není při tom závislý na závazku příkazce vůči oprávněnému. Pro jeho vznik a obsah je rozhodující akreditivní listina a její doručení oprávněnému. Závazek banky vůči oprávněnému je samostatný, právně nezávislý, neboť je pro něj rozhodující výhradně obsah akreditivní listiny a podmínek, které jsou v ní stanoveny. Námitky, které by mohl příkazce použít vůči oprávněnému, banka použít nemůže, ledaže by je vtělila do akreditivní listiny. Rovněž tak změna nebo zánik závazkového vztahu příkazce a oprávněného nemá přímý vliv na povinnost banky plnit podle akreditivní listiny, jestliže akreditiv platí.

5 Banka …, příkazce Banka – právnická osoba (viz Z 21/1992 Sb., o bankách) Družstevní záložna – právnická osoba (viz Z 87/1995 Sb. – srov. § 3/1/f) Příkazce – FO, PO. Zpravidla již klient banky.

6 Oprávněný (beneficient)
Osoba, která je určena ve smlouvě o otevření akreditivu. Vůči ní (v její prospěch) je akreditiv vystavován. Většinou je to de facto dlužník z kauzálního vztahu (vztahu mezi příkazcem a beneficientem – např. kupní smlouva, v minulosti užíván rovněž u cestovní smlouvy) V případě některých akreditivů to může být sám příkazce (a.osobní, a.cestovní) – historicky. Dnes užívány více platební prostředky (platební karty) nebo cestovní šeky.

7 Plnění banky Jde vždy na účet příkazce
Nejčastěji má povahu peněžitého plnění (tzn. úhrada stanovené nebo určitelné částky -> např. kupní ceny ze smlouvy mezi příkazcem (jako kupujícím) a oprávněným (jako prodávajícím) Může mít i povahu plnění nepeněžitého (např. akceptace směnky, eskont (odkup) směnky atd.)

8 Úplata SOA je pojmově úplatná
Není-li úplata dohodnuta, příkazce je povinen uhradit úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy (§ 684) Úplata je nejčastěji sjednána odkazem na ceník služeb banky Nárok na úplatu je odlišný od nároku na zaplacení peněz, které banka poskytla oprávněnému

9 Základní závazek banky, akreditivní listina
Akreditivní listina - písemné sdělení oprávněnému, že v jeho prospěch otevřela akreditiv a oznámí mu obsah. A.L. není cenný papír! Obsah akreditivní listiny: plnění banky, akreditivní podmínky, doba platnost akreditivu. Sdělení – banka bez zbytečného odkladu, ledaže má podle smlouvy učinit až na příkaz Závazek banky (oprávněnému) vzniká oznámením Závazek příkazce (bance) .. otevřením

10 Změna a zrušení akreditivu
Odvolatelný a. – odvolatelnost stanoví přímo akreditivní listina Odvolatelný a. – banka může odvolat, změnit nebo zrušit až do doby, než oprávněný splní podmínky AL. Ostatní akreditivy může banka odvolat (změnit, zrušit) jen se souhlasem příkazce a beneficienta. Změna | zrušení A – jen písemně (§ 686/3 ObZ kogentní povahy)

11 Zapojení dalších bank Potvrzení akreditivu další bankou
Oznámení otevření akreditivu další bankou Banka oznamující může být pověřena i poskytnutím plnění (mandát mezi bankami)

12 Akreditiv potvrzený A., který je z podnětu zavázané banky potvrzen další bankou (potvrzující b.) Od oznámení jsou společně a nerozdílně zavázány obě banky. (§ 687 ObZ disp.-lze vyloučit dohodou obou bank a oprávněného) Změna/zrušení A.p. – nutný i souhlas potvrzující b. Pkd plnění poskytla p.b., nárok na plnění vůči b.vystavující (problém při plnění s akceptací směnky – p.b. právo na eskont směnky)

13 Banka oznamující Normálně oznamuje otevření akreditivu b., která jej vystavila § 688 – možnost použít k oznámení jinou banku (b.oznamující) B. oznamující odpovídá za škodu způsobenou nesprávností oznámení (této OZŠ se nelze zprostit) B.oznamující může být pověřena (mandátní smlouvou) i k poskytnutí plnění. Mandát však nezakládá závazek mezi b.ozn. a beneficientem

14 Dokumentární akreditiv
Dokumentární a. – a.podmínky spočívají v předložení dokumentů určených v AL Příklady dokumentů: Náložný list, pojistka, certifikáty Nárok oprávněného vznikne, pokud jsou dokumenty řádně předloženy během platnosti akreditivu

15 Přezkoumání dokumentů
B. povinnost odborné péče – vzájemná souvislost mezi předloženými dokumenty a podmínkami uvedenými v akreditivní listině B. odpovídá škodu ztrátou, poškozením nebo zničením převzatých dokumentů, ledaže ji nemohla odvrátit ani při vynaložení odborné péče

16 Stará judikatura NS ČSR: Rv II 370/31
Nárok na náhradu škody proti bance, ježto vyplatila peníze, ač nebyly přesně splněny podmínky akreditivu. Akreditiv je svou právní podstatou asignací podle § 1400 a násl. obč. zák. a čl. 300 obch. zák., podmínky jeho jest přesně dodržeti a poukázaný nesmí bez souhlasu poukazatele je měniti, volně si je vykládati a plniti akreditiv s odchylkami. Banka, potvrdivši přijetí akreditivu, převzala na sebe smluvní povinnost postupovati při jeho výplatě přesně podle příkazu, a za tím účelem zejména bedlivě zkoumati předložené jí doklady, pokud se shodují s podmínkami akreditivními, a, seznavši, že se s nimi nekryjí, měla odepříti výplatu nebo se dotázati o další pokyny poukazatele a podle nich se pak zaříditi. Banka, provádějíc svými zřízenci akreditivní obchody, které vyžadují zvláštních odborných znalostí, zejména i znalostí předpisů železničního dopravního řádu o duplikátech nákladních listů, musí tyto odborné znalosti míti a jest práva z toho, že její zřízenci těchto znalostí nemají a při zkoumání dokladů nepostupují s patřičnou péčí. Banka porušila akreditivní smlouvu, vyplatila-li peníze na základě duplikátu nákladního listu, jehož adresa se neshodovala se zněním akreditivních podmínek. Pokud nelze tu přičítati (spolu)zavinění poškozenému komitentu.

17 Jiné akreditivy (§ 691) Banka přezkoumává přiměřeně i splnění akreditivních podmínek i u jiných akreditivů Banka odpovídá za škodu způsobenou příkazci ztrátou, zničením nebo poškozením i jiných věcí

18 Jednotné zvyklosti Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy Vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži (první v roce 1933, nyní UCP600. Doplněná v roce 2007 o eUCP – doplněk pro elektronickou komunikaci) „Banky k pravidlům přistupují buď jednotlivě, nebo prostřednictvím národních sdružení“ (cit. Systém ASPI 13: Komentář k § 682 ObZ) Podpůrná použitelnost pro výklad – viz § 264, § 730

19 Použitá literatura Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, 9.vydání, Praha, C.H.Beck, 2004, ISBN Systém ASPI 13: JUD153392CZ Systém ASPI 13: JUD15660CZ Systém ASPI 13: Komentář k § 682 ObZ Anonymus: Uniform Customs and Practises for Documentary Credits, In [c.d ]


Stáhnout ppt "Bankovní smlouvy. Akreditiv. Smlouva o otevření akreditivu."

Podobné prezentace


Reklamy Google