Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 Seminář pro žadatele 16. září 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 Seminář pro žadatele 16. září 2008."— Transkript prezentace:

1 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 Seminář pro žadatele 16. září 2008

2 Představení Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (dále Program) Program reflektuje dlouhodobou snahu Evropské unie o rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy. Navazuje na zkušenosti z předchozích programů realizovaných z prostředků EU, kterými byly program CBC Phare a Iniciativa Společenství INTERREG IIIA. Součástí Programu je také Fond mikroprojektů, který spravují jednotlivé euroregiony. Zaměření programu Program je zaměřen zejména na rozsahem menší, regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Je kladen důraz na skutečné přeshraniční dopady a na prvky sbližování lidí a institucí, na zvyšování ekonomické integrace česko-polské hranice, hospodářský růst oblasti, cestovní ruch, zlepšování podmínek udržitelného rozvoje a životního prostředí a také regeneraci přeshraniční oblasti. Cíl programu Pokračování rozvoje česko-polských příhraničních regionů v programovacím období 2007-2013 se zohledněním nových podmínek určených v příslušných Nařízeních Evropské komise pro Cíl 3 - Evropská územní spolupráce a to především uplatňování principu vedoucího partnera. Princip byl vytvořen s cílem prohloubit přeshraniční spolupráci.

3 Princip vedoucího partnera Na rozdíl od iniciativy Interreg IIIA (2004 - 2006) je v rámci OPPS ČR - Polsko 2007 2013 nově uplatňován princip vedoucího partnera: - každý projekt musí mít v souladu s čl. 20 Nařízení o ERDF vedoucího partnera - vedoucího partnera si vybírají partneři projektu - rozdělení úkolů mezi partnery bude detailně popsáno v partnerské smlouvě, která bude povinnou přílohou žádosti Vedoucí partner: - je smluvní stranou a reprezentantem ve struktuře Programu - je zodpovědný za realizaci projektu před institucemi zapojenými do realizace Programu - přijímá platby a rozděluje je partnerům - potvrzuje, že byly všechny výdaje shodné s návrhem opatření a náležitě ověřené - vyčleňuje v rozpočtu prostředky na vedení projektu Projektový partner: - má zodpovědnost za realizaci, ke které se zavázal ve smlouvě o partnerství - je zodpovědný za správné rozvržení a kontrolu svých výdajů - je zodpovědný za možné nesrovnalosti ve svých výdajích - je povinen vyčlenit v rozpočtu prostředky na koordinaci své části projektu Dopady principu vedoucího partnera v praxi: - projekty budou rozšířené (s přihlédnutím k působení všech partnerů) - přípravy projektu budou složitější, čímž vzniknou větší požadavky na vzájemnou komunikaci (jak mezi partnery, tak i mezi implementačními strukturami) - příprava projektu bude zabírat více času (vyhledávání vhodných partnerů a společných témat) - zvýší se nároky na přípravu projektu, na průtok informací a komunikací - každý česko - polský projekt musí tvořit logický celek (což bude nutně vyžadovat nalezení společných prvků u obou partnerů) - výsledky projektu mají být v maximální míře využívány lidmi z druhé strany hranice - projekty, které budou prosazovat pouze vlastní zájmy, mají mnohem menší šanci na úspěch - základem úspěchu bude dobrý nápad, který bude realizován společně s polskou stranou

4 Smlouvy, rozhodnutí, dohody Vedoucí partner ČR Řídící orgán ČR Vedoucí partner PR Smlouva o projektu Projektový partner ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace Národní orgán PR Dohoda o spolupráci Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

5 Vhodní žadatelé, podporované území U všech prioritních os jsou vhodnými žadateli územní samosprávné celky na všech úrovních (v ČR - kraje, obce a jejich sdružení, v PR - vojvodství, okresy), dále příspěvkové organizace, neziskové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení, nadace, církve, školská zařízení, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a další (u posledních dvou subjektů za podmínky 80% podílu veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80% podílu veřejnoprávní právnické osoby na hlasovacích právech). Na české straně je příhraniční oblast tvořena pěti územně samosprávnými celky na úrovní NUTS III (kraji): Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým, Olomouckým a Moravskoslezským. Na polské straně je příhraniční oblast tvořena podregiony na úrovni NUTS III: Jeleniogórský podregion,Wałbrzyský podregion, Opolský podregion, Nyský podregion, Rybnický podregion, Bielský podregion a Tyský podregion (pouze Psczynský okres). Žadatel může pocházet i z oblasti mimo podporované území česko-polského příhraničí, projekt však musí mít na podporované území dopad.

6 Popis území Rozloha celé pohraniční oblasti činí 47 097 km 2. Z toho česká příhraniční část zaujímá 23 135 km 2 a podílí se tak na celkové rozloze státu téměř jednou třetinou (29,3%). Polská část podporovaného území má rozlohu 23 962 km 2, což je 7,7% rozlohy celého státu. Délka společné státní hranice dosahuje 796 km.

7 Financování Programu Program je spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu (dále ERDF) ve výši 219,46 mil. EUR (5,27 mld. Kč při kurzu 24 Kč/EUR) Programu byla přidělena největší finanční alokace ze všech programů přeshraniční spolupráce. Celková finanční alokace pro ČR -103,68 mil. EUR (2,49 mld. Kč při kurzu 24 Kč/EUR). Tato částka představuje 29,5 % alokace přidělené ČR v rámci všech 5 programů přeshraniční spolupráce (ČR – Rakousko: 19,7 %, ČR – Sasko: 19 %, ČR – Slovensko: 16,1 %, ČR – Bavorsko: 15,7 %). Celková finanční alokace pro PR -115,78 mil. EUR (2,78 mld. Kč při kurzu 24 Kč/EUR). Financování projektů realizovaných v rámci Programu je založeno na principu adicionality (každý projekt spolufinancovaný ze zdrojů ERDF musí být současně spolufinancovaný z národních veřejných zdrojů). Zdroji národního spolufinancování projektu mohou být zdroje státního rozpočtu (pouze ČR), rozpočtů orgánů územní samosprávy (krajů/vojvodství, okresů a obcí) a další vlastní prostředky žadatelů, které jsou považovány za veřejné prostředky.

8 Schéma financování 85 % z ERDF 15 % z národních veřejných zdrojů 100 % z veřejných zdrojů v ČR je možné získat dotaci ze státního rozpočtu v max. výši 5 % Kritérium společného financování Partneři z obou států se podílejí na spolufinancování rozpočtu projektu v minimální míře 1 % 85 % z ERDF 15 % z národních veřejných zdrojů 90 % z veřejných zdrojů tzn. dotace ze státního rozpočtu ve výši 15 % 10 % ze soukromých prostředků žadatele Zdroji národního spolufinancování projektu mohou být zdroje státního rozpočtu, rozpočtů orgánů územní samosprávy (krajů/vojvodství, okresů a obcí) a další vlastní prostředky žadatelů, které jsou považovány za veřejné prostředky. V ČR jsou, na základě rozhodnutí MF ČR, vlastní prostředky některých vhodných žadatelů považovány za soukromé. S ohledem nato, aby nedošlo k vyřazení těchto subjektů z Programu, bylo umožněno zapojení těchto soukromých prostředků do Programu. Podíl ERDF bude i v tomto případě vztažen pouze k celkovým veřejným prostředkům projektu.

9 Finanční alokace dle prioritních os a oblastí podpory ERDF – 219,46 mil. EUR 5,27 mld. Kč Finanční alokace pro PR 115,78 mil. EUR 2,78 mld. Kč Finanční alokace pro ČR 103,68 mil. EUR 2,49 mld. Kč 2. Podpora rozvoje podnikatel. prostředí a cestov. ruchu ERDF: 79 005 364 EUR 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí: nepřímá podpora rozvoje MSP (spolupráce), transfer know-how, společná propagace, spolupráce institucí trhu práce aj. ERDF: 10 972 968 EUR 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu: kultura, tradice, ochrana a obnova památek, turistické, lyžařské, cyklo-, hipo-trasy, služby cestovního ruchu (infocentra, společné produkty, společné propagace apod.) aj. ERDF: 59 254 023 EUR 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání: celoživotní učení, zvyšování kvalifikace (vazba na trh práce) aj. ERDF: 8 778 373 EUR 1. Posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik ERDF: 70 226 990 EUR 1.1 Posilování dopravní dostupnosti: místní komunikace, doprovodná železniční infrastruktura, přístup k ICT aj. ERDF: 41 697 276 EUR 1.2 Ochrana životního prostředí: odpady, voda, vzduch, energie, péče o krajinu, NATURA 2000, vzdělání a osvěta v oblasti ŽP aj. ERDF: 17 556 747 EUR 1.3 Prevence rizik: spolupráce záchranných složek, integrovaný záchranný systém aj. ERDF: 10 972 967 EUR 3. Podpora spolupráce místních společenství ERDF: 57 059 430 EUR 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí: územních samospráv, NNO, společné rozvojové koncepce, menší infrastrukturní projekty pro realizaci spolupráce místních společenství aj. ERDF: 6 583 780 EUR 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit: výstavy, sport, kulturní a společenské akce aj. ERDF: 6 583 781 EUR 3.3 Fond mikroprojektů (tzv. malé projekty) ERDF: 43 891 869 EUR (20 % z prostředků ERDF) ------------------------------------------------------------------------------------- 4. Technická pomoc ERDF: 13 167 560 EUR

10 Kritéria přeshraniční spolupráce 1. Společná příprava projekt je výsledkem společných potřeb projekt je výsledkem společného nápadu projektu předcházejí společné konzultace a pracovní setkání společné plánování a příprava projektu projektová dokumentace je připravována ve spolupráci žadatel je schopný tuto spolupráci doložit 2. Společná realizace projekt obsahuje aktivity, které jsou realizovány partnery z obou stran hranice rozdělení úkolů je zřetelně popsáno v projektové žádosti a ve smlouvě uzavřené mezi partnery aktivity realizované partnery nemusí mít stejný charakter úkoly nemusí být mezi partnery rozdělené proporcionálně 3. Společný personál (nové oproti Interregu IIIA) partneři z obou stran hranice tvoří společný tým, který se zabývá společnou realizací projektu tento tým realizuje převážnou část aktivit společně je vymezen rámcový pracovní plán týmu a jeho struktura 4. Společné financování (nové oproti Interregu IIIA) partneři z obou států se podílejí na spolufinancování rozpočtu projektu v minimální míře1% Právní základ kritéria vymezuje čl. 19 Nařízení o ERDF vymezená kritéria spolupráce, které je nutno splnit, byly zavedeny ve všech Operačních programech přeshraniční spolupráce, které jsou realizovány v rámci Cíle 3 Strukturálních fondů žadatelé musí splnit alespoň 2 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce

11 Základní popis vybraných prioritních os a oblastí podpory Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Oblast podpory 1.1 Posilování dostupnosti (objem vyčleněných prostředků – 49 055 620 EUR) Rozpracovává specifický cíl Zlepšení stavu infrastruktury a dopravní obslužnosti v česko-polské příhraniční oblasti podpora projektů týkajících se modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury místního a regionálního významu na území česko-polského příhraničí a přeshraničních dopravních spojení pro zvýšení investiční atraktivity příhraničního území rozvoj integrovaných dopravních systémů zlepšujících dostupnost území pro návštěvníky a zjednodušujících dojíždění obyvatel do zaměstnání jsou podporovány aktivity omezující negativní vliv silničního provozu jako jsou silniční obchvaty, protihlukové bariéry, bezkolizní přechody pro zvířata apod. Pozor: Rozvoj cyklistických tras a stezek (včetně doprovodné infrastruktury) - viz oblast podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu

12 Aktivity - oblast podpory 1.1: Modernizace, rekonstrukce, výstavba a zlepšení technického stavu a parametrů, konkrétně: - silniční infrastruktura vedoucí k hraničním přechodům - silniční napojení obtížně dostupných sídel v příhraničí - obchvaty na regionálních a místních dopravních spojeních - zlepšení bezpečnosti uživatelů silniční infrastruktury - výstavba, modernizace a rozšíření záchytných parkovišť - modernizace historicky cenné železniční infrastruktury - výstavba integrovaných dopravních systémů - rozvoj informačních a dopravních služeb zlepšujících dopravní obslužnost v příhraničním území - přeshraniční a příhraniční telekomunikační spoje - budování informační a komunikační infrastruktury v těžce dostupných oblastech - zlepšení technického stavu regionálních a místních komunikací - modernizace a rekonstrukce bývalých strážních objektů a celnic včetně doprovodné infrastruktury pro nové účely

13 Oblast podpory 1.2 Ochrana životního prostředí (objem vyčleněných prostředků – 20 654 996 EUR) Rozpracovává specifický cíl Zlepšení stavu a kvality životního prostředí v česko-polské příhraniční oblasti. podpora rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury (zásobování vodou včetně stanic úpravy vody, vodovodních sítí; ČOV a kanalizace; nakládání s odpady; zásobování energiemi a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie) péče o přírodu a krajinu (např. biodiverzita, revitalizace lokálního významu, trvalá péče a prevence ekologických škod, zlepšení stavu ovzduší, vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická stabilita)

14 - rozvoj a modernizace v oblasti vodního hospodářství - výstavba a modernizace místních čistíren odpadních vod, kanalizačních sítí - zlepšení kvality povrchové a podzemní vody - zlepšení kvality ovzduší - využití obnovitelných zdrojů energie - aktivity zaměřené na ochranu půdy - hospodaření s odpady a jejich druhotné využití - péče o přírodu a krajinu - zlepšení kvality životního prostředí v průmyslových oblastech Aktivity - oblast podpory 1.2:

15 Oblast podpory 1.3 Prevence rizik (objem vyčleněných prostředků – 12 909 373 EUR) Rozpracovává specifický cíl Zlepšení bezpečnosti v česko-polské příhraniční oblasti. zaměřuje se na omezení výskytu a dopadu přírodních rizik a ekologických katastrof spojených s přírodními živly na aktivity v oblasti hospodaření s nebezpečnými látkami předcházení rizik, odstraňování následků katastrof a likvidace ekologických škod monitorování stavu životního prostředí a potenciálních rizik zavádění systému společné protipovodňové ochrany projekty záchranných služeb environmentální vzdělávání a osvěta obyvatel v příhraniční oblasti podpora výzkumu v oblasti ochrany životního prostředí a výměny zkušeností mezi institucemi

16 - vytvoření a modernizace přeshraniční infrastruktury pro monitoring životního prostředí - implementace systémů pro monitorování životního prostředí - výstavba infrastruktury pro prevenci záplav - vytvoření systému pro prevenci záplav, retenci vody a systému včasného varování - rozvoj záchranných systémů - služby na zvýšení bezpečnosti - odstraňování následků katastrof a likvidace ekologických škod - vytvoření koncepce na řešení rizik v podporovaném území - společné vzdělávací akce, výměna zkušeností - zpracování vzdělávacích programů, společné výzkumy, koncepce a plány v oblasti ochrany životního prostředí - podpora a využívání informačních a komunikačních technologií pro realizaci výše uvedených aktivit Aktivity - oblast podpory 1.3:

17 Prioritní osa II. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Oblast podpory 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí (objem vyčleněných prostředků – 12 909 374 EUR) Rozpracovává specifický cíl Zvyšování konkurenceschopnosti podniků v česko-polské příhraniční oblasti. posilování konkurenceschopnosti malého a středního podnikání, rozvoj informačních a komunikačních technologií a návazných služeb, spolupráce hospodářských komor a podnikatelských svazů, spolupráce v oblasti poradenství při zakládání podniků a poskytování průběžného poradenství pro existující firmy, podpora přeshraniční obchodní výměny, společné propagace, marketingu, posilování inovačního potencionálu propagace a rozvíjení spolupráce mezi subjekty trhu práce (včetně podpory osob vracejících se na trh práce a předcházení jevu sociálního vyloučení) a rovnosti příležitostí na trhu práce, koordinovaná opatření na trhu práce (systémové změny, odstraňování diskriminace) spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, inovací a v oblasti transferu know-how technologií podporujících malé a střední podniky (sítě a klastry, podnikatelské inkubátory, vazby na vysoké školy a výzkumná pracoviště)

18 - vznik a rozvoj technologických a inovačních center - podpora, vytváření, rozvoj a propagace spolupráce mezi hospodářskou sférou a výzkumnými a vývojovými institucemi - podpora spolupráce hospodářských komor, podnikatelských svazů a jiných institucí podporujících rozvoj podnikatelského prostředí - poradenské služby a školení pro podnikatele - investiční projekty – např. informační místa pro podnikatelskou sféru - komplexní příprava území na investice - společné aktivity v oblasti podnikání - rozvoj informačních a komunikačních systémů pro podporu podnikání - rozvoj informačních a komunikačních technologií pro podporu česko-polské ekonomické spolupráce - podpora aktivit zvyšujících ekonomickou aktivitu - spolupráce úřadů práce a služeb zaměstnanosti - aktivity v oblasti potírání diskriminace a předcházení sociálnímu vyloučení Aktivity - oblast podpory 2.1:

19 Oblast podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu (objem vyčleněných prostředků – 69 710 616 EUR) Rozpracovává specifický cíl Rozšíření nabídky cestovního ruchu v česko-polské příhraniční oblasti. ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, řemeslných tradic, ochrana a obnova památek včetně sakrálních staveb, opevnění, historických urbanistických a technických komplexů, kulturních objektů, rázu kulturní krajiny, rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, další doprovodné infrastruktury CR a zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity podpora rozvoje služeb cestovního ruchu (např. výstavba a vybavení vhodných objektů pro poskytování služeb v cestovním ruchu, zřizování a činnost turistických informačních center, činnost organizací CR, tvorba nových produktů CR a jejich propagace, propagace přírodních hodnot a kulturního dědictví včetně možnosti propagace mimo podporované území, zavádění a využívání ICT v CR, podpora destinačního managementu)

20 - obnova a ochrana kulturního bohatství - rozvoj místních kulturních tradic a jejich využití v cestovním ruchu - propagace přírodních hodnot území - modernizace budov pro poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu - výstavba, modernizace a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu (cyklostezky a cyklotrasy, místní cesty a mostky) - rozvoj informačních center - vytváření a rozvoj databází zařízení a atraktivit cestovního ruchu - spolupráce organizací, společné propagační aktivity - podpora nových produktů cestovního ruchu - propagace venkovské turistiky - rozvoj značení turistických atraktivit a tras, příprava map a publikací - propagace tradičních výrobků a služeb - analýzy, konference zaměřené na ochranu a propagaci přírodních a kulturních dědictví - propagace česko-polského příhraničního území (i mimo podporované území) Aktivity - oblast podpory 2.2:

21 Oblast podpory 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání (objem vyčleněných prostředků – 10 327 498 EUR) Rozpracovává specifický cíl Zvyšování znalostí a dovedností obyvatel v česko-polské příhraniční oblasti podpora projektů zaměřených na zvyšování kvalifikací a dovedností, včetně jazykových znalostí, podpora školení, rozvíjení celoživotního učení, rozvoj informační společnosti implementace a využití informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání

22 - podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení - podpora osob vracejících se na trh práce - předcházení sociálnímu vyloučení, rekvalifikační kurzy pro ohrožené osoby - školení pro nezaměstnané - příprava na zaměstnání a celoživotní učení - zpracování společných česko-polských studijních programů - výměna zkušeností v oblasti vytváření vzdělávacích programů - podpora využívání a uplatňování informačních a komunikačních technologií pro realizaci výše uvedených aktivit Aktivity - oblast podpory 2.3:

23 Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství Oblast podpory 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí (objem vyčleněných prostředků – 7 745 624 EUR) Rozpracovává specifický cíl Zvyšování konkurenceschopnosti podniků v česko-polské příhraniční oblasti. rozvíjení a tvorba sítí spolupracujících institucí výměna zkušeností a propagace dobré praxe řešení společných problémů a zpracování společných rozvojových koncepcí rozvoj a posilování přeshraničních vazeb podpora nezbytných infrastrukturních projektů umožňujících rozvinout přeshraniční spolupráci místních společenství modernizace školských zařízení a jiných vzdělávacích zařízení, včetně doprovodné infrastruktury a příslušných ploch, na kterých se nacházejí

24 - podpora zpracování analýz, studií, atd. - spolupráce poskytovatelů veřejných služeb - spolupráce samosprávných územních celků a jimi zřizovaných organizací - rozvoj spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi - podpora rozvoje aktivit sdělovacích prostředků poskytujících veřejnou službu - spolupráce mládežnických organizací, výměna mládeže - spolupráce škol, výměna žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků Aktivity - oblast podpory 3.1:

25 Oblast podpory 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit (objem vyčleněných prostředků – 7 745 625 EUR) Rozpracovává specifický cíl Posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva. podpora společných kulturních projektů, aktivity místních společenství propagace a udržování společných tradic příhraničního území (opakovaně – nutná inovativnost) prohlubování vztahů mezi společenstvími, usnadnění vzájemných kontaktů nezbytné infrastrukturní projekty pro rozvoj místních společenství implementace a využití informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání

26 - podpora v oblasti společenských, kulturních a volnočasových aktivit (výstavy, koncerty, osvětové programy) - rekreační a sportovní činnosti - činnosti zachovávající tradice a identitu místních komunit - osvětové a vzdělávací materiály - naučné stezky - modernizace společenské, kulturní a volnočasové infrastruktury - propagace území – publikace, webové stránky Aktivity - oblast podpory 3.2:

27 Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství Oblast podpory 3.3 Fond mikroprojektů Rozpracovává specifický cíl Stimulace rozvoje místního společenství prostřednictvím podpory aktivit lokálních aktérů. financování menších projektů místních iniciativ podpora rozvoje spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice se zaměřením na společné zlepšování sociálních, kulturních a ekonomických vztahů pružný nástroj na realizaci malých neinvestičních, případně i drobných investičních projektů je určen zejména pro projekty z III. prioritní osy Programu, může být ale využit také pro předkládání malých projektů tematicky spadajících do I. a II. prioritní osy

28 Aktivity - oblast podpory 3.3: - obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví (drobné památky včetně sakrálních staveb - křížové cesty, kapličky, boží muka), fortifikací, historických, technických, turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny - rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu - cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních (lesních) cest a mostků včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa) - rozvoj značení turistických atraktivit a tras - podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionální řemesla) - organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen) - péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP) - spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností) - tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování - propagace přeshraniční spolupráce a území (např. příprava publikací, webových stránek) i mimo podporované území - organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností, kvalifikací, jazykových znalostí - přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků včetně drobných infrastrukturních projektů nutných pro naplnění cíle oblasti podpory - podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí) - rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází)

29 Doplňující informace k Fondu mikroprojektů správce Fondu mikroprojektů za Euroregion Glacensis - „Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis“ administrátor Fondu mikroprojektů - Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou (konzultace, semináře) Fond mikroprojektů představuje specifický nástroj pro podporu projektů lokálního významu s přeshraničním dopadem nahrazuje Fond malých projektů, který byl doposud úspěšně využíván na Fond mikroprojektů je určeno celkem 20% celkové alokace Programu (tj. celkem 43 891 869 EUR z prostředků ERDF, představujících 219,46 mil. EUR) celková částka vyčleněná pro Euroregion Glacensis na období 2007 - 2013 činí na české straně 5 920 250 EUR (142 086 000 Kč při kurzu 24 Kč/EUR), na polské straně 4 250 000 EUR vhodný žadatel musí mít sídlo na území Euroregionu Glacensis („velké“ projekty – sídlo v celé ČR) územní vymezení sídla žadatele na české straně – území NUTS III - kraj Královéhradecký (území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou) - kraj Pardubický (území okresů Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy) - kraj Olomoucký (území okresu Šumperk) podporované území Fondu mikroprojektů je totožné s podporovaným územím OPPS ČR-PR místem realizace je celé území ČR a PR, mikroprojekt však musí mít na podporované území jasný přínos („velké“ projekty – realizace a dopad projektu pouze na podporovaném území) Financování pro českou stranu => 85% ERDF a 15% vlastní zdroje (není příspěvek ze státního rozpočtu) není uplatňováno zálohové ani průběžné proplácení žádosti mohou být předkládány průběžně, projekty schvaluje Euroregionální řídící výbor

30 Doplňující informace k Fondu mikroprojektů - pokračování pro realizaci mikroprojektu musí žadatel nalézt polského partnera (subjekt uvedený v seznamu vhodných žadatelů partnerské země), není však uplatňován princip vedoucího partnera podle způsobu zapojení partnera do přípravy a realizace jsou rozlišovány společné, zrcadlové a samostatně realizované projekty Společné projekty - mají jeden společný cíl a jednu cílovou skupinu - aktivity a výdaje jsou rozděleny mezi partnery po obou stranách hranice - každý z partnerů je odpovědný za řádnou implementaci svých aktivit - příprava a realizace na opačných stranách hranice probíhá paralelně nebo na sebe dohodnutým způsobem navazuje - projekty jsou předloženy na stejné zasedání Euroregionálního řídícího výboru Zrdcadlové projekty - specifický typ společných projektů - příprava a realizace na opačných stranách hranice probíhá s určitým časovým odstupem Samostatně realizované projekty - jsou zcela či z větší části realizovány pouze na jedné straně hranice nebudou podporovány projekty opakované, bez inovativního charakteru (za inovaci není považována změna místa realizace) maximální doba trvání projektu - 18 měsíců žadatel může předložit více než jeden projektový návrh (na každý mikroprojekt nutno podat samostatnou žádost o dotaci) podrobné informace k Fondu mikroprojektů naleznete na webové adrese www.euro-glacensis.czwww.euro-glacensis.cz

31 malé projekty velké projekty (Fond mikroprojektů) minimální výše dotace EU 2 000 EUR30 001 EUR maximální výše dotace EU30 000 EURnení určeno maximální míra dotace EU85% maximální celkové náklady projektu60 000 EURnení určeno investiční projektyano, ale ne všechny typyano povinný "Lead Partner" principneano Dotace EUCelkové náklady projektu 2 000 EUR 30 000 EUR 30 001 EUR 0 EUR 60 000 EUR Porovnání „malých“ (oblast podpory 3.3) a „velkých“ (oblast podpory 1.1 až 3.2) projektů

32 Předkládání projektových žádostí Příjem žádostí je průběžný. Pro projednání na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru je nutno projektovou žádost odevzdat vždy minimálně 14 týdnů před tímto zasedáním. Zasedání Monitorovacího výboru se koná zpravidla 2x ročně. Zasedání Monitorovacího výboru se konalo ve dnech 9.- 10. září 2008. Na tomto zasedání byly projednány žádosti odevzdané do 14. března 2008. Následné zasedání Monitorovacího výboru se bude konat v březnu 2009. Na tomto zasedání budou projednány žádosti odevzdané do 30. října 2008. Projektová žádost se vyplňuje pomocí webové aplikace Benefit 7. Fond mikroprojektů: Dne 5. května 2008 vyhlásil Řídící orgán Programu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) zastoupené Euroregionem Glacensis jako Správcem Fondu mikroprojektů a Regional Development Agency jako Administrátorem sběr projektů pro program přeshraniční spolupráce Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Příjem žádostí je průběžný a začal 5. května 2008. Termín pro odevzdání žádostí pro 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru je do 14. listopadu 2008 do 12:00 hodin. První projekty byly schváleny na 1. zasedání EŘV dne 3. září 2008 (47 projektů v celkovém objemu 869 263,21 EUR, seznam úspěšných projektů - www.euro-glacensis.cz, sekce „Nové“), následně budou podepsány smlouvy o financování s úspěšnými žadateli.www.euro-glacensis.cz

33 Implementace Programu Na obou stranách Programu jsou některé činnosti delegovány na Regionální subjekty (dále RS): RS v ČR - jednotlivé kraje spadající do podporovaného území; RS v PR - maršálkovské úřady příhraničních vojvodství. Do pravomocí českých RS jsou delegovány zejména následující činnosti: podpora potenciálním žadatelům spočívající zejména v provádění osobních konzultací projektových žádostí s žadateli, pořádání informačních seminářů, konzultačních dnů apod.; pomoc při výběru partnera na druhé straně hranice; pomoc při vyplňování projektových žádostí; regionální public relations; účast na hodnocení projektů (kvalita projektů, přeshraniční dopad); spolupráce s Řídícím orgánem Programu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), dalšími kraji z podporovaného území, partnerskými subjekty zřízenými na polské straně apod.

34 Projektová žádost Musí být vyplněna s použitím webové aplikace Benefit 7 za všechny partnery společně, dvojjazyčně Musí být doloženy všechny přílohy – v ČR: - doklad o právní subjektivitě - doklad o struktuře vlastnictví - podklady pro posouzení finančního zdraví - doklad jednatelského oprávnění - čestné prohlášení partnerů z ČR a PR - doklad o zabezpečení spolufinancování - dohoda o spolupráci na projektu Přílohy musí doložit samostatně každý partner projektu Partneři z polské strany předkládají přílohy povinné pro polskou stranu Důkladně prostudovat : Příručku pro žadatele (vydání 2, 1.červenec 2008), Programový dodatek (verze 2, 16.květen 2008), Příručku pro příjemce dotace (verze 1, 25.červenec 2008)

35 Projektová žádost Přílohy vyžadované pouze pro některé projekty – v ČR: - doklad opravňující vykonávat stavební práce - projektová dokumentace - doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem, na nichž budou stavební práce prováděny - dokumenty prokazující, že projekt nemá negativní vliv na životní prostředí - projekty vytvářející příjmy – Modifikovaný základ pro výpočet podpory - projekty zakládající veřejnou podporu Přílohy musí doložit samostatně každý partner projektu Partneři z polské strany předkládají přílohy povinné pro polskou stranu

36 Pravidla způsobilosti výdajů Časová způsobilost: výdaje vzniklé před registrací projektu (od 1.1.2007, max. 5% celkových způsobilých výdajů projektu, musí mít charakter přípravných výdajů) výdaje vzniklé po registraci projektové žádosti do informačního systému (realizační fáze projektu) Konečný termín způsobilosti výdajů je dán termínem ukončení realizace a termínem předložení závěrečného Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu V den ukončení projektu musí být všechny výdaje prokazatelně uhrazeny Není možná financování již ukončených projektů

37 Způsobilé výdaje Výdaje musí být v souladu s evropskou a českou legistativou a s dokumentací Programu Výdaje musí být přiměřené, nezbytné a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti Výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady Výdaje musí být zaplaceny a zaplacení doloženo před proplacením z Fondů EU (s výjimkou odpisů, režijních výdajů a věcných příspěvků)

38 Nezpůsobilé výdaje Výdaje bez přímého vztahu k projektu Výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti Výdaje nevyhovující časové způsobilosti Výdaje s celkovým či převažujícím dopadem mimo cílový region Pořizovací cena pozemku vyšší než 10% celkových způsobilých výdajů Pořizovací cena pozemku, staveb, použitého zařízení vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem Režijní náklady organizace bez příčinné vazby na projekt Mimořádné výdaje (odškodnění, oprava nákladů minulého účetního období apod.) Mzdové náklady zaměstnanců, kteří se nepodílí na projektu Mzdové náklady zaměstnanců, které neodpovídají pracovnímu vytížení zaměstnanců na projektu

39 Nezpůsobilé výdaje Výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni (penzijní připojištění, jubilejní dary) Výdaje na právní spory Správní a místní poplatky, které nemají vazbu na projekt Sankční poplatky, pokuty a penále Úroky z úvěrů a půjček DPH nebo její část, pokud neexistuje nárok na její odpočet Přímé daně, daň z nemovitostí, z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, silniční daň Clo Finanční leasing Poplatky za otevření a správu účtu, který nebyl založen pouze pro realizaci projektu

40 Nezpůsobilé výdaje Věcné příspěvky (pozemek, stavba, zařízení, suroviny), neplacená dobrovolná práce nebo odborná činnost bez nároku na odměnu nad 10% celkových způsobilých výdajů daného partnera po odečtení příjmů, přičemž odborná činnost nesmí překročit 5% celkových způsobilých výdajů partnera po odečtení příjmů. V ČR ocenění neplacené práce dobrovolníků nebo odborné činnosti nepřesáhne 150,-Kč/hod Odměny statutárním zástupcům vyplývající z titulu jejich funkce Paušální režijní výdaje (nepřímé) – kromě výdajů za nájem, energie, vodu, internet, úklid, telefon, poštovné, kancelářské potřeby, které lze vyčíslit a přiřadit prokazatelně pro projekt Odpis pohledávek Výdaje na audit, pokud není v Rozhodnutí uvedena povinnost provést audit Výdaje na reprezentací (výjimkou jsou výdaje na občerstvení, pohoštění partnera, pokud jsou vynakládány v souladu s cíli projektu)

41 Nezpůsobilé výdaje Nákup a odpis osobních vozů Dary převyšující hodnotu 500,-Kč za kus Dary do 500,-Kč, pokud nemají význam z hlediska naplnění cíle projektu a nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU uvedenými v příručce pro příjemce dotace Ceny v soutěžích převyšující hodnotu 500,- Kč za kus Ceny v soutěžích do 500,-Kč za kus, pokud nemají souvislost s projektem a nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU Dodávky, které nevytváření žádnou přidanou hodnotu (zprostředkování koupě či služby) Aktivity mimo podporované území, pokud nejsou specifikovány v projektové žádosti Mzdy nad rámec mzdy obvyklé v regionu pro jednotlivé profese Mzdy nad rámec obvyklé mzdy (v případě uplatňování podílu ze mzdy)

42 Nezpůsobilé výdaje Výdaje na publikace, pokud obsahují bezplatnou inzerci Výdaje na nákup majetku a vybavení, odpisy majetku apod. (pokud nejsou zcela použity pro účel projektu) – lze nárokovat alikvotní část využívanou pro projekt Výdaje na kulturní a umělecké činnosti dodávané nebo zprostředkované externími subjekty (výjimkou jsou nepodnikatelské subjekty sídlící v podporovaném území a fyzická nebo právnická osoba přímo činnost vykonávající má též sídlo v podporovaném území a jimi dodávaná činnost není jejich hlavním zdrojem jejich příjmů Výdaje hrazené v hotovosti nad 500 EUR (13 000,-Kč)

43 Výsledky hodnocení žádosti předložených pro 2. zasedání Monitorovacího výboru - Ve dnech 9.-10.9.2008 proběhlo v polském městě Lądek Zdrój 2. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. - Hlavním bodem zasedání bylo rozhodování o výběru projektů k financování. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu od 14.1. do 14.3.2008. - Za celé podporované území žadatelé předložili k hodnocení 134 žádostí, z toho Monitorovací výbor vybral k financování 51 projektů (dalších 5 projektů se týkalo oblasti podpory Technická pomoc). - Úspěšnost všech předložených projektů (mimo technickou pomoc) představuje 39,5 %. - Celkem 25 předložených žádostí se týkalo projektů, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem byl subjekt z Královéhradeckého kraje, z toho Monitorovací výbor vybral k financování 16 projektů. - Celková úspěšnost těchto projektů představuje 64 %, celkový finanční objem těchto projektů představuje částku 15 967 803 EUR (tj. více než 25 % z částky 62 233 680 EUR, která byla rozdělena na 2. zasedání Monitorovacího výboru). - Seznam projektů vybraných Monitorovacím výborem k financování (struktura sestavy - Registrační číslo, Název vedoucího partnera, Název projektu, Příspěvek společenství, Stav projektu) naleznete na oficiální webové stránce Programu www.cz-pl.eu, sekce „Novinky“.www.cz-pl.eu

44 Žádosti předložené pro 2. zasedání Monitorovacího výboru z Královéhradeckého kraje dle oblastí podpory

45 Bližší informace o Programu naleznete na webových adresách: Oficiální webové stránky (ČR a PR) www.cz-pl.euwww.cz-pl.eu www.euro-glacensis.cz Webové stránky ČR www.strukturálni-fondy.czwww.strukturálni-fondy.cz www.mmr.cz Webové stránky PR www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl www.interreg.gov.pl Regionální webové stránky www.kr-kralovehradecky.czwww.kr-kralovehradecky.cz www.ewt.dolnyslask.pl www.interreg3a.dolnyslask.pl

46 Děkujeme za pozornost. Ing. Roman Klíma Mgr. Ivana Kudrnáčová Odbor evropských záležitostí a mezinárodních vztahů Krajský úřad Královéhradeckého kraje Telefonní kontakt: Ing. Klíma: 495 817 492 Mgr. Kudrnáčová 495 817 229 Email: rklima@kr-kralovehradecky.cz ikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 Seminář pro žadatele 16. září 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google