Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele 16. září 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele 16. září 2008"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele 16. září 2008
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Seminář pro žadatele září 2008

2 Představení Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika (dále Program) Program reflektuje dlouhodobou snahu Evropské unie o rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy. Navazuje na zkušenosti z předchozích programů realizovaných z prostředků EU, kterými byly program CBC Phare a Iniciativa Společenství INTERREG IIIA. Součástí Programu je také Fond mikroprojektů, který spravují jednotlivé euroregiony. Zaměření programu Program je zaměřen zejména na rozsahem menší, regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Je kladen důraz na skutečné přeshraniční dopady a na prvky sbližování lidí a institucí, na zvyšování ekonomické integrace česko-polské hranice, hospodářský růst oblasti, cestovní ruch, zlepšování podmínek udržitelného rozvoje a životního prostředí a také regeneraci přeshraniční oblasti. Cíl programu Pokračování rozvoje česko-polských příhraničních regionů v programovacím období se zohledněním nových podmínek určených v příslušných Nařízeních Evropské komise pro Cíl 3 - Evropská územní spolupráce a to především uplatňování principu vedoucího partnera. Princip byl vytvořen s cílem prohloubit přeshraniční spolupráci.

3 Princip vedoucího partnera
Na rozdíl od iniciativy Interreg IIIA ( ) je v rámci OPPS ČR - Polsko nově uplatňován princip vedoucího partnera: každý projekt musí mít v souladu s čl. 20 Nařízení o ERDF vedoucího partnera vedoucího partnera si vybírají partneři projektu - rozdělení úkolů mezi partnery bude detailně popsáno v partnerské smlouvě, která bude povinnou přílohou žádosti Vedoucí partner: - je smluvní stranou a reprezentantem ve struktuře Programu - je zodpovědný za realizaci projektu před institucemi zapojenými do realizace Programu - přijímá platby a rozděluje je partnerům - potvrzuje, že byly všechny výdaje shodné s návrhem opatření a náležitě ověřené - vyčleňuje v rozpočtu prostředky na vedení projektu  Projektový partner: - má zodpovědnost za realizaci, ke které se zavázal ve smlouvě o partnerství - je zodpovědný za správné rozvržení a kontrolu svých výdajů - je zodpovědný za možné nesrovnalosti ve svých výdajích - je povinen vyčlenit v rozpočtu prostředky na koordinaci své části projektu  Dopady principu vedoucího partnera v praxi: - projekty budou rozšířené (s přihlédnutím k působení všech partnerů) přípravy projektu budou složitější, čímž vzniknou větší požadavky na vzájemnou komunikaci (jak mezi partnery, tak i mezi implementačními strukturami) - příprava projektu bude zabírat více času (vyhledávání vhodných partnerů a společných témat) - zvýší se nároky na přípravu projektu, na průtok informací a komunikací každý česko - polský projekt musí tvořit logický celek (což bude nutně vyžadovat nalezení společných prvků u obou partnerů) - výsledky projektu mají být v maximální míře využívány lidmi z druhé strany hranice - projekty, které budou prosazovat pouze vlastní zájmy, mají mnohem menší šanci na úspěch - základem úspěchu bude dobrý nápad, který bude realizován společně s polskou stranou

4 Řídící orgán ČR Národní orgán PR Smlouvy, rozhodnutí, dohody
Rozhodnutí o poskytnutí dotace Smlouva o projektu Vedoucí partner ČR Vedoucí partner PR Dohoda o spolupráci Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Projektový partner ČR Projektový partner ČR

5 Vhodní žadatelé, podporované území
U všech prioritních os jsou vhodnými žadateli územní samosprávné celky na všech úrovních (v ČR - kraje, obce a jejich sdružení, v PR - vojvodství, okresy), dále příspěvkové organizace, neziskové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení, nadace, církve, školská zařízení, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a další (u posledních dvou subjektů za podmínky 80% podílu veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80% podílu veřejnoprávní právnické osoby na hlasovacích právech). Na české straně je příhraniční oblast tvořena pěti územně samosprávnými celky na úrovní NUTS III (kraji): Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým, Olomouckým a Moravskoslezským. Na polské straně je příhraniční oblast tvořena podregiony na úrovni NUTS III: Jeleniogórský podregion,Wałbrzyský podregion, Opolský podregion, Nyský podregion, Rybnický podregion, Bielský podregion a Tyský podregion (pouze Psczynský okres). Žadatel může pocházet i z oblasti mimo podporované území česko-polského příhraničí, projekt však musí mít na podporované území dopad.

6 Popis území Rozloha celé pohraniční oblasti činí 47 097 km2.
Z toho česká příhraniční část zaujímá km2 a podílí se tak na celkové rozloze státu téměř jednou třetinou (29,3%). Polská část podporovaného území má rozlohu km2, což je 7,7% rozlohy celého státu. Délka společné státní hranice dosahuje 796 km.

7 Financování Programu Program je spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu (dále ERDF) ve výši 219,46 mil. EUR (5,27 mld. Kč při kurzu 24 Kč/EUR) Programu byla přidělena největší finanční alokace ze všech programů přeshraniční spolupráce. Celková finanční alokace pro ČR -103,68 mil. EUR (2,49 mld. Kč při kurzu 24 Kč/EUR). Tato částka představuje 29,5 % alokace přidělené ČR v rámci všech 5 programů přeshraniční spolupráce (ČR – Rakousko: 19,7 %, ČR – Sasko: 19 %, ČR – Slovensko: 16,1 %, ČR – Bavorsko: 15,7 %). Celková finanční alokace pro PR -115,78 mil. EUR (2,78 mld. Kč při kurzu 24 Kč/EUR). Financování projektů realizovaných v rámci Programu je založeno na principu adicionality (každý projekt spolufinancovaný ze zdrojů ERDF musí být současně spolufinancovaný z národních veřejných zdrojů). Zdroji národního spolufinancování projektu mohou být zdroje státního rozpočtu (pouze ČR), rozpočtů orgánů územní samosprávy (krajů/vojvodství, okresů a obcí) a další vlastní prostředky žadatelů, které jsou považovány za veřejné prostředky.

8 Schéma financování Kritérium společného financování
V ČR jsou, na základě rozhodnutí MF ČR, vlastní prostředky některých vhodných žadatelů považovány za soukromé. S ohledem nato, aby nedošlo k vyřazení těchto subjektů z Programu, bylo umožněno zapojení těchto soukromých prostředků do Programu. Podíl ERDF bude i v tomto případě vztažen pouze k celkovým veřejným prostředkům projektu. Kritérium společného financování Partneři z obou států se podílejí na spolufinancování rozpočtu projektu v minimální míře 1 % 10 % ze soukromých prostředků žadatele 100 % z veřejných zdrojů 90 % z veřejných zdrojů 85 % z ERDF 15 % z národních veřejných zdrojů 85 % z ERDF 15 % z národních veřejných zdrojů v ČR je možné získat dotaci ze státního rozpočtu v max. výši 5 % tzn. dotace ze státního rozpočtu ve výši 15 % Zdroji národního spolufinancování projektu mohou být zdroje státního rozpočtu, rozpočtů orgánů územní samosprávy (krajů/vojvodství, okresů a obcí) a další vlastní prostředky žadatelů, které jsou považovány za veřejné prostředky.

9 Finanční alokace dle prioritních os a oblastí podpory
Finanční alokace pro PR 115,78 mil. EUR 2,78 mld. Kč Finanční alokace pro ČR 103,68 mil. EUR 2,49 mld. Kč ERDF – 219,46 mil. EUR 5,27 mld. Kč 1. Posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik ERDF: EUR 1.1 Posilování dopravní dostupnosti: místní komunikace, doprovodná železniční infrastruktura, přístup k ICT aj. ERDF: EUR 1.2 Ochrana životního prostředí: odpady, voda, vzduch, energie, péče o krajinu, NATURA 2000, vzdělání a osvěta v oblasti ŽP aj. ERDF: EUR 1.3 Prevence rizik: spolupráce záchranných složek, integrovaný záchranný systém aj. ERDF: EUR 2. Podpora rozvoje podnikatel. prostředí a cestov. ruchu ERDF: EUR 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí: nepřímá podpora rozvoje MSP (spolupráce), transfer know-how, společná propagace, spolupráce institucí trhu práce aj. ERDF: EUR 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu: kultura, tradice, ochrana a obnova památek, turistické, lyžařské, cyklo-, hipo-trasy, služby cestovního ruchu (infocentra, společné produkty, společné propagace apod.) aj. ERDF: EUR 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání: celoživotní učení, zvyšování kvalifikace (vazba na trh práce) aj. ERDF: EUR 3. Podpora spolupráce místních společenství ERDF: EUR 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí: územních samospráv, NNO, společné rozvojové koncepce, menší infrastrukturní projekty pro realizaci spolupráce místních společenství aj. ERDF: EUR 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit: výstavy, sport, kulturní a společenské akce aj. ERDF: EUR 3.3 Fond mikroprojektů (tzv. malé projekty) ERDF: EUR (20 % z prostředků ERDF) 4. Technická pomoc ERDF: EUR

10 Kritéria přeshraniční spolupráce
Právní základ • kritéria vymezuje čl. 19 Nařízení o ERDF • vymezená kritéria spolupráce, které je nutno splnit, byly zavedeny ve všech Operačních programech přeshraniční spolupráce, které jsou realizovány v rámci Cíle 3 Strukturálních fondů • žadatelé musí splnit alespoň 2 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce 1. Společná příprava • projekt je výsledkem společných potřeb • projekt je výsledkem společného nápadu • projektu předcházejí společné konzultace a pracovní setkání • společné plánování a příprava projektu • projektová dokumentace je připravována ve spolupráci • žadatel je schopný tuto spolupráci doložit 2. Společná realizace • projekt obsahuje aktivity, které jsou realizovány partnery z obou stran hranice • rozdělení úkolů je zřetelně popsáno v projektové žádosti a ve smlouvě uzavřené mezi partnery • aktivity realizované partnery nemusí mít stejný charakter • úkoly nemusí být mezi partnery rozdělené proporcionálně 3. Společný personál (nové oproti Interregu IIIA) • partneři z obou stran hranice tvoří společný tým, který se zabývá společnou realizací projektu • tento tým realizuje převážnou část aktivit společně • je vymezen rámcový pracovní plán týmu a jeho struktura 4. Společné financování (nové oproti Interregu IIIA) • partneři z obou států se podílejí na spolufinancování rozpočtu projektu v minimální míře1%

11 Základní popis vybraných prioritních os a oblastí podpory
Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Oblast podpory 1.1 Posilování dostupnosti (objem vyčleněných prostředků – EUR) Rozpracovává specifický cíl Zlepšení stavu infrastruktury a dopravní obslužnosti v česko-polské příhraniční oblasti podpora projektů týkajících se modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury místního a regionálního významu na území česko-polského příhraničí a přeshraničních dopravních spojení pro zvýšení investiční atraktivity příhraničního území rozvoj integrovaných dopravních systémů zlepšujících dostupnost území pro návštěvníky a zjednodušujících dojíždění obyvatel do zaměstnání jsou podporovány aktivity omezující negativní vliv silničního provozu jako jsou silniční obchvaty, protihlukové bariéry, bezkolizní přechody pro zvířata apod. Pozor: Rozvoj cyklistických tras a stezek (včetně doprovodné infrastruktury) - viz oblast podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu

12 Aktivity - oblast podpory 1.1:
Modernizace, rekonstrukce, výstavba a zlepšení technického stavu a parametrů, konkrétně: silniční infrastruktura vedoucí k hraničním přechodům silniční napojení obtížně dostupných sídel v příhraničí obchvaty na regionálních a místních dopravních spojeních zlepšení bezpečnosti uživatelů silniční infrastruktury výstavba, modernizace a rozšíření záchytných parkovišť modernizace historicky cenné železniční infrastruktury výstavba integrovaných dopravních systémů rozvoj informačních a dopravních služeb zlepšujících dopravní obslužnost v příhraničním území přeshraniční a příhraniční telekomunikační spoje budování informační a komunikační infrastruktury v těžce dostupných oblastech zlepšení technického stavu regionálních a místních komunikací modernizace a rekonstrukce bývalých strážních objektů a celnic včetně doprovodné infrastruktury pro nové účely

13 Oblast podpory 1.2 Ochrana životního prostředí (objem vyčleněných prostředků – EUR) Rozpracovává specifický cíl Zlepšení stavu a kvality životního prostředí v česko-polské příhraniční oblasti. podpora rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury (zásobování vodou včetně stanic úpravy vody, vodovodních sítí; ČOV a kanalizace; nakládání s odpady; zásobování energiemi a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie) péče o přírodu a krajinu (např. biodiverzita, revitalizace lokálního významu, trvalá péče a prevence ekologických škod, zlepšení stavu ovzduší, vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická stabilita)

14 Aktivity - oblast podpory 1.2:
- rozvoj a modernizace v oblasti vodního hospodářství - výstavba a modernizace místních čistíren odpadních vod, kanalizačních sítí - zlepšení kvality povrchové a podzemní vody - zlepšení kvality ovzduší - využití obnovitelných zdrojů energie - aktivity zaměřené na ochranu půdy - hospodaření s odpady a jejich druhotné využití - péče o přírodu a krajinu - zlepšení kvality životního prostředí v průmyslových oblastech

15 Oblast podpory 1.3 Prevence rizik (objem vyčleněných prostředků – EUR) Rozpracovává specifický cíl Zlepšení bezpečnosti v česko-polské příhraniční oblasti. zaměřuje se na omezení výskytu a dopadu přírodních rizik a ekologických katastrof spojených s přírodními živly na aktivity v oblasti hospodaření s nebezpečnými látkami předcházení rizik, odstraňování následků katastrof a likvidace ekologických škod monitorování stavu životního prostředí a potenciálních rizik zavádění systému společné protipovodňové ochrany projekty záchranných služeb environmentální vzdělávání a osvěta obyvatel v příhraniční oblasti podpora výzkumu v oblasti ochrany životního prostředí a výměny zkušeností mezi institucemi

16 Aktivity - oblast podpory 1.3:
vytvoření a modernizace přeshraniční infrastruktury pro monitoring životního prostředí - implementace systémů pro monitorování životního prostředí - výstavba infrastruktury pro prevenci záplav - vytvoření systému pro prevenci záplav, retenci vody a systému včasného varování - rozvoj záchranných systémů - služby na zvýšení bezpečnosti - odstraňování následků katastrof a likvidace ekologických škod - vytvoření koncepce na řešení rizik v podporovaném území - společné vzdělávací akce, výměna zkušeností - zpracování vzdělávacích programů, společné výzkumy, koncepce a plány v oblasti ochrany životního prostředí - podpora a využívání informačních a komunikačních technologií pro realizaci výše uvedených aktivit

17 inovačního potencionálu
Prioritní osa II. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Oblast podpory 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí (objem vyčleněných prostředků – EUR) Rozpracovává specifický cíl Zvyšování konkurenceschopnosti podniků v česko-polské příhraniční oblasti. posilování konkurenceschopnosti malého a středního podnikání, rozvoj informačních a komunikačních technologií a návazných služeb, spolupráce hospodářských komor a podnikatelských svazů, spolupráce v oblasti poradenství při zakládání podniků a poskytování průběžného poradenství pro existující firmy, podpora přeshraniční obchodní výměny, společné propagace, marketingu, posilování inovačního potencionálu propagace a rozvíjení spolupráce mezi subjekty trhu práce (včetně podpory osob vracejících se na trh práce a předcházení jevu sociálního vyloučení) a rovnosti příležitostí na trhu práce, koordinovaná opatření na trhu práce (systémové změny, odstraňování diskriminace) spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, inovací a v oblasti transferu know-how technologií podporujících malé a střední podniky (sítě a klastry, podnikatelské inkubátory, vazby na vysoké školy a výzkumná pracoviště)

18 Aktivity - oblast podpory 2.1:
- vznik a rozvoj technologických a inovačních center - podpora, vytváření, rozvoj a propagace spolupráce mezi hospodářskou sférou a výzkumnými a vývojovými institucemi - podpora spolupráce hospodářských komor, podnikatelských svazů a jiných institucí podporujících rozvoj podnikatelského prostředí - poradenské služby a školení pro podnikatele - investiční projekty – např. informační místa pro podnikatelskou sféru - komplexní příprava území na investice - společné aktivity v oblasti podnikání - rozvoj informačních a komunikačních systémů pro podporu podnikání - rozvoj informačních a komunikačních technologií pro podporu česko-polské ekonomické spolupráce - podpora aktivit zvyšujících ekonomickou aktivitu - spolupráce úřadů práce a služeb zaměstnanosti - aktivity v oblasti potírání diskriminace a předcházení sociálnímu vyloučení

19 destinačního managementu)
Oblast podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu (objem vyčleněných prostředků – EUR) Rozpracovává specifický cíl Rozšíření nabídky cestovního ruchu v česko-polské příhraniční oblasti. ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, řemeslných tradic, ochrana a obnova památek včetně sakrálních staveb, opevnění, historických urbanistických a technických komplexů, kulturních objektů, rázu kulturní krajiny, rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, další doprovodné infrastruktury CR a zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity podpora rozvoje služeb cestovního ruchu (např. výstavba a vybavení vhodných objektů pro poskytování služeb v cestovním ruchu, zřizování a činnost turistických informačních center, činnost organizací CR, tvorba nových produktů CR a jejich propagace, propagace přírodních hodnot a kulturního dědictví včetně možnosti propagace mimo podporované území, zavádění a využívání ICT v CR, podpora destinačního managementu)

20 Aktivity - oblast podpory 2.2:
obnova a ochrana kulturního bohatství - rozvoj místních kulturních tradic a jejich využití v cestovním ruchu - propagace přírodních hodnot území - modernizace budov pro poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu - výstavba, modernizace a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu (cyklostezky a cyklotrasy, místní cesty a mostky) - rozvoj informačních center - vytváření a rozvoj databází zařízení a atraktivit cestovního ruchu - spolupráce organizací, společné propagační aktivity - podpora nových produktů cestovního ruchu - propagace venkovské turistiky - rozvoj značení turistických atraktivit a tras, příprava map a publikací - propagace tradičních výrobků a služeb - analýzy, konference zaměřené na ochranu a propagaci přírodních a kulturních dědictví - propagace česko-polského příhraničního území (i mimo podporované území)

21 školení, rozvíjení celoživotního učení, rozvoj informační společnosti
Oblast podpory 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání (objem vyčleněných prostředků – EUR) Rozpracovává specifický cíl Zvyšování znalostí a dovedností obyvatel v česko-polské příhraniční oblasti podpora projektů zaměřených na zvyšování kvalifikací a dovedností, včetně jazykových znalostí, podpora školení, rozvíjení celoživotního učení, rozvoj informační společnosti implementace a využití informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání

22 Aktivity - oblast podpory 2.3:
podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení - podpora osob vracejících se na trh práce - předcházení sociálnímu vyloučení, rekvalifikační kurzy pro ohrožené osoby - školení pro nezaměstnané - příprava na zaměstnání a celoživotní učení - zpracování společných česko-polských studijních programů - výměna zkušeností v oblasti vytváření vzdělávacích programů - podpora využívání a uplatňování informačních a komunikačních technologií pro realizaci výše uvedených aktivit

23 rozvíjení a tvorba sítí spolupracujících institucí
Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství Oblast podpory 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí (objem vyčleněných prostředků – EUR) Rozpracovává specifický cíl Zvyšování konkurenceschopnosti podniků v česko-polské příhraniční oblasti. rozvíjení a tvorba sítí spolupracujících institucí výměna zkušeností a propagace dobré praxe řešení společných problémů a zpracování společných rozvojových koncepcí rozvoj a posilování přeshraničních vazeb podpora nezbytných infrastrukturních projektů umožňujících rozvinout přeshraniční spolupráci místních společenství modernizace školských zařízení a jiných vzdělávacích zařízení, včetně doprovodné infrastruktury a příslušných ploch, na kterých se nacházejí

24 Aktivity - oblast podpory 3.1:
podpora zpracování analýz, studií, atd. - spolupráce poskytovatelů veřejných služeb - spolupráce samosprávných územních celků a jimi zřizovaných organizací - rozvoj spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi - podpora rozvoje aktivit sdělovacích prostředků poskytujících veřejnou službu - spolupráce mládežnických organizací, výměna mládeže - spolupráce škol, výměna žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků

25 podpora společných kulturních projektů, aktivity místních společenství
Oblast podpory 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit (objem vyčleněných prostředků – EUR) Rozpracovává specifický cíl Posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva. podpora společných kulturních projektů, aktivity místních společenství propagace a udržování společných tradic příhraničního území (opakovaně – nutná inovativnost) prohlubování vztahů mezi společenstvími, usnadnění vzájemných kontaktů nezbytné infrastrukturní projekty pro rozvoj místních společenství implementace a využití informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání

26 Aktivity - oblast podpory 3.2:
podpora v oblasti společenských, kulturních a volnočasových aktivit (výstavy, koncerty, osvětové programy) - rekreační a sportovní činnosti - činnosti zachovávající tradice a identitu místních komunit - osvětové a vzdělávací materiály - naučné stezky - modernizace společenské, kulturní a volnočasové infrastruktury - propagace území – publikace, webové stránky

27 Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství
Oblast podpory 3.3 Fond mikroprojektů Rozpracovává specifický cíl Stimulace rozvoje místního společenství prostřednictvím podpory aktivit lokálních aktérů. financování menších projektů místních iniciativ podpora rozvoje spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice se zaměřením na společné zlepšování sociálních, kulturních a ekonomických vztahů pružný nástroj na realizaci malých neinvestičních, případně i drobných investičních projektů je určen zejména pro projekty z III. prioritní osy Programu, může být ale využit také pro předkládání malých projektů tematicky spadajících do I. a II. prioritní osy

28 Aktivity - oblast podpory 3.3:
obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví (drobné památky včetně sakrálních staveb - křížové cesty, kapličky, boží muka), fortifikací, historických, technických, turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu - cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních (lesních) cest a mostků včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa) - rozvoj značení turistických atraktivit a tras - podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionální řemesla) - organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen) péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP) - spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností) - tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování - propagace přeshraniční spolupráce a území (např. příprava publikací, webových stránek) i mimo podporované území - organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností, kvalifikací, jazykových znalostí přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků včetně drobných infrastrukturních projektů nutných pro naplnění cíle oblasti podpory podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí) rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází)

29 Doplňující informace k Fondu mikroprojektů
správce Fondu mikroprojektů za Euroregion Glacensis - „Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis“ administrátor Fondu mikroprojektů - Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou (konzultace, semináře) Fond mikroprojektů představuje specifický nástroj pro podporu projektů lokálního významu s přeshraničním dopadem nahrazuje Fond malých projektů, který byl doposud úspěšně využíván na Fond mikroprojektů je určeno celkem 20% celkové alokace Programu (tj. celkem EUR z prostředků ERDF, představujících 219,46 mil. EUR) celková částka vyčleněná pro Euroregion Glacensis na období činí na české straně EUR ( Kč při kurzu 24 Kč/EUR), na polské straně EUR vhodný žadatel musí mít sídlo na území Euroregionu Glacensis („velké“ projekty – sídlo v celé ČR) územní vymezení sídla žadatele na české straně – území NUTS III - kraj Královéhradecký (území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou) - kraj Pardubický (území okresů Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy) - kraj Olomoucký (území okresu Šumperk) podporované území Fondu mikroprojektů je totožné s podporovaným územím OPPS ČR-PR místem realizace je celé území ČR a PR, mikroprojekt však musí mít na podporované území jasný přínos („velké“ projekty – realizace a dopad projektu pouze na podporovaném území) Financování pro českou stranu => 85% ERDF a 15% vlastní zdroje (není příspěvek ze státního rozpočtu) není uplatňováno zálohové ani průběžné proplácení žádosti mohou být předkládány průběžně, projekty schvaluje Euroregionální řídící výbor

30 Doplňující informace k Fondu mikroprojektů - pokračování
pro realizaci mikroprojektu musí žadatel nalézt polského partnera (subjekt uvedený v seznamu vhodných žadatelů partnerské země), není však uplatňován princip vedoucího partnera podle způsobu zapojení partnera do přípravy a realizace jsou rozlišovány společné, zrcadlové a samostatně realizované projekty Společné projekty - mají jeden společný cíl a jednu cílovou skupinu - aktivity a výdaje jsou rozděleny mezi partnery po obou stranách hranice - každý z partnerů je odpovědný za řádnou implementaci svých aktivit - příprava a realizace na opačných stranách hranice probíhá paralelně nebo na sebe dohodnutým způsobem navazuje - projekty jsou předloženy na stejné zasedání Euroregionálního řídícího výboru Zrdcadlové projekty - specifický typ společných projektů - příprava a realizace na opačných stranách hranice probíhá s určitým časovým odstupem Samostatně realizované projekty - jsou zcela či z větší části realizovány pouze na jedné straně hranice nebudou podporovány projekty opakované, bez inovativního charakteru (za inovaci není považována změna místa realizace) maximální doba trvání projektu - 18 měsíců žadatel může předložit více než jeden projektový návrh (na každý mikroprojekt nutno podat samostatnou žádost o dotaci) podrobné informace k Fondu mikroprojektů naleznete na webové adrese

31 Celkové náklady projektu
Porovnání „malých“ (oblast podpory 3.3) a „velkých“ (oblast podpory 1.1 až 3.2) projektů malé projekty velké projekty (Fond mikroprojektů) minimální výše dotace EU 2 000 EUR EUR maximální výše dotace EU EUR není určeno maximální míra dotace EU 85% maximální celkové náklady projektu EUR není určeno investiční projekty ano, ale ne všechny typy ano povinný "Lead Partner" princip ne EUR EUR EUR 2 000 EUR 0 EUR Dotace EU Celkové náklady projektu

32 Předkládání projektových žádostí
Příjem žádostí je průběžný. Pro projednání na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru je nutno projektovou žádost odevzdat vždy minimálně 14 týdnů před tímto zasedáním. Zasedání Monitorovacího výboru se koná zpravidla 2x ročně. Zasedání Monitorovacího výboru se konalo ve dnech září 2008. Na tomto zasedání byly projednány žádosti odevzdané do 14. března 2008. Následné zasedání Monitorovacího výboru se bude konat v březnu 2009. Na tomto zasedání budou projednány žádosti odevzdané do 30. října 2008. Projektová žádost se vyplňuje pomocí webové aplikace Benefit 7. Fond mikroprojektů: Dne 5. května 2008 vyhlásil Řídící orgán Programu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) zastoupené Euroregionem Glacensis jako Správcem Fondu mikroprojektů a Regional Development Agency jako Administrátorem sběr projektů pro program přeshraniční spolupráce Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Příjem žádostí je průběžný a začal 5. května 2008. Termín pro odevzdání žádostí pro 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru je do 14. listopadu 2008 do 12:00 hodin. První projekty byly schváleny na 1. zasedání EŘV dne 3. září 2008 (47 projektů v celkovém objemu ,21 EUR, seznam úspěšných projektů - sekce „Nové“), následně budou podepsány smlouvy o financování s úspěšnými žadateli.

33 Implementace Programu
Na obou stranách Programu jsou některé činnosti delegovány na Regionální subjekty (dále RS): RS v ČR - jednotlivé kraje spadající do podporovaného území; RS v PR - maršálkovské úřady příhraničních vojvodství. Do pravomocí českých RS jsou delegovány zejména následující činnosti: podpora potenciálním žadatelům spočívající zejména v provádění osobních konzultací projektových žádostí s žadateli, pořádání informačních seminářů, konzultačních dnů apod.; pomoc při výběru partnera na druhé straně hranice; pomoc při vyplňování projektových žádostí; regionální public relations; účast na hodnocení projektů (kvalita projektů, přeshraniční dopad); spolupráce s Řídícím orgánem Programu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), dalšími kraji z podporovaného území, partnerskými subjekty zřízenými na polské straně apod.

34 Projektová žádost Musí být vyplněna s použitím webové aplikace Benefit 7 za všechny partnery společně, dvojjazyčně Musí být doloženy všechny přílohy – v ČR: - doklad o právní subjektivitě - doklad o struktuře vlastnictví - podklady pro posouzení finančního zdraví - doklad jednatelského oprávnění - čestné prohlášení partnerů z ČR a PR - doklad o zabezpečení spolufinancování - dohoda o spolupráci na projektu Přílohy musí doložit samostatně každý partner projektu Partneři z polské strany předkládají přílohy povinné pro polskou stranu Důkladně prostudovat : Příručku pro žadatele (vydání 2, 1.červenec 2008), Programový dodatek (verze 2, 16.květen 2008), Příručku pro příjemce dotace (verze 1, 25.červenec 2008)

35 Projektová žádost Přílohy vyžadované pouze pro některé projekty – v ČR: - doklad opravňující vykonávat stavební práce - projektová dokumentace - doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem, na nichž budou stavební práce prováděny - dokumenty prokazující, že projekt nemá negativní vliv na životní prostředí - projekty vytvářející příjmy – Modifikovaný základ pro výpočet podpory - projekty zakládající veřejnou podporu Přílohy musí doložit samostatně každý partner projektu Partneři z polské strany předkládají přílohy povinné pro polskou stranu

36 Pravidla způsobilosti výdajů
Časová způsobilost: výdaje vzniklé před registrací projektu (od , max. 5% celkových způsobilých výdajů projektu, musí mít charakter přípravných výdajů) výdaje vzniklé po registraci projektové žádosti do informačního systému (realizační fáze projektu) Konečný termín způsobilosti výdajů je dán termínem ukončení realizace a termínem předložení závěrečného Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu V den ukončení projektu musí být všechny výdaje prokazatelně uhrazeny Není možná financování již ukončených projektů

37 Způsobilé výdaje Výdaje musí být v souladu s evropskou a českou legistativou a s dokumentací Programu Výdaje musí být přiměřené, nezbytné a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti Výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady Výdaje musí být zaplaceny a zaplacení doloženo před proplacením z Fondů EU (s výjimkou odpisů, režijních výdajů a věcných příspěvků)

38 Nezpůsobilé výdaje Výdaje bez přímého vztahu k projektu
Výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti Výdaje nevyhovující časové způsobilosti Výdaje s celkovým či převažujícím dopadem mimo cílový region Pořizovací cena pozemku vyšší než 10% celkových způsobilých výdajů Pořizovací cena pozemku, staveb, použitého zařízení vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem Režijní náklady organizace bez příčinné vazby na projekt Mimořádné výdaje (odškodnění, oprava nákladů minulého účetního období apod.) Mzdové náklady zaměstnanců, kteří se nepodílí na projektu Mzdové náklady zaměstnanců, které neodpovídají pracovnímu vytížení zaměstnanců na projektu

39 Nezpůsobilé výdaje Výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni (penzijní připojištění, jubilejní dary) Výdaje na právní spory Správní a místní poplatky, které nemají vazbu na projekt Sankční poplatky, pokuty a penále Úroky z úvěrů a půjček DPH nebo její část, pokud neexistuje nárok na její odpočet Přímé daně, daň z nemovitostí, z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, silniční daň Clo Finanční leasing Poplatky za otevření a správu účtu, který nebyl založen pouze pro realizaci projektu

40 Nezpůsobilé výdaje Věcné příspěvky (pozemek, stavba, zařízení, suroviny), neplacená dobrovolná práce nebo odborná činnost bez nároku na odměnu nad 10% celkových způsobilých výdajů daného partnera po odečtení příjmů, přičemž odborná činnost nesmí překročit 5% celkových způsobilých výdajů partnera po odečtení příjmů. V ČR ocenění neplacené práce dobrovolníků nebo odborné činnosti nepřesáhne 150,-Kč/hod Odměny statutárním zástupcům vyplývající z titulu jejich funkce Paušální režijní výdaje (nepřímé) – kromě výdajů za nájem, energie, vodu, internet, úklid, telefon, poštovné, kancelářské potřeby, které lze vyčíslit a přiřadit prokazatelně pro projekt Odpis pohledávek Výdaje na audit, pokud není v Rozhodnutí uvedena povinnost provést audit Výdaje na reprezentací (výjimkou jsou výdaje na občerstvení, pohoštění partnera, pokud jsou vynakládány v souladu s cíli projektu)

41 Nezpůsobilé výdaje Nákup a odpis osobních vozů
Dary převyšující hodnotu 500,-Kč za kus Dary do 500,-Kč, pokud nemají význam z hlediska naplnění cíle projektu a nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU uvedenými v příručce pro příjemce dotace Ceny v soutěžích převyšující hodnotu 500,- Kč za kus Ceny v soutěžích do 500,-Kč za kus, pokud nemají souvislost s projektem a nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU Dodávky, které nevytváření žádnou přidanou hodnotu (zprostředkování koupě či služby) Aktivity mimo podporované území, pokud nejsou specifikovány v projektové žádosti Mzdy nad rámec mzdy obvyklé v regionu pro jednotlivé profese Mzdy nad rámec obvyklé mzdy (v případě uplatňování podílu ze mzdy)

42 Nezpůsobilé výdaje Výdaje na publikace, pokud obsahují bezplatnou inzerci Výdaje na nákup majetku a vybavení, odpisy majetku apod. (pokud nejsou zcela použity pro účel projektu) – lze nárokovat alikvotní část využívanou pro projekt Výdaje na kulturní a umělecké činnosti dodávané nebo zprostředkované externími subjekty (výjimkou jsou nepodnikatelské subjekty sídlící v podporovaném území a fyzická nebo právnická osoba přímo činnost vykonávající má též sídlo v podporovaném území a jimi dodávaná činnost není jejich hlavním zdrojem jejich příjmů Výdaje hrazené v hotovosti nad 500 EUR (13 000,-Kč)

43 Výsledky hodnocení žádosti předložených pro 2
Výsledky hodnocení žádosti předložených pro 2. zasedání Monitorovacího výboru Ve dnech proběhlo v polském městě Lądek Zdrój 2. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Hlavním bodem zasedání bylo rozhodování o výběru projektů k financování. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu od do Za celé podporované území žadatelé předložili k hodnocení 134 žádostí, z toho Monitorovací výbor vybral k financování 51 projektů (dalších 5 projektů se týkalo oblasti podpory Technická pomoc). Úspěšnost všech předložených projektů (mimo technickou pomoc) představuje 39,5 %. Celkem 25 předložených žádostí se týkalo projektů, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem byl subjekt z Královéhradeckého kraje, z toho Monitorovací výbor vybral k financování 16 projektů. Celková úspěšnost těchto projektů představuje 64 %, celkový finanční objem těchto projektů představuje částku 15 967 803 EUR (tj. více než 25 % z částky 62 233 680 EUR, která byla rozdělena na 2. zasedání Monitorovacího výboru). Seznam projektů vybraných Monitorovacím výborem k financování (struktura sestavy - Registrační číslo, Název vedoucího partnera, Název projektu, Příspěvek společenství, Stav projektu) naleznete na oficiální webové stránce Programu sekce „Novinky“.

44 Žádosti předložené pro 2
Žádosti předložené pro 2. zasedání Monitorovacího výboru z Královéhradeckého kraje dle oblastí podpory

45 Bližší informace o Programu naleznete na webových adresách:
Oficiální webové stránky (ČR a PR) Webové stránky ČR Webové stránky PR Regionální webové stránky

46 Odbor evropských záležitostí a mezinárodních vztahů
Děkujeme za pozornost. Ing. Roman Klíma Mgr. Ivana Kudrnáčová Odbor evropských záležitostí a mezinárodních vztahů Krajský úřad Královéhradeckého kraje Telefonní kontakt: Ing. Klíma: Mgr. Kudrnáčová


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele 16. září 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google