Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A24 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníListopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A24 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníListopad."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A24 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníListopad 2012 Ročník/věková kategorie4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Evropský parlament, Evropskou radu, Radu Evropské unie, Evropskou komisi, Soudní dvůr Evropské unie, Účetní dvůr, Evropskou centrální banku. Anotace Studenti se seznamují se základními orgány evropské unie a jejich funkcemi.

2 Orgány EU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková, svrskovah@seznam.cz

3 Evropské instituce Základním principem fungování Evropské unie je sdílení pravomocí, které byly dříve v kompetenci jednotlivých členských států. Za tímto účelem vznikly společné instituce. Jádro institucionálního rámce tvoří sedm orgánů Evropské unie, které jsou vyjmenovány v čl. 13 Smlouvy o Evropské unii. Jedná se o: 1. Evropská rada 2. Evropský parlament 3. Evropská komise 4. Radu Evropské unie 5. Soudní dvůr Evropské unie 6. Účetní dvůr 7. Evropská centrální banka Kromě toho existují poradní a další instituce.

4 Orgány EU tvoří unikátní systém: globální priority EU stanovuje Evropská rada, na jejíchž zasedáních jednají hlavy členských států a čelní představitelé Unie občany členských států zastupují přímo volení poslanci Evropského parlamentu zájmy EU jako celku střeží Evropská komise, jejíž komisaři jsou jmenováni jednotlivými členskými státy vlády členských států hájí své zájmy v Radě Evropské unie

5 Směr politiky Směr politiky Evropsk é unie určuje Evropsk á rada. Ta sama o sobě v š ak nem á pravomoc schvalovat pr á vn í předpisy. Legislativn í proces Do tvorby pr á vn í ch předpisů jsou zapojeny předev ší m 3 org á ny: Evropský parlament, který zastupuje občany EU a je jimi př í mo volen Evropsk á komise, kter á usiluje o obranu z á jmů Evropsk é unie jako celku Rada Evropsk é unie, kter á se skl á d á ze z á stupců jednotlivých členských st á tů, předsednictv í v Radě si člensk é st á ty před á vaj í Uvedené tři instituce společně vytvářejí politiku a právní předpisy, které platí v celé EU. V zásadě je to Komise, kdo navrhuje nové zákony, přičemž Parlament a Rada je schvalují. Komise a členské státy je pak provádějí a Komise dohlíží na to, aby se v členských státech náležitě uplatňovaly.

6 Dal ší mi org á ny a institucemi EU: Soudn í dvůr Evropsk é unie, který dohl í ž í na dodržov á n í evropsk é ho pr á va Ú četn í dvůr, který dohl í ž í na financov á n í činnosti EU Pro EU pracuje řada dalších institucí a subjektů, které vykonávají specializované funkce: Evropsk á centr á ln í banka odpov í d á za evropskou měnovou politiku Evropský hospod á řský a soci á ln í výbor zastupuje občanskou společnost zaměstnavatele a zaměstnance Výbor regionů zastupuje org á ny region á ln í ch a m í stn í ch samospr á v Evropsk á investičn í banka financuje investičn í projekty EU a pom á h á malým a středně velkým podnikům prostřednictv í m Evropsk é ho investičn í ho fondu poskytuje veřejným i soukromým subjektům dlouhodob é půjčky na kapit á lov é investice. S í dl í v Lucemburku, pobočky m á v Ath é n á ch, Lisabonu, Londýně, Madridu a Ř í mě Evropský veřejný ochr á nce pr á v pro š etřuje st í žnosti na administrativn í pochyben í instituc í a org á nů EU Evropský inspektor ochrany ú dajů chr á n í pr á vo občanů na důvěrnost osobn í ch ú dajů Ú řad pro publikace, který zveřejňuje informace o EU Evropský ú řad pro výběr person á lu prov á d í n á bor pracovn í ků pro instituce a ostatn í org á ny EU Evropsk á spr á vn í š kola zaji š ťuje odbornou př í pravu zaměstnanců EU

7 Evropská rada se skládá z hlav států, předsedů vlád členských států EU a předsedy Evropské komise. Rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat. Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti. V čele Evropské rady stojí předseda, v současné době je jím Belgičan Herman Van Rompuy, který je volen na 2,5 roku (funkční období od 1. června 2012 do 30. listopadu 2014). Dále ji tvoří nejvyšší představitelé členských států a předseda Evropské komise. Evropská rada obvykle zasedá čtyřikrát do roka po dobu několika dní, nejméně však každých 6 měsíců v roce. Zasedání se zpravidla konají v Bruselu

8 Evropský parlament Z á kladn í r á mec činnosti Evropsk é ho parlamentu je vymezen v ustanoven í čl. 14 Smlouvy o Evropsk é unii. Evropský parlament je zde vymezen jako subjekt, který vykon á v á společně s Radou EU legislativn í a rozpočtovou funkci. EP je zastupitelským org á nem EU. Skl á d á se ze z á stupců občanů EU, kteř í jsou voleni na pětilet é volebn í obdob í ve v š eobecných, př í mých, tajných a svobodných volb á ch př í mo občany členských st á tů. Volebn í syst é m nen í jednotný a li ší se podle tradic a ú stavn í ch pravidel jednotlivých členských zem í. Po posledn í m roz ší řen í EU na 27 členů, m á EP 785 poslanců. Po sv é m založen í v roce 1979 v něm zasedalo 518 poslanců. Česko je v EP zastoupeno 22 poslanci. S í dlem EP je Š trasburk, kde se konaj í plen á rn í zased á n í. EP pracuje tak é v Bruselu a Lucemburku.

9 Mezi plen á rn í mi zased á n í mi, zasedaj í poslanci ve 20 st á lých výborech se specifikovanými obory působnosti. Výbory se sch á zej í v Bruselu. Ze svých členů vol í Evropský parlament předsednictvo, kter é se skl á d á z předsedy a 14 m í stopředsedů. Předseda zastupuje Evropský parlament na mezin á rodn í ú rovni a při jedn á n í ch s dal ší mi institucemi. Předsednictvo a gener á ln í sekretari á t EP s í dl í v Lucemburku.

10 Na rozdíl od parlamentů jednotlivých států má EP pouze omezené legislativní pravomoci. V současnosti se na tvorbě právních předpisů Unie může podílet pěti různými způsoby: 1. konzultace - nezávazný názor Parlamentu je vyžadován před tím, než Rada EU schválí návrh Evropské komise; 2. spolupráce - poslanci mají možnost doplňovat návrhy Evropské komise; 3. spolurozhodování - parlament se na přijímání legislativy podílí rovným dílem s Radou EU; 4. souhlas - vyžaduje se pro důležité mezinárodní smlouvy a pro některá významná rozhodnutí; 5. rozpočet - schválení rozpočtu vyžaduje souhlas Evropského parlamentu, jehož se dosahuje podle zvláštní procedury. Významnými pravomocemi Parlamentu jsou jeho pravomoci kontrolní. K tomuto účelu je vytvořena zvláštní komise, která je povinna předkládat Parlamentu řadu zpráv různého charakteru. Vůči Radě EU je kontrola EP především kontrolou politickou. Předseda Rady EU předkládá na začátku svého předsednictví program činnosti Rady EU a na závěr funkčního období zprávu o své činnosti. Informuje EP o výsledcích každého zasedání Evropské rady a o výsledcích společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. Předseda EP na začátku každého zasedání Evropské rady předkládá stanoviska k otázkám, o nichž se má jednat. Pravomoci Evropského parlamentu jsou posilovány při každé změně smluvního základu ES.

11 Evropská komise je výkonný orgán ES reprezentující nadnárodní a výkonnou složku ES. Sleduje zájmy Evropské unie jako celku. Evropská komise vystupuje ve třech hlavních rolích: 1. Zabezpečuje provádění primárních smluv (Římské smlouvy, Maastrichtská smlouva atd.), jakož i aktů vydaných na jejich základě (nařízení, směrnice, rozhodnutí); 2. Jako iniciátor se podílí se na tvorbě legislativy EU, má vlastní rozhodovací pravomoc v oblasti některých politik Unie a v mezinárodně-obchodních vztazích, je správcem rozpočtu EU. Vystupuje jménem Společenství při jednáních o dohodách o obchodní a hospodářské spolupráci; 3. Je ochráncem právního systému ES. Po zjištění porušení práva ES může podat proti rušiteli žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.

12 Na z á kladě Smlouvy z Nice m á každ á země jednoho komisaře, velk é st á ty (Německo, Francie It á lie, Spojen é kr á lovstv í a Š panělsko) nominuj í každý je š tě jednoho člena nav í c. Komisaři jsou jmenov á ni dohodou členských st á tů na 5 let. Od roku 2014 smlouvy předpokl á daj í sn í žen í počtu komisařů na 2/3 počtu členských st á tů a zaveden í syst é mu rotace. Jejich nominace podl é h á schv á len í Evropským parlamentem. Komisaři v š ak nesměj í být reprezentanty st á tu, který je delegoval, ani jiných z á jmových skupin, nýbrž skl á daj í př í sahu věrnosti ES a jsou povinni konat výhradně ve prospěch integrace a Společenstv í, nepřij í maj í pokyny od ž á dn é vl á dy (ani jin é instituce). Každý komisař zodpov í d á za určitou oblast nebo několik oblast í. V současnosti Komisi předsed á Jos é Manuel Barroso, kter é mu v ú noru 2010 - 2014 začalo druh é funkčn í obdob í.

13 Rada Evropsk é unie (dř í ve Rada ministrů) je vlivnou instituc í EU a zastupuje z á jmy členských st á tů na evropsk é ú rovni. Jej í hlavn í pravomoc í je společně s Evropským parlamentem přij í m á n í legislativy. Jedn á se o rozhoduj í c í org á n se z á konod á rnými a výkonnými pravomocemi, reprezentuj í c í člensk é st á ty. Rada jedn á v různých složen í ch, kter é je odvozeno od hlavn í ch t é mat jednotlivých setk á n í, (např. při projedn á v á n í ekonomických ot á zek, sejde se Rada EU ve složen í ministrů zodpovědných za finance a obchod, při projedn á v á n í zemědělských t é mat ministři zemědělstv í atd.). Obecn é z á ležitosti se projedn á vaj í na zased á n í ch tzv. Rady pro v š eobecn é z á ležitosti složen é z ministrů zahranič í. Nejvy šší ú rovn í je Rada složen á z ministrů jednotlivých st á tů, kteř í se sch á zej í podle potřeby. V předsednictv í Rady se po š esti měs í c í ch stř í daj í člensk é země dle předem dan é ho pořad í. Každý st á t se pod í l í v různ é intenzitě na př í pravě tř í po sobě n á sleduj í c í ch summitů v obdob í 18 měs í ců, role předsednictv í je v š ak dominantn í. Předseda Rady EU určuje jej í agendu a priority pro obdob í předsednictv í.

14 Předsednick é země v obdob í 2012 až 2020 D á nsko: leden – červen 2012 Kypr: červenec – prosinec 2012 Irsko: leden – červen 2013 Litva: červenec – prosinec 2013 Řecko: leden – červen 2014 It á lie: červenec – prosinec 2014 Loty š sko: leden – červen 2015 Lucembursko: červenec – prosinec 2015 Nizozemsko: leden – červen 2016 Slovensko: červenec – prosinec 2016 Malta: leden – červen 2017 Spojen é kr á lovstv í : červenec – prosinec 2017 Estonsko: leden – červen 2018 Bulharsko: červenec – prosinec 2018 Rakousko: leden – červen 2019 Rumunsko: červenec – prosinec 2019 Finsko: leden – červen 2020

15 Soudn í dvůr Evropsk é unie Dohl í ž í nad interpretac í a aplikac í pr á va ES. Je v á z á n pouze pr á vem ES. Zaji š ťuje dodržov á n í pr á va při výkladu a prov á děn í zakl á dac í ch smluv. Nese odpovědnost za jednotnost výkladu a aplikace pr á va ES, kontroluje legitimitu rozhodov á n í Rady EU a Komise, rozhoduje o pod á n í ch a dotazech z oblasti pr á va ES, vznesených soudy členských st á tů. K Soudn í mu dvoru se může obr á tit každý členský st á t, který se domn í v á, že jiný členský st á t poru š il pr á vo. Pod á n í vůči někter é mu člensk é mu st á tu může učinit i Evropsk á komise. Dvůr rozhoduje i pod á n í od fyzických i pr á vnických osob, dovol á vaj í c í ch se spravedlnosti. Soudn í dvůr Evropsk é unie tvoř í jeden soudce za každý členských st á t EU. Soudci a generální advokáti jsou jmenováni na funkční období šesti let. O kandidátech, rozhodují vlády jednotlivých členských států EU.

16 Evropský ú četn í dvůr provádí kontrolu účetnictví EU. Jeho úkolem je zvyšovat kvalitu finančního řízení EU a podávat zprávy o nakládání s veřejnými finančními prostředky. Byl zřízen v roce 1975 a jeho sídlo je v Lucemburku. Přezkoumává účetnictví, právoplatnost a řádnost všech finančních operací EU a kontroluje hospodárné využívání jejích prostředků. Po ukončen í každ é ho rozpočtov é ho roku předkl á d á Ú četn í dvůr výročn í zpr á vu, kterou projedn á v á Evropský parlament. Ú četn í dvůr m á 15 členů, kteř í jsou po konzultaci s EP jmenov á n í Radou EU na dobu 6 let. Členov é vol í ze svých řad předsedu na funkčn í obdob í tř í let.

17 Evropsk á centr á ln í banka Byla založena k 1. 7. 1998 se z á kladn í m jměn í m 5 mld. Je zodpovědn á za jednotnou měnovou politiku. Evropská centrální banka je měnovou bankou pro Eurozónu. Pracuje s centrálními bankami všech 27 členských států EU a tvoří tak společně tzv. Evropský systém centrálních bank (ESCB). Jejím hlavním úkolem je dbát o udržení cenové stability v rámci Evropského měnového systému a podporovat všeobecnou hospodářskou politiku Společenství. Dalšími úkoly jsou například: definovat a vést měnovou politiku Společenství řídit devizové obchody spravovat devizové rezervy zúčastněných států Má výluční právo povolovat vydávání bankovek Euro ve Společenství.

18 Rozhodovací orgány ECB jsou: Výkonn á rada, kter á dohl í ž í na každodenn í chod banky. M á 6 členů (1 prezidenta, 1 viceprezidenta a 4 dal ší členy), kter é jmenuj í na funkčn í obdob í 8 let vedouc í představitel é zem í euroz ó ny. Rada guvern é rů určuje měnovou politiku euroz ó ny a stanov í ú rokov é sazby, za něž mohou komerčn í banky z í skat pen í ze z centr á ln í banky. Zasedaj í v n í členov é Výkonn é rady ECB a guvern é ři centr á ln í ch bank 17 st á tů euroz ó ny. Gener á ln í rada přisp í v á k poradn í a koordinačn í činnosti ECB a pom á h á novým zem í m při jejich př í pravě na vstup do euroz ó ny. V radě zased á prezident a viceprezident ECB a guvern é ři n á rodn í ch centr á ln í ch bank v š ech 27 členských st á tů EU.

19  ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled 2009/2010. Zlín: CEED, 2009. s. 50-55. ISBN 978-80-903433-8-2. Zdroje:


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A24 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníListopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google