Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb."— Transkript prezentace:

1 Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb.
BVV 25. května 2010 WATENVI 2010 – Odborný doprovodný program Seminář pro ZEV, VŽP, HV PS PČR Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. Průběh přípravy novely vodního zákona a charakteristika problematických bodů Zdeněk Horáček Miroslav Král

2 Hlavní cíle a východiska
transpozice evropské legislativy přezkum účinnosti aplikace zákona v praxi reakce na vývoj ve vodním hospodářství snižování administrativní zátěže úprava ekonomických nástrojů úprava správního trestání (včetně skutkových podstat sankcí)

3 Příprava - podněty, pracovní skupiny, RIA od 07.2007
Připomínkové řízení, krize 12/2008 – 03/2009 Předložení návrhu novely vládě Legislativní rada vlády Vládní návrh - usnesení č Poslanecká sněmovna ST čtení Projednání v ZEV, VŽP, HV /2009 – 01/2010 2. čtení (pozměňovací návrhy) 3. čtení (schváleno) Senát ST od Projednání v VÚRVSŽP, VHZ a 18. schůze Senátu Prezident Sbírka zákonů – č. 150/2010 Sb. Účinnost Úplné znění 09/2010

4 Projednávání v Parlamentu
zařazen mezi „vládními prioritami“ v Poslanecké sněmovně druhé čtení 10. března 2010 (99 pozměňovacích návrhů) největším problém úprava minimálních zůstatkových průtoků [§ 12 odst. 1 písm. c) a § 36] schváleno třetím čtením 17. března (bod č. 7) – 207 NB (pův. 201) v Senátu bezproblémové projednání

5 Nejvýraznější změny obecně
úprava plánování v oblasti vod posílení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, řešení srážkových vod a zneškodňování odpadních vod zavedení výrobkového přístupu a vodohospodářských úprav zavedení definice přirozených koryt vodních toků a s tím spojené zjednodušení revitalizací úprava a zjednodušení některých vodoprávních řízení z formálních změn - vyjasnění některých pojmů a institutů a vyjasnění vztahu vodního zákona k souvisejícím právním předpisům, úprava vodoprávní evidence a úprava sankcí

6 Hlavní schválené změny
ÚPRAVA PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD infringement 2000/60/ES a transpozice 2007/60/ES (HLAVA IV a § 64a) nová koncepce plánování v oblasti vod - tři úrovně plánování » mezinárodní plány povodí pro mezinárodní oblasti povodí » do MPP začleněny národní plány povodí pro části mezinárodních oblastí povodí na území ČR » doplnění NPP plány dílčích povodí součástí plánování v oblasti vod plány pro zvládání povodňových rizik (a mezinárodní plány pro zvládání povodňových rizik) pořízení NPP MZe a MŽP/ PZPR MŽP a MZe + SP + KÚ, schvaluje vláda OOP (§ 115a) - NPP MZe/ PZPR MŽP T NPP a PZPR

7 Hlavní schválené změny
POSÍLENÍ VÝZNAMU ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU pozměňovací návrh SMO a SOVAK (v PS PČR) » účelem zákona též „přispívat k zajištěni zásobování obyvatelstva pitnou vodou“ (§ 1 odst. 1) » regulace nakládání s vodami pro zajištění využití vodních zdrojů vymezených v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací [§ 12 odst. 3 písm. d)] » legalizace odběrů vody z vodních zdrojů při zajištění dodávky v mimořádných situacích [§ 109 odst. 1 ]

8 Hlavní schválené změny
ŘEŠENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD povinnost řešit srážkové vody již před stavebním povolením (§ 5 odst. 3) » vyhláška č. 501/2006 Sb., ve zn. v. č. 269/2009 Sb. [§ 20 odst. 5 písm. c)] vymezení stavebního pozemku pouze s vyřešením srážkových vod vsakováním zadržováním a regulovaným odváděním do povrchových vod odváděním jednotnou kanalizací úprava definice odpadních vod k vodám srážkovým (§ 38 odst. 2) » srážkové vody z dešťových oddělovačů a z pozemních komunikací

9 Hlavní schválené změny
ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 38 odst. 7) » nově možnost vypouštění přes půdní vrstvy z „menších zdrojů“ likvidace odpadních vod ze žump (§ 38 odst. 6) » nově povinnost zajišťovat likvidaci a příp. ji prokázat ČIŽP a VPÚ rozhodování v pochybnostech (§ 38 odst. 13) rozšíření možnosti odečtu vstupního znečištění (§ 90 odst. 6) » nově odečet i v případě, že znečišťovatel není zároveň odběratel úprava poplatku za vypouštění do vod podzemních (§ 100 odst. 2) » místo paušálu 3500 Kč/rok nově 350 Kč/EO

10 Hlavní schválené změny
OHLAŠOVÁNÍ VODNÍCH DĚL (VÝROBKOVÝ PŘÍSTUP) výrobky čistíren odpadních vod do 50 EO (§ 15a) pouze na ohlášení režim stavebního zákona » další náležitosti např. kategorie CE, způsob vypouštění, provozní řád + vypouštění do povrchových vod vyjádření správce vodního toku + vypouštění do podzemních vod vyjádření osoby s odb. způsobilostí v případě souhlasu vodoprávního úřadu rovněž povoleno vypouštění není nutné provádět „rozbory“ (§ 38 odst. 5) kontrola 1x za 2 roky [§ 59 odst. 1 písm. k)]

11 Hlavní schválené změny
VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY pozměňovací návrh v PS nejedná se o vodní díla, obdoba terénních úprav (§ 55 odst. 2) » zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně mění přirozená koryta vodních toků a které jsou nebytné k zajištění funkcí vodních toků pouze na ohlášení (§ 15a odst. 3) není stanovena hranice pro povolení a sankce

12 Hlavní schválené změny
PŘIROZENÁ KORYTA VODNÍCH TOKŮ A REVITALIZACE zavedení definice přirozeného koryta vodního toku (§ 44 odst. 2) » může být tvořeno i stavbou » rozhodování v pochybnostech možnost zrušení vodního díla (§ 15 odst. 1), alt. k § 55 odst. 3 povinnost správce VT navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností k obnovení přirozených koryt VT [§ 47 odst. 1 písm. h)] povinnost strpět přirozené koryto VT [§ 50 písm. h) a 51 písm. d)] zachovány funkce vodního toku

13 Hlavní schválené změny
ÚPRAVY KOMPETENCÍ VODOPRÁVNÍCH ÚŘADŮ zrušení vodoprávních úřadů na úrovni pověřených obcí (§ 105 odst. 2) » povolování ve věcech potřeb jednotlivých občanů a domácností (zejm. studny) nově obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 106 odst. 2) » požadavek Ministerstva vnitra (sjednocení výkonu státní správy) » vodoprávní úřady pověřených obcí však dokončí zahájená a pravomocně neukončená řízení (čl. II bod 9) vodoprávní úřady dotčenými orgány státní správy v řízeních, kdy mohou být dotčeny zájmy vodního zákona (§ 104 odst. 9) vyjasnění pozice generelu ÚCHAPV (§ 28a)

14 Hlavní schválené změny
ZJEDNODUŠENÍ NĚKTERÝCH ŘÍZENÍ povolování energetických vrtů, pokud neodebírají nebo nečerpají podzemní vodu [§ 8 odst. 3 písm. e), § 17 odst. 1 písm. g) a § 55 odst. 2] » pouze souhlas VPÚ povolování nakládání s vodami na dobu užívání VD (§ 9 odst. 7) „výjimky“ z § 39 pro rybářské hospodaření (§ 9 odst. 8) » v povolení k nakládání s vodami, plně v kompetenci krajských úřadů stavební řízení vodovodů a kanalizací (§ 15 odst. 2 a 9) » možnost zkráceného řízení podle § 117 SZ » úpravy bez změny trasy bez povolení a ohlášení souhlas nově i jako závazné stanovisko (§ 17)

15 Hlavní schválené změny
ÚPRAVA VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ úprava změny a zrušení povolení k nakládání s vodami (§ 12) omezení účasti občanského sdružení (§ 115 odst. 6 a 7) » žádost o informování platná 1 rok a dnem sdělení den zveřejnění rozhodnutí jako první úkon v řízení (§ 115 odst. 10) » v jednoduchých věcech netřeba oznamovat zahájení společné řízení (§ 115 odst. 11) » přímo ze zákona při splnění některé podmínky § 140 SŘ povolení odběru podzemní vody na cizím pozemku (§ 115 odst. 15) » účastníkem řízení žadatel, obec a příp. občanské sdružení řízení v pochybnostech (§ 126 odst. 8) » pouze z moci úřední

16 Hlavní schválené změny
SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY úprava obecného nakládání s vodami (§ 6 odst. 4) vyhlašování záplavových území a jejich aktivních zón (§ 66 odst. 7) úprava nakládání s vodami při mimořádných situacích (§ 109 odst. 1) § 115a – OOP podle § 6 odst. 4, § 25 odst. 3, § 66 odst. 7 a § 109 odst. 1 » speciální postup oproti správnímu řádu účinnost před projednáním vyvěšením VV, kterou se OOP oznamuje nepoužije se § 172 odst. 5 SŘ (ochrana vlastníků nem. a dotčených osob) další OOP např. ochranná pásma vodních zdrojů (§ 30 odst. 1) – čl.II bod2)

17 Hlavní schválené změny
ÚPRAVA VEDENÍ VODOPRÁVNÍ EVIDENCE vodoprávní úřady vedou evidenci rozhodnutí, OOP, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení správci povodí průběžně ukládají vybrané údaje z rozhodnutí, OOP a závazných stanovisek » rozsah novelou vyhlášky č. 7/2003 Sb.

18 Hlavní schválené změny
ÚPRAVA SANKCÍ nová koncepce správního trestání Ministerstva vnitra přestupky fyzických osob nově ve vodním zákoně stejné skutkové podstaty FO a PFO a PO úprava výší sankcí (původně stejné pro FO a PFO a PO)

19 Příprava prováděcích právních předpisů
celkem rozpracováno 18 předpisů 6 nezbytných z důvodu návaznosti vodoprávního řízení: nařízení vlády ke zmocnění v § 36 odst. 3 ( ) novelizaci nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ( ) nařízení vlády ke zmocnění v § 38 odst. 8 poslední věta ( ) novelu vyhlášky č. 450/2005 Sb. ( ) vyhlášku ke zmocnění v § 39 odst. 8 druhá věta ( ) novela vyhlášky č. 471/2001 Sb. ( )

20 Děkuji za pozornost zdenek.horacek@mze.cz Zdeněk Horáček
odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření tel


Stáhnout ppt "Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google