Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústava ČR. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Zákon č. 1/1993 Sb. P ř ijata Č eskou národní radou 16. prosince 1992 Ú č innost od 1. 1. 1993 Základní zákon zem ě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústava ČR. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Zákon č. 1/1993 Sb. P ř ijata Č eskou národní radou 16. prosince 1992 Ú č innost od 1. 1. 1993 Základní zákon zem ě."— Transkript prezentace:

1 Ústava ČR

2 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Zákon č. 1/1993 Sb. P ř ijata Č eskou národní radou 16. prosince 1992 Ú č innost od 1. 1. 1993 Základní zákon zem ě Nejvyšší právní síla Ústava zakotvuje: základních práva a svobody jednotlivc ů strukturu státu (jeho orgány) základy procesních p ř edpis ů (nap ř. jednací ř ády).

3 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Č eská ústava není jedním uceleným zákonem, ale skládá se z ř ady samostatn ě stojících ústavních zákon ů a jim právn ě na rove ň postavených dokument ů. ústavní po ř ádek (ústavní ř ád, souhrn) tvo ř í: -Ústava Č eské republiky z roku 1992 -Listina základních práv a svobod z roku 1991 -ústavní zákony p ř ijaté podle této Ústavy. -d ř ív ě jší ústavní zákony o státní hranici -zákony p ř ijaté Č NR po 6. č ervnu 1992

4 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Rysy naší ústavy: - Rigidní = tuhá, pevná, obtí ž n ě zm ě nitelná (3/5) - normativní, reálná - p ů vodní, dohodnutá ( Č NR) Významný tv ů rce ústavy – JUDr. Vojt ě ch Cepl (1938 – 2009)

5 STRUKTURA ÚSTAVY: Preambule I. Základní ustanovení ( č l.1-14) II. Moc zákonodárná ( č l. 15-53) III. Moc výkonná - prezident republiky ( č l. 54-66) a vláda ( č l. 67-80) IV. Moc soudní ( č l. 81-96), ústavní soud ( č l. 83-89) a soudy ( č l. 90-96) V. Nejvyšší kontrolní ú ř ad ( č l. 97) VI. Č eská národní banka ( č l. 98) VII. Územní samospráva ( č l. 99-105) VIII. P ř echodná a záv ě re č ná ustanovení ( č l. 106 -113)

6 PREAMBULE slavnostní úvod, p ř edmluva základní zásady a principy státu vystihuje charakteristické rysy národa odvolává se na historické tradice a ideové zdroje zakotvuje odhodlání budovat, chránit a rozvíjet Č eskou republiku a to v duchu uznávaných moderních hodnot a ideál ů.

7 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ - HLAVA 1. základní principy a charakteristika státu konstrukce tvorby a d ě lby moci základní prvky právního státu princip pluralistického politického systému liberální zásada území samosprávy nezm ě nitelnost ústavy vztah k mezinárodním smlouvám vymezení území, státní hranice státní ob č anství a státní symboly, ur č ení hlavního m ě sta povinnosti státu dbát o šetrné vyu ž ívání p ř írodních zdroj ů a ochrany p ř írodního bohatství

8 MOC ZÁKONODÁRNÁ - HLAVA 2. parlamentu nále ž í zákonodárná moc - legislativa tvo ř en dv ě ma komorami – Poslanecká sn ě movna - 200 poslanc ů Senát - 81 senátor ů podmínky aktivního a pasivního volebního práva volební systémy, zásady volebního práva vznik, zánik mandátu neslu č itelnost funkcí

9 MOC ZÁKONODÁRNÁ - HLAVA 2. podmínky imunity (+ indemnita) role senátu v dob ě rozpušt ě ní PS podmínky rozpušt ě ní PS usnášení schopnost – kvórum legislativní proces: zákonodárná iniciativa podmínky schválení návrhu – hlasování veto absolutní a suspenzivní PS » senát » prezident právo PS interpelovat vládu

10 MOC VÝKONNÁ - HLAVA 3 Exekutiva = prezident + vláda PREZIDENT REPUBLIKY volen p ř ímo podmínky navrhování kandidát ů v ě tšinový systém aktivní a pasivní volební právo kompetence samostatné a kontrasignované milost x amnestie imunita prezidenta velezrada, hrubé porušení Ústavy

11 MOC VÝKONNÁ - HLAVA 3 VLÁDA slo ž ení, odpov ě dnost PS vznik vlády, demise kompetence, oprávn ě ní vládní na ř ízení, vyhlášky STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ (d ř íve prokuratura) č initel výkonu spravedlnosti podává soudu ob ž alobu

12 MOC SOUDNÍ - HLAVA 4 Jurisdikce = ústavní soud + soudy ÚSTAVNÍ SOUD nezávislost, nestrannost, neslu č itelnost funkcí neodvolatelnost soudce pasivní volební právo jmenování imunita ústavního soudce kompetence

13 MOC SOUDNÍ - HLAVA 4 SOUDY poslání, presumpce neviny soustava soud ů jmenování soudce zásady soudního jednání

14 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD – HLAVA 5 nezávislost kontrola hospoda ř ení se státním majetkem kontrola pln ě ní státního rozpo č tu Vedení: prezident NKU, viceprezident Č ESKÁ NÁRODNÍ BANKA - HLAVA 6 úst ř ední banka státu pé č e o cenovou stabilitu

15 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - HLAVA 7 obec – základní územní samosprávný celek kraje - vyšší územní samosprávný celek orgány v obci a kraji volby do zastupitelstev p ů sobnost obce – samospráva a státní správa obecn ě závazné vyhlášky

16 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - HLAVA 8 ústavní zákony dle ústavního po ř ádku: Ústava Č R, Listina základních práv a svobod ústavní zákony p ř ijaté podle Ústavy Č R nap ř.: ústavní zákon č. 74/1997 Sb. O zm ě nách hranic se SR č. 347/1997 Sb. O vytvo ř ení vyšších územn ě správních celk ů zákon č.110/1998 Sb. O bezpe č nosti Č R zákon č. 515/2005 Sb. O referendu o p ř istoupení Č R k EU ústavní zákony Národního shromá ž d ě ní Č R, Federálního shromá ž d ě ní Č SSR a Č eské národní rady upravující hranice Č eské a Slovenské republiky novela o p ř ímé volb ě prezidenta

17 POUŽITÉ ZDROJE: Ústava Č eské republiky ze dne 16. prosince 1992, ústavní zákon č. 1/1993 Sb. FILIP, J.: Ústavní právo Č eské republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy Č R. Brno: Masarykova Univerzita, Dopln ě k, 2003. ISBN 80-210-3254-5. David, Roman: Politologie. Základy spole č enských v ě d. nakl. Olomouc, Olomouc 2005, 5. p ř epracované a rozší ř ené vyd., 80-7182-162-4, 458 s.

18


Stáhnout ppt "Ústava ČR. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Zákon č. 1/1993 Sb. P ř ijata Č eskou národní radou 16. prosince 1992 Ú č innost od 1. 1. 1993 Základní zákon zem ě."

Podobné prezentace


Reklamy Google