Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politologie Mgr. et Mgr. Blanka Chocová 2014/15. Politologie  (polis) = řecký městský stát  (logos) = věda vědecká disciplína zabývající se studiem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politologie Mgr. et Mgr. Blanka Chocová 2014/15. Politologie  (polis) = řecký městský stát  (logos) = věda vědecká disciplína zabývající se studiem."— Transkript prezentace:

1 Politologie Mgr. et Mgr. Blanka Chocová 2014/15

2 Politologie  (polis) = řecký městský stát  (logos) = věda vědecká disciplína zabývající se studiem politiky politika = umění řídit stát 1949 – politologie uznána jako samostatná věda (dříve součást filosofie)

3 Předmět politologie moc (nástroj k prosazení politických zájmů) fungování státu politické teorie a ideologie politické systémy a instituce politické strany politické chování lidí mezinárodní vztahy

4 Interdisciplinární charakter politologie ke své existenci potřebuje i výsledky jiných věd – filozofie, sociologie, právo, historie, státověda, ekonomie, …

5 Stát –z latinského „stato“ = řád –organizované společenství lidí žijících trvale na určitém ohraničeném území a tvořících právní celek

6 Území státu suchozemský prostor plocha vnitřních i pobřežních vod vzdušní prostor podzemní prostor

7 Znaky státu státní aparát ohraničené území občané právní subjektivita státní suverenita

8 Funkce státu - vnitřní bezpečnostní právní ekonomická sociální kulturní

9 Funkce státu - vnější zajištění vztahů s dalšími státy regulace zahraničního obchodu obrana území před případným napadením, boj za mír a mezinárodní bezpečnost

10 Typy státu unitární federace konfederace

11 Formy státu podle vykonavatele státní moci demokracie přímá nepřímá diktatura aristokracie plutokracie oligarchie monokracie sofokracie meritokracie ochlokracie byrokracie

12 Formy státu podle toho, kdo stojí v čele státu teokracie monarchie konstituční absolutistická republika parlamentní prezidentská kancléřská –demokratická –totalitní

13 Historie české státnosti 1914 – 1918  1. světová válka 28. října 1918  vznik Československa 1918 – 1938  první republika září 1938  Mnichovská dohoda říjen 1938 – březen 1939  druhá republika březen 1939  Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945  2. světová válka 1946  vítězství komunistů srpen 1968  vpád vojsk Varšavské smlouvy, normalizace 17. listopad 1989  sametová revoluce 1. ledna 1993  vznik samostatné České republiky

14 Prezidenti 1918 – 35  Tomáš Garrigue Masaryk 1935 – 38  Edvard Beneš 1938 – 39  Emil Hácha 1940 – 45  Edvard Beneš (prezident v emigraci) 1939 – 45  Emil Hácha (protektorátní prezident) 1945 – 48  Edvard Beneš 1948 – 53  Klement Gottwald 1953 – 57  Antonín Zápotocký 1957 – 68  Antonín Novotný 1968 – 75  Ludvík Svoboda 1975 – 1989  Gustáv Husák 1989 – 92  Václav Havel 1993 – 2003  Václav Havel 2003 - 2013  Václav Klaus 2013 - ?  Miloš Zeman

15 Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937)

16 Edvard Beneš (1884 – 1948)

17 Emil Hácha (1872 – 1945)

18 Klement Gottwald (1896 – 1953)

19 Antonín Zápotocký (1884 – 1957)

20 Antonín Novotný (1904 – 1975)

21 Ludvík Svoboda (1895 – 1979)

22 Gustáv Husák 1913 – 1991)

23 Václav Havel (1936 - 2011)

24 Václav Klaus (1941)

25 Miloš Zeman (1944)

26 Státní svátky ČR 1. ledenDen obnovy samostatného českého státu 1993 8. květenDen vítězství1945 5. červenecDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 863 6. červenecDen upálení mistra Jana Husa 1415 28. záříDen české státnosti929/935 28. říjenDen vzniku samostatného českého (československého) státu 1918 17. listopadDen boje za svobodu a demokracii 1939 a 1989

27 Ostatní svátky 1. ledenNový rok jaroVelikonoční pondělí 1. květenSvátek práce 24. prosinecŠtědrý den 25. prosinec1. svátek vánočníNarození Ježíše z Nazareta 26. prosinec2. svátek vánočníŠtěpán – první mučedník církve

28 Státní symboly státní symboly jsou předměty, které stát ústavou určil jako své oficiální nezaměnitelné označení symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují Velký státní znak Malý státní znak Státní barvy Státní vlajka Vlajka prezidenta ČR Státní pečeť Hymna ČR

29 Velký státní znak

30 Malý státní znak

31 Státní barvy (trikolóra)

32 Státní vlajka (vodorovně)

33 Státní vlajka (svisle)

34 Vlajka prezidenta (standarta)

35 Státní pečeť

36 Státní hymna „Kde domov můj“ –slova: Josef Kajetán Tyl –hudba: František Škroup

37 Neoficiální státní symboly Korunovační klenoty koruna žezlo jablko –jsou uloženy na Pražském hradě –7 držitelů klíčů  prezident, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, premiér, primátor Prahy, pražský arcibiskup, probošt metropolitní kapituly sv. Víta

38 Demokracie Dhmoj (démos) = lid Kratoj (kratos) = vláda forma politického zřízení, která umožńuje všem plnoprávným občanům účast na správě a řízení státu

39 Formy (znaky) demokracie princip suverenity lidu princip parlamentismu cílem státní moci je sloužit všem občanům princip dělby moci vztah občanů a státu je vymezen právním řádem právně zakotvená základní lidská práva a svobody pluralita politických subjektů politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny, ale dbají na ochranu menšin decentralizovaná státní správa a samospráva právo na soukromé vlastnictví a svobodné podnikání ochrana a zabezpečení sociálně potřebných svoboda tisku a projevu

40 Diktatura jediná vládnoucí skupina (monopol moci) jediná oficiální státní ideologie požadavek aktivní podpory obyvatelstva režim jedné politické strany, která vyžaduje disciplínu kontrola všech oblastí života státní kontrola ekonomického života policejní režim dohlížející nad vším a všemi

41 Formy demokracie přímá –přímá účast občanů na správě a řízení státu nepřímá –Občané se účastní řízení státu prostřednictvím svých zvolených zástupců

42 Formy přímé demokracie referendum plebiscit iniciativa odvolání

43 Znaky nepřímé demokracie rovnost pluralita dočasnost kontrola většinový princip

44 Ideologie –soustava idejí, teorií a názorů vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny

45 Ideologie liberalismus konzervativismus sociální demokracie socialismus komunismus nacionalismus fašismus rasismus anarchismus enviromentalismus feminismus

46 Ústava –základní zákon každého státu –zákon nejvyšší platnosti – žádný jiný zákon nesmí být v rozporu (jinak je neplatný) –jsou zde obecně vytyčeny stěžejní zásady

47 Vývoj české ústavnosti Prozatímní ústava ČSR – 28. října 1918 Ústava ČSR – 29. února 1920 Ústava ČSR – 9. května 1948 Ústava ČSSR – 3. února 1960 –1968 federace ČSR a SSR = ČSSR –1989 federace ČSFR Ústava ČR – přijata 16. prosince 1992 vstoupila v platnost 1. ledna 1993

48 Struktura Ústavy ČR Preambule – úvodní prohlášení I. hlava – Základní ustanovení 2. hlava – Moc zákonodárná 3. hlava – Moc výkonná 4. hlava – Moc soudní 5. hlava – Nejvyšší kontrolní úřad 6. hlava – Česká národní banka 7. hlava – Územní samospráva 8. hlava – Přechodná a závěrečná ustanovení

49 Lidská práva –práva fyzických osob, která vyplývají z pouhé příslušnosti k lidskému rodu –vyplývají z lidské přirozenosti –původ z křesťanství

50 Vývoj lidských práv Magna charta libertatum – 1215 Deklarace nezávislosti USA – 1774 Deklarace práv člověka a občana – 1789 Všeobecná deklarace lidských práv – 1948 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - 1950

51 Atributy lidských práv univerzální nezrušitelná nezadatelná nepromlčitelná

52 Svoboda stav bytosti jednající pouze ze své vlastní vůle svoboda není libovůle Dělení svobody vnitřní vnější

53 Listina základních práv a svobod ČR –součástí ústavního pořádku ČR –přijata 16. prosince 1992 –vstoupila v platnost 1. ledna 1993

54 Struktura Listiny základních práv a svobod ČR Preambule – Úvodní prohlášení 1. hlava – Obecná ustanovení 2. hlava – Lidská práva a základní svobody 3. hlava – Práva národnostních a etnick¨ých menšin 4. hlava – Hospodářská, sociální a kulturní práva 5. hlava – Právo na soudní a jinou právní ochranu 6. hlava – Ustanovení společná

55 Instituce zajišťující lidská práva –jedinec může hájit svá práva i proti vlastnímu státu Komise pro lidská práva Evropská komise pro lidská práva Evropský soud pro lidská práva Amensty International

56 Veřejný ochránce práv - ombudsman –chrání osoby před nečinností úřadů nebo jejich jednáním, pokud neodpovídá principům demokratického právního státu –v ČR od roku 2000

57 Anna Šabatová

58 Dělba státní moci zákonodárná – legislativa výkonná – exekutiva soudní - jurisdikce

59 Princip brzd a rovnováh státní moc je oddělená, navzájem se brzdí a kontroluje vliv opozice

60 Moc zákonodárná Čl. 15 (1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu. (2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Čl. 16 (1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. (2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů. Čl. 18 (1) Volby do PS se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení (rozdělení mandátů podle procenta hlasů). (2) Volby do S se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad většinového systému (zvolen pouze jediný kandidát s největším počtem hlasů) (3) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Čl. 19 (1) Do PS může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let. (2) Do S může být zvolen každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. (3) Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.

61 Parlament Poslanecká sněmovna (dolní komora) 200 poslanců věk min. 21 let 4 roky poměrný volební systém Senát (horní komora) 81 senátorů věk min. 40 let 6 let (každé 2 roky se obměňuje 1/3 senátorů) většinový volební systém

62 Volby do senátu Žlutá barva  2004 – 2010 – 2016 - … Zelená barva  2006 – 2012 – 2018 - … Růžová barva  2008 – 2014 – 2020 - …

63

64 Moc výkonná Prezident Miloš Zeman Vláda Bohuslav Sobotka (předseda vlády = premiér)

65 Prezident Čl. 54 (1) Prezident republiky je hlavou státu. (2) Prezident republiky je volen v přímých volbách. Čl. 55 Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Čl. 57 (1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu. (2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Čl. 59 (1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor. (2) Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.". Čl. 60 Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen. Čl. 61 Prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Senátu.

66 Čl. 62 Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky, l) vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii a jeho výsledek. Čl. 63 (1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) má právo udělovat amnestii. (2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

67 Vláda Čl. 67 (1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. (2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Ministerstva a ministři Ministerstvo vnitra Milan Chovanec Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMarcel Chládek Ministerstvo práce a sociálních věcí Michaela Marksová Ministerstvo financíAndrej Babiš Ministerstvo obrany Martin Stropnický Ministerstvo zahraničních věcíLubomír Zaorálek Ministerstvo zdravotnictvíSvatopluk Němeček Ministerstvo průmyslu a obchoduJan Mládek Ministerstvo spravedlnostiHelena Válková Ministerstvo kulturyDaniel Herman Ministerstvo zemědělstvíMarian Jurečka Ministerstvo dopravyAntonín Prachař Ministerstvo pro místní rozvojVěra Jourová Ministerstvo životního prostředíRichard Brabec Ministerstvo pro lidská práva, rovné příležitostiJiří Dienstbier a legislativu

68 Moc soudní Čl. 81 Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. Ústavní soud Nejvyšší soud a nejvyšší správní soud Vrchní soudy Krajské soudy Okresní soudy

69 Nejvyšší kontrolní úřad –nezávislý orgán vykonávající kontrolu hospodaření se státním majetkem –prezident: Miloslav Kala

70 Česká národní banka –pečuje o stabilitu měny guvernér: Miroslav Singer

71 Státní správa a samospráva obec kraj

72 Obec –územní společenství občanů, které má právo na samosprávu Podle velikosti obce – do 3000 obyvatel města – nad 3000 obyvatel  19 největších (statutární města) území se může členit na městské obvody nebo části s vlastní samosprávou

73 Samostatná a přenesená působnost obce (kraje) Samostatná působnost –samostatná správa obecních záležitostí –vedení obce pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů Přenesená působnost –výkon správy, která byla obci svěřena zákonem –stát pověřuje orgány obce, aby rozhodovali o právech a povinnostech občanů a právnických osob, správních poplatcích, …

74 Orgány obce/města Zastupitelstvo obce/města –je nejvyšším orgánem –je voleno občany obce v komunálních volbách –rozhodují hlasováním o nejdůležitějších záležitostech obce  schvalují její rozpočet, územní plán, vydávají závazné vyhlášky obce,… –volí radu obce Rada obce/města –je výkonným orgánem obce –rada vydává nařízení obce, předjednává a připravuje návrhy k jednání zastupitelstva, rozhoduje o některých smlouvách uzavíraných městem či o počtu zaměstnanců obecního úřadu Starosta/primátor –zastupuje obec navenek –volí ho zastupitelstvo z řad svých členů –starosta svolává a řídí schůze rady a zasedání zastupitelstva Obecní/městský úřad (magistrát) –tvoří starosta /primátor, místostarostové/náměstci a jeho zaměstnanci –dělí se na odbory (sociální, dopravy,…)

75 Primátor ČB Mgr. Juraj Thoma

76 Kraj –širší územní společenství občanů s právem na samosprávu, kterou vykonává v souladu s potřebami kraje a svých občanů V ČR je 14 krajů: 1. Hlavní město Praha Středočeský kraj – Praha Jihočeský kraj – České Budějovice Plzeňský kraj – Plzeň Karlovarský kraj – Karlovy Vary Ústecký kraj – Ústí nad Labem Liberecký kraj – Liberec Královéhradecký kraj – Hradec Králové Pardubický kraj – Pardubice Kraj Vysočina – Jihlava Jihomoravský kraj – Brno Olomoucký kraj – Olomouc Moravskoslezský kraj – Ostrava Zlínský kraj – Zlín

77 Kraje ČR

78 Orgány kraje Zastupitelstvo kraje –nejvyšší orgán kraje –rozhoduje o nejdůležitějších věcech krajské samosprávy –je mu vyhrazeno např. předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat Ústavnímu soudu návrhy na zrušení právních předpisů, jsou-li podle něj v rozporu se zákonem, volit a odvolávat hejtmana a radu kraje, schvalovat rozpočet kraje a koordinovat rozvoj kraje Rada kraje –je výkonným orgánem kraje –tvoří ji hejtman, zástupce hejtmana a další členové rady –voleni zastupitelstvem z jeho členů –rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jim přijatých usnesení Hejtman –zastupuje kraj navenek –hejtmana i jeho zástupce volí zastupitelstvo z řad svých členů Krajský úřad –plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo v rámci samosprávy a zabezpečuje výkon státní správy svěřené zákonem –člení se na odbory, oddělení, sekretariát ředitele a sekretariát hejtmana

79 Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola

80 Politická strana –organizované dobrovolné sdružení občanů se stejnými politickými názory a cíli, která se účastní politického života –vzájemnou konkurencí se snaží získat politickou moc a prosadit svoji politickou vůli –v demokratické společnosti je politická scéna pluralitní – mnohočetná Vznik politické strany –politické strany a politická hnutí v ČR jsou právnické osoby, které vznikají registrací na Ministerstvu vnitra ČR a zanikají vlastním či soudním rozhodnutím –každá strana musí mít svůj organizační řád (stanovy), ve kterém je kromě programových zásad uveden i její název, sídlo a způsob volby stranických orgánů Členství v politické straně –členem se může stát občan starší 18 let –nikdo nesmí být ke členství nucen –mezi podmínky, které musí člověk při vstupu do politické strany splnit, patří i to, že není členem jiné strany, souhlasí s programem a platí členské příspěvky

81 Dělení stran LEVICEPRAVICE Prioritysociální politika a jistotypodpora podnikatelských aktivit Státsociálně odpovědný silný stát minimalizace kompetencí státu Rovnostvýsledkůpříležitostí Člověkkolektivjednotlivec Ekonomiestátní ochranářství regulace trhu liberalizace a deregulace Ekonomické priorityodstranění nezaměstnanosti snížení inflace Společnostsplynutíoddělení Spravedlnostrozdělovacívyrovnávací

82 Politické spektrum ČR KSČM ČSSD ÚSVIT KDU-ČSL TOP09 ODS LEVICEPRAVICE

83 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip

84 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) Bohuslav Sobotka

85 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (Úsvit) Tomio Okamura

86 Křesťanká a demokratická unie – Československá strana lidová Pavel Bělobrádek

87 Tradice, odpovědnost, prosperita 09 (TOP 09) Karel Schwarzenberg

88 Občanská demokratická strana (ODS) Petr Fiala

89 Extrémní levice (anarchismus, socialismus)

90 Extrémní pravice (nacismus, fašismus)

91 Volby –volby jsou akt, při kterém volí oprávnění voliči své zástupce do určitých funkcí nebo orgánů Znaky voleb: svobodné všeobecné rovné přímé tajné Volební právo: aktivní pasivní

92 Volební systémy většinový systém – majoritní poměrný systém – proporcionální  v ČR se používají oba

93 Většinový systém –je zvolen pouze jediný kandidát, který získá v daném volebním obvodu nejvíce hlasů –v každém volebním obvodu spolu soupeří několik kandidátů z různých stran –používají se jednomandátové obvody, jejichž počet odpovídá počtu poslaneckých mandátů ve sněmovně Výhody –systém umožňuje vytvořit snadno parlamentní většinu, protože se do voleného sboru dostane jen několik stran s nejvyšší voličskou podporou –výsledkem jsou častěji stabilní vlády tvořené jednou stranou –zvolený reprezentant je v úzkém sepjetí s obvodem, v němž byl zvolen Nevýhody –zvolený parlament nedostatečně odráží skutečné rozložení politických sil v zemi, protože nezastupuje společenské menšiny a je nepříznivý pro nově vzniklé strany

94 Poměrný systém –odpovídá rozdělení poslaneckých mandátů procentu odevzdaných hlasů –volební obvody jsou vícemandátové, větší, jejich počet je však nižší –pro jednotlivé obvody připraví politické strany kandidátní listiny –počet míst na listině zpravidla odpovídá počtu mandátů, jež se v daném obvodě rozdělují –volič nevolí jednotlivce, ale kandidátské listiny Výhody –systém přenáší vůli obyvatelstva i jeho menšin do politického systému a umožňuje určit rozložení politických sil –ulehčuje vytváření nových politických stran Nevýhody –volič volí kandidátní listiny –politická moc se tříští, často vzniká koaliční vláda, která není tak stabilní –sepětí poslance s volebním obvodem není tak silné, při rozhodování se řídí více stranickými zájmy

95 Volby v ČR Poslanecká sněmovna Senát Zastupitelstvo měst a obcí Zastupitelstvo krajů Evropský parlament Prezident } občané


Stáhnout ppt "Politologie Mgr. et Mgr. Blanka Chocová 2014/15. Politologie  (polis) = řecký městský stát  (logos) = věda vědecká disciplína zabývající se studiem."

Podobné prezentace


Reklamy Google