Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Globální grant EDUCA Ing. Lucie Volfová Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Globální grant EDUCA Ing. Lucie Volfová Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Globální grant EDUCA Ing. Lucie Volfová Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 navazuje na úspěšnou spolupráci s MPSV v předchozím programovacím období a je opět poskytovatelem dotací pro projekty zaměřené na profesní vzdělávání zaměstnanců je Zprostředkujícím subjektem – uzavřena Dohoda o delegování činností a pravomocí na „ministerské úrovni“ (realizace opět ve spolupráci s Agenturou CzechInvest)

3 Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci grantového schématu PROFESE z OPLRZ zprostředkovalo 262 dotací v celkově vyplacené částce 192 mil. Kč v mnoha případech šlo o souběh podpory vybudování/úpravy školicího střediska v rámci stejnojmenného programu OPPP a vlastního školení z prostředků ESF Obdobně: TANEX PLASTY a.s., OEZ s.r.o., Linet s.r.o., B:TECH a.s.,STAVOPLAST KL s.r.o., a další Školicí středisko První brněnské strojírny Velká Bíteš

4 GG Educa Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu Prioritní osa:1 Adaptabilita Oblast podpory:1.1Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Hlavním cílem podpory je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů vybraných kategoriích CZ-NACE. Alokace na celé období činí cca 1,3 mld. Kč

5 1. výzva Vyhlášení: 2. června 2009 Příjem žádostí: od 1. července 2009 (kontinuální příjem žádostí) Ukončení příjmu žádostí: 30. října 2009 Celková alokovaná částka pro tuto výzvu je 300 mil. Kč Podporované vzdělávací aktivity předložených projektů musí být především zaměřeny na specifické vzdělávání zaměstnanců (odst. 1 čl. 38 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008). Formou doplňku může být do projektu zahrnuto i obecné vzdělávání (odst. 2 čl. 38 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008). Podíl obecného vzdělávání však nesmí přesáhnout 20 % rozpočtu projektu.

6 Specifické vzdělávání vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku a které poskytuje poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů Příklady: školení na technologie, které firma vyvinula a školí na ně své zaměstnance školení týkající se výrobního postupu vlastního pouze pro tu konkrétní firmu školení na SW produkt, který je sice běžně dostupný, ale firma si ho upraví dle vlastních potřeb apod.

7 Podporováno je »Další profesní vzdělávání zaměstnanců »Aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů »Tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance »Příprava podnikových lektorů Investiční aktivity nejsou předmětem podpory!!! Podporovány budou projekty komplexního charakteru, zaměřené především na aktivity vlastní realizace profesního vzdělávání zaměstnanců. Do projektu nelze zahrnout tyto činnosti*: »Jazykové vzdělávání »Školení obecných počítačových dovedností »Školení v oblasti tzv. měkkých dovedností * V rámci specifického vzdělávání; tyto aktivity lze uplatnit v rámci obecného vzdělávání – max. však 20 % rozpočtu

8 Žadatel Podnikatelský subjekt vymezený Obchodním zákoníkem (§ 2 odst. 2 písm. a), b), c) – mimo sdružení, klastry, asociace apod.) působící ve vybraných kategoriích CZ-NACE Sídlo kdekoliv na území ČR Cílová skupina Zaměstnavatelé, zaměstnanci podniků a podnikající FO (bez ohledu na právní formu a velikost) působící ve vybraných kategoriích CZ-NACE Musí pocházet z území Cíle Konvergence, tzn. území ČR kromě hl. města Prahy Podporovány jsou projekty regionální i nadregionální. Finanční pomoc je poskytována formou dotace na způsobilé výdaje projektu. Podpora bude příjemci vyplácena tzv. standardním způsobem – ex-post financování.

9 Kategorie CZ-NACE* Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12 Výroba tabákových výrobků) Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Sekce E Zásobování vodou; činnosti spojené s odpadními vodami, odpady a sanacemi Sekce F Stavebnictví Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – jen v těchto kategoriích: –45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů –45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství – s výjimkou obchodu s motocykly, jejich díly a příslušenstvím Sekce H Doprava a skladování – jen v těchto kategoriích: –52.1 Skladování –52.24 Manipulace s nákladem Sekce J Informační a komunikační činnosti – jen v těchto kategoriích: –62 Činnosti v oblasti informačních technologií Sekce M Profesní, vědecké a technické činnosti – jen v těchto kategoriích: –71.1 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství –71.2 Technické zkoušky a analýzy *Podnikatel musí působit v podporované kategorii, nemusí jít o hlavní ekonomickou činnost; musí být zapsána v OR

10 Minimální výše podpory* na jeden projekt pro tuto výzvu je 0,5 mil. Kč, maximální výše je stanovena na 8 mil. Kč. Forma podpory – žadatel volí dle svého uvážení: a) veřejnou podporu podle blokové výjimky – intenzita podpory závisí na velikosti podnikatelského subjektu (čl. 38 a 39 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008) b) tzv. podporu „de minimis“- podpora až do 100 % způsobilých výdajů projektu (Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006) Místem realizace projektu je území ČR. Ve výjimečných případech může být místem realizace i zahraničí. Maximální délka trvání projektu v rámci této výzvy je 2 roky. *Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů – ne celkové náklady projektu

11 Způsobilé výdaje Podpora poskytnutá na projekty v rámci OP LZZ se vztahuje pouze na způsobilé výdaje projektu Způsobilé výdaje se skládají z přímých (osobní náklady, cestovné, zařízení a vybavení, nákup služeb, drobné stavební úpravy, přímá podpora) a nepřímých výdajů Nepřímé výdaje nejsou/nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou daného projektu Pravidla k jednotlivým oblastem výdajů jsou uvedena Metodice způsobilých výdajů OP LZZ, která je přílohou Výzvy (Desatero OP LZZ, příloha D5) Výdaje na nákup služeb se řídí Metodickým pokynem pro zadávání zakázek (Desatero OP LZZ, příloha D9) Výše výdajů na nákup služeb nesmí přesáhnout 70 % přímých způsobilých výdajů

12 Projektová žádost Vyplňuje se online v Aplikaci Benefit7 (www.eu-zadost.cz, www.eu- zadost.eu) Žádost bude předkládána v elektronické i tištěné podobě (1x originál nebo ověřená kopie a 2x prostá kopie) Žádost může být předána osobně, doporučenou poštou nebo kurýrem do stanoveného termínu

13 Přílohy žádosti Povinné přílohy: Doklad o právní subjektivitě žadatele Čestné prohlášení o velikosti podniku Čestné prohlášení vztahující se ke školení mimo území České republiky Čestné prohlášení k „Motivačnímu účinku“ – jen velké podniky

14 Plán výzev 2. leden 2010 – 300 mil. Kč 3. listopad 2010 – 500 mil. Kč 4. leden 2012 – 200 mil. Kč Pro příští výzvu se uvažuje o začlenění profesních oborových a odvětvových sdružení podnikatelských subjektů a využití i schváleného dočasného rámce pro podporu v režimu de minimis až do ekvivalentu 500.000 EUR (s cílem zajistit i lepší dostupnost podpor malým podnikatelům).

15 Děkuji za pozornost! www.mpo.cz www.czechinvest.org Zelená linka: 224 852 2432 (Po – Pá od 9.00 do 15.00 hod.) educa@czechinvest.org


Stáhnout ppt "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Globální grant EDUCA Ing. Lucie Volfová Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google