Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor odpadů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor odpadů"— Transkript prezentace:

1 Balíček EK k oběhovému hospodářství a revizi cílů legislativy odpadového hospodářství
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář MŽP, KÚ, ČIŽP, SFŽP, CENIA – Liberec, 22. –

2 Obsah prezentace Balíček k oběhovému hospodářství
Revize odpadové legislativy Stav projednávání

3 Balíček k oběhovému hospodářství
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Směrem k oběhovému hospodářství: Program nulového odpadu pro Evropu - COM(2014) 398 final. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - COM(2014) 397 final. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-post evaluation of Five Waste Stream Directives Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council reviewing the targets in Directives /98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, and /31/EC on the landfill of waste, amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment.

4 Balíček k oběhovému hospodářství
Hodnocení dopadů (Impact assessment) k revizi odpadové legislativy. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Příležitosti k účinnému využívání zdrojů ve stavebním sektoru – COM(2014) 445 final. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Iniciativa zeleného zaměstnávání - COM(2014) 446 final. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zelený akční plán pro malé a střední podniky: Umožnit malým a středním podnikům změnit environmentální výzvy na obchodní příležitosti - COM(2014) 440 final. Sdělení k potravinám – doposud nezveřejněno.

5 Lepší využití primárních surovin a odpadů Zdroj: Evropská komise
Oběhové hospodářství Lepší využití primárních surovin a odpadů Zdroj: Evropská komise

6 Oběhové hospodářství – klíčové elementy
Design a inovace – program Horizon 2020. Uvolnění investic na řešení respektující zásady oběhového hospodářství. Využití činností malých a středních podniků. Odpadová legislativa a cíle – revize legislativy a stanovení nových cílů (viz. dále). Odpady jako zdroj surovin. Cíle pro účinné využívání zdrojů (produktivita zdrojů) – 7. Akční plán pro životní prostředí.

7 Oběhové hospodářství – odpadová legislativa
Modernizace politiky nakládání s odpady a jejích cílů: odpad jako zdroj. Stanovení nových cílů. Zjednodušení a lepší provádění právních předpisů v oblasti odpadů – fitness check, provázanost a koherence. Řešení specifických problémů s odpady.

8 Odpadová legislativa Stanovení cílů
Zvýšit do roku 2030 opětovné používání a recyklaci komunálního odpadu na 70%. Zvýšit do roku 2030 míru recyklace obalového odpadu na 80%, se střednědobými cíli 60% do roku 2020 a 70% do roku 2025, včetně cílů pro konkrétní materiály. Zakázat do roku 2025 skládkování recyklovatelných plastů, kovů, skla, papíru, lepenky a biologicky rozložitelného odpadu, přičemž by se měly členské státy snažit skládky do roku 2030 prakticky odstranit. Rozvíjet trhy s vysoce kvalitními sekundárními materiály. Upřesnit metodu výpočtu pro recyklované materiály s cílem zajistit vysokou úroveň kvality recyklace.

9

10 Odpadová legislativa – zjednodušení a lepší provádění
Řešení překryvu cílů. Zjednodušení oznamovací povinnosti pro ČS. Zjednodušení výpočtu cílů pro komunální odpad, skládkování a obalové odpady. Umožnit udělovat výjimky z povolení podle rámcové směrnice o odpadech pro malé a střední podniky, které se věnují sběru a/nebo přepravě velmi malých množství odpadů, který není klasifikován jako nebezpečný. Zavést každoroční podávání zpráv prostřednictvím jediného kontaktního místa pro všechny údaje o odpadech a zajistit, aby byly statistiky týkající se odpadů v souladu s požadavky právních předpisů EU o odpadech. Rozvíjet digitalizované systémy sledování údajů a ověřování údajů třetích stran.

11 Odpadová legislativa – zjednodušení a lepší provádění
Zřídit mechanismus včasného varování, který má zajistit, aby členské státy přijaly vhodný soubor opatření v zájmu včasného dosažení cílů. Stanovit minimální provozní podmínky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, které by mohly být dále rozvíjeny na vnitrostátní úrovni nebo v rámci pokynů EU a podporovat využívání ekonomických nástrojů v členských státech. Podporovat přímé investice do nakládání s odpady na vrcholu hierarchie způsobů nakládání s odpady.

12 Odpadová legislativa – specifické problémy s odpady
Předcházení vzniku odpadů. Odpady v moři. Stavební a demoliční odpad. Potravinový odpad. Nebezpečný odpad. Plastový odpad. Recyklace kritických surovin. Nedovolená přeprava odpadů. Recyklace fosforu.

13 Odpadová legislativa – specifické problémy s odpady
Snížit do roku 2020 množství odpadů v mořích o 30% u deseti nejčastějších typů odpadu nalezeného na plážích, jakož i pro lovná zařízení nalezená na volném moři - daný seznam bude přizpůsoben každé ze čtyř mořských oblastí v EU. Členské státy mají sestavit národní strategie prevence plýtvání s potravinami a zajistit snížení potravinového odpadu do roku minimálně o 30%. Omezit používání lehkých plastových tašek – do roku 2025 rovněž zákaz plastů na skládkách. Přijmout opatření, která mají stimulovat trhy s recyklovanými materiály získanými ze stavebního a demoličního odpadu. Vytvořit řádný systém rejstříků alespoň pro nebezpečný odpad, jehož by se účastnily všechny členské státy.

14 Odpadová legislativa – specifické problémy s odpady
Začlenit opatření týkající se sběru a recyklace odpadů obsahujících významné množství kritických surovin do plánů pro nakládání s odpady na úrovni ČS. Vytvořit politický rámec týkající se fosforu – zvýšení recyklace, inovace, zlepšení tržních podmínek a udržitelné využívání – hnojiva, potraviny, voda, odpady.

15 Odpadová legislativa Směrnice o odpadech
Definice – komunální odpad, potravinový odpad, stavební a demoliční odpad, materiálové využití, zasypávání, malé zařízení nebo podnik. Vymezení rozšířené odpovědnosti výrobce. Cíle: Redukce potravinového odpadu – do 2025 o 30%. Komunální odpad – do 2020 recyklace 50%; do 2030 recyklace 70%. Stanovení metodiky výpočtu recyklace. Systém včasného varování (zprávy 2017; 2022; 2025) – identifikace ČS s problémy při dosahování cílů – plán opatření k dosažení cílů – schválení ze strany EK nebo připomínky) – revidovaný plán – schválení nebo zamítnutí (u cíle pro rok 2020 možnost prodloužení lhůty o 3 roky).

16 Odpadová legislativa Směrnice o odpadech
Oddělený sběr biologického odpadu – od roku 2025. Odhazování odpadků (littering). Redukce potravinového odpadu. Ukazatele pro předcházení vzniku odpadů. Elektronické registry údajů o nebezpečných odpadech. Sledovatelnost nebezpečného odpadu.

17 Odpadová legislativa Směrnice o obalech
Změna definice „obalových odpadů“. Definice „odpadu“, „komunálního odpadu“, „nebezpečného odpadu“, „předcházení vzniku odpadů“, „přípravy k opětovnému použití“, „opětovného použití“, „využití“, „recyklace“, „odstranění“, „nakládání s odpady“, „původce odpadu“ a „držitele odpadu“ ze směrnice o odpadech. Vyjasnění metodiky výpočtu recyklace. Výpočet cílů pro obaly z různých materiálů - jestliže se obal skládá z různých materiálů, musí se pro účely výpočtů cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až k) vzít každý materiál v úvahu zvlášť. Zrušení podpory energetického využívání obalových odpadů (bod 3 – čl. 6, odst. 3) - ruší se možnost podpory energetického využívání obalových odpadů ze strany členských států. Systém včasného varování (zprávy v roce 2017, 2022, 2027). Reporting členských zemí – každoroční, ověřování třetí nezávislou stranou, kontrola kvality.

18 Odpadová legislativa Směrnice o obalech
Cíle Do konce r bude recyklováno nebo připraveno k opětovnému použití minimálně 60 % hmotnosti obalových odpadů. Do konce r bude připraveno k opětovnému použití nebo recyklováno minimálně: 45 % plastů; 50 % dřeva; 70 % železných kovů; 70 % hliníku; 70 % skla; 85 % papíru a lepenky. Do konce r bude recyklováno nebo připraveno k opětovnému využití minimálně 70 % hmotnosti obalových odpadů. Do konce r bude připraveno k opětovnému použití nebo recyklováno minimálně: 60 % plastů; 65 % dřeva; 80 % železných kovů; 80 % hliníku; 80 % skla; 90 % papíru a lepenky. Do konce r bude recyklováno nebo připraveno k opětovnému využití minimálně 80 % hmotnosti obalových odpadů. Do konce r bude připraveno k opětovnému použití nebo recyklováno minimálně: 80 % dřeva, 90 % železných kovů, 90 % hliníku, 90 % skla.

19 Odpadová legislativa Směrnice o skládkách odpadů
Definice „zbytkového odpadu“; „biologicky rozložitelný odpad“. Definice „odpadu“, „komunálního odpadu“, „nebezpečného odpadu“, „využití“, „recyklace“, „odstranění“, „nakládání s odpady“, „původce odpadu“ a „držitele odpadu“ ze směrnice o odpadech. Cíle: Do roku 2025 – se nepovoluje ukládat na skládky ostatních odpadů – recyklovatelné odpady, včetně plastů, kovů, sklad, papíru a lepenky a jiných biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 2025 – nepovolují členské státy množství odpadů uloženého v daném roce na skládky ostatních odpadů, které přesahuje 25% celkového množství komunálního odpadu vzniklého v předchozím roce. Do roku 2030 – přijmout opatření, aby byl na skládky ostatních odpadů přijímán pouze zbytkový odpad, aby tak celkové množství odpadu ukládaného na skládky nepřekročilo 5% celkového množství komunálního odpadu vzniklého v předchozím roce. (Tento cíl má EK do roku 2025 přezkoumat a případně navrhnout právně závazný cíl).

20 Odpadová legislativa Směrnice o skládkách odpadů
Systém včasného varování (zprávy v roce 2022, 2027). Reporting členských zemí – každoroční, ověřování třetí nezávislou stranou, kontrola kvality.

21 Odpadová legislativa Směrnice OEEZ
Změny v čl. 16. Každoroční reporting ČS. Kontrola kvality. Ověřování nezávislou třetí stranou. Pravomoc Komise stanovit minimální kritéria pro ověřování třetí stranou.

22 Odpadová legislativa Směrnice baterie a akumulátory
Vypuštění čl. 22 – národní zprávy. Úprava čl. 23 – zpráva EK (vliv na životní prostředí a vnitřní trh).

23 Stav projednávání - EU Balíček zveřejněn 2.7.2014.
Projednávání na pracovní skupině Rady – , , , , Rada ministrů ŽP – 28. října 2014 (úvodní orientační debata). Evropský parlament – doposud neprojednal.

24 Stav projednávání - ČR Rámcové pozice – schváleny 3.9.2014.
Dokumenty projednány v Poslanecké sněmovně (VEU, VŽP) a Senátu (plénum). Senát přijal odůvodněné stanovisko (porušení principu subsidiarity).

25 Důležité odkazy d=2090&furtherNews=yes green-action-plan/index_en.htm

26 DĚKUJI ZA POZORNOST. Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.


Stáhnout ppt "Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor odpadů"

Podobné prezentace


Reklamy Google