Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZDĚLÁVÁNÍ STAROSTŮ v oblasti krizového řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZDĚLÁVÁNÍ STAROSTŮ v oblasti krizového řízení"— Transkript prezentace:

1 VZDĚLÁVÁNÍ STAROSTŮ v oblasti krizového řízení
Krizové řízení, analýza rizik

2 PRÁVNÍ ÚPRAVA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon ), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení KZ, ve znění NV č. 431/2010 Sb. nařízení vlády č. 432/2010 Sb., k určení prvků KI 2

3 Předpisy pro IZS Zákon č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o mezinárodních záchranných operacích, humanitární pomoci a financování ochrany obyvatelstva vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

4 Mimořádná událost Mimořádnou událostí se rozumí
škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka (havárie) nebo přírodními vlivy, které ohrožují život, zdraví osob a zvířat majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací

5 Krizová situace Krizovou situací
je mimořádná událost, při níž je vyhlášen některý z krizových stavů ► stav nebezpečí ► nouzový stav ► stav ohrožení státu ► válečný stav

6 Krizové řízení v ČR analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik,
Krizové řízení je souhrn činností, prováděných orgány krizového řízení v souvislosti s řešením krizové situace, které jsou zaměřeny na: analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování a realizaci krizových opatření a na kontrolu jejich účinností Pohlédneme-li na tuto definici, je zde řada termínu, které bych chtěl objasnit v dalším. Jedná se především o termíny analýza rizik - typové plány plánování krizových opatření - krizová připravenost /příprava lidských zdrojů, příprava věcných zdrojů a příprava postupů - krizových plánů) realizace krizových opatření ( řešení krizové situace) orgány krizového řízení Rozlišujeme: období přípravy na krizové situace období řešení krizových situací období obnovy života a území 6

7 Bezpečnostní rady Bezpečnostní rada státu
stálý pracovní orgán vlády pro koordinaci bezpečnosti a přípravu návrhů k zajištění bezpečnosti ČR Bezpečnostní rada kraje Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou koordinačními orgány pro přípravu na krizové situace

8 obce jako svůj pracovní orgán (§ 21, odst. 2 zákona 240/2000 Sb.)
Krizové štáby Krizový štáb je pracovní orgán k řešení krizových situací. Jako svůj pracovní orgán jej mají za povinnost zřídit:          ministerstva a jiné správní úřady          Česká národní banka          hejtman kraje          starosta ORP Pozn.: K řešení krizových situací může starosta zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán (§ 21, odst. 2 zákona 240/2000 Sb.)

9 Krizový štáb Krizový štáb je pracovním orgánem ► hejtmana kraje
► starosty obce s rozšířenou působností Hejtman/starosta jsou vedoucím KŠ Použití KŠ řešení krizové situace koordinace záchranných a likvidačních prací cvičení Pohlédneme-li na tuto definici, je zde řada termínu, které bych chtěl objasnit v dalším. Jedná se především o termíny analýza rizik - typové plány plánování krizových opatření - krizová připravenost /příprava lidských zdrojů, příprava věcných zdrojů a příprava postupů - krizových plánů) realizace krizových opatření ( řešení krizové situace) orgány krizového řízení 9

10 Obecní úřad • organizuje přípravu obce na krizové situace
• poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje • podílí se na zajištění veřejného přádku • shromažduje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce, a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob

11 V době krizového stavu starosta
a) zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce d) je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci e) plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje (obce s rozšířenou působností) f) zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření

12 KRIZOVÉ STAVY Název Zákon – norma Vyhlašující orgán Důvod Území
Doba trvání Válečný Stav ÚZ č.1/1993 Sb., čl.43 (Ústava České republiky) ÚZ č.110/1998 Sb., čl.2 (o bezpečnosti ČR) Parlament ČR Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. - celý stát není Omezen o ohrožení Státu ÚZ č.110/1998 Sb., čl.7 (na návrh vlády) Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. omezené území státu omezeno Nouzový stav ÚZ č.110/1998 Sb., čl.5-6 Vláda ČR předsedy V případě živelních pohrom, ekolog. nebo prům. havárií,nehod nebo jiného nebezpečí,které ve značném rozsahu ohrožují životy,zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost nejdéle 30 dnů Nebezpečí Z č.240/2000 Sb., §3 (o krizovém řízení) Hejtman kraje (Primátor HM Prahy) Jsou-li v případě živelní pohromy, ekolog. nebo prům. havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy,zdraví,majetek,životní prostř. nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek,pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS. celý kraj část území Nejvýše (prodlou žení souhlas

13 ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ( KRAJSKÁ ÚROVEŇ )
Příprava na krizové situace Řešení krizové situace BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE KRAJSKÁ ÚROVEŇ H E J T M A N KRAJE KRIZOVÝ ŠTÁB KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE STÁLÝ ŠTÁB POLICIE ČR KRIZOVÝ ŠTÁB

14 ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ( OBECNÍ ÚROVEŇ )
Příprava na krizové situace Řešení krizové situace BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP KRIZOVÝ ŠTÁB ORP STAROSTA OBECNÍ ÚROVEŇ ÚŘAD ORP VARIANTA „ A “ STAROSTA KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE OBECNÍ ÚŘAD VARIANTA „ B “

15 Plány využívané při řešení mimořádných událostí
při vyhlášení krizového stavu bez vyhlášení krizového stavu Krizový plán správního úřadu zpracovává správní úřad Havarijní plán kraje zpracovává HZS kraje Krizový plán kraje + operační plány HZS kraje zabezpečuje zpracování Vnější havarijní plány zpracovává HZS kraje Krizový plán obce s rozšířenou působností HZS kraje zabezpečuje zpracování Povodňové plány zpracovává územní správní úřad Plány krizové připravenosti objektu pro organizace realizující stanovená krizová opatření Poplachový plán IZS zpracovává HZS kraje Plány krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury Plán plošného pokrytí jednotkami PO zpracovává HZS kraje

16 Operační plány konkrétních krizových situací na teritoriu Jihočeského kraje
Povodně velkého rozsahu a zvláštní povodně z kategorizovaných VD Silné mrazy a námrazy, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy a zemětřesení Rozsáhlé lesní požáry Epidemie (pandemie), epizootie a epifytie Radiační havárie (+ zářiče), havárie provozů s NL, dopravní havárie s únikem NL Narušení dodávek energií (ropa, elektřina, plyn, teplo) Narušení dodávek potravin velkého rozsahu Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu Narušení funkčnosti dopravní soustavy - silniční doprava a hospodářství, železniční doprava (letecká, vodní) Narušení finanční soustavy a devizového hospodářství Narušení telekomunikačních a poštovních služeb, IS Migrační vlny velkého rozsahu Narušení zákonnosti velkého rozsahu, terorismus

17 ANALÝZA RIZIK v JIHOČESKÉM KRAJI
demografický, geografický a hydrometeorologický popis infrastruktura a industrializace území Přírodní rizika – nezávislá na činnosti lidí  možné živelní pohromy  povodně a zvláštní povodně (protipovodňová opatření) Antropogenní rizika – chyby v lidské činnosti  stacionární a liniové objekty (kategorizace)  přepravy a zásobování  záměrná (úmyslná) činnost  epidemie, epizootie a epifytie  společenské a sociální krize  válečné situace

18 Klasifikace mimořádných událostí
porucha – nehoda – havárie – katastrofa – apokalypsa (pyramidální pravděpodobnost) svépomoc – odborná pomoc – specializovaná pomoc – koordinovaný zásah – krizové řízení Mimořádná událost  Krize 1. až 3. stupeň poplachu Stav nebezpečí Zvláštní stupeň poplachu Nouzový stav Stav ohrožení státu Válečný stav

19 Plány „Ochrany území pod kategorizovanými VD“ na teritoriu okresu České Budějovice
Lipno I bez podkladů r. Bezdrev + Hněvkovice r. Dříteňský + hráz Vltava r. Zbudovský + jez Kořensko r. Mrhal Lipno II r. Velký Žár Římov přivaděč Plav Hodějovice Mydlovary Humenice Zevlův rybník Hlinky

20 Stacionární objekty s nebezpečnými látkami a přípravky
ČEZ, JE Temelín ČEPRO, sklad Včelná + produktovod Exploservis, sklad Rudolfov Linde Gas CB ČEVAK, úpravna Plav Nemocnice CB Budvar CB Samson CB Madeta CB Zimní stadion CB Plavecký stadion CB Záruba M+K CB ZZN Pelhřimov, sklad CB Eurofrost CB ČD Cargo, nádraží CB Jč lesy CB Teplárna CB E-ON, rozvodny FLAGA PLYN-zásobníky RWE Transgas - plynovod

21

22 Informace pro obce a jednotky PO Požární prevence
Home Úřední deska Kontakty, Struktura Zakázky, Majetek Informace pro obce a jednotky PO Požární prevence Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Galerie Sport Statistika, Zprávy Odkazy Mapa stránek Kalendář Pálení Krajské ředitelství Poštovní adresa: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice ústředna: , , ředitel: , , sekretariát ředitele: , , fax: ,

23 Děkuji za pozornost plk. Mgr. Klement Bláha 950 230 270 606 839 880


Stáhnout ppt "VZDĚLÁVÁNÍ STAROSTŮ v oblasti krizového řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google