Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VZDĚLÁVÁNÍ STAROSTŮ v oblasti krizového řízení Krizové řízení, analýza rizik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VZDĚLÁVÁNÍ STAROSTŮ v oblasti krizového řízení Krizové řízení, analýza rizik."— Transkript prezentace:

1 1 VZDĚLÁVÁNÍ STAROSTŮ v oblasti krizového řízení Krizové řízení, analýza rizik

2 2 PRÁVNÍ ÚPRAVA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ( krizový zákon ), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. ( krizový zákon ), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení KZ, ve znění NV č. 431/2010 Sb. nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení KZ, ve znění NV č. 431/2010 Sb. nařízení vlády č. 432/2010 Sb., k určení prvků KI nařízení vlády č. 432/2010 Sb., k určení prvků KI

3 3 Předpisy pro IZS Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o mezinárodních záchranných operacích, humanitární pomoci a financování ochrany obyvatelstva nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o mezinárodních záchranných operacích, humanitární pomoci a financování ochrany obyvatelstva vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

4 4 Mimořádná událost Mimořádnou událostí se rozumí  škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka (havárie) nebo přírodními vlivy, které ohrožují život, zdraví osob a zvířat život, zdraví osob a zvířat majetek majetek nebo životní prostředí nebo životní prostředí  a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací záchranných a likvidačních prací

5 5 Krizová situace Krizovou situací je mimořádná událost, při níž je vyhlášen některý z krizových stavů ► stav nebezpečí ► nouzový stav ► stav ohrožení státu ► válečný stav

6 6 Krizové řízení v ČR  analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik,  plánování, organizování a realizaci krizových opatření a na kontrolu jejich účinností opatření a na kontrolu jejich účinností Rozlišujeme:  období přípravy na krizové situace  období řešení krizových situací  období obnovy života a území Krizové řízení je souhrn činností, prováděných orgány krizového řízení v souvislosti s řešením krizové situace, které jsou zaměřeny na:

7 7 Bezpečnostní rady Bezpečnostní rada kraje Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou koordinačními orgány pro přípravu na krizové situace Bezpečnostní rada státu s tálý pracovní orgán vlády pro koordinaci bezpečnosti a přípravu návrhů k zajištění bezpečnosti ČR

8 8 Krizové štáby Krizový štáb je pracovní orgán k řešení krizových situací. Jako svůj pracovní orgán jej mají za povinnost zřídit: ministerstva a jiné správní úřady Česká národní banka hejtman kraje starosta ORP Pozn.: K řešení krizových situací může starosta zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán (§ 21, odst. 2 zákona 240/2000 Sb.)

9 9 Krizový štáb Použití KŠ řešení krizové situace koordinace záchranných a likvidačních prací cvičení Krizový štáb je pracovním orgánem ► hejtmana kraje ► starosty obce s rozšířenou působností Hejtman/starosta jsou vedoucím KŠ

10 10 Obecní úřad organizuje přípravu obce na krizové situace organizuje přípravu obce na krizové situace poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje podílí se na zajištění veřejného přádku podílí se na zajištění veřejného přádku shromažduje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce, a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob shromažduje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce, a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob

11 11 V době krizového stavu starosta a) zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce d) je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci d) je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci e) plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje (obce s rozšířenou působností) e) plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje (obce s rozšířenou působností) f) zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření f) zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření

12 12 KRIZOVÉ STAVY Název Zákon – norma Vyhlašující orgán DůvodÚzemí Doba trvání VálečnýStav ÚZ č.1/1993 Sb., čl.43 (Ústava České republiky) ÚZ č.110/1998 Sb., čl.2 (o bezpečnosti ČR) ParlamentČR Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. - celý stát není Omezen o StavohroženíStátu ÚZ č.110/1998 Sb., čl.7 (o bezpečnosti ČR) ParlamentČR (na návrh vlády) vlády) Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho celistvost státu anebo jeho demokratické základy. - celý stát -omezené -území státu neníomezeno Nouzový stav stav ÚZ č.110/1998 Sb., čl.5-6 (o bezpečnosti ČR) Vláda ČR (na návrh předsedy předsedyvlády) V případě živelních pohrom, ekolog. nebo prům. havárií,nehod nebo jiného nebezpečí,které ve značném jiného nebezpečí,které ve značném rozsahu ohrožují životy,zdraví nebo rozsahu ohrožují životy,zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost pořádek a bezpečnost - celý stát -omezené -území státu nejdéle 30 dnů StavNebezpečí Z č.240/2000 Sb., §3 (o krizovém řízení) Hejtmankraje(Primátor HM Prahy) Jsou-li v případě živelní pohromy, ekolog. nebo prům. havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy,zdraví,majetek,životní prostř. nebo vnitřní bezpečnost a veřejný nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek,pokud nedosahuje intenzita pořádek,pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS. úřadů a složek IZS. -celý kraj -část území - kraje Nejvýše 30 dnů 30 dnů (prodlou žení -souhlas - vlády)

13 13 ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ( KRAJSKÁ ÚROVEŇ ) Příprava na krizové situace Řešení krizové situace KRIZOVÝ ŠTÁB KRAJE KRAJSKÁ ÚROVEŇ KRAJSKÝ ÚŘAD H E J T M A N KRAJE STÁLÝ ŠTÁB HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE KRIZOVÝ ŠTÁB POLICIE ČR BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE

14 14 ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ( OBECNÍ ÚROVEŇ ) Příprava na krizové situace Řešení krizové situace OBECNÍ ÚROVEŇ ÚŘAD ORP KRIZOVÝ ŠTÁB ORP STAROSTA BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP OBECNÍ ÚŘAD STAROSTA KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE VARIANTA „ A “ VARIANTA „ B “

15 15 Plány využívané při řešení mimořádných událostí Krizový plán správního úřadu zpracovává správní úřad Krizový plán obce s rozšířenou působností HZS kraje zabezpečuje zpracování Plány krizové připravenosti objektu pro organizace realizující stanovená krizová opatření Havarijní plán kraje zpracovává HZS kraje Vnější havarijní plány zpracovává HZS kraje Povodňové plány zpracovává územní správní úřad Poplachový plán IZS zpracovává HZS kraje bez vyhlášení krizového stavu při vyhlášení krizového stavu Krizový plán kraje + operační plány HZS kraje zabezpečuje zpracování Plány krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury Plán plošného pokrytí jednotkami PO zpracovává HZS kraje

16 16 Operační plány konkrétních krizových situací na teritoriu Jihočeského kraje Povodně velkého rozsahu a zvláštní povodně z kategorizovaných VD Povodně velkého rozsahu a zvláštní povodně z kategorizovaných VD Silné mrazy a námrazy, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy a zemětřesení Silné mrazy a námrazy, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy a zemětřesení Rozsáhlé lesní požáry Rozsáhlé lesní požáry Epidemie (pandemie), epizootie a epifytie Epidemie (pandemie), epizootie a epifytie Radiační havárie (+ zářiče), havárie provozů s NL, dopravní havárie s únikem NL Radiační havárie (+ zářiče), havárie provozů s NL, dopravní havárie s únikem NL Narušení dodávek energií (ropa, elektřina, plyn, teplo) Narušení dodávek energií (ropa, elektřina, plyn, teplo) Narušení dodávek potravin velkého rozsahu Narušení dodávek potravin velkého rozsahu Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu Narušení funkčnosti dopravní soustavy - silniční doprava a hospodářství, železniční doprava (letecká, vodní) Narušení funkčnosti dopravní soustavy - silniční doprava a hospodářství, železniční doprava (letecká, vodní) Narušení finanční soustavy a devizového hospodářství Narušení finanční soustavy a devizového hospodářství Narušení telekomunikačních a poštovních služeb, IS Narušení telekomunikačních a poštovních služeb, IS Migrační vlny velkého rozsahu Migrační vlny velkého rozsahu Narušení zákonnosti velkého rozsahu, terorismus Narušení zákonnosti velkého rozsahu, terorismus

17 ANALÝZA RIZIK v JIHOČESKÉM KRAJI demografický, geografický a hydrometeorologický popis infrastruktura a industrializace území Přírodní rizika – nezávislá na činnosti lidí  možné živelní pohromy  povodně a zvláštní povodně (protipovodňová opatření) Antropogenní rizika – chyby v lidské činnosti  stacionární a liniové objekty (kategorizace)  přepravy a zásobování  záměrná (úmyslná) činnost  epidemie, epizootie a epifytie  společenské a sociální krize  válečné situace

18 Klasifikace mimořádných událostí porucha – nehoda – havárie – katastrofa – apokalypsa (pyramidální pravděpodobnost) svépomoc – odborná pomoc – specializovaná pomoc – koordinovaný zásah – krizové řízení Mimořádná událost  Krize 1. až 3. stupeň poplachu Stav nebezpečí 1. až 3. stupeň poplachu Stav nebezpečí Zvláštní stupeň poplachu Nouzový stav Zvláštní stupeň poplachu Nouzový stav Stav ohrožení státu Stav ohrožení státu Válečný stav Válečný stav

19 Plány „Ochrany území pod kategorizovanými VD“ na teritoriu okresu České Budějovice Lipno I. bez podkladů r. Bezdrev + Hněvkovice r. Dříteňský + hráz Vltava r. Zbudovský + jez Kořensko r. Mrhal Lipno II. r. Velký Žár Římov přivaděč Plav HodějoviceMydlovaryHumenice Zevlův rybník Hlinky

20 Stacionární objekty s nebezpečnými látkami a přípravky ČEZ, JE Temelín ČEPRO, sklad Včelná + produktovod Exploservis, sklad Rudolfov Linde Gas CB ČEVAK, úpravna Plav Nemocnice CB Budvar CB Samson CB Madeta CB Zimní stadion CB Plavecký stadion CB Záruba M+K CB ZZN Pelhřimov, sklad CB Eurofrost CB ČD Cargo, nádraží CB Jč lesy CB Teplárna CB E-ON, rozvodny FLAGA PLYN-zásobníky RWE Transgas - plynovod

21 21

22 22 Home Home Úřední deska Úřední deska Kontakty, Struktura Kontakty, Struktura Zakázky, Majetek Zakázky, Majetek Informace pro obce a jednotky PO Informace pro obce a jednotky PO Požární prevence Požární prevence Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Galerie Galerie Sport Sport Statistika, Zprávy Statistika, Zprávy Odkazy Odkazy Mapa stránek Mapa stránek Kalendář Kalendář Pálení Pálení Krajské ředitelství Poštovní adresa: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice ústředna: 950 230 111, 387 005 111, 974 230 111 ředitel: 950 230 300, 387 005 300, 974 230 300 sekretariát ředitele: 950 230 301, 387 005 301, 974 230 301 fax: 950 230 303, 387 005 303 email: spisovna@jck.izscr.cz

23 23 Děkuji za pozornost plk. Mgr. Klement Bláha 950 230 270 606 839 880 klement.blaha@jck.izscr.cz


Stáhnout ppt "1 VZDĚLÁVÁNÍ STAROSTŮ v oblasti krizového řízení Krizové řízení, analýza rizik."

Podobné prezentace


Reklamy Google