Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR"— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR
Kontrola podle čl. 16 Centrum pro regionální rozvoj ČR

2 Kontrola podle čl. 16 v ČR Obsah
Podmínky pro zahájení kontroly výdajů dle čl.16 Postup kontroly soupisky výdajů ČR Soupiska výdajů pro české kooperační partnery Shrnutí

3 Kontrola podle čl. 16 1. Podmínky zahájení kontroly výdajů dle čl. 16
Kooperační partner ČR Soupiska výdajů za dílčí část projektu v aktuálním znění tj. platná poslední pracovní den měsíce předcházející tomu, ve kterém je soupiska zpracována/podepsána. Kontrolor podle čl. 16 CRR ČR Soupiska výdajů pokud výdaje ≥7000€ + DÍLČÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA (POKUD NEPŘEDKLÁDÁ SOUPISKU, POPIS VÍCE OBDOBÍ DO NÁSLEDUJÍCÍ ZPRÁVY) kopie účetních dokladů výstupní sestavu oddělené účetní evidence další doklady dle Náležitostí dokladování pro Cíl 3

4 Kontrola podle čl. 16 2. Postup kontroly Soupisky výdajů ČR
Administrativní kontrola provádí 100% kontrolu výdajů na soupisce - požaduje předložení dokladů a jiných podkladů dle Náležitostí dokladování pro Cíl 3 OP přeshraniční spolupráce, zejm.: - předložení účetních dokladů - doložení dokumentace k VŘ (pokud bylo uskutečněno) - doložení výstupů projektu - dodržení povinností uvedených ve Smlouvě/Příručce pro příjemce /Realizačním dokumentu provedení kontroly podle čl. 16 a vystavení Osvědčení o kontrole podle článku 16 Kontrola na místě Lhůty pro kontrolu – do 3 měsíců od předložení, v případě zjištění nedostatků se lhůta pozastaví. Lhůta pro odstranění nedostatků je 30 dnů. Lhůty pro předložení třeba odvozovat od termínů v Plánu plateb předkládaném LP. LP je povinen se svými partnery dohodnout závazná a jednotná monitorovací období pro předkládání Soupisky výdajů/Dílčí zprávy. Kontrolor podle čl. 16 CRR ČR Zkontrolovaná Soupiska výdajů Osvědčení o kontrole podle čl. 16 vč. Kopie Rekapitulace mezd a Přehledu pracovních cest) Zápis z kontroly na místě (v případě provedení) Kooperační partner ČR

5 Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české kooperační partnery
Popis implementace programu Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou Republikou v: Příručce pro české kooperační partnery – realizace projektu (aktualizace 1/4/2012) Popis postupů kontroly českých kooperačních partnerů a povinností s tím související Uveřejnění na: www. ziel3-cil3.eu

6 Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české kooperační partnery
Pokyny pro partnery při vyplňování soupisky výdajů: - aktualizace 2012_10_19 - drobná aktualizace textu, žádné podstatné změny proti předchozím verzím Používat aktuální verze uveřejněné na webu programu. Soupiska výdajů: aktualizace 2012_08_28 nový řádek SUBTOTAL VĚCNÉ VÝDAJE, který zohledňuje sloučené kapitoly: Cestovní náklady + Věcné výdaje + Výdaje na publicitu + Finanční výdaje KP předkládá soupisku se zakrytými sloupci č. (18) – (22) Kontrolor předává soupisku KP se zakrytými sloupci č. (12) – (19)

7 Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery
Část A – záhlaví soupisky pro základní identifikační údaje PP a projektu. Část B – obsahová část soupisky – seznam pro výdaje uskutečněné za svůj podíl na projektu. Část C – zápatí soupisky pro potvrzení výše uvedených výdajů

8 Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české kooperační partnery
A- Záhlaví: Období – partner zadá interval (od-do), ke kterému se Soupiska vztahuje. Období zpravidla odpovídá jednomu monitorovacímu období, ale je možné ji předložit za několik monitorovacích období (uvést datum včetně roku). Číslo soupisky výdajů – číslo musí odpovídat pořadovému číslu předložené soupisky výdajů (tj. pořadovému číslu nárokování od data registrace projektu). Číslo projektové žádosti – odpovídá údaji uvedenému ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu. Název projektového partnera – jméno partnera vyplňujícího Soupisku (PP). IČ – identifikační číslo partnera vyplňujícího Soupisku (PP). Sídlo – sídlo partnera vyplňujícího Soupisku (PP). Název vedoucího partnera – jméno vedoucího partnera (LP). Název projektu – odpovídá názvu uvedenému ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu. Plátce DPH – partner zvolí, zda je plátce/neplátce DPH obecně (ANO/NE) U plátců DPH: mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání? Partner zvolí ve vztahu k projektu ANO/NE podle toho, zda má/nemá nárok na odpočet ve svém daňovém přiznání kurz EUR/CZK – kurz ECB platný v měsíci, kdy byla zpracována soupiska výdajů (kurz platný pro daný měsíc je zveřejňován na adrese Datum zpracování – datum, kdy byla Soupiska PP zpracována.

9 Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery
Vybrat z nabízených možnosti v souladu s druhy výdajů uvedených v Náležitostech dokladování uveřejněných na www. crr.cz (např. Nákup služeb, mzdové výdaje…) B – Sloupce 1-6: Vždy vyplnit údaj a uvádět stručný popis účelu výdaje v souvislosti s plněním cílů a aktivit projektu v žádosti o projekt. Při dokládání formou „Sestavy“ vypsat všechny relevantní aktivity k údajům na „Sestavě“. V případě, že se jedná o Sdílený výdaj, je třeba v tomto sloupci mimo výše uvedeného uvádět také „Sdílený výdaj“. Vyplnit příslušné číslo podkapitoly a kapitoly podrobného rozpočtu projektu Vždy vyplnit údaj o předmětu plnění/fakturace uvedeném na dokladu (např. nájemné, nákup židlí, technické zabezpečení semináře apod.). Název rozpočtové kapitoly Podkapitola nebo kapitola rozpočtu Pořadové číslo Specifikace výdaje Číslo dokladu (faktury) Název plnění / Předmět fakturace Druh výdaje dle náležitostí dokladování Účel / Aktivita projektu Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV) Haushaltskapitelnamme Unterkapitel oder Haushaltskapitel Ordnungsnummer Bezeichnung der durchgeführten Leistung / Gegenstand der Rechnungslegung Art der Ausgabe nach Eigenschaften des belegens Zweck der durchgeführten Leistung Ausgabe investiv (IV) oder nicht investiv (NIV) Belegnummer (Rechnungsnummer) ( 1) (1a) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) Vždy uvést identifikaci výdaje na IV/NIV dle rozhodnutí partnera, zda výdaj je/bude veden v jeho účetnictví jako investice nebo neinvestice v souladu s účetními předpisy.

10 Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery
Vkládat přesný název dodavatele, tak jak je uveden na účetním dokladu. Přesný přepis z dokladu (dle OR nebo ŽL). Při použití „Sestavy“ nebo interních dokladů údaj neuvádět. B - Sloupce 7-12: Uvádět číslo dokladu dle interní číselné řady u partnera, tzn. číslo dokladu, podle kterého je doklad vyhledatelný v účetnictví partnera projektu a měl by být identifikovatelný v analytické účetní evidenci projektu (např. číslo likvidačního listu faktury, interní číslo dokladu). Při použití „Sestavy“ údaj neuvádět. Uvádět datum uvedené na účetním dokladu, kterým byl náklad vynaložen (např. datum vystavení faktury, datum vystavení interního dokladu apod.). Při použití „Sestavy“ údaj neuvádět. IČ dodavatele uvedené na účetním dokladu, pokud je údaj k dispozici. Přesný přepis z dokladu (dle OR nebo ŽL). Při použití „Sestavy“ nebo interních dokladů údaj neuvádět. Datum úhrady dokladu, tj. datum platby uvedené na bankovním výpise, na výdajovém pokladním dokladu aj. V případě úhrady dokladu ve více splátkách je třeba doklad rozdělit do více řádků na soupisce. Při použití „Sestavy“ údaj neuvádět. Vždy vybrat měnu, ve které je účetní doklad vystaven (CZK nebo EUR). Při použití „Sestavy“ uvádět měnu na sestavě. V případě, že je doklad vystaven na jinou měnu než CZK nebo EUR, je třeba do soupisky použit národní měnu, a to ve výši uvedené na bankovním výpise.

11 Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery
Vyplňuje se automaticky. Předvyplněné vzorce. Předložená částka celkem, tj. součet sl. (13 Předložené částky bez DPH a sl. (14) Předložené částky DPH (v měně dokladu). B - Sloupce 13-17: Předložená částka DPH příslušná k předložené částce bez DPH v měně dokladu. Platí pro neplátce DPH a plátce DPH, kteří nemají nárok na odpočet DPH v rámci svého daňového přiznání. Vždy uvést údaj o částce předložené partnerem pro projekt bez DPH. Uvádět částku DPH, jejíž nárok může být uznán až po doložení ročního vypořádacího koeficientu pro krácená plnění dle příslušné kap. Příručky pro české žadatele, kap. Věcné příspěvky, DPH a střet zájmů. Částka bez DPH Celkem vč. DPH DPH odloženo Betrag ohne MWSt Gesamt inkl. zurückgestellt latente Steuer Angeforderter Betrag in EUR (gesamt inkl. MWSt.) Seitenanza hl des Beleges ( 13) ( 14) ( 15) (14a) ( 16) ( 17) ,00 1 000,00 ,00 1,00 6 425,53 15 0,00 Předložená částka v měně dokladu / Angeforderter Betrag der Währung des Beleges předložená částka v EUR (indikativní) (Celkem vč. DPH) Počet stran dokladu Vyplňuje se automaticky. Předvyplněné vzorce. Předložená částka v EUR celkem. V případě, že je měna dokladu v EUR, potom se údaj shoduje se sl. (15). Vždy uvádět údaj o počtu stran k dokladování výdaje na příslušném řádku soupisky výdajů, které partner předkládá ke kontrole. V případě možnosti a použití limitu 400€ pro dokladování dle Příručky pro příjemce (tzn. nedokládání výdaje do 400 EUR), uvede se 0.

12 Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery
VYPLŇUJE KONTROLOR!!!!! Uznaná částka kontrolorem podle čl. 16 v EUR Pořadové číslo dokladu Nárokovaná částka kooperačním partnerem v EUR Vyplňuje CRR ČR (Kontrolor předkládá partnerovi soupisku se zakrytými sloupci č. (12) až (19) / Dieser Teil wird durch das CRR ČR ausgefüllt (Der Artikel-16-Prüfer legt dem Projektpartner die Belegliste mit ausgeblendeten Spalten Nr. (12) bis (19) vor) Pořadové číslo Nárokovaná částka kooperačním partnerem v EUR Uznaná částka kontrolorem podle článku 16 v EUR Poznámka Laufende Nummer Durch Kooperationspartner abgerechneter Betrag in EUR Durch Artikel-16-Prüfer anerkannter Betrag in EUR Bemerkung ( 20) ( 21) ( 22) ( 23) 1 0,00 2 3 4 5 6 7 Poznámka kontrolora (číslo důvodu dle Přílohy E v listu xls soupisky v případě dodatečně neuznaných výdajů)

13 (datum, podpis, razítko) / (Datum, Unterschrift, Stempel)
Kontrola podle čl Soupiska pro české partnery C- Spodní část – za partnera Jako partner prohlašuji: 1. veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím a závaznou dokumentací programu, 2. soupiska obsahuje skutečně vzniklé výdaje, 3. projekt nebyl podpořen jiným finannčním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování, 4. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory, 6. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví 7. nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a príspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČR), odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU). 8. mnou předložené výdaje jsou indikativní a nárokovaná část je nižší o nezpůsobilé/odložené výdaje zjištěné následně kontrolorem Za projektového partnera (statutárního zástupce): / Für den Projektpartner (Vertretungsberechtigte Person) (titul, jméno, příjmení statutárního zástupce) / (Titel, Name, Nachnahme der Vertretungsberechtigten Person) (datum, podpis, razítko) / (Datum, Unterschrift, Stempel) Prohlášení partnera Za projektového partnera (statutárního zástupce) Titul, jméno, příjmení statutárního zástupce Datum, Podpis , Razítko partnera

14 Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery
Spodní část - Výsledek kontroly provedené kontrolorem v EUR Celkové uznané výdaje / Anerkannte Ausgaben gesamt 0,00 EUR Celkové neuzn.výdaje / Nicht anerkannte Ausgaben gesamt Celkové invest. uznané výdaje / Anerkannte investive Ausgaben gesamt #DIV/0! Celkové neinvestiční uznané výdaje / Anerkannte nichtinvestive Ausgaben gesamt Kontrola / Prüfung Rozdělení SR na NIV a IV IV NIV Zdroj financování Míra spolufin. Spolufinancování Prostředky Cíle 3 85% Prostředky SR 5% Vlastní prostředky 10% Celkem 100% Za příslušné pracoviště CRR ČR: / Für die zuständige Arbeitsstelle des CRR ČR: (titul, jméno, příjmení, funkce)/ (Titel, Name, Nachnahme der Vertretungsberechtigten Person) (datum, podpis, razítko )/ (Datum, Unterschrift, Stempel) Rozdělení podílu SR na NIV a IV dle podílu rozdělení na soupisce Podíly financování uvedené ve Smlouvě/Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR Za CRR ČR – pracovníci z pobočky z Liberce nebo Chomutova Titul, jméno, příjmení, funkce Datum, Podpis , Razítko CRR ČR

15 Kontrola podle čl. 16 4. Shrnutí
Pravidla pro předkládání soupisky: způsobilé výdaje jsou min € s výjimkami uvedené v PPP…!!! správné zatřídění výdajů do kapitol !!!! pro účely předkládání se řídit Náležitostmi dokladování pro Cíl 3 OP přeshraníční spolupráce uveřejněné na (např. dokládat mediány u DPP/DPČ, …) pro vyplňovány soupisky se řídit Pokyny pro partnery při vyplňování soupisky výdajů výdaje na soupisce byly uskutečněny včetně úhrady nejpozději do data konce monitorovacího období (období shodné se všemi KP) v případě tzv. odložených výdajů se nárokují kurzem aktuální soupisky, kdy již splňují uznatelnost NEPŘEPISOVAT VZORCE (BAREVNÉ BUŇKY), PŘI VKLÁDÁNÍ DALŠÍCH ŘÁDKŮ DÁVAT POZOR NA NAVÁZÁNÍ VZORCŮ !!!! NEMĚNIT FORMÁTY!

16 Kontrola podle čl. 16 4. Shrnutí
Výstupy Kontrolora CRR ČR 2x originál Osvědčení obdrží KP, z toho jeden originál Osvědčení je určen LP, ke kterému je přikládá kopie sestavy Rekapitulace mezd a Přehledu služebních cest s razítkem a podpisem kontrolora dle čl. 16 2x schválené dílčí zprávy (vrátí KP) a schválenou Dílčí soupisku výdajů Povinnosti PP předat svému LP: 1x originál Osvědčení vč. Sestav Rekapitulace a přehledu služ.cest (Pozor!!! Rekapitulace mezd má zvlášť list pro DPP/DPČ a zvlášť pro pracovní poměry) 1x dílčí zprávu 1x schválenou Dílčí soupisku výdajů


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google