Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotace aneb kde hledat +?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotace aneb kde hledat +?"— Transkript prezentace:

1 Dotace 2014+ aneb kde hledat +?
Klára Dostálová, Marta Valešová, David Sventek, Viktor Jaroš

2 TEMATICKÉ CÍLE DLE NAŘÍZENÍ 1303/2013

3 EVROPA 2014-2020 DLE CÍLŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI
Méně rozvinuté regiony (HDP/osoba < 75 % průměru EU 27) Přechodové regiony (HDP/osoba 75 – 90 % průměru EU 27) Více rozvinuté regiony (HDP/osoba > 90 průměru EU 27)

4 EVROPA 2014-2020 DLE CÍLŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI

5 EX-ANTE KONDICIONALITY
Předběžné podmínky – posouzení jejich naplnění; harmonogram splnění – do konce roku 2016 Hodnoceno při schvalování Dohody o partnerství Pokud nebude členský stát souhlasit s aplikací konkrétní ex-ante podmínky, musí EK prokázat její přímou vazbu/použitelnost Rozdělení vázání ex-ante podmínek pro úroveň operačního programu a pro úroveň Dohody o partnerství Možnost přesunu pozastavených prostředků na prioritu, která příslušnou ex-ante podmínku splňuje nebo se na ni podmínky vůbec nevztahují

6 SROVNÁNÍ PODPOROVANÝCH AKTIVIT V ROP JV A IROP
Podporované aktivity ROP JV Návrh podporovaných aktivit IROP Doplňující informace k IROP 1.1 - silnice II. a III. třídy, letiště 1.1 - vybrané úseky silnic II. a III. třídy vybranou regionální silniční síť vymezuje příloha č. 4 PD IROP 1.2 - informační a odbavovací systémy, přestupní terminály, telematika, parkoviště, 1.2 - informační a odbavovací systémy, přestupní terminály, telematika, parkoviště doplnkově rozvoj zelené infrastruktury 1.3 - nákup a modernizace vozidel VHD 1.2 - nákup vozidel VHD, výstavba plnících a dobíjecích stanic pro VHD 1.4 - cyklostezky, bezbariérový přístup 1.2 - cyklostezky, cyklotrasy 2.1 - turistická infrastruktura, památky, ubytovací a stravovací zařízení, cyklotrasy, naučné stezky, hipostezky, přístupové komunikace 3.1 - infrastruktura pro zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví; zpřístupnění sbírek a mobiliárních fondů; památky Podpořeny mohou být i památky navržené k prohlášení za národní kulturní památky. 2.2 - marketingové strategie a kampaně, propagace turistických produktů, kulturní akce prozatím nepodporováno nerelevantní veřejná prostranství, zařízení CŽV a sociální péče, školy a zdravotnická zařízení, infrastruktura pro kulturu a sport, regenerace brownfields, výstavba místních datových sítí PO 2 - školská zařízení vč. vybavení, zhodnocení zdravotnických zařízení včetně přístrojového vybavení, zařízení sociálních služeb, sociální bydlení Podporovány budou projekty, jejichž aktivity budou v rozsahu zákona č. 561/2004 Sb. minimálně z 50 %. Navíc budou v rámci IROP podporovány tyto aktivity: výcviková střediska a stanice IZS, sociální podniky, datový fond a sítě veřejné správy, inteligentní aplikace, radiokomunikační systém IZS, snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov a zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody u budov se čtyřmi a více byty

7 FINANCE Programové období Cca 26,7 mld. EUR (přepočteno kurzem 27,53 Kč/EUR k – cca 735 mld. Kč), z toho: 7 ROP - 4,66 mld. EUR ROP JV – 0,7 mld. EUR Programové období Cca 20,5 mld. EUR (přepočteno kurzem 27,48 Kč/EUR k – cca 563 mld. Kč), z toho: IROP - 4,72 mld. EUR OPD - 4,69 mld. EUR OPPIK - 4,61 mld. EUR OPVVV – 2,78 mld. EUR OPŽP - 2,65 mld. EUR OPZ - 2,13 mld. EUR

8 SPOLUFINANCOVÁNÍ Materiál vlády ČR - Pravidla spolufinancování ESIF dle návrhu kraj a jeho příspěvkové organizace (vyjma škol a školských zařízení) budou své projektové záměry spolufinancovat v min. výši 15 % způsobilých výdajů, a to u všech fondů ESIF – na rozdíl od obcí a PO obcí (od 5 % v ESF po 10 % v ERDF) návrh nastavuje rozdíl ve spolufinancování mezi školami (15 %) a soukromoprávními subjekty (5 %) vykonávající veřejně prospěšnou činnost, nicméně i školy vykonávají veřejně prospěšnou činnost (viz školský zákon) návrh nerozlišuje spolufinancování u subjektů v pozici zřizovatelů (v ESF kraj 15 % versus škola 0 %) při realizaci plošných či systémových projektů, které pro své organizace zajišťují jejich zřizovatelé

9 ÚZEMNÍ DIMENZE Akční plán SRR rozpracovává Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020 nedílnou součástí Regionální akční plány respektující priority rozvoje příslušného kraje a strategické dokumenty dalších územních partnerů Národní stálá konference (NSK) účelem zajištění vzájemné koordinace státu a regionů při implementaci územní dimenze, realizaci DoP a programů z fondů ESIF Regionální stálá konference (RSK) zřízena na principech partnerství s působností ve všech krajích ČR. Mezi hlavní cíle RSK patří zejména naplňování cílů SRR formou přípravy, realizace a vyhodnocování Regionálních akčních plánů

10 PŘÍPRAVA KRAJŮ vzájemná komunikace krajů se zástupci aglomerací od roku 2012/2013 současný stav příprav platforem RSK je různý, většina dokumentů a analýz napřič kraji je ve fázi zpracování postavení krajů v implementační struktuře zůstává v národním kontextu nevyjasněné, čeká se na finální verze dokumentů k územní dimenzi, statut RSK požadavek na rozhodování dle principu subsidiarity nikoliv z centra, ale z území

11 REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE (RSK)
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj zástupci kraje zástupce nositele ITI/IPRU zástupce za střední velikost měst zástupce za venkov (SMS/SPOV) regionální S3 manažer zástupce MAS zástupce Krajské hospodářské komory zástupce NNO zástupce Úřadu práce vlastní výběr dle potřeb regionu RSK - celkem 18 členů (kraje mají více zástupců) - rozhodování konsenzem

12 REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE (RSK)
Historie Integrované plány rozvoje měst (IPRM) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Současnost , nařízení EU č. 1303/2013: Integrované územní investice (ITI), Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a dále Integrované plány rozvoje území (IPRÚ), co by národní specialita 1+1=3

13 METROPOLITNÍ/AGLOMERAČNÍ OBLAST ITI/IPRÚ

14 ROZVOJOVÁ, STABILIZOVANÁ A PERIFERNÍ ÚZEMÍ (SRR 14-20)
cca 30 % obyvatel ČR je v ITI a IPRÚ

15 POKRYTÍ ČR MAS


Stáhnout ppt "Dotace aneb kde hledat +?"

Podobné prezentace


Reklamy Google