Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vendula Hanzalová Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina Vendula Hanzalová Oddělení grantových programů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vendula Hanzalová Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina Vendula Hanzalová Oddělení grantových programů."— Transkript prezentace:

1 Vendula Hanzalová Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina Vendula Hanzalová Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

2 Vendula Hanzalová Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je prostředek k získání podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globálním cílem tohoto programu je rozvoj společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím kvalitního a moderního systému celoživotního vzdělávání. OP VK je tématickým operačním programem, spadající pod cíl Konvergence – určen pro všechny kraje (regiony soudržnosti kromě Hl. m. Prahy). V případě projektů vytvářejících systémový rámec celoživotního učení je OP VK financován též z prostředků určených pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v tomto případě Hl. m. Praha. Celková alokace na tento program je 1811,8 mil. € (51,6 mld. Kč), tj. 7 % z celkové sumy z fondů EU pro ČR pro plánovací období 2007 – 2013.

3 Vendula Hanzalová Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (dále jen MŠMT) Financován je z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu ČR. Potenciální žadatelé předkládají žádosti na MŠMT či na krajské úřady Na MŠMT se předkládají tzv. individuální projekty národní a individuální projekty ostatní) a to do prioritní osy 1, 2, 3, 4.  IP Národní – připravuje MŠMT na celonárodní úrovni  IP Ostatní – připravují a realizují jiné instituce na regionální nebo nadregionální úrovni Na krajské úřady se předkládají tzv. grantové projekty a to do prioritní osy 1 a oblasti podpory 3.2 (prioritní osa 3). KRU vyhlašují výzvy k předkládání projektů, následně přijímají od realizátorů grantových projektů průběžná vyúčtování projektu a následně je kontrolují. KRU vystupují v roli tzv. Zprostředkujících subjektů

4 Vendula Hanzalová Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání – Zvyšování kvality ve vzdělávání Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Vyšší odborné vzdělávání Vysokoškolské vzdělávání Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Partnerství a sítě Prioritní osa 3 – Další vzdělávání Individuální další vzdělávání Podpora nabídky dalšího vzdělávání Prioritní osa 4a – Systémový rámec celoživotního učení Systémový rámec celoživotního učení

5 Vendula Hanzalová Krajský úřad kraje Vysočina předloží na MŠMT žádost o tzv. globální grant. MŠMT žádost schválí. KRU dále vyhlásí výzvu pro předkládání tzv. grantových projektů Oprávnění předkladatelé do GG: - Školy a školská zařízení - Vysoké školy - sdružení a asociace škol (např. o. s. zřízená dle zákona č. 83/1990 Sb.; zájmová sdružení PO dle zákona č. 40/1964 Sb.) - města, obce a svazky obcí - hospodářské komory - NNO (založených dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, č. 248/1995 Sb. o o.p.s.; č. 3/2002 o svobodě náboženského vyzvání, č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech) -vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání) - odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení Globální granty OP VK v kraji Vysočina

6 Vendula Hanzalová GG OP VK 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Cílové skupiny: - žáci škol a školských zařízení; - pracovníci škol a školských zařízení; - vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; - pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže. Příklady podporovaných aktivit (výčet není úplný): - z avádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu). - podpora výuky v cizích jazycích na středních školách. - zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. - vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. - zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování

7 Vendula Hanzalová GG OP VK 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Cílové skupiny (výčet není úplný): - děti a žáci se SVP od 3 let (např. z MŠ a přípravných tříd ZŠ) - žáci ZŠ a SŠ se SVP a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání - rodiče dětí a žáků - děti a žáci nadaní a mimořádně nadaní - pracovníci a vedoucí pracovníci Š a ŠZ - pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí Příklady podporovaných aktivit (výčet není úplný): - zvyšování kompetencí PP pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání - rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně ped. a psychol. služeb pro žáky se SVP - včasné zajištění garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.

8 Vendula Hanzalová GG OP VK 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Cílové skupiny: - pracovníci škol a školských zařízení - vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Příklady podporovaných aktivit (výčet není úplný): - další vzdělávání PP škol a školských zařízení - metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání PP škol a školských zařízení - zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky - zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení

9 Vendula Hanzalová GG OP VK 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání Cílové skupiny: - lektoři - pracovníci vzdělávacích institucí; - účastníci dalšího vzdělávání Příklady podporovaných aktivit (výčet není úplný): - podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů - podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. - vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. - rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.

10 Vendula Hanzalová Celkové alokace v Dohodě o spolupráci ŘO (MŠMT) a ZS (kraj Vysočina) na období €ESF 85%SR 15%KčESF 85%SR 15%

11 Vendula Hanzalová Částky v Rozhodnutích o poskytnutí dotace Oblast podpory Částky v Rozhodnutích o poskytnutí dotace do konce roku Celkem Částka v Rozhodnutí do konce období

12 Vendula Hanzalová Celkový stav pro PO 1 v první části programového období – za 1. a 2. výzvu Oblast podpory Částky v rozhodnutích celkem za GG za 1. období Podpořeno VK po 1. výzvě Podpořeno VK po navýšení 2. výzva zbývá , , , , , ,94 Celkem , ,74 Oblast podpory Předložené projekty v 1. výzvě Podpořené projekty v 1. výzvě Předložené projekty v 2. výzvě Podpořené projekty v 2. výzvě Předložené projekty za 1. a 2. výzvu celkem Podpořené projekty za 1. a 2. výzvu celkem

13 Vendula Hanzalová Územní rozložení příjemců GP v 1. a 2. výzvě PO 1 (dle sídla příjemců)

14 Vendula Hanzalová Vyhlášení 2. výzvy do oblasti podpory 3. 2 GG OP VK Datum vyhlášení: 26. května 2010 Příjem žádostí: od 28. června 2010 Ukončení příjmu žádostí: 9. července 2010 Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: ,- Kč Minimální částka pro jeden grantový projekt: ,- Kč Maximální částka pro jeden grantový projekt: ,- Kč 7. června 2010 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina seminář pro potenciální žadatele do GG 3.2 OP VK

15 Vendula Hanzalová Celkový stav pro oblast podpory GG 3. 2 OP VK po 1. výzvě Oblast podpory Celkový počet podpořených GP Celkově přiděleno financí na GP Celková finanční alokace oblasti podpory 3.2 Dosud nepřiděleno Zbývá financí (v %) , , ,9264,86 Předloženo 35 projektů o celkové alokaci ,69 (v 1. výzvě alokováno 70 mil Kč). Převis podaných žádostí byl vzhledem k alokaci výzvy téměř dvojnásobný

16 Vendula Hanzalová Předpokládaný vývoj GG OP VK Vyhlášení výzvy na 2. globální granty pro kraje na prioritní osu 1 Počáteční vzdělávání Ukončení výzvy na 2 globální granty pro kraje na prioritní osu 1 Počáteční vzdělávání – % alokace k jednotlivým oblastem podpory v prioritní ose 1 určeno na roky 2007 – Na léta 2012 až 2015 zbývá 40 % alokace Výzvy pro potenciální předkladatele grantových projektu: - 4. výzva prioritní osa Počáteční vzdělávání – 1. Q výzvy v oblasti podpory 3.2 – 1. polovina roku 2010

17 Vendula Hanzalová Informování žadatelů a příjemců, veřejnosti - pravidelná aktualizace webových stránek pro GG OP VK - finance.cz finance.cz - Mailing (zasílání info žadatelům k vyhlášeným výzvám, příjemcům finanční podpory) - informace na oficiálním webu kraje - informace ve Zpravodaji kraje Vysočina, v novinách Kraj Vysočina v regionálních denících (MF Dnes – příloha Vysočina, deníku Vysočina) - pravidelné semináře pro potenciální žadatele (příjemce), pořádání informačních akcí, konferencí (příklady dobré praxe) - ové, telefonické a osobní konzultace s potenciálními žadateli do GG OP VK

18 Vendula Hanzalová Kde naleznu informace? -www.vysocina-finance.cz (záložka Finanční zdroje z EU/OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)www.vysocina-finance.cz - Pokud předkládáte projekt (doporučujeme): - Výzva k předkládání projektů, Příručka pro příjemce v aktuálním znění, Příručka pro žadatele v aktuálním znění, Metodické dopisy, příručka Jak vyplnit webovou žádost Benefit7+, konzultace (telefonické, osobní, elektronické)

19 Vendula Hanzalová Prostor pro dotazy Děkuji za pozornost Vendula Hanzalová Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů tel


Stáhnout ppt "Vendula Hanzalová Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina Vendula Hanzalová Oddělení grantových programů."

Podobné prezentace


Reklamy Google