Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny"— Transkript prezentace:

1 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011

2 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace listopad 2004) snížení emisí skleníkových plynů o 8% v letech 2008 až 2012 (v porovnání s rokem 1990) 2.Bílá kniha o energetické politice EU COM (95) 682 OZ jako nástroj ke snížení energetické závislosti EU OZ jako prostředek ke zvýšení ochrany ŽP 3.Směrnice EP a R 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES stanoví společný rámec pro podporu energie z OZ stanoví závazné národní podíly výroby energie z OZ stanoví cíl EU v podílu výroby elektřiny z OZ v roce 2020 na 20% (Česká republika má stanovenou kvótu na 13%)

3 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Legislativní rámec ČR –obnovitelné zdroje 1.Zákon č. 180/2005 Sb.,o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 137/2010 Sb. § 2 odst. 1 -obnovitelnými zdroji jsou obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie -energie větru, slunečního záření, geotermální, vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu § 2 odst. 2 písm. b) -elektřinou z OZ je elektřina • vyrobená v zařízeních, která využívají výlučně OZ • a část elektřiny vyrobené z OZ v zařízeních, která využívají i neobnovitelné zdroje energie

4 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Legislativní rámec ČR –energetika 2. Zákon č. 458/2000 Sb.,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů § 2 odst. 2 písm. a) bod 20 -výrobnou elektřiny je zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení § 46 odst. 7 -ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny

5 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Problematika zákona č. 458/2000 Sb. Může být elektrická stanice součástí výrobny elektřiny ??? 20 m 20 m 20 m

6 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Legislativní rámec ČR –energetika § 93 odst. 1 –Státní energetická inspekce kontroluje dodržování energetického zákona § 94 odst. 2 -Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán, uplatňuje stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu a závazná stanoviska v územním řízení a stavebním řízení § 98 odst. 2 - Ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle dosavadních právních předpisů se včetně udělených výjimek nemění

7 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Legislativní rámec ČR – stavební právo 3. Zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů § 90 -v územním řízení stavební úřad m.j. posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s ÚPD, s cíli územního plánování,s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů,s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů (územní souhlas postačí u staveb podle § 96) § 103 odst. 1 písm. b) bod 2 -stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy § 103 odst. 1 písm. b) bod 4 -stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy

8 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Legislativní rámec ČR –stavební právo 4. Vyhláška č. 501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů § 23 odst. 1 -stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo OPEV přístup požární techniky a provedení jejího zásahu 5. Vyhláška č. 503/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy Příloha 4 písm. C. bod 4 OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ rozhodnutí o umístění, změně stavby nebo zařízení v území Zásady zajištění požární ochrany stavby

9 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Legislativní rámec ČR –požární ochrana 6. Zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů § 4 odst. 2 písm. j) –činnosti se ZPN –složité podmínky pro zásah (DZP) § 31 odst. 1 písm. b) a c) -výkon SPD-dotčené orgány § 32 -§ 35-vymezení výkonu SPD –dotčenosti 7.Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb § 12 a Příloha 3 bod 5. -stavba a nástupní plocha pro požární techniku se navrhuje 4 m od hranice ochranného pásma takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo

10 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Fotovoltaické panely se skládají ze základních jednotek -solárních článků (velkoplošných diod alespoň s jedním P-N přechodem) o rozměru obvykle12 x 12 cm, jejichž napětí činí cca 0,5 V= Standardně jsou používány sestavy pro jmenovité provozní napětí 12 V, 24 V, 48 V či 60 V = Takto vytvořené sestavy článků v sériovém nebo i sériovo-paralelním řazení jsou hermeticky uzavřeny ve struktuře krycích materiálů výsledného solárního panelu Fotovoltaické panely

11 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny

12 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Fotovoltaické systémy v ČR – rozšíření a nárůst činnosti

13 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Podle Metodického sdělení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR je fotovoltaická elektrárna výrobním objektem Je možné zařadit fotovoltaickou elektrárnu do skupiny technické infrastruktury ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona a použít metodiku pro větrné elektrárny? Umístění na webu - uur.cz/konzultační středisko/často kladené otázky/zastavěné území Fotovoltaickou elektrárnu je nutno posuzovat jako výrobní zařízení, nikoli jako zařízení technické infrastruktury. Představuje změnu charakteru nezastavěného území a změnu jeho využívání. Proto je nutné možnost jeho umístění řešit územním plánem.

14 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Druhy fotovoltaických systémů 1. Drobné aplikace 2. Síťové systémy (grid-on) 3. Ostrovní systémy (grid-off) a)s přímým napájením b)systémy s akumulací elektrické energie c)hybridní systémy (kombinace OZ) 4. BIPV -systémy integrované do budov (Building Integrated Photovoltaics)

15 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Drobné aplikace Tvoří nejmenší, avšak nezanedbatelný podíl na fotovoltaickém trhu. Jedná se o fotovoltaické články v kalkulačkách nebo také solární nabíječky akumulátorů (mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty, MP3 přehrávače apod.)

16 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Drobné aplikace

17 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Síťové systémy – grid on Jsou nejvíce uplatňovány v oblastech s hustou sítí elektrických rozvodů. Jedná se o solární systémy připojené na rozvodnou síť. Špičkový výkon síťových systémů připojených k rozvodné síti je v rozmezí jednotek kWp až MWp.Tyto systémy je možné využívat ve dvou režimech: a) energie pro vlastní spotřebu s možností prodeje přebytků b) energie výlučně na prodej

18 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Systém pro vlastní spotřebu tzv. ostrovní systém – grid off Ostrovní systém hybridní – grid off

19 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny

20 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Solární panel 2. nosná konstrukce 3. DC odpojovač 4. měnič (střídač) 5. Elektroměr 6. monitorovací zařízení Fotovoltaické systémy síťové + 4 m od OP nová stavba ! OP 20 m OP 20 m

21 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
BIPV -systémy integrované do budov (Building Integrated Photovoltaics) Jedná se o aplikace fotovoltaiky v obvodových pláštích, stropech či střechách budov (v ČR např. nová scéna ND)

22 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
BIPV -systémy integrované do budov (Building Integrated Photovoltaics)

23 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Bezpečnost Nařízení vlády č. 17/2003 Sb.,kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí ČSN Elektrické instalace budov –Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech –Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy ČSN IEC 755 Všeobecné požadavky pro proudové chrániče ČSN EN Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití -Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu ČSN EN –1 ed. 2 + Z1 Rozváděče nn –Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

24 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Bezpečnost

25 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Bezpečnost

26 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Problematika zákona č. 458/2000 Sb. Výrobna elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení Elektrická stanice soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu

27 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Problematika zákona č. 458/2000 Sb. ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb. Technická zařízení stavby (SZ) Menší fotovoltaické systémy na stavbě připojené na síť a rovněž systémy sloužící pro výrobu elektrické energie k zásobování staveb, u kterých není vybudována elektrická přípojka se ve smyslu SZ posuzují jako technická zařízení stavby Ochranné pásmo výrobny elektřiny (EZ) Je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny

28 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Problematika zákona č. 458/2000 Sb. ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb. Doplnění součásti stavby (stavební zákon) Současné pojetí § 103 odst. 1) písm. b) bod 4. SZ v kontextu s požadavky § 92 (§ 96) umožňuje doplnit stavbu(v tomto případě „energetickou soustavu“ –její část -elektrizační soustavu) o prvek, který je její součástí či příslušenstvím Z hlediska stavebního zákona musí být takové doplnění v souladu s podmínkami rozhodnutí o umístění stavby, případně s územním souhlasem

29 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Problematika zákona č. 458/2000 Sb. ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb. Změna dokončené stavby (stavební zákon) Pokud je fotovoltaický systém instalován na stavbu popř. do stavby, jedná se o změnu dokončené stavby –o stavební úpravy dokončené stavby Podle § 81 odst. 3 písm. a) stavebního zákona nevyžadují stavební úpravy rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas

30 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Menší fotovoltaické systémy – grid on/off – na zastavěném stavebním pozemku Umístění Na pozemcích staveb pro bydlení, lze umístit FVE jako technické zařízení stavby na základě územního rozhodnutí, které lze nahradit územním souhlasem (§ 96 SZ) nebo veřejnoprávní smlouvou Na pozemku stavby rodinné rekreace je možné umístění FVE pouze na základě výjimky z ustanovení § 21 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a na základě územního rozhodnutí (nejedná se o technické zařízení stavby) Na pozemku jiné stavby lze FVE umístit jako technické zařízení stavby. Při umisťování se postupuje podle § 76 a násl. stavebního zákona. Územní rozhodnutí je možné nahradit územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou.

31 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Menší fotovoltaické systémy – grid on/off – na zastavěném stavebním pozemku Provedení FVS, které jsou technickým zařízením stavby [jsou „domovním (vnitřním) technickým zařízením“], je možné posoudit podle § 103 odst. 1 písm. b) bod 2 stavebního zákona jako záměr, který pro svoji realizaci nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu Užívání Užívání FVE nevyžaduje oznámení stavebnímu úřadu ani kolaudační souhlas

32 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Menší fotovoltaické systémy – grid on/off – instalované na stavbě Umístění Pokud je FVS instalován na stavbu popř. do stavby, jedná se o změnu dokončené stavby –o stavební úpravy dokončené stavby. Podle § 81 odst. 3 písm. a) SZ nevyžadují stavební úpravy rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas Provedení Způsob povolení provedení FVS se posuzuje podle konkrétních navržených stavebních úprav § 103 odst. 1 písm. b) bod 2 nebo písm. h) SZ - nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení • § 104 odst. 2 písm. a) SZ –provedení vyžaduje ohlášení • ostatní případy vyžadují stavební povolení

33 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Menší fotovoltaické systémy – grid on/off – instalované na stavbě Užívání Pokud byl FVS proveden podle § 103 SZ, nevyžaduje jeho užívání oznámení stavebnímu úřadu ani kolaudační souhlas Pokud byl FVS realizován na základě ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) SZ popř. na základě stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora, vyžaduje jeho užívání oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudační souhlas Podle § 122 odst. 1 stavebního zákona vyžaduje kolaudační souhlas stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit

34 Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny
Prostor pro Vaše dotazy plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje únor 2011


Stáhnout ppt "Obnovitelné zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny"

Podobné prezentace


Reklamy Google