Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20. METODY ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20. METODY ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU."— Transkript prezentace:

1 20. METODY ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU

2 DPZ DPZ- Dálkový průzkum země  Soubor metod a technických postupů, zabývajících se pozorováním objektů a jevů na zemském povrchu a ve styčných podpovrchových a nadzemních vrstvách bez přímého fyzického kontaktu s nimi.  je věda o získávání informací o zemském povrchu bez přímého kontaktu pomocí snímání a zaznamenávání odražené nebo vyzářené energie, dále pak zpracování a analýza využití těchto technologií  Je to nejdražší způsob jak vytvořit obrázek

3 DPZ - kvalita dat Základním principem je nalézt souvislost mezi naměřenou radiometrickou veličinou (např. zářivý tok, intenzita záření,..) a vnitřními parametry látkového prostředí, které záření odrazilo nebo vyzářilo.  Vnější parametry - technické parametry přístroje, atmosférické vlivy, geometrické uspořádání měření a intenzita zdroje měřeného záření  Vnitřní parametry - udávají druh nebo stav měřeného objektu (hmotnost, vlhkost, obsah chlorofylu..)

4 DPZ - formulace úlohy Úloha zpracování dat je odlišná dle toho jaká data byla naměřená a jakou informaci je třeba získat  Přímá úloha- v daném místě jsou známy všechny vnitřní parametry látkového prostředí a všechny charakteristiky dopadajícího záření, pak lze určit radiační veličiny, které popisují záření vycházející z daného zkoumaného místa  Nepřímá (obrácená) úloha- známy radiační veličiny popisující dané prostředí a charakteristiky dopadajícího záření, pak lze určit vnitřní parametry látkového prostředí úloha typická pro praktické aplikace DPZ

5 Digitální zpracování dat Primárně získávání digitálního obrazu, ten je vytvořen konstrukcí snímacího zařízení (např. zobrazovací skenery) Reálný svět má prakticky neomezenou geometrickou rozlišovací schopnost, nutno počítat s určitou generalizací zobrazované reality Je třeba zvolit určitou konečnou největší rozlišovací úroveň, pro elementární část obrazu se ustálil název pixel Výsledný digitální obraz se tedy skládá z množství na sebe navazujících pixelů ve vodorovném a svislém směru

6 Digitální zpracování dat Digitální obraz je obrazová informace, které je převedená do číselné podoby, zahrnuje v sobě jak informace topografické tak informace tematické. Hlavní typy operací:  1. Rektifikace a restaurace dat (předzpracování obrazových záznamů)  2. Zvýraznění obrazu  3. Klasifikace  4. Postklasifikační úpravy a spojování dat s jinými daty pro danou geografickou oblast

7 1. Rektifikace a restaurace dat  Provádí se počáteční zpracování surových obrazových dat (např. odstranění náhodných a systematických chyb, úprava geometrického zkreslení a radiometrická kalibrace, potlačení poruch obrazu, eliminace šumu aj.)  Korekce:  geometrické  radiometrické

8 geometrické korekce  Vyloučení zkreslení tak, aby bylo možno snímek vlícovat do mapy  Zdrojem zkreslení jsou změny:  výšky letu, polohy nosiče a jeho rychlosti,  zakřivení Země a její rotace  výškové změny reliéfu terénu  vlastnosti senzoru

9 radiometrické korekce  Opravy dané kalibrací přístrojů  Opravy ze změny ozáření  Opravy náhodných radiometrických chyb  Opravy vyplývající z geometrie letu  Opravy ze stavu atmosféry

10 2. Zvýraznění obrazu  Vylepšení obrazu pro další vizuální interpretaci, aby se zvýšilo vizuální odlišení mezi jednotlivými prvky obrazu  Základní skupiny digitálního zvýraznění obrazového záznamu:  Bodové zvýraznění - manipulace s odstíny šedé  Prostorové zvýraznění - filtrace jednotlivých prvků  Spektrální zvýraznění - současná manipulace s dvěma a více spektrálními záznamy

11 3. Klasifikace  Je to vlastně náhrada vizuální analýzy automatickou, kdy se analýza provádí pomocí statistického rozhodovacího pravidla  Při hledání klasifikačních pravidel se vychází z toho, jakým způsobem se mění radiační veličina v závislosti na změně druhového nebo stavového parametru  Klasifikaci rozeznáváme:  řízená  neřízená

12 řízená klasifikace  Tréninkové stadium Interpretátor si sám vybírá tzv. trénovaní plochy, jako vzory pro jednotlivé třídy, které jsou od sebe spektrálně odlišné  Klasifikační stadium Vlastní klasifikace je prováděna počítačem, ten zařadí jednotlivé pixely do předem vybraných tříd

13 neřízená klasifikace  nepoužívá se tréninková množina  založena na principu, že pixely ze stejných nebo příbuzných ploch mají blízkou spektrální odezvu, a proto vytvářejí shluky; shluky pak vytvářejí třídy  po klasifikaci je nutné provést šetření, co vlastně jednotlivé třídy představují, a to na základě znalosti terénu a z dostupných materiálů

14 4. Postklasifikační úpravy  spočívají především ve vyhlazení výsledků pomocí nízkofrekvenčního filtru  postkvalifikační filtr musí být založen na logickém operátoru a ne na aritmetických operacích

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "20. METODY ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google