Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D."— Transkript prezentace:

1 doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D.
Historie standardního ekonomického myšlení (MIE202, resp. 3MI326) Předmět bývá vyučován také v distančním studiu doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D. KMIE FPH VŠE v Praze č. m. 343 RB podrobný sylabus předmětu (program, literatura, zakončení apod.) na adrese též viz prezentaci kurzů 3MI111, MIE911 aj. tamtéž

2 Základní doporučená literatura k přehledu vývoje standardního ekonomického myšlení v jazyce českém a slovenském (blíže viz sylabus předmětu): Brožová, D.: Malé dějiny ekonomického myšlení přepracované vydání. Praha, Oeconomica – VŠE v Praze 2006. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005. Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií. Bratislava, IURA Edition 2003. Sirůček, P.: Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007. Sirůček, P., Macáková, L.: Historie ekonomického myšlení. Multimediální studijní pomůcka pro magisterské navazující studium v distanční formě (publikace s přílohou CD-ROM). Praha, VŠE v Praze 2002. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010.

3 Téma: Ekonomické teorie a ekonomické dějiny – základní přehled
A) Ekonomika a ekonomická věda – základní pojmy a kategorie B) Ekonomické teorie a jejich různá členění C) Standardní a nestandardní přístupy k ekonomickým teoriím – základní charakteristiky D) Neoklasická a keynesovská ekonomie „hlavních proudů“ – základní východiska, charakteristiky, podoby a hlavní rozdíly E) Aktuální stav a problémy soudobé standardní ekonomie ve světle globalizace

4 Ukázka doporučené literatury v češtině a slovenštině (blíže viz sylabus předmětu):
Felderer, B., Homburg, S.: Makroekonomika a nová makroekonomika. Bratislava, Elita 1995. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (vybrané pasáže). Sirůček, P.: Rozpory a perspektivy globalizace. Marathon, 2007, č. 3. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap. 1., 14.1., 15.1., 15.2., 16.1., 17.3., 18.1., 19.3.). Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (vybrané pasáže). Sojka, M.: John Maynard Keynes a současná ekonomie. Praha, Grada Publishing 1999. Varadzin. F., Březinová, O.: Hledání ve světě ekonomie (věda, metodologie, ekonomie). Praha, Professional Publishing 2003 (vybrané pasáže).

5 Téma: Racionalita ekonomického modelu člověka
A) Přehled vývoje ekonomického myšlení do vzniku ekonomie jako samostatné vědy B) Klasická, poklasická a neoklasické ekonomie – etapizace, základní charakteristiky a rozdíly C) Pojetí člověka u A. Smitha D) Neoklasický ekonomický člověk a jeho extenze E) Pojetí racionality v ekonomické vědě – individualistický a kolektivistický koncept F) Směry kritiky koncepce homo oeconomicus G) Hledání nového paradigmatu v ekonomii

6 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus předmětu):
Akerlof, G. A., Shiller, R. J.: Živočišné pudy. Praha, Dokořán a Argo 2010. Etzioni, A.: Morální dimenze ekonomiky. Praha, Victoria Publishing 1995. Hlaváček, J. a kol.: Mikroekonomie. Sounáležitosti se společenstvím. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 1999. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (vybrané pasáže). Johanisová, N.: Svět podle ekonomie. Listy, 1998, č. 2. Kameníček, J.: Lidský kapitál. Úvod do ekonomie chování. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 2003. Lea, S. E., Tarpy, R. M., Webley, P.: Psychologie ekonomického chování. Praha, Grada 1994. Sirůček, P.: Pojetí člověka a racionality v ekonomických teoriích. Marathon, 2002, č. 3. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap , 15.2., 18.1., 18.1., 19.2). Sirůček, P., Džbánková, Z.: Racionalita a etická dimenze v ekonomických teoriích (vybrané problémy). Ekonomie a Management, 2006, č. 3. Smith, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha, Liberální institut 2001. Smith, A.: Teorie mravních citů. Praha, Liberální institut 2005.

7 Téma: Vznik a charakteristika neoklasické ekonomie
A) Etapizace neoklasické ekonomie a školy formativního období B) Marginalistická revoluce a její předchůdci C) Obecná charakteristika neoklasické ekonomie D) Racionalita a ekonomický model člověka E) Silná a slabá místa neoklasické ekonomie F) Tradice rakouského ekonomického myšlení – základní přehled G) Rakouská subjektivně-psychologická škola

8 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus předmětu):
Hlaváček, J. a kol.: Mikroekonomie. Sounáležitosti se společenstvím. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 1999. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 8. – 13.). Johanisová, N.: Svět podle ekonomie. Listy, 1998, č. 2. Kindlová, E.: Vybrané kapitoly z rakouské ekonomie. Praha, VŠE v Praze 2003. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 15.2., 18.1., 18.3.). Sirůček, P., Džbánková, Z.: Racionalita a etická dimenze v ekonomických teoriích (vybrané problémy). Ekonomie a Management, 2006, č. 3. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 3., 6., 7.).

9 Téma: Teoretický systém předkeynesovské neoklasiky
A) Teorie mezního užitku a moderní analýza poptávky B) Teorie mezní produktivity a moderní analýza nabídky C) Teorie dílčí ekonomické rovnováhy a poptávkově-nabídková analýza D) Teorie celkové ekonomické rovnováhy a matematická ekonomie E) Ekonomie blahobytu F) Stará verze kvantitativní teorie peněz G) Význam předkeynesovské neoklasiky a její krize v meziválečném období

10 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (podrobněji viz sylabus předmětu):
Holman, R.: Marginalistická revoluce – dílo Williama Jevonse a Carla Mengera. Politická ekonomie, 1995, č. 2. Holman, R.: Teorie rozdělování od J. B. Clarka. Politická ekonomie, 1995, č. 3. Holman, R.: Teorie ekonomické rovnováhy Léona Walrase. Politická ekonomie, 1997, č. 1. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 8. – 13.). Koderová, J., Sojka, M., Havel, J.: Teorie peněz rozšířené vydání. Praha, Wolters Kluwer 2011. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 15.3., 15.4., 15.5., 17.1., 18.1.). Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 3., 6., 7., 8.). Varadzin. F., Březinová, O.: Hledání ve světě ekonomie (věda, metodologie, ekonomie). Praha, Professional Publishing 2003.

11 Téma: Neoklasická teorie firmy a formování soudobé standardní mikroekonomie
A) Marshallovská teorie firmy B) Teorie nedokonalé a monopolistické konkurence C) Alternativní koncepce firmy D) Formalistická revoluce a hlavní směry rozvoje standardní mikroekonomické analýzy po II. SV E) Aktuální stav, problémy a perspektivy standardní mikroekonomie ve světle globalizace

12 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (blíže viz sylabus):
Hlaváček, J. a kol.: Mikroekonomie. Sounáležitosti se společenstvím. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 1999. Holman, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz vydání. Praha, C. H. Beck 2007. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 10., 11., 14., 19.). Robinsonová, J. V.: Ekonómia nedokonalej konkurencie. Bratislava, Pravda 1987. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 15.3., 15.4., 15.5., 18.1.). Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze (kap. 5., 16.). Soukupová, J., Macáková, L.: Teorie firmy. 2. vydání. Slaný, Melandrium 2009.

13 Téma: Vznik keynesovské makroekonomie
A) Předchůdci J. M. Keynese v rovině teoretické a praktické B) Obecná charakteristika díla J. M. Keynese C) Vývoj učení J. M. Keynese a jeho hlavní práce D) Teorie efektivní koupěschopné poptávky E) Keynesovo pojetí peněz F) Přijetí díla J. M. Keynese v ekonomické teorii a hospodářsko-politické praxi

14 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (blíže viz sylabus kurzu):
Čaplánová, A.: Teoretické koncepcie švédských ekonómov a hospodárska politika. Politická ekonomie, 1995, č. 3. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 13., 16.). Keynes, J. M.: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha, ČSAV 1963. Keynes, J. M.: Ekonomické důsledky míru. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2004. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 16.2.). Sojka, M.: John Maynard Keynes a současná ekonomie. Praha, Grada Publishing 1999. Sojka, M. Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 12., 13.).

15 Téma: Vývoj a charakteristiky neokeynesovské ekonomie
A) Vznik, vývoj a členění keynesovství B) Sbližování hlavních proudů moderní ekonomie C) Obecná charakteristika neokeynesovství a jeho podoby D) Dynamizace keynesovské ekonomie E) Hlavní teoretické koncepce a učebnicové modely neokeynesovské ekonomie F) Krize neokeynesovské teorie a hospodářsko-politické praxe v 70. a 80. letech 20. století G) Nové směry v keynesovství H) Nová keynesovská ekonomie

16 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (blíže viz sylabus předmětu):
Felderer, B., Homburg, S.: Makroekonomika a nová makroekonomika. Bratislava, Elita 1995. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 16.). Koderová, J., Sojka, M., Havel, J.: Teorie peněz rozšířené vydání. Praha, Wolters Cluwer 2011 (kap. 6 – 11). Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 16.2., 16.3., 17.4., 19.1.). Sojka, M.: Přístupy k interpretaci díla J. M. Keynese v neokeynesovské literatuře. Politická ekonomie, 1995, č. 5. Sojka, M.: John Maynard Keynes a současná ekonomie. Praha, Grada Publishing 1999. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 12., 13., 19.).

17 Téma: Vývoj neoklasické ekonomie po II. SV
A) Obecná charakteristika neoklasické ekonomie v době dominance keynesovství B) Hlavní směry neoklasické renesance a formování neoklasické makroekonomie C) Chicagská škola – základní přehled D) Neokonzervativní ekonomie a antikeynesovská revoluce E) Hlavní směry moderní neoklasické ekonomie – základní východiska, koncepce a doporučení F) Aktuální stav, problémy a perspektivy standardní makroekonomie ve světle globalizace

18 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (blíže viz sylabus předmětu):
Friedman, M.: Kapitalismus a svoboda. Praha, Liberální institut 1993. Friedman, M.: Metodologie pozitivní ekonomie. Praha, Grada 1997. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 14., 17., 18., 19.). Felderer, B., Homburg, S.: Makroekonomika a nová makroekonomika. Bratislava, Elita 1995. Mach, M.: Makroekonomie II. Pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. Slaný, Melandrium 2001. Mach, M.: Makroekonomie. Pokročilejší analýza. 3. část. Slaný, Melandrium 2002. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap , 17.2., 17.3., 17.4., 18.3., 19.2.). Sojka, M.: Monetarismus a nová klasická makroekonomie. Politická ekonomie, 1994, č. 4. Sojka, M.: Milton Friedman. Svět liberální ekonomie. Praha, Epocha 1996. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 13., 17., 18., 19., 20.). Varadzin, F. a kol.: Ekonomický rozvoj a růst. Praha, Professional Publishing 2004.

19 Téma: Nestandardní přístupy k ekonomickým teoriím – základní přehled, problémy a perspektivy
A) Obecná charakteristika alternativních přístupů k ekonomickým teoriím „mimo hlavní proudy“ B) Historizující přístupy, německá historická škola a spory o metodu C) Rakouská liberální ekonomická tradice D) Tradice institucionalismu a nová institucionální ekonomie E) Francouzský ekonomický strukturalismus F) Postkeynesovská a neoricardovská ekonomie G) Marxistická politická ekonomie H) Standardní a nestandardní přístupy k ekonomickým teoriím ve světle globalizace

20 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (podrobněji viz sylabus kurzu):
Heywood, A.: Politické ideologie. Praha, Victoria Publishing 1994. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 5., 6., 7., 14., 16.). Keller, J.: Až na dno blahobytu. Praha, EarthSave 2005. Loužek, M.: Spor o metodu mezi rakouskou ekonomickou školou a německou historickou školou jako nejvýznamnější metodologický spor v dějinách ekonomie. Politická ekonomie, 1999, č. 4. Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 1996. Sirůček, P.: „Dilema“ ekonomie versus ekologie aneb ekonomičtí ideologové a ekonomičtí disidenti. Marathon, 2006, č. 2. Sirůček, P.: Rozpory a perspektivy globalizace. Marathon, 2007, č. 3. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap. 18., 19.). Sirůček, P., Heczko, S.: (Staro)nové jevy kapitalistické globalizace. Marathon, 2010, č. 4. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 4., 5., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 20.). Šíma, J.: Ekonomie a právo. Praha, Oeconomica – VŠE v Praze 2004. Varadzin. F., Březinová, O.: Hledání ve světě ekonomie (věda, metodologie, ekonomie). Praha, Professional Publishing 2003 (vybrané pasáže).


Stáhnout ppt "doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D."

Podobné prezentace


Reklamy Google