Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální problematika v Opavě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální problematika v Opavě"— Transkript prezentace:

1 Sociální problematika v Opavě
Ing. Pavla Brady 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy Mgr. Judita Kachlová vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy Opava,

2 Obsah 1. části: Odbor sociálních věcí Magistrátu města Opavy
– členění, personální obsazení Náplň činnosti odboru sociálních věcí Problematika komunitního plánování a poskytování dotací na sociální služby ve městě Opava Přehled poskytnutých dotací za období let 2010–2014 (Mgr. Judita Kachlová)

3 Obsah 2. části: Spolupráce odboru sociálních věcí s ostatními odbory Magistrátu města Opavy Koncepce rozvoje sociálního bydlení Podpora poskytovatelů sociálních služeb mimo dotační systém (Ing. Pavla Brady)

4 Odbor sociálních věcí Magistrátu města Opavy (odbor SOCV)
Odbor SOCV má 34 zaměstnanců: oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) – 18 sociálních pracovníků; oddělení sociálních služeb a komunitního plánování (SSaKP) – 13 sociálních pracovníků; terénní pracovník pro romskou menšinu; vedoucí odboru, asistentka vedoucí odboru. Odbor SOCV metodicky vede příspěvkovou organizaci města Seniorcentrum Opava, p. o., zajišťuje činnost dvou klubů důchodců zřizovaných městem. Řízení odboru má v kompetenci 1. náměstkyně primátora Ing. Pavla Brady.

5 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
poskytuje sociálně-právní ochranu (SPOD) 24 hodin denně pro město Opavu a 40 obcí správního obvodu. Agenda OSPOD: „terén“ SPOD – 9 sociálních pracovníků; náhradní rodinná péče – 4 sociální pracovníci (3 + vedoucí oddělení); sociální kuratela – 4 kurátoři pro děti a mládež; referentka – nevykonává přímou práci s klienty, zajišťuje administrativu, vyúčtování dotace na výkon SPOD, facilitaci případových konferencí.

6 Statistické údaje OSPOD k 31. 12. 2013
4193 evidovaných spisů Om; 1985 živých spisů Om, tj. v průměru 152,5 případu na 1 pracovníka ročně. Podle Standardů SPOD by měl 1 sociální pracovník v jeden okamžik pracovat s 80 případy, kurátor pro děti a mládež se 40 případy. Standardizace OSPOD k povinnost mít zpracováno 14 standardů; podpořeno v rámci projektu OPLZZ; 2 pracovníci do

7 Minimální personální standard
Opava je zařazena mezi obce s vysokou mírou náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Na jednoho sociálního pracovníka by mělo připadnout 600‒800 nezletilých dětí s trvalým bydlištěm v obci a jejím správním obvodu. Počet dětí k : ; počet sociálních pracovníků OSPOD: 17; počet dětí/1 pracovník: 1119, tj. o 319 více, než udává Minimální personální standard (800/1). Pro naplnění MPS by mělo být na OSPOD nejméně o 6,5 pracovníka více.

8 Oddělení sociálních služeb a komunitního plánování
Oddělení SSaKP zajišťuje: terénní sociální práci (zahrnuje agendu sociálního kurátora a rozhodování o zvláštním příjemci důchodu) – 7 sociálních pracovníků; veřejné opatrovnictví – 3 sociální pracovnice; komunitní plánování – 2 pracovnice. Vedoucí oddělení se kromě řízení oddělení podílí na aktivitách dle potřeby jednotlivých agend.

9 Statistické údaje SSaKP k 31. 12. 2013
terénní sociální pracovníci: 1085 klientů/3766 intervencí; sociální kurátor: 112 klientů/258 intervencí. zvláštní příjemce důchodu: 169 spisů; výkon veřejného opatrovnictví: 84 opatrovanců, z toho 25 žije v terénu (úkony související s opatrovnictvím + sociální práce).

10 Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb
Agenda je zajišťována koordinátorkou komunitního plánování a její asistentkou. Vzhledem k rozsáhlosti agendy se vždy podle potřeby zapojují i další pracovníci oddělení SSaKP. V roce 2006 získalo město Opava na zpracování a implementaci 1. komunitního plánu dotaci ze SROP. Na počátku bylo zapojeno 16 poskytovatelů sociálních služeb a 6 organizací poskytujících související aktivity. 1. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy (dále jen KP) byl schválen zastupitelstvem města na období 2006‒2010.

11 Finanční podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb
V roce 2007 – poprvé schvalovány dotace na sociální služby na rok 2008 podle nového systému vytvořeného na základě principů komunitního plánování. Před rokem 2007 – příspěvky poskytovány na základě spolupráce odboru SOCV a odboru finančního a rozpočtového (FARO) Magistrátu města Opavy. FARO rozhodovalo na základě stanoviska odboru SOCV.

12 Současnost 4 stupně hodnocení: pracovní skupiny komunitního plánování;
koordinační skupina komunitního plánování; pracovní skupina pro dotační systém; komise rady města pro komunitní plán. Rozpočty jsou posuzovány odborem FARO. Žádosti jsou po věcné stránce posuzovány odborem SOCV. Hodnocení dále obsahuje vyjádření manažera pracovní skupiny. Vše je přepočítáno na body dle jasně stanovených pravidel. Konečné rozhodnutí má zastupitelstvo města.

13 3. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb
3. KP pro období 2014–2016: 6 pracovních skupin KP (dále jen PS): - Senioři; - Osoby se zdravotním znevýhodněním; - Osoby s duševním onemocněním; - Osoby se sociokulturním znevýhodněním; - Děti, mládež, rodina; - Osoby se specifickými sociálními problémy. Koordinační skupina složená z manažerů PS, zástupců města a odboru SOCV.

14 Podpora poskytovatelů sociálních služeb
1. KP na období 2008‒2010: V prvním roce fungování KP, tedy v roce 2008, bylo dle nově vytvořeného systému dotací podpořeno: 17 organizací poskytujících 36 sociálních služeb a 4 související aktivity. 3. KP na období 2014‒2016: Pro rok 2014 bylo podpořeno: 23 organizací poskytujících 36 sociálních služeb a 12 souvisejících aktivit. Na rok 2015 požádalo o dotaci: 30 organizací, bylo přijato 42 žádostí na sociální služby a 17 na související aktivity.

15 Přehled nákladů na sociální služby v letech 2010‒2014
Rok CELKOVÉ NÁKLADY (v Kč) JINÉ ZDROJE (v Kč) DOTACE ZE SMO (v Kč) Dotace ze SMO (v %) 2010 ,54 ,00 ,54 8,25 2011 ,00 ,00 ,00 12,38 2012 ,33 ,33 ,00 15,90 2013 ,06 ,06 ,00 14,34 2014 0,00 ,00 CELKEM 2010‒2013 ,93 ,39 ,54 12,72 Pozn.: V roce 2014 prozatím nelze určit celkové náklady na služby ani jiné zdroje financování, jelikož je tento ukazatel vykazován v rámci vyúčtování dotací poskytnutých na rok (SMO předkládáno k ).

16 Opavský anděl V roce 2013 bylo poprvé vyhlášeno ocenění Opavský anděl pro pracovníky v sociální oblasti. Za každou PS byl oceněn jeden zástupce, nominováni byli tři za každou PS, z nichž byl posléze vybrán jeden. Sochy andělů byly vyrobeny v chráněných dílnách Charity Opava. V letošním roce (a snad i v dalších) bude opět Opavský anděl udělován.

17 Seniorcentrum Opava, p. o.
příspěvková organizace města; hlavním účelem je poskytovat bydlení opavským seniorům; 144 bytů ve 3 objektech (38 bytů, 58 bytů, 48 bytů); nejde o sociální službu, řádný nájem obecních bytů dle Koncepce sociálního bydlení; výše regulovaného nájemného – 50,02 Kč za m2; vedle bydlení poskytuje Seniorcentrum Opava, p. o. sociální službu Pečovatelská služba.

18 Spolupráce odboru SOCV s ostatními odbory Magistrátu města Opavy
Odbor majetku města – dluhová problematika u městských bytů, posuzování sociálního aspektu při přidělování bytů dle Koncepce sociálního bydlení, zajišťování bydlení pro klienty. Odbor právní a organizační – zejména výkon veřejného opatrovnictví. Odbor FARO a odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti – dotace na sociální služby (hodnocení žádostí, kontrola využívání dotace apod.). Odbor vnitřních věcí – zejména matrika, evidence obyvatel a oddělení přestupků. Odbor školství – úzká spolupráce s manažerkou prevence kriminality, účast na poradách ředitelů škol…

19 Koncepce rozvoje sociálního bydlení
Od 90. let 20. století šlo město cestou privatizace většiny bytového fondu. V období 2006‒2011 se většina městských bytů obsazovala na základě soutěže o nejvyšší finanční částku na úhradu prvního nájemného. Vyčleněny byly pouze ubytovny, byty pro seniory a 9 bezbariérových bytů. Sociální bydlení se až do roku 2011 nijak neřešilo. V roce 2011 byla na základě analýzy ubytovacích kapacit města vytvořena Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011‒2014 (Koncepce), schválená radou města počátkem roku Nový systém obsazování městských bytů je účinný od

20 Dělení bytů dle Koncepce
Byty města jsou rozděleny na tzv. sociální a běžné. Statutární město Opava vlastní 558 nájemních bytů, ročně se uvolní asi 25. Pro seniory je také určeno bytů ve správě Seniorcentra Opava, p. o. Sociální byty jsou dle Koncepce rozděleny pro pět cílových skupin na: byty pro seniory; byty pro osoby se zdravotním postižením; byty pro osoby sociálně znevýhodněné; byty pro osoby s psychickým onemocněním; „startovací byty“ pro mladé rodiny.

21 Sociální byty dle Koncepce
Žadatelé o sociální byty musí splňovat předem daná kritéria, nesmí vlastnit žádný byt a nesmí dlužit městu. U prvních 4 skupin je posuzován tzv. sociální aspekt, sociální šetření provádí odbor SOCV. Mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“ – kritériem je mj. věk partnerů do 35 let, v součtu maximálně 60 let, uzavřené stavební spoření v minimální výši 1000 Kč měsíčně tak, aby si poté mohly mladé rodiny pořídit své vlastní bydlení. V těchto případech se sociální aspekt neposuzuje.

22 Systém prostupného bydlení
V roce 2013 byl vytvořen systém tzv. prostupného bydlení. Lidé žijící v městských ubytovnách, v bytech určených pro osoby sociálně znevýhodněné, mohou být „posunuti“ do běžného nájemního bydlení. Podmínkou je bezdlužnost a bezproblémové chování v době bydlení na ubytovně. Zde je nutná úzká spolupráce odboru majetku města a odboru SOCV.

23 Podpora poskytovatelů sociálních služeb mimo dotační systém
Pronájem prostor za zvýhodněné nájemné: 1 byt má v pronájmu Armáda spásy Opava, 2 lůžka pro klienty Centra sociálních služeb Samaritán. 2 byty má v pronájmu Fokus Opava, o. s., pro klienty organizace, kterým je zde poskytována sociální služba Podpora samostatného bydlení. Jsou to často osoby opouštějící Psychiatrickou nemocnici v Opavě.

24 Podpora poskytovatelů sociálních služeb mimo dotační systém
Bezplatné výpůjčky: Armáda spásy má v bezplatné výpůjčce 2 rodinné domky v majetku města. Jeden domek bude v říjnu 2014 rekonstruován, po rekonstrukci vzniknou 3 bytové jednotky využívané matkami s dětmi (2x byt 2+kk) a čtyřmi klientkami azylového domu (AD) Armády spásy (byt 2+1). Město zde investuje 407 tisíc Kč, Armáda spásy 340 tisíc Kč. Ve druhém domku je realizován projekt ReShare – zpracování darovaného oblečení pro potřeby uživatelů sociálních služeb nejen v rámci Armády spásy. Jsou zde zaměstnány 2 klientky AD, do budoucna by měla vzniknout další 2 pracovní místa.

25 Zapojení města do investičních projektů
V posledních letech se město přihlásilo do výzev a získalo prostředky z ROP Moravskoslezsko, díky nimž mohly být rekonstruovány prostory, v nichž jsou poskytovány sociální služby. 2010 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Armády spásy; 2014 Centrum sociálních služeb Samaritán Armády spásy (slavnostně otevřeno ); 2014‒2015 Komunitní centrum na Liptovské ulici, kde budou poskytovány služby osobám s duševním a mentálním postižením (rekonstrukce byla zahájena ).

26 Přehled dotací získaných z ROP
Název projektu Dotační titul Výdaje projektu v Kč dotace v Kč Celkové výdaje projektu v tis. Kč Celkové způsobilé výdaje v tis. Kč přidělená* skutečně proplacená** částka v tis. Kč Rekonstrukce Domova pro matky s dětmi r. 2010 ROP 15 237 14 688 13 515 Rekonstrukce Centra sociálních služeb Samaritán r. 2013‒2014 21 719 20 664 17 553 zatím neproplaceno Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská r. 2014‒2015 17 447 16 426 6 570

27 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Sociální problematika v Opavě"

Podobné prezentace


Reklamy Google