Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ"— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků výzva PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Struktura semináře Obecné informace o programu OPPK Rekapitulace výzev
12. výzva podporované aktivity, oprávnění žadatelé Způsobilé výdaje Etapizace, místo realizace Důležité lhůty Povinné přílohy (k žádosti, ke smlouvě) Harmonogram hodnocení Závěr/Rating

3 Obecné informace o programu OPPK Struktura OPPK
Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Prioritní osa 2 - Životní prostředí 2.1 Revitalizace a ochrana území 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Prioritní osa 4 - Technická pomoc

4 Obecné informace o programu OPPK Alokace
Celkový objem fin. prostředků: 276,4 mil. EUR (7,048 mld. Kč) Použitý kurz: 25,5 CZK/EUR Prioritní osa Alokace celkem (v mil.) Podíl na alokaci OPPK (v %) Ze zdrojů EU Z rozpočtu HMP/ (SR) Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 2 621 Kč 37,2 % 85 % 15 % Životní prostředí 1 762 Kč 25,0 % Inovace a podnikání 2 467 Kč 35,0 % Technická pomoc 198 Kč 2,8 % Celkem 7 048 Kč 100,0 % 3.1 = 1,694 mld.

5 Počet předložených projektů Požadovaná částka (v mil. Kč)
REKAPITULACE oblasti podpory 3.3 Přehled ukončených výzev Výzva Vyhlášená alokace (v mil. Kč) Počet předložených projektů Požadovaná částka (v mil. Kč) Poptávka x alokace 1. 116,8 84 644,9 552% 2. 150,0 116 677,3 452 % 5. 284,1 150 1 140,7 401 %

6 REKAPITULACE oblasti podpory 3.3
Počet podpořených žádostí Výzva Počet předložených projektů Zádosti vyřazené během formálního posouzení Počet projektů pod 50 bodů Počet podpořených projektů Přidělená podpora v mil. Kč 1. 84 11 31 30 116,8 2. 116 34 35 135,9 5. 150 45 50 49 284,1 Při kurzu: 25,64 CZK/EUR vyčerpáno 76 % alokace 6

7 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3
Alokace na výzvu: 100 mil. Kč Termín předkládání žádostí : do 14 hodin Místo předkládání žádostí: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje - 2. patro, dveře č. 203c 7

8 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3
Specifické cíle: stabilizovat a zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí realizovat formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů pražské ekonomické základny a k zajištění jejího podílu na růstu úrovni znalostní ekonomiky státu zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti - zejména vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní péče zlepšení dostupnosti informačních a telekomunikačních služeb, podpora rozvoje sítí, vysokorychlostního připojení domácností a MSP

9 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3
Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty (malé a střední podniky) - vyjma akciových společností s listinnými akciemi na majitele Podnikatelský subjekt = fyzická nebo právnická osoba, která provádí soustavnou činnost samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a je osobou zapsanou obchodním rejstříku nebo, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Za malý a střední podnik se považuje podnik, který: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují 43 mil. EUR nebo roční obrat nepřesahuje 50 mil EUR 9

10 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3
Podporované činnosti dle CZ – NACE 10,11,14 – 18, Zpracovatelský průmysl (s výjimkami) 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů... 39 Sanace a jiné činnosti související s odpady 43 Specializované stavební činnosti 59 Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů a TV programů... 62 Činnosti v oblasti informačních technologií 72 Výzkum a vývoj 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 75 Veterinární činnosti 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 86 Zdravotní péče 10

11 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3
Ekonomické činnosti (CZ – NACE) CZ-NACE musí souběžně odpovídat činnosti ekonomického subjektu i činnosti naplňované samotným projektem projekt musí mít výrazný inovační přínos a naplňovat alespoň jeden z bodů: inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb; inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných výrobkům a službám inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb; zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb 11

12 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
Minimální hranice způsobilých výdajů: 0,5 mil. Kč na projekt Maximální výše podpory (dotace) na projekt není stanovena. Časová způsobilost: výdaje jsou způsobilé od data podání žádosti realizace projektu musí být ukončena nejpozději do De minimis výše dotace bude max. 200 tis. EUR na tři roky dotace z veřejných zdrojů bude max. 80 % způsobilých výdajů

13 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (obecně)
pořízení samostatných movitých věcí odpisy; DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu osobní náklady finanční služby (poplatky), výdaje na zřízení a vedení účtu projektu kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecké posudky (např. rating do výše 3 tis. Kč bez DPH), to vše do 3 % celkových způsobilých výdajů výdaje na publicitu projektu 13

14 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (SPECIFICKÉ)
rekonstrukce a modernizace objektů sloužících jako provozovna (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch, odstranění staré ekologické zátěže) v případě, že objekt je v majetku žadatele; výstavba, vč. terénních, povrchových a parkových úprav bezprostředního okolí staveb a novostaveb, a to pouze v následujících případech: 1) žadatel musí prokázat, že má právo zřídit stavbu na dotčeném pozemku, který je jeho výhradním vlastnictvím – výpis z katastru 2) žadatel musí prokázat smlouvou uzavřenou s vlastníkem pozemku, že mu vzniklo právo zřídit stavbu na tomto pozemku a tato stavba se stane výhradním vlastnictvím žadatele 3) žadatel prokáže smlouvou o zřízení věcného břemene právo zřídit stavbu na cizím pozemku, že toto věcné břemeno je platné po dobu životnosti stavby 14

15 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (SPECIFICKÉ)
nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu); nákup a nájem strojů a zařízení; nákup a instalace technologií; pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, tvorba webových stránek; pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (know-how, patenty, licence); marketing a propagace (náklady na propagační materiály a služby max. do výše 0,5 % celkových způsobilých výdajů projektu); nákup služeb spojených s rozvojem podniku (certifikáty jakosti). 15

16 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 Místo realizace, etapizace
Místo realizace projektů: území hl. m. Prahy (místo fyzické realizace projektu) Jedno-etapový projekt Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 20 mil. Kč Doba realizace je kratší než 6 měsíců Více-etapový projekt Celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 20 mil. Kč Doba realizace je delší než 6 měsíců Jsou –li splněny obě podmínky zároveň, je žadatel povinen projekt etapizovat Maximální délka etapy je 6 měsíců 16 16

17 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 Projekty – důležité lhůty
Doba realizace projektu Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP. Projekt nesmí být ukončen před podpisem smlouvy. Udržitelnost projektu Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu 3 let ode dne ukončení realizace projektu Indikátor výsledku (příloha D Projektové příručky) Uzavření smlouvy o financování Doložení povinných příloh projektu k podpisu smlouvy do 10ti pracovních dnů od odeslání dopisu o získání podpory Podpis smlouvy do 2 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP 17 17

18 12. výzva OPPK, oblast podpory 3
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 Povinné přílohy – předložení s projektovou žádostí Projektová příručka OPPK, verze 5.1 (str. 49 – 53) předložení v originále nebo ověřené kopii nebo případně převedeny tzv. autorizovanou konverzí 1) Čestné prohlášení příloha se automaticky generuje z Benefitu7 (název subjektu, statutární zástupce, podpis, razítko, datum, místo) musí být podepsáno statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným zástupcem s plnou mocí 2) Doklady o právní subjektivitě žadatele podnikající FO a PO - výpis z obchodního rejstříku, popř. z jiného rejstříku, ve kterém je daná organizace zapsána, u OSVČ živnostenský list (výpis z rejstříku nesmí být starší jak 90 kalendářních dní před datem podání žádosti) prostá kopie výpisu z RES (ROS), která dokládá, že žadatel má činnost CZ-NACE, která je předmětem projektu, zapsánu - v případě, že žadatel příslušnou CZ-NACE zapisuje do RESu (ROSu) nově, doloží kopii žádosti o zápis a současně vyjádření o tom, že bude tato činnost zapsána 18

19 12. výzva OPPK, oblast podpory 3
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 Povinné přílohy – předložení s projektovou žádostí 3) Rozpočet projektu (i v elektronické verzi – např. na CD – příloha č.7) formulář rozpočtu projektu se vyplňuje přímo v elektronické žádosti Benefit7 podrobný rozpočet výdajů projektu (např. vybavení, stroje atd.) i v elektronické verzi v případě stavebních úprav v projektu – povinnost doložit podrobný rozpočet stavební - tištěný i v elektronické verzi ve formátu .orf nebo .xls (struktura - kód položky, název položky, název položky (popis), měrná jednotka, množství, cena/MJ, celkem v Kč) 4) Doklad o prokázání vlastnických vztahů výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy se zákresem pozemků/objektů, kterých se daný projekt týká (doc. nesmí být starší než 90 kalendářních dnů před datem podání žádosti) pokud žadatel není vlastníkem dotčených nemovitostí, předloží doklady o souhlasu vlastníků s realizací projektu, a to podle konkrétního případu – např.: smlouva o nájmu, příp. o podnájmu, smlouva o smlouvě budoucí nájemní na dobu realizace a udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti je nejméně 3 roky) a souhlas vlastníka s realizací projektu; kupní smlouva; smlouva o smlouvě budoucí kupní 19

20 12. výzva OPPK, oblast podpory 3
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 Povinné přílohy – předložení s projektovou žádostí ! - v případě, že žadatel vkládá do realizace projektu majetek (a to i v případě nájemního vztahu), ke kterému je zřízeno zástavní právo nebo je tento majetek jinak zatížen (např. na základě uzavřené smlouvy s bankou o poskytnutí úvěru, žaloba podaná na majetek žadatele) musí žadatel existenci takovéhoto závazku uvést a prokázat, že toto zástavní právo či jiný závazek vůči další straně neohrozí realizaci projektu (žadatel např. doloží doklad druhé smluvní strany, že řádně splácí kupní cenu objektu, poskytnutý úvěr apod.) ! 5) Podklady pro posouzení finančního zdraví daňová přiznání ověřená finančním úřadem včetně všech povinných příloh za poslední tři účetně uzavřená období pokud se jedná o žadatele s kratší historií než 1 rok, tak předkládá pouze finanční rozvahu na aktuální rok výsledek ratingu daného podniku včetně komentáře zpracovaný v souladu s kritérii a metodikou BASEL II na základě posledních účetních závěrek (doc. bude min. obsahovat výsledek hodnocení ratingu včetně komentáře, identifikační údaje žadatele, období, za které je rating zpracován, razítko, podpis odpovědné osoby, která rating zpracovala a datum zpracování ratingu) 20

21 6) Podklady pro ekonomické hodnocení projektu
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 Povinné přílohy – předložení s projektovou žádostí 6) Podklady pro ekonomické hodnocení projektu studie proveditelnosti dle přílohy C Projektové příručky musí být zpracována z formálního i věcného hlediska dle povinné osnovy musí být předložena i v elektronické formě např. na CD 7) Elektronická verze povinné přílohy „Podklady pro ekonomické hodnocení projektu“ a „Rozpočet projektu“ Příloha č. 3 (rozpočet stavební, strojní i podrobné rozpočty dalších aktivit projektu) a příloha č. 6 (studie proveditelnosti) v elektronické verzi - např. CD 8) Seznam příloh generuje se automaticky z elektronické žádosti Benefit7 uvést doložení/nedoložení přílohy a počet stran u jednotlivých příloh (případně popis) 21

22 9) Projektová dokumentace
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 Povinné přílohy dle charakteru projektu – předložení s projektovou žádostí Projektová příručka OPPK, verze 5.1 (str. 53 – 55) předložení v originále nebo ověřené kopii nebo případně převedeny tzv. autorizovanou konverzí 9) Projektová dokumentace v rozsahu dle charakteru stavebních úprav (územní, stavební řízení) - v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění; příloh vyhl. č. 499/2006 Sb atd. 10) Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění) územní souhlas dle § 78 a 96 územní rozhodnutí (s doložkou o nabytí právní moci s datem nejpozději v den ukončení výzvy k předkládání projektových žádostí) dle § a § 92; veřejnoprávní smlouvu s vyznačením data účinnosti smlouvy stavebním úřadem dle § 78a vyjádření stavebního úřadu, že o povolení stavby rozhodne v rámci společného územního a stavebního řízení dle § 94a vyjádření stavebního úřadu, že souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydá ve společném řízení o vydání územního souhlasu a s povolením ohlášeného stavebního záměru dle § 96a pokud projekt nevyžaduje dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění ani jeden z výše zmiňovaných dokumentů, musí být doloženo jednoznačné písemné vyjádření stavebního úřadu, že záměr nepodléhá výše uvedeným postupům a práce je možné provést bez ohlášení; toto vyjádření může být např. součástí územně plánovací informace, o kterou žadatel stavební úřad požádá dle § 21. platné pravomocné stavební povolení dle § 115 (povinně pokud zahájena etapa , která obsahuje stavební práce; nemusí již dokládat územní rozhodnutí) 22

23 12) Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 Povinné přílohy dle charakteru projektu – předložení s projektovou žádostí V případě, že projekt byl již zahájen, resp. byla zahájena etapa, která obsahuje stavební práce, musí být doloženo stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby atd. 11) Doklad o partnerství smlouva nebo dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti 12) Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí EIA - stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) je vydáváno podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - příloha č.1 zákona – záměry podléhající posuzování, zjišťovací řízení Natura u projektů v rámci OPPK, které mají jakýkoliv fyzický dopad do krajiny, musí žadatelé prokázat potvrzením orgánu ochrany přírody, že projekt nemůže mít významný vliv na lokality Natura 2000 v případě, že tyto orgány vliv předem nevyloučí, musí mít potvrzení o provedení hodnocení podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. (Uvedená potvrzení musí mít projekty bez ohledu na to, zda do lokalit soustavy Natura 2000 fyzicky zasahují či zda leží mimo ně.) Konzultačním místem je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 23

24 12. výzva OPPK, oblast podpory 3
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 Povinné přílohy předkládané před podpisem smlouvy Povinné přílohy předkládané před podpisem smlouvy: předloženy v originále / ověřené kopii ŘO zpravidla do 10 pracovních dní od odeslání vyrozumění 1. Ohlášení stavby nebo stavební povolení nebo jiné dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb.,Stavební zákon v platném znění) 2. Změna v účelu užívání stavby 3. Čestné prohlášení o podpoře de minimis u projektů zakládajících veřejnou podporu a realizovaných dle pravidla de minimis (vzor formuláře je uveden na v sekci Dokumenty). 4. Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv 5. Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování monitorovací zprávy a dalších dokumentů vztahujících se k projektu 6. Kopie smlouvy o bankovním účtu, na který bude zasílána podpora. 7. Výpis z ARES v případě, že žadatel v rámci oblasti podpory 3.3 zapisoval CZ-NACE, která je předmětem projektu, nově a v době předložení žádosti byla doložena pouze kopie žádosti o zápis 24

25 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 Formální posouzení žádosti
Kritéria formálního posouzení – Projektová příručka OPPK, verze 5.1, str. 19 a 20 Pokud projektová žádost nesplní jedno z kritérií formálního posouzení, u kterého je přípustná náprava může žadatel na základě vyzvání ŘO doplnit zjištěné nedostatky do 3 pracovních dnů od tohoto vyzvání. Pokud projektová žádost nesplní jedno z kritérií formálního posouzení, u kterého není přípustná náprava, je projektová žádost vyřazena z dalšího posuzování. V případě nedoložení 3 a více nekompletních povinných příloh je projektová žádost vyřazena z dalšího posuzování. Nejčastější chyby: nedoložení / nekompletní povinné přílohy (CD, prosté kopie, vlastnické vztahy, rozpočet atd.) 25

26 12. výzva OPPK, oblast podpory 3
12. výzva OPPK, oblast podpory Monitorovací ukazatele /projektové indikátory Projektové indikátory povinnost žadatele v elektronické žádosti Benefit7 uvést společně s kvantifikací minimálně: 1 monitorovací ukazatel/projektový indikátor výstupu 1 monitorovací ukazatel/projektový indikátor výsledku Indikátor výstupu projektu se vztahuje k době realizace projektu a musí být v této době naplněn Indikátor výsledku musí být naplněn v době udržitelnosti projektu povinnost příjemce dokládat v průběhu realizace a v době udržitelnosti projektu plnění stanovených monitorovacích ukazatelů/projektových indikátorů Příloha D Projektové příručky 26

27 12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3 Příjem projektů
Elektronický formulář v programu Benefit 7 k dispozici na stránkách: https://eu-zadost.eu vyplňuje žadatel on-line V řádně zalepené obálce: vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele listy žádosti musí být pevně spojeny stejný unikátní kód žádosti jako elektronická forma (Benefit 7) přílohy (povinné i nepovinné dle charakteru projektu, CD) Na obálce musí být uvedeno: název/číslo oblasti podpory OPPK název žadatele název projektu, příp. číslo výzvy unikátní kód žádosti Magistrát hl.m. Prahy, odbor evropských fondů, oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Jungmannova 29/35, Praha 1 Kancelář 203C 27

28 Harmonogram administrace projektu
Délka (v týdnech) Výzva k předložení projektových žádostí min. 4 Formální posouzení max. 4 Věcné hodnocení (expertní posouzení) Analýza rizik a kontrola ex-ante, kontrola způsobilosti výdajů max. 6 Jednání Výboru pro informatiku, evropské fondy ZHMP max. 2 Jednání Rady hl. m. Prahy Jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy Vyhlášení výsledků max. 1 Příprava a uzavření smlouvy 28 28

29 KONTAKT Magistrát hl. m. Prahy, odbor evropských fondů
oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj Jungmannova 29/35, Praha 1 fax.: Bc. Klára Slapničková - programová manažerka Tel.: Mgr. Petra Soukupová - projektová manažerka Tel.: 29 29

30 RATING Ekonomické hodnocení žadatelů o dotaci z OPPK U žadatelů bude v aktuální výzvě posuzováno také jejich ekonomické zdraví Důvodem je snaha snížit rizikovost investice z veřejných prostředků a podpořit zejména stabilní subjekty Úroveň svého ekonomického zdraví bude každý žadatel prokazovat prostřednictvím tzv. Ratingu, který představuje souhrn ukazatelů finanční a nefinanční bonity uchazeče Doložení finanční a nefinanční bonity žadatele prostřednictvím Ratingu je povinné Zavedení Ratingu vychází z požadavků Evropské komise, která ve svém sdělení rovněž stanovila základní rámec pro podobu takovéhoto Ratingu

31 RATING Rating uznatelný pro OPPK
V rámci OPPK je dle dokumentů EK uznatelný takový rating, který splňuje tzv. charakteristiky BASEL II Pod pojmem BASEL II jsou zahrnuty požadavky na výpočet rizikovosti jednotlivých žadatelů. Jedná se o systém blízký metodikám bankovních domů. Výpočet probíhá na základě dodaných účetních podkladů a v návaznosti na hodnocení řady dalších informací, dostupných z veřejných databází Výstupem je určená míra rizikovosti klienta - procentuální riziko, že subjekt zbankrotuje Část nákladů na Rating ve výši Kč 3.000,- bez DPH je uznatelným nákladem projektu Jednou z institucí, u které můžete v Praze odpovídající Rating získat, je Hospodářská komora hl. m. Prahy. Tento Rating využívá pro své dotace MPO a pozemkový fond. Více informací o tomto produktu naleznete na

32 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ"

Podobné prezentace


Reklamy Google