Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 3 ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO 2007-2013 Ing. Jan Přibáň Ing. Lukáš Kaňka PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 3 ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO 2007-2013 Ing. Jan Přibáň Ing. Lukáš Kaňka PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 3 ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO 2007-2013 Ing. Jan Přibáň Ing. Lukáš Kaňka PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 3 ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO 2007-2013 Ing. Jan Přibáň Ing. Lukáš Kaňka Výroční konference ROP Jihozápad České Budějovice, 12. prosince 2013

2 I.ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU II.AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE PROGRAMU III.PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH PROJEKTŮ IV.VÝHLED DO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ EU 2014-2020 OBSAH PREZENTACE 

3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

4 Strategický cíl programu: „Rozvoj česko-bavorského příhraničí jako společného a perspektivního, přírodního a hospodářského prostoru, posílení konkurenceschopnosti česko-bavorské příhraniční oblasti a zlepšení udržitelnosti životních podmínek pro její obyvatele.“ Specifické cíle programu: Zajištění trvale udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje česko- bavorské příhraniční oblasti Vytvoření základních předpokladů trvale udržitelného rozvoje česko- bavorské příhraniční oblasti CÍL PROGRAMU 

5 Česká republika kraje:Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský (celé území všech tří krajů) Svobodný stát Bavorsko BY - zemské okresy: Cham, Freyung - Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg - Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing – Bogen - statutární města: Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden DOTAČNÍ ÚZEMÍ PROGRAMU I 

6 2 Státy – Česká republika (3 kraje), Bavorsko (3 vládní oblasti - částečně ) DOTAČNÍ ÚZEMÍ PROGRAMU II  Zdroj: CRR ČR, 2013

7 -podpořené projekty musí být založeny na intenzivní spolupráci zapojených partnerů z obou stran hranice -podmínkou podpory je výrazný přeshraniční dopad projektu a jeho dopad ke sbližování lidí a institucí a překonávání barier mezi oběma státy -projekty musí zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava společná realizace společný personál společné financování -obecně platí, že program je určen pouze subjektům neziskového nebo veřejnoprávního charakteru VÝBĚR PROJEKTŮ 

8 Program obsahuje 2 prioritní osy: HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ, LIDSKÉ ZDROJE A SÍTĚ -oblasti podpory: hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru, cestovní ruch, volný čas a rekreace, profesní vzdělávání a trh práce, výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví, sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami, sítě ROZVOJ ÚZEMÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ -oblast podpory: životní prostředí a ochrana přírody, územní plánování a rozvoj venkovského prostoru, doprava, komunikační a informační systémy (ICT) PRIORITNÍ OSY PROGRAMU 

9 Řídícím orgánem programu je Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie. Národním orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Všeobecnou podporu činností v rámci fungování programu vykonává Jednotný technický sekretariát se sídlem v Bavorsku. Rozhodující úlohu v programu má především Monitorovací výbor, který je zřízen řídícím orgánem a je složen z českých a bavorských členů. Funkci kontrolora, který dohlíží na správnost využití prostředků a shodu s národními pravidly a pravidly EU v rámci projektů, plní Centrum pro regionální rozvoj. Práci přímo v dotačním území provádějí tzv. místa zpracovávající žádost, kterými jsou v ČR jednotlivé krajské úřady a v Bavorsku příslušné zemské vlády. Dispoziční fondy spravují euroregiony. IMPLEMENTACE PROGRAMU I 

10 ALOKACE PROGRAMU A DOTAČNÍ SAZBA  Celková alokace programu 2007-2013: 115 510 449 EUR Čeští žadatelé mohou získat dotaci 85 % ERDF a 5 % ze státního rozpočtu. Bavorští žadatelé mohou získat dotaci 70 % ERDF. Prioritní osa Celková alokace podpory 2007-2013 EUR / % 1 72 222 559,00 / 62,5 % 2 43 287 890,00 / 37,5 % CELKEM115 510 449,00 / 100 % Zdroj: Měsíční monitorovací zpráva MMR ČR – září 2013, vlastní zpracování 2013

11 Fondový přístup pro podporu akcí malého rozsahu umožňující flexibilní využívání prostředků pro podporu malých, ale z hlediska významu velmi přínosných projektů pro navazování a rozšiřování kontaktů mezi partnery z obou stran hranice. -v rámci dispozičního fondu je možné podporovat projekty z celkovými náklady do 25 tis. EUR -výše dotace z ERDF je až 85 % -v rámci programu 2 dispoziční fondy: Dispoziční fond v regionu Šumava k rozdělení: 2,95 mil. EUR pro české žadatele 2,00 mil. EUR pro bavorské žadatele Dispoziční fond v regionu Egrensis k rozdělení 1,73 mil. EUR pro české žadatele 2,00 mil. EUR pro bavorské žadatele DISPOZIČNÍ FONDY PROGRAMU 

12 II. AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMETACE PROGRAMU (k 31. 10. 2013)

13 ÚDAJE O PROJEKTECH PROGRAMU  Prioritní osa / oblast podpory Podané žádosti o podporu Zamítnuté / stažené projekty Projednávan é / pozastavené projekty Schválené projekty Finančně ukončené projekty počet mil. EUR počet mil. EUR od začátku období aktuální stav od začátku období 122740917870,39125,9 212435127741,03215,2 CELKEM3517521255111,312341,1 Zdroj: Měs í čn í monitorovac í zpr á va MMR ČR – z á ř í 2013, vlastn í zpracov á n í, 2013 Z celkového počtu 255 schválených projektů je v české části dotačního území realizováno 130 projektů žadateli z území Plzeňského kraje, 67 projektů žadateli z Jihočeského kraje a 53 projektů žadateli z Karlovarského kraje. MMR ČR realizuje 4 projekty a CRR ČR 1 projekt.

14 ÚDAJE O STAVU ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (PROSTŘEDKY EU) PROGRAMU  Alokace programu Celková alokace podpory 2007-2013 v EUR Vyčerpané (zasmluvněné nebo proplacené) prostředky k 31. 10. 2013 v EUR Bavorská část programu60 472 850,0059 508 846,70 Česká část programu55 037 599,0051 763 649,73 CELKEM115 510 449,0111 272 496,43 Zdroj: Databanka Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, stav k 31. 10. 2013, vlastní zpracování 2013.

15 ÚDAJE O STAVU ČERPÁNÍ V ČESKÉ ČÁSTI DOTAČNÍHO ÚZEMÍ (k 31. 10. 2013)  Zdroj: Databanka Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, stav k 31. 10. 2013, vlastní zpracování 2013. Pozn. Graf neobsahuje údaje za projekty z dispozičních fondů

16 STAV ČERPÁNÍ DISPOZIČNÍCH FONDŮ PROGRAMU NA ÚZEMÍ ČR (k 31. 10. 2013)  Dispoziční fond pro region Šumava -předloženo celkem 746 projektových žádostí -schváleno k realizaci 599 projektů -vyčerpáno (zasmluvněno nebo proplaceno) již 2.859.359 EUR (tj. 97,1 % alokace programu) Dispoziční fond pro region Egrensis -předloženo více než 240 projektových žádostí -schváleno k realizaci 218 projektů a 5 náhradních projektů -vyčerpáno (zasmluvněno nebo proplaceno) již 1.733.722 EUR (tj. 100 % alokace programu)

17 III. PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH PROJEKTŮ

18 Partneři: Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem des BJR ZČU, Koordinační centrum čes.-něm. výměn mládeže Tandem Celkové náklady projektu:182.724 EUR Dotace z prostředků Cíl 3 (ERDF):135.525 EUR Období realizace: 01/2009 – 12/2011 Cílem projektu je prostřednictvím přeshraničních setkání dětí předškolního věku a podporou získání prvních znalostí jazyka sousední země již v předškolním věku přispět k odbourání kulturní a jazykové bariéry v česko-bavorském pohraničí. Projekt se zaměřuje na následující aktivity: první kontakty dětí do 6 let s češtinou nebo němčinou jakožto jazykem sousední země při pravidelném přeshraničním setkávání ODMALIČKA I 

19 vyvinutí metody jazykové animace speciálně pro předškolní oblast, vzdělávání jazykových animátorů pro předškolní oblast, zprostředkování, organizaci a financování jazykových animací v českých a německých mateřských školách realizaci regionálně pojatých informačních cest pro pedagogy mateřských škol s hospitacemi v předškolních zařízeních v sousední zemi, doplněnými informacemi o předškolním vzdělávání v dané zemi a jazykovou animací ODMALIČKA II 

20 Partneři: Berufliche Fortbildungszentren der Bayer. Wirtschaft (bfz) Střední škola Horní Bříza Celkové náklady obou projektů:47.306 EUR Dotace z prostředků Cíl 3 (ERDF):34.415 EUR Období realizace:01/2009 – 12/2011 Projekt byl připraven s cílem posílit dlouhodobé přeshraniční partnerství obou zúčastněných škol a zintenzivnit pravidelné aktivity mezi jejich žáky i učiteli. Prostřednictvím přeshraniční odborné a didaktické výměny učitelů a pedagogů projekt přispěje k dalšímu rozvoji odborné přípravy pro výkon obkladačské profese v České republice, podpoří interkulturní a sociální schopnosti žáků i učitelů a v souvislosti s očekávaným zrušením omezení volného pohybu pracovních sil a poskytování služeb v roce 2011 připraví mládež na potřeby regionálního a přeshraničního pracovního trhu. „KERAMIKA NA STĚNU“ – bavorsko-česká ve vzdělávání obkladačůI 

21 Projekt se zaměřuje na následující aktivity: koordinační workshopy k odbornému a organizačnímu řízení v Bavorsku a v Čechách týdenní pobyty až šesti bavorských a českých žáků a je doprovázejících osob v partnerských školách v Horní Bříze a Schwandorfu za účelem společné výuky a interkulturního rámcového programu dvoudenní akce věnované odborné a didaktické výměně bavorských a českých učitelů v Bavorsku a v Čechách vytvoření učebních materiálů v obou jazycích (učební a odborné texty, odborný slovník)  „KERAMIKA NA STĚNU“ – bavorsko-česká spolupráce ve vzdělávání obkladačů II

22 Partneři: Sdružení obcí pro výstavbu a provozování skládky Černošín - SOČ Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) Celkové náklady obou projektů:44.701 EUR Dotace z prostředků Cíl 3 (ERDF): 34.863 EUR Období realizace:01/2009 – 12/2010 Projekt je zaměřen na zlepšení povědomí a zvýšení zájmu obyvatel příhraničí o problematiku odpadového hospodářství. Předmětem projektu je především osvětová činnost, která je tematicky zaměřena na možnosti omezení vzniku komunálních odpadů, na jejich správném třídění a na možnosti jejich dalšího využití. Cílem projektu je také vytvoření integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem v celém příhraničí. SPOLEČNĚ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍI 

23 Projekt se zaměřuje na následující aktivity: výroba informačních materiálů (brožury, filmy, letáky apod.) školení, exkurze, prezentace, soutěže a další informační akce pro školy i veřejnost na podporu zvýšení sběru recyklovatelných složek odpadů, zvýšení významu sběrných dvorů, zavádění odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů apod. vytvoření uceleného výukového modelu pro všechna témata odpadového hospodářství  SPOLEČNĚ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

24 Partneři: Stadt Furth im Wald Svazek obcí Domažlicko Městys Všeruby Celkové náklady obou projektů:3.884.002 EUR Dotace z prostředků Cíl 3 (ERDF):3.079.006 EUR Období realizace:01/2009 – 12/2010 Obce ve spádové oblasti jezera si společně vytkly cíl zvýšit atraktivitu území pro návštěvníky prostřednictvím doplňujících opatření v oblasti infrastruktury cestovního ruchu. ROZVOJ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI DRAČÍHO JEZERAI 

25 výstavba cyklostezek 16.917 m turistická a poutní cesta 1.020 m naučná stezka a cyklotrasa „Babylon a okolí“ 21 info tabulí zřízení informačního pavilonu Eschlkam servisní budova pro vodní záchrannou službu (DLRG) zřízení ochranářské stanice se dvěma parkovacími místy pro autobusy Výstavba turistické infrastruktury v regionu má přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu a k dalšímu rozvoji přeshraniční spolupráce na komunální úrovni.  ROZVOJ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI DRAČÍHO JEZERA II

26 Partneři: Plzeňský kraj Vládní oblast Horní Falc Celkové náklady obou projektů:453.000 EUR Dotace z prostředků Cíl 3 (ERDF):370.050 EUR Období realizace:07/2011 – 06/2014 Cílem projektu je podpora a prohloubení ekonomické, demografické a komunální spolupráce v rámci společného akčního prostoru a zapojení dalších partnerů do přeshraniční spolupráce. PLZEŇSKÝ KRAJ A HORNÍ FALC – EVROPŠTÍ SOUSEDÉ  Hlavním přínosem této spolupráce je upevnění přeshraničních kooperačních struktur a řešení aktuálních otázek společného přeshraničního regionu s cílem přispět k jeho trvale udržitelnému a vzájemně koordinovanému rozvoji.

27 IV. VÝHLED DO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014-2020

28 -podpora přeshraniční spolupráce ze strukturálních fondů EU bude pokračovat i v období 2014-2020 -v rámci česko-bavorského příhraničního prostoru bude ustaven nový program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS -vlastní příprava programu teprve probíhá ve spolupráci budoucího řídícího orgánu programu, národního orgánu programu a dalších regionálních aktérů -předpokládané zaměření nového programu musí vycházet z 11 tematických cílů, které jsou definovány návrhem nařízení Evropské komise -přepokládaná alokace programu bude cca 103 mil. EUR – z čehož cca 49 mil. EUR bude určeno pro české žadatele a 54 mil. EUR pro bavorské žadatele -snížení prostředků by nemělo hrát zásadní roli v realizaci tohoto významného nástroje přeshraniční spolupráce VÝHLED DO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014-2020 

29 Ing. JAN PŘIBÁŇ vedoucí odboru Odbor fondů a programů EU Krajský úřad Plzeňského kraje e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz tel.: + 420 377 195 667 mob.: + 420 777 353 611 Ing. Lukáš KAŇKA Odbor fondů a programů EU Krajský úřad Plzeňského kraje e-mail: lukas.kanka@kr-plzensky.cz mob.: +420 377 195 049 Ing. JAN PŘIBÁŇ vedoucí odboru Odbor fondů a programů EU Krajský úřad Plzeňského kraje e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz tel.: + 420 377 195 667 mob.: + 420 777 353 611 Ing. Lukáš KAŇKA Odbor fondů a programů EU Krajský úřad Plzeňského kraje e-mail: lukas.kanka@kr-plzensky.cz mob.: +420 377 195 049 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 3 ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO 2007-2013 Ing. Jan Přibáň Ing. Lukáš Kaňka PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google