Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha a postavení víceletých gymnázií „Trendy a záměry očima zřizovatelů“ Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana kraje pro školství a mládež, sport a tělovýchovu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha a postavení víceletých gymnázií „Trendy a záměry očima zřizovatelů“ Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana kraje pro školství a mládež, sport a tělovýchovu."— Transkript prezentace:

1 Úloha a postavení víceletých gymnázií „Trendy a záměry očima zřizovatelů“ Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana kraje pro školství a mládež, sport a tělovýchovu 4. dubna 2013

2 Predikce demografického vývoje 10letých (odpovídající 5. ročníku ZŠ) do roku 2066 dle jednotlivých krajů Zdroj: ČSÚ Poznámka: stav k příslušného roku

3 Predikce demografického vývoje 12letých (odpovídající 7. ročníku ZŠ) do roku 2066 dle jednotlivých krajů Zdroj: ČSÚ Poznámka: stav k příslušného roku

4 Predikce demografického vývoje 10 a 12letých do roku 2066 Ve věkové skupině 10 a 12letých patří k nejlidnatějším krajům ČR kraj Středočeský spolu s Hlavním městem Praha, krajem Moravskoslezským, Jihomoravským a Ústeckým. Naopak Karlovarský a Liberecký kraj má v této věkové skupině nejméně obyvatel. Ostatní kraje mají velmi podobný průběh demografické křivky jak u 10letých, tak u 12letých. Ve věkové kategorii 10letých se očekává vrchol v roce 2019 a u 12letých v roce 2021, poté demografická křivka opět prudce klesá a kolem roku 2042 se očekává největší propad, který bude ještě výraznější než v minulých letech. V dalších letech se pak bude situace mírně zlepšovat.

5 Vývoj počtu škol, tříd a žáků gymnázií v jednotlivých krajích za posledních 5 let (od šk. roku 2008/2009) Ve šk. roce 2012/2013 je na území celé ČR v DFV středních škol s celkem žáky. Oproti školnímu roku 2008/2009 se jedná o pokles o 95 škol a žáků. Celkový počet gymnázií (4, 6 a 8letých) se v posledních 5 letech výrazně nezměnil, v celé ČR došlo k poklesu o 8 škol, přičemž počet žáků v gymnáziích poklesl oproti roku 2008/2009 o žáků. Počet žáků v 6letých G poklesl v celé ČR v souhrnu o 43 žáků, v převážné většině krajů počty žáků klesaly, nárůst počtu žáků zaznamenal pouze kraj Královéhradecký (o 267), Jihomoravský (o 183), Plzeňský (o 121) a Vysočina (o 52). V 8letých G došlo k poklesu v souhrnu o žáků, k nárůstu počtu žáků ve srovnání s rokem 2008/2009 došlo pouze v Hlavním městě Praze a v Karlovarském kraji.

6 Počty škol, tříd a žáků gymnázií v denní formě vzdělávání v jednotlivých krajích ve školním roce 2012/2013 Území Počet škol celkem Počet škol 4letá G Počet škol 6letá G Počet škol 8letá G Počet tříd celkem (denní forma) Počet žáků ve 4letých G (denní forma) Počet žáků ve 6letých G (denní forma) Počet žáků ve 8letých G (denní forma) Česká republika , Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj , Plzeňský kraj Karlovarský kraj , Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj , Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj , Moravskoslezský kraj

7 Počty škol, tříd a žáků gymnázií v krajích ve školním roce 2012/2013 V 6letých G se vzdělává v celé ČR žáků, tj. téměř 10 % ze všech žáků v gymnaziálním vzdělávání (4, 6, 8leté). Nejvíce 6letých G je kromě Hlavního města Prahy (15) v kraji Jihomoravském (12) a Moravskoslezském (8), kde se vzdělává přes 57 % žáků z celkového počtu žáků v 6letých G. V Karlovarském a Pardubickém kraji není zastoupeno žádné 6leté G. V 8letých G se vzdělává v celé ČR žáků, tj. téměř 53 % ze všech žáků v gymnaziálním vzdělávání. Nejvíce 8letých G je rozmístěno kromě Hlavního města Prahy (40) v kraji Jihomoravském (35) a Středočeském (30), kde se vzdělává téměř 40 % žáků z celkového počtu žáků v 8letých G. Nejnižší zastoupení 8letých G je v kraji Karlovarském (8), Zlínském (11) a Libereckém (12).

8 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR ( ) Cílem DZ ČR je udržet podíl maturitních a nematuritních oborů v poměru 70 % : 30 %. Hodnoty mezi všeobecným a odborným středním maturitním vzděláním byly navrženy v rozmezí % : % s přihlédnutím ke krajským odlišnostem. V návaznosti na tyto podíly byla navržena kritéria pro přijímání do vG v rozmezí 5-10 %. Závažným problémem základního vzdělávání je bezpochyby nadále se zvyšující podíl žáků, kteří v průběhu povinné školní docházky odchází do 6 a 8letých gymnázií. Další odliv žáků s lepšími studijními výsledky ze ZŠ do těchto gymnázií by nadále kvalitativně prohloubil diferenciaci mezi těmito typy škol.

9 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR ( ) Podíl počtu žáků odcházejících ze ZŠ do 6 a 8letých gymnázií Podíl počtu odcházejících ze ZŠ dosáhl v roce 2010/ ,6 % - u odchodů z 5. ročníku ZŠ na 8letá gymnázia dosáhl 10 % a podíl odcházejících ze 7. ročníku ZŠ do 6letých gymnázií 2,6 %. V následujících letech by se měl tento podíl snížit až k 5-10 % (s výjimkou Prahy, která bude předmětem dalšího jednání), v žádném případě by se však neměl u žádného z krajů (ani meziročně) navyšovat.

10 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR ( ) Zdroj: DZ ČR Pozn.: *pro 1. ročník 8letého G 5. ročník ZŠ předchozího šk. roku, pro 1. ročník 6letého G 7. ročník ZŠ předchozího roku Podíl počtu žáků nastupujících do 1. ročníků 6 a 8letých G z odpovídajících ročníků ZŠ* 12,4 % 12,4 % celá ČR

11 Podíly počtu žáků odcházejících z 5. a 7. ročníků ZŠ do 1. ročníků víceletých gymnázií (vG) –šk. rok 2012/2013 Rozlišení školy Území 2011/ /2013 počet žáků v 5. ročníku počet žáků v 7. ročníku Nově přijatí do 8letých G Nově přijatí do 6letých G Podíl počtu žáků odch. z 5. ročníků do 8letého G Podíl počtu žáků odch. ze 7. ročníků do 6letého G Celkem ZŠ (ZŠ + ZŠ Spec) ČR ,7%2,7% Hlavní město Praha ,8%9,3% Středočeský kraj ,4%0,2% Jihočeský kraj ,7%3,4% Plzeňský kraj ,5%3,6% Karlovarský kraj ,9%0,0% Ústecký kraj ,3%0,4% Liberecký kraj ,2%0,8% Královéhradecký kraj ,1%4,1% Pardubický kraj ,6%0,0% Vysočina ,0%1,7% Jihomoravský kraj ,5%3,7% Olomoucký kraj ,6%3,4% Zlínský kraj ,8%1,3% Moravskoslezský kraj ,0%3,0%

12 Podíly počtu žáků odcházejících z 5. a 7. ročníků ZŠ do 1. ročníků víceletých gymnázií dle jednotlivých krajů – šk. rok 2012/2013 DZ ČR

13 Podíly počtu žáků odcházejících z 5. a 7. ročníků ZŠ do 1. ročníků víceletých gymnázií dle jednotlivých krajů – šk. rok 2013/ krajů dosahuje požadovaných hodnot deklarovaných v DZ ČR už v letošním školním roce Nejvyšší podíl žáků odcházejících z 5. a 7. ročníků ZŠ do vG má Hlavní město Praha (18,8 % a 9,3 %), Olomoucký (10,6 % a 3,4 %) a Jihomoravský kraj (9,5 % a 3,7 %) Nejnižší podíl žáků odcházejících z 5. a 7. ročníků ZŠ do vG má kraj Ústecký (7,3 % a 0,4 %), Liberecký (7,2 % a 0,8 %) a Zlínský (6,8 % a 1,3 %)

14 Vývoj nově přijatých do 8letých gymnázií od šk. roku 2008/2009 Zdroj: MŠMT – Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2008/09 až 2012/13

15 Vývoj nově přijatých do 6letých gymnázií od šk. roku 2008/2009 Zdroj: MŠMT – Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2008/09 až 2012/13

16 Výroční zpráva ČŠI 2011/2012 Obsahuje mj. informace o výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol)“ (www.csicr.cz)www.csicr.cz Z významnějších zjištění lze zmínit například: překvapivě vysoký překryv průměrných úspěšností žáků v devátých ročnících ZŠ s průměrnými úspěšnostmi žáků odpovídajících ročníků vG vyvolává úvahy o přiměřenosti přechodu části žáků na některá vG. analýza ukázala, že v úlohách základní společné části testu ČJ mělo zhruba 22 tis. nejlepších žáků v ZŠ stejné nebo lepší výsledky než nejslabších žáků víceletých gymnázií. ČŠI navrhuje legislativně zpřísnit přijímání žáků do vG, popř. zvážit zkrácení délky vzdělávacího programu vG, a to na 6letý cyklus.

17 Pohled zřizovatelů Většina krajů: se potýká s negativním demografickým vývojem, který ovlivňuje také přijímání žáků do vG (6 a 8leté gymnázia), u některých krajů se postupně začíná situace zlepšovat; se shoduje v tom, že vG jsou určena především pro mimořádně nadané žáky (např. HMP; Ústecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský); klade důraz na kvalitu vzdělávání a hodlá přijmout, nebo již přijalo k zachování kvality ve víceletých gymnáziích opatření v podobě jednotných pravidel přijímání - povinných přijímacích zkoušek (např. kraj Středočeský, Plzeňský, HMP, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský); by uvítalo, zejména pro zvýšení kvality vzdělávání ve všech oborech vzdělávání s maturitní zkouškou, jednotná centrem určená pravidla pro přijímání. bere v úvahu fakt, že k zachování kvality gymnaziálního vzdělávání je třeba také sledovat výsledky testování žáků a výsledky jednotných MZ.

18 Postoj Moravskoslezského kraje k vG Záměrem MSK v oblasti vzdělávání ve vG je: přizpůsobovat počty tříd vG demografickému vývoji příslušné věkové kategorie v MSK a situaci v jednotlivých regionech. udržet kvalitu vzdělávání určeného pro žáky s adekvátními studijními předpoklady, ale současně také omezit odchody žáků ze ZŠ do vG v míře negativně ovlivňující kvalitu základ. vzdělávání.

19 MSK již 3 roky podporuje jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Ve školním roce 2011/2012 MSK organizačně i finančně zajistil přijímací zkoušky také do vG. (ve školním roce 2012/2013 MSK nebude jednotné přijímací zkoušky pro vG zajišťovat, podobu zkoušek si v těchto školách stanoví ředitelé. Ředitelé naprosté většiny vG standardně konají přijímací zkoušky formou didaktických testů z jazyka českého, matematiky, případně také testu obecných studijních předpokladů. Postoj Moravskoslezského kraje k vG

20 MSK již několik let realizuje rozvojový program Moravskoslezského kraje KVALITA, který je zaměřen na testování žáků 1. a 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou s cílem zjišťování tzv. relativních přírůstků znalostí. Žáci řeší didaktické testy z matematiky, jazyka českého a cizích jazyků – anglického a německého. Ve školním roce 2012/2013 MSK realizoval úpravu oborové nabídky SŠ tzv. „Mapu oborů“. Postoj Moravskoslezského kraje k vG

21 ??? ? Testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ x přijímací řízení? ? Nadaní žáci – 2 %? ? Budoucnost vG z pohledu ČŠI, krajů, ředitelů ZŠ x ředitelů G? ? 8letá i 6letá vG?

22 Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.


Stáhnout ppt "Úloha a postavení víceletých gymnázií „Trendy a záměry očima zřizovatelů“ Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana kraje pro školství a mládež, sport a tělovýchovu."

Podobné prezentace


Reklamy Google