Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VARROÁZA MOR VČELÍHO PLODU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VARROÁZA MOR VČELÍHO PLODU"— Transkript prezentace:

1 VARROÁZA MOR VČELÍHO PLODU
aktiv předsedů, jednatelů a zdravotních referentů ZO ČSV okresu Zlín Bratřejov, VYBRANÉ NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL VARROÁZA MOR VČELÍHO PLODU << VYŠETŘENÍ, VÝSLEDKY, OŠETŘENÍ, OPATŘENÍ, NÁHRADY >> MVDr. Petr Jínek Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj

2 Varroáza

3 VARROÁZA – VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ 2014

4 VARROÁZA – VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ 2010 - 2014

5 VARROÁZA – VÝSLEDKY OKRES ZLÍN 2014

6 Varroáza - Nařízení SVS
č.j. SVS/2013/ Z ze dne 16. května 2013 ! ZRUŠENO !

7 Varroáza - Nařízení SVS
č.j. SVS/2013/ Z ze dne 16. května 2013 ! ZRUŠENO !

8 Varroáza - Nařízení SVS
č.j. SVS/2013/ Z ze dne 16. května 2013 ! ZRUŠENO !

9 Varroáza - vyšetření METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014 Č. j.: 71808/2013-MZE ze dne

10 Varroáza - Vyšetření EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)
Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po nařízeném podzimním preventivním ošetření. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření (ExM340) a musí být odevzdány k vyšetření do Všichni chovatelé včel jsou povinni do vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby zabraly celou plochu dna úlu.

11 Varroáza - ošetření ExM310 VARROÁZA – O (předjarní preventivní ošetření) Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých okresech podle procenta stanovišť bez nálezu roztoče (nulová extenzita) se provede preventivní ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna nulová extenzita u méně než 25 % stanovišť na území okresu. Pokud byla zjištěna nulová extenzita u více než 25 % stanovišť na území okresu, provede se ošetření pouze na stanovištích, kde byl zjištěn nález více než tři samičky Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo ze směsných vzorků zimní měli, odebraných do Ošetření se provede schváleným VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření musí být provedeno do Vyhodnocení extenzity varroázy provede ÚVS SVS.

12 Varroáza - ošetření ExM320 VARROÁZA – O (letní preventivní ošetření)
Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých okresech podle procenta stanovišť s nálezem více než tři samičky Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo ze směsných vzorků zimní měli (vysoká extenzita), odebraných do , se provede ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna vysoká extenzita u více než 25% stanovišť na území okresu. Ošetření se provede schváleným VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření musí být provedeno nejpozději do deseti dnů po posledním odběru medu. Vyhodnocení extenzity varroázy provede ÚVS SVS.

13 Varroáza - ošetření ExM330 VARROÁZA – O (letní preventivní ošetření–kočující včelstva) Preventivní ošetření všech včelstev, která kočují, se provede po , nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední evidenci zvířat jedním z VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování.

14 Varroáza - ošetření ExM340 VARROÁZA – O (podzimní preventivní ošetření) Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích, evidovaných v Ústřední evidenci zvířat a) přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztok k léčebnému ošetření včel 3x v období od 10. října 2013 do 31. prosince 2013 v intervalu 14 – 21 dnů v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo b) jiným VLP pro ošetření včel v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo c) jiným přípravkem, určeným pro ošetření včel, v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování.

15 povinnosti chovatele ZÁKON č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 5 (1) Chovatel hospodářských zvířat je dále povinen a) zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat, a to v rozsahu a lhůtách stanovených Ministerstvem zemědělství (dále jen "ministerstvo") podle § 44 odst. 1 písm. d), uchovávat jejich výsledky po dobu nejméně 1 roku a na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři. Je-li třeba provést též laboratorní vyšetření vzorků, musí být toto vyšetření provedeno ve schválené laboratoři.

16 Sankce za nesplnění povinnosti
ZÁKON č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Fyzická osoba – přestupek § 71 odst. 1 písm. a) do ,- Kč Právnická osoba a podnikající fyzická osoba – správní delikt § 72 odst. 1 písm. a) do ,- Kč

17 VARROÁZA – KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH VLP
KVS SVS pro Zlínský kraj vydala souhlas s prováděním klinického hodnocení nových veterinárních léčebných prostředků (VLP) proti varroáze na území Zlínského kraje: Vaderis 5 g/l roztok k léčebnému ošetření včel Přípravek Vaderis je založen na bázi rostlinného produktu z kořene Derris. Účinná látkou přípravku je flavonoid rotenon. Rotenon je v prostředí rychle odbouráván a kontaminaci včelích produktů lze účinně omezit. Přípravek bude aplikován nátěrem víček plodových buněk u včelstev napadených ektoparazitickým roztočem Varroa destructor v době, kdy mají včelstva zavíčkovaný plod. Předpokládaná doba provádění studie klinického hodnocení přípravku Vaderis je 5 let. Předpokládaný termín zahájení studie je Plánovaný počet ošetření včelstev je

18 VARROÁZA – KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH VLP
Gabon Flum 4 mg proužky do úlu Přípravek je založen na bázi pyrethroidů, účinnou látkou je flumethrin. Jedná se o další alternativu gabonových proužků. Použití je zaměřeno zejména na ochranu plodu, zakládajícího generace zimujících včel v podletí. Přípravek bude aplikován zavěšením gabonového proužku mezi plodové plásty tak, aby včely měly volný přístup k proužku. Předpokládaná doba provádění studie klinického hodnocení přípravku je 5 let. Předpokládaný termín zahájení studie je Plánovaný počet ošetření včelstev je Všichni včelaři zapojení do studie klinického hodnocení obou přípravků musí požádat KVS SVS pro Zlínský kraj o souhlas na formuláři objednávky léčiva.

19 Mor včelího plodu

20 Mor včelího plodu - vyšetření
METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014 Č. j.: 71808/2013-MZE ze dne

21 Mor včelího plodu - vyšetření
EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) ‒ monitoring Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 5 letech od zrušení ohniska nebo ohnisek ve vymezeném ochranném pásmu). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma, v oblasti, která byla před pěti lety ohniskem nebo ochranným pásmem – to znamená zrušená v roce 2009 a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli ze stanoviště včelstev (maximálně 25 včelstev).

22 Mor včelího plodu - vyšetření
EpM130 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o chovy včelích matek evidované v seznamu chovů vedeném uznaným chovatelským sdružením podle zákona č. 154/2000 Sb.

23 Mor včelího plodu - vyšetření
ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o včelstva k přemístění mimo území kraje.

24 Mor včelího plodu mimořádná veterinární opatření (MVO)
Označit stanoviště včelstev (ohnisko) výstražnou tabulkou „Pozor, nebezpečná nákaza“ a zamezit v přístupu nepovolaným osobám. Zákaz přemísťování včel, včetně včelích matek, plástů, úlů a jejich součástí, jakož i veškerých včelařských potřeb a pomůcek, které přišly do styku s včelami nebo jejich produkty z označeného stanoviště. Zákaz použití medu, který pochází z označeného stanoviště, nebo medu, jehož část tvoří med z označeného stanoviště pro krmení včel.

25 Mor včelího plodu mimořádná veterinární opatření (MVO)
Formou seznamu provést soupis všech úlů obsazených či neobsazených včelami, zásobních plástů, souší a veškerého příslušenství a nástrojů, používaných při manipulaci se včelstvy a  jejich produkty v ohnisku nákazy, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Stejnou formou seznamu provést soupis všech zásob medu, a to medu v zásobních plástvích a med již vytočený, včelího vosku, případně dalších produktů pocházejících od včel z ohniska nákazy; v seznamech musí být uvedeno registrační číslo stanoviště, seznam položek, počet v kusech nebo kilogramech, současné místo uložení, datum vyhotovení, podpis, případně razítko chovatele.

26 Mor včelího plodu mimořádná veterinární opatření (MVO)
Nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vykonat nebo zajistit provedení likvidace všech živých včel ve včelstvech s potvrzeným výskytem nákazy v ohnisku utracením. Bezprostředně po utracení včel zajistit včelotěsnou uzávěru všech úlů se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy v daném ohnisku, jak doposud obsazených včelami, tak i prázdných před vletem jiných včel. Provedení tohoto nařízeného opatření oznámí chovatel KVSZ telefonicky nebo osobně.

27 Mor včelího plodu mimořádná veterinární opatření (MVO)
Následně, nejpozději následující den po utracení včel, utracené včely neškodně odstranit spálením v ohnisku. Dále spálit nebo zajistit provedení spálení všech úlů obsazených či neobsazených včelami, dále zásobních plástů, souší a veškerého hořlavého včelařského příslušenství, jakož i veškerých včelích produktů (med v zásobních plástech, propolis, mateří kašička, pyl, vosk), nacházejících se v ohnisku a dále nástrojů a pomůcek používaných při manipulaci se včelami, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. To však neplatí pro budovy a konstrukce včelínů a kočovných vozů.

28 Mor včelího plodu mimořádná veterinární opatření (MVO)
Likvidaci včel a zařízení provést podle seznamu pořízeného ve smyslu ustanovení odstavce 4 tohoto rozhodnutí za přítomnosti komise, kterou určuje KVSZ. Komise pořídí o likvidaci záznam, jehož obsahem bude vedle počtu utracených a likvidovaných včelstev také soupis likvidovaného materiálu. Chovatel předem projedná a dohodne se členy komise konkrétní termín výkonu rozhodnutí, tj. likvidace včel a zařízení a oznámí jej KVSZ. Po likvidaci včel a zařízení provést nebo zajistit provedení dezinfekce nespalitelného materiálu, včelínů a kočovných vozů. K dezinfekci se použije roztok s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného (NaClO) s 5 % hydroxidu sodného (NaOH).

29 Mor včelího plodu likvidace včelstev a zařízení
Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. c) a d) zákona dále nařídí chovateli, u kterého byl výskyt nákazy potvrzen u 15 % nebo více včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci s včelami a jejich produkty, pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci, zejména v případě kovových předmětů, s předchozím nebo následným vyžíháním plamenem; to však neplatí pro budovy a konstrukce včelínů a kočovných vozů, nebo u méně než 15 % včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech včelstev s potvrzeným výskytem nákazy, jakož i úlů, a současně účinnou dezinfekci veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Dojde-li v době do 1 roku ode dne likvidace včelstev s potvrzeným výskytem nákazy k opětovnému potvrzení výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, nařídí krajská veterinární správa likvidaci včelstev a zařízení

30 Mor včelího plodu Náhrada nákladů a ztrát
ZÁKON č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 67 (1) Chovateli se poskytne náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz (4) Jde-li o nebezpečnou nákazu včel, poskytuje se také náhrada za včelařské zařízení, pomůcky, úly a jejich vybavení, zlikvidované nebo znehodnocené na základě nařízených mimořádných veterinárních opatření.

31 Mor včelího plodu Náhrada nákladů a ztrát
ZÁKON č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 68 (1) Náhrada podle § 67 se poskytuje ve výši prokázaných účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát.

32 Mor včelího plodu Náhrada nákladů a ztrát
ZÁKON č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 70 (1) Nestanoví-li předpisy Evropské unie jinak, poskytuje se náhrada podle § 67 z prostředků státního rozpočtu, a to na základě žádosti chovatele. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel. K posouzení, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí náhrady a v jaké výši, si vyžádá ministerstvo stanovisko krajské veterinární správy. Není-li žádost podána v uvedené lhůtě, nárok na náhradu zaniká. (2) Chovateli může být na náhradu podle § 67 poskytnuta přiměřená záloha.

33 Děkuji za Váš čas


Stáhnout ppt "VARROÁZA MOR VČELÍHO PLODU"

Podobné prezentace


Reklamy Google