Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO NÁS DNES ČEKÁ? Údaje školní matriky pro sběr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO NÁS DNES ČEKÁ? Údaje školní matriky pro sběr"— Transkript prezentace:

1 CO NÁS DNES ČEKÁ? Údaje školní matriky pro sběr
Seznámení s povinností vést školní matriku a předávat z ní údaje Export údajů školní matriky v SASu přestávečka Údaje školní matriky pro sběr

2 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE

3 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
Co o ní praví školský zákon 561/2004 Sb.? Jak ho upřesňuje vyhláška MŠMT ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky? (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) Sběr dat ze školní matriky – kdy to proběhne? Co budeme odesílat?

4 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
CO PRAVÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON V §28? 1. Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci: a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v §147, b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika"), c) doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, d) vzdělávací programy podle §4 až §6, e) výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy, f) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, g) školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin, h) záznamy z pedagogických rad, i) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky, j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy, k) personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.

5 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
CO PRAVÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON V §28? 2. Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi: a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, c) obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu, d) datum zahájení vzdělávání ve škole, e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, f) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, h) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno, i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

6 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
CO PRAVÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON V §28? 3. Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi: a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání, c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání, d) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut, e) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává, f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

7 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
CO PRAVÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON V §28? 4. Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede neprodleně po rozhodné události. Při vedení dokumentace a školní matriky a při zpracování osobních údajů dětí, žáků a studentů postupují školy a školská zařízení podle zvláštního právního předpisu. Školy a školská zařízení jsou údaje z dokumentace a údaje ze školní matriky oprávněny poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem.

8 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
CO PRAVÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON V §28? 5. Ministerstvo, popřípadě jím zřízená organizace, sdružuje pro statistické účely a plnění dalších povinností podle tohoto zákona údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. g) a i) a odstavci 3 písm. c) a f); údaje uvedené v odstavci 2 písm. f) a odstavci 3 písm. d) se sdružují pouze v anonymizované podobě. Školy a školská zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí předávají tyto údaje prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností krajskému úřadu; krajský úřad předává tyto údaje ministerstvu, popřípadě jím zřízené organizaci. Ostatní školy a školská zařízení, s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, předávají tyto údaje prostřednictvím krajského úřadu ministerstvu, popřípadě jím zřízené organizaci. Při předávání a zpracování údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik postupují orgány státní správy a samosprávy podle zvláštního právního předpisu.

9 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
CO PRAVÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON V §28? 6. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, rozsah, formu a způsob vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a rozsah, formu, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky příslušnému orgánu státní správy ve školství a jeho prostřednictvím ministerstvu, popřípadě jím zřízené organizaci.

10 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
CO PRAVÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON V §28? 6. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, rozsah, formu a způsob vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a rozsah, formu, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky příslušnému orgánu státní správy ve školství a jeho prostřednictvím ministerstvu, popřípadě jím zřízené organizaci.    VYHLÁŠKA MŠMT 364 ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) BYLA JIŽ 2X NOVELIZOVÁNA: 389/2006 Sb., 226/2007 Sb.

11 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
VYHLÁŠKA MŠMT 364 ze dne 6. září 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle §28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): ROZSAH A FORMA VEDENÍ ŠKOLNÍ MATRIKY §1 Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují podle povahy činnosti školy: a) označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žáka, popřípadě označení akreditovaného vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání studenta, b) označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů [2] platných v době, kdy je žákovi nebo studentovi v příslušné škole poskytováno vzdělávání, c) označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost, d) názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů nebo jiných ucelených částí učiva, popřípadě zájmových útvarů, jména a příjmení jejich vyučujících nebo vedoucích a údaje o hodnocení výsledků vzdělávání žáka nebo studenta v těchto předmětech, jiných ucelených částech učiva a zájmových útvarech,

12 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
VYHLÁŠKA MŠMT 364 ze dne 6. září 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle §28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): ROZSAH A FORMA VEDENÍ ŠKOLNÍ MATRIKY §1 Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují podle povahy činnosti školy: e) výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí, f) počet splněných let povinné školní docházky, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku, g) údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin, h) údaje o případném přestupu žáka nebo studenta mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školy a i) údaje o vydání vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu. §2 Škola a školské zařízení vedou školní matriku v elektronické nebo listinné formě.

13 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
VYHLÁŠKA MŠMT 364 ze dne 6. září 2005 PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z DOKUMENTACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZE ŠKOLNÍ MATRIKY §3 (1) Právnické osoby a organizační složky státu vykonávající činnost škol nebo školských zařízení (dále jen "právnická osoba") předávají z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik: a) údaje týkající se jednotlivých dětí, „žáků, studentů a uchazečů o přijetí ke vzdělávání“ (dále jen "individuální údaje") v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k této vyhlášce, b) údaje vzniklé agregací individuálních údajů a další údaje týkající se škol nebo školských zařízení (dále jen "agregované údaje") v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k této vyhlášce. (2) Předávané údaje vycházejí z obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení ke dni stanovenému v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce (dále jen „rozhodné datum“). (3) K předávaným agregovaným údajům uvede právnická osoba své identifikační údaje a identifikační údaje škol a školských zařízení, jichž se předávání údajů týká. Dále se uvede jméno a příjmení osoby, která příslušné údaje vložila, popřípadě také telefonické a faxové spojení a adresa elektronické pošty. Předávané údaje zahrnují také změny obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení, k nimž došlo od odpovídajícího rozhodného data v předcházejícím kalendářním roce.

14 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
VYHLÁŠKA MŠMT 364 ze dne 6. září 2005 PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z DOKUMENTACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZE ŠKOLNÍ MATRIKY §3a (1) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená právnická osoba anonymizuje osobní údaje zpracovávané podle této vyhlášky nejpozději po uplynutí 30 let od jejich prvého zpracování. §4 (1) Individuální údaje se předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "Věstník") a způsobem umožňujícím dálkový přístup. (2) Agregované údaje se předávají na formulářích, které obsahují údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a jejichž vzory se zveřejňují ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. (3) Popisy struktur podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před kritickým dnem, číselníky podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před prvním termínem předávání individuálních údajů. Vzory formulářů podle odstavce 2 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před kritickým dnem, popřípadě nejpozději 6 měsíců před kritickým dnem, jedná-li se o předávání údajů týkajících se období před tímto dnem.

15 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
VYHLÁŠKA MŠMT 364 ze dne 6. září 2005 PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z DOKUMENTACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZE ŠKOLNÍ MATRIKY §5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení §4 odst. 3 , které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. PŘÍLOHA Č. 1 Předávání individuálních údajů I. (1) Forma předávání individuálních údajů: elektronická. (2) Účel a význam předávání individuálních údajů: potřeby hodnocení vývoje vzdělávací soustavy…

16 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
VYHLÁŠKA MŠMT 226 ze dne 21. srpna 2007 …V příloze č. 1 (364/2005) se doplňuje čl. 5, který včetně nadpisu zní: „Čl. 5 Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace základní školy (1) Základní soubor údajů se předává o každém žáku základní školy a obsahuje: a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum, b) identifikační údaje žáka: 1. rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví, 2. státní občanství, 3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, anebo stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku, c) údaje o předchozím vzdělávání žáka: 1. předchozí působiště nově přijatého žáka, 2. resortní identifikátor školy, v níž se žák vzdělával před přijetím ke vzdělávání v základní škole, d) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné základní škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání, e) údaje o ukončení vzdělávání v příslušné základní škole: 1. datum a kód ukončení vzdělávání v příslušné základní škole, 2. údaj o způsobu ukončení vzdělávání,

17 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
VYHLÁŠKA MŠMT 226 ze dne 21. srpna 2007 V příloze č. 1 (364/2005) se doplňuje čl. 5, který včetně nadpisu zní: „Čl. 5 Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace základní školy f) údaje o průběhu vzdělávání v základní škole: 1. kód oboru vzdělání, délka vzdělávání, 2. ročník, ve kterém se žák vzdělává, počet splněných let povinné školní docházky, 3. identifikace třídy, skupiny, 4. vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, kterým se žák učí, 5. výuka předmětů v cizím jazyce, počet předmětů, počet hodin, 6. kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, způsobu plnění povinné školní docházky, 7. financování vzdělávání žáka z veřejných rozpočtů, g) kontrolní položky: 1. kontrolní rozlišení, zda žák v uplynulém školním roce úspěšně ukončil poslední ročník základního vzdělávání, ukončil vzdělávání jiným způsobem, nebo je nadále žákem školy, 2. datum a kód typu změny údajů, 3. začátek platnosti věty, konec platnosti věty. (2) Při předávání údajů o žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, žáku zařazeném do třídy pro žáky se zdravotním postižením, žáku vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o mimořádně nadaném žáku se postupuje obdobně podle čl. 2 odst. 2.

18 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
A DO KDY TO MUSÍME SPLNIT? Ze serveru (Ústav pro informace ve vzdělávání je příspěvkovou organizací, přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se sídlem v Praze, kam se mají údaje z matriky elektronicky odesílat): „Sběr individuálních údajů o žácích ze školních matrik bude nabíhat postupně, a to ve třech vlnách: v roce 2005/06 sběr dat z matrik vyšších odborných škol v roce 2006/07 sběr dat z matrik středních škol a konzervatoří v roce 2007/08 sběr dat z matrik základních škol…

19 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
DO KDY TO MUSÍME SPLNIT? …Ve všech třech vlnách budou data předávána tři roky společně se standardními statistickými výkazy:      1. rok – první testovací sběr dat – "Matrika nanečisto" 2. rok – první standardní sběr dat – "Matrika poprvé" 3. rok – ověřovací sběr dat – "Matrika ve finále"  4. rok – sběr dat o žácích pouze prostřednictvím individuálních dat, redukce standardních statistických výkazů.“ „…Sběr dat ze školních matrik podle stavu k  bude probíhat v období od října do prosince O zahájení přenosů dat ze škol budou informovány kontaktní osoby. Aktualizaci kontaktních údajů pro předávání dat ze školních matrik lze provést stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na webu ÚIV na stránce školy s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.“ A co za data budeme odesílat?

20 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
CO BUDEME ODESÍLAT? „Školy (ale i školská zařízení) musí především zajistit vedení svých evidencí tak, aby obsahovaly všechny stanovené údaje a umožňovaly předávání dat v požadovaném tvaru (individuální, resp. agregovaná data). Zároveň musí být splněny požadavky na soulad vedených, resp. předávaných údajů se závaznými standardy (státní i resortní číselníky, předepsané datové formáty apod.). To je možné zajistit buď aktualizací stávajících evidenčních programů na verze, které splňují požadavky na vedení školních matrik a předávání údajů z nich, nebo pořízením nových evidenčních programů, které budou splňovat požadavky a zároveň vyhovovat škole či zařízení z hlediska jejich vlastních potřeb.“ A jak to bude vypadat konkrétně? Následovně:

21 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
CO BUDEME ODESÍLAT? Tato „směs“ kódů a znaků nám naštěstí „vypadne“ ze SASu za předpokladu, že správně vyplníme patřičné kolonky,-) <?xml version="1.0" encoding="Windows-1250" ?> - <Vykaz verze="SS.002">   <Vygen>Vlastní_evidence</Vygen>   <autor>Jan Novák</autor>   <telefon> </telefon>     <soubor>S _01</soubor>   <vytvoreno> :15:31</vytvoreno> - <veta>   <RDAT> </RDAT>   <IZO> </IZO>   <CAST>01</CAST>   <RODC>725205X001</RODC>   <POHLAVI>2</POHLAVI>   <DAT_NAROZ>197202</DAT_NAROZ>   <KSTPR>3</KSTPR>   <STPR>203</STPR>   <OBECB>534633</OBECB>   <OKRESB>CZ0205</OKRESB> ….

22 EVIDENCE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍ MATRICE
CO BUDEME ODESÍLAT? Struktura předávaných dat musí odpovídat následujícímu seznamu předepsanému organizací UIV (soubory stru_SS.doc, stru_SS_S.doc – jsou ke stažení Firma MP-Soft, od které máme program SAS, nabízí tento seznam rozšířený o odkazy, kde se jednotlivé údaje zadávají, což se nám bude hodit při vyplňování (tištěná upravená příloha: Sběr dat ze školní matriky Seznam položek v systému SAS pro export).

23 SAS Export dat ze školní matriky

24 SAS Modul „Evidence žáku“ Nabídka „Operace“
Položka „Export dat ze školní matriky“

25 SAS Vyplníme jen tučné Zrušit zatržení

26 SAS zadáme kam uložit (např. Dokumenty Zvolíme pro střední školy

27 Tentokrát budeme exportovat jen stávající pololetí
SAS Tentokrát budeme exportovat jen stávající pololetí

28 Označíme celou školu (pro každé pololetí zvlášť)
SAS Zvolíme Nic Označíme celou školu (pro každé pololetí zvlášť)

29 SAS Pak si zvolíme třídu Zmáčkneme Všechny
Nakonec klikneme na Další a celou operaci z tohoto a minulého okna se opakuje ještě jednou (pro žáky s spec. vzděl. potřebami)

30 Zmáčkneme Kontrola údajů
SAS Zmáčkneme Kontrola údajů

31 Zmáčkneme Uložit do souboru
SAS Zmáčkneme Uložit do souboru

32 SAS Zmáčkneme Dokumenty Zadáme název

33 SAS A pak podle seznamu kódů opravujeme chyby a znovu exportujeme, dokud není export bez chyb!

34 SAS údaje pro sběr (za I. pol. 2007/08)

35 SAS Modul „Evidence“ Nabídka „Vstupy“
Položka „Nová karta, oprava karty“ Výběr třídy a žáka Barevně označená políčka jsou předepsané údaje Školní matriky (až na pár výjimek;-), informace z orámovaných políček jsou navíc určena pro sběr dat.

36 SAS Důležité pro tisk vysvědčení
Použijeme JEN u cizinců bez rodného čísla ČR

37 SAS Zadáváme 1.9. – tímto datem oficiálně začíná nový školní rok
Zvýšené je u postižených žáku s potvrzením, jinak standardní Toto políčko údajně můžeme nechat prázdné a při exportu se sama dosadí 9 Zde vyplnit: „Nemá druhý hlavní obor“

38 Pokud žák nepřerušil, nic nevyplňujeme
SAS Pokud žák nepřerušil, nic nevyplňujeme

39 IZO začíná jen č. 0 nebo 1! (č. 6 začíná REDIZO)
DOHLEDAT NA DELTA.UIV.CZ NEVYMÝŠLET SI HO! Pokud IZO nelze zjistit, u uchazečů, kteří ukončili střední školu dříve než v roce 2007, lze vložit pomocný kód „ “ U zahraniční školy se uvede kód ”999999xxx”, kde xxx je kód státu školy Když klikneme 2x klikneme do kolonky „Škola, ze které žák přišel, TOTO TLAČÍTKO SE STANE AKTIVNÍM A MŮŽEME ŠKOLU ZADAT SAS U položek, kde je „(ZŠ)“ či „(VOŠ)“ nic nevyplňovat Pokud bylo něco uznáno ředitelem, tak zde vepsat – objeví se to na vysvědčení Pro maturitní obory zde musí být: Základní škola- z 9.ročníku U položek, kde je „(ZŠ)“ či „(VOŠ)“ nic nevyplňovat

40 SAS Zde uvedeme IZO školy
Zde uvedeme obec pro lepší orientaci podle abecedy Zde uvedeme název školy, slova“Základní škola“ nahradíme zkratkou ZŠ Zde uvedeme IZO školy Zde musíme aktivovat zatržítko, aby se škola objevila v nabídce

41 SAS Pokud se nevyplní automaticky, pak vyplnit tak, aby to logicky odpovídalo obci a okresu; PŘI POCHYBNOSTECH SE DOTÁZAT NADŘÍZENÉHO

42 SAS Číselník okresů - OKRES_LAU Od 1. ledna 2008 bude systém statistické klasifikace územních struktur v České republice rozdělen, v souladu se systémem Eurostatu, na dvě části: klasifikace CZ-NUTS systém LAU (Local Administrative Units) Charakteristiky nového členění statistických systémů územních struktur CZ-NUTS Klasifikace popisující územní struktury do úrovně krajů (NUTS 3). Má právní základ v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (ES) 1059/2003. Změny v klasifikaci NUTS jsou prováděny formou nařízení Komise v tříletých intervalech podle pravidel daných nařízením EP a Rady č. (ES) 1059/ LAU Systém LAU je určen zejména pro potřeby statistiky regionů. Na rozdíl od systému NUTS, který je postaven na právním základě, LAU legislativní oporu nemá. Změny v systému LAU jsou každoročně oznamovány Eurostatu. Z hlediska statistiky mají LAU závazný charakter. LAU mají dvě úrovně tvořené dvěma samostatnými číselníky propojenými vazbami: -LAU 1 (dřívější NUTS 4) jsou v ČR tvořeny okresy. Územní jednotky na úrovni LAU 1 přebírají kódy od dřívějších jednotek NUTS 4. Proti NUTS 4 jsou v LAU 1 následující změny: -do kódů LAU 1 okresů krajů Vysočina a Jihomoravského se promítá změna kódů NUTS 3 těchto krajů, -Praha se na úrovni LAU 1 nečlení, -číselník OKRES_LAU přebírá z klasifikace CZ-NUTS platné do 31. prosince 2007 rovněž položku CZZZZZ Extra-Regio pro mimoregionální hospodářské území, která byla zavedena na úrovni NUTS 4. -LAU 2 (obce) Oba statistické systémy, CZ-NUTS a LAU, jsou vzájemně propojeny vazbami. Pokud se nevyplní automaticky, pak vyplnit tak, aby to logicky odpovídalo obci a okresu; PŘI POCHYBNOSTECH SE DOTÁZAT NADŘÍZENÉHO

43 SAS Odtud se sice nic neodvádí, ale údaje o bydlišti, popř. zákonném zástupci v matrice být musí

44 SAS POKUD ŽÁK NEMÁ POSTIŽENÍ, NUTNO ZADAT „BEZ POSTIŽENÍ“ V OBOU KOLONKÁCH; u žáků s „dys“ poruchami volíme „vývojové poruchy učení 6A“

45 SAS Modul „Klasifikace“ Nabídka „Vstupy“
Položka „Zadání volitelných předmětů“ Podpoložka „Zadání po předmětech“ Výběr třídy a předmětu

46 SAS

47 SAS Pokud chci zpětně dopisovat známky do některého z minulých pololetí, tak před nabídkou „Vstupy“ zvolím nabídku: „Konfigurace“ „Volba pololetí a školního roku…“ Pokud se mi hned požadované pololetí nezobrazilo, tak kliknu na + před položkou archiv a pak vyberu požadované pololetí

48 SAS Pokud chci zpětně dopisovat známky do některého z minulých pololetí, tak před nabídkou „Vstupy“ zvolím nabídku: „Konfigurace“ „Volba pololetí a školního roku…“ Pokud se mi hned požadované pololetí nezobrazilo, tak kliknu na + před položkou archiv, na + před školním rokem a pak označím požadované pololetí a kliknu na OK

49 SAS

50 SAS Modul „Závěrečné zkoušky a maturity“
Nabídka „Vstupy pro vysvědčení“ Položka „Zadání a oprava klasifikace“ Výběr třídy a předmětu Následující moduly v tomto období nevyplňujeme – nikdo v něm nematuruje ani nedělá zkoušku

51 SAS

52 SAS

53 SAS Modul „Závěrečné zkoušky a maturity“
Nabídka „Vstupy pro výuční list“ Položka „Zadání a oprava klasifikace“ Výběr třídy a předmětu

54 SAS

55 SAS

56 Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru při vyplňování!
SAS Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru při vyplňování!


Stáhnout ppt "CO NÁS DNES ČEKÁ? Údaje školní matriky pro sběr"

Podobné prezentace


Reklamy Google