Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Můžu věřit Bibli? Prešov, 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Můžu věřit Bibli? Prešov, 2010."— Transkript prezentace:

1 Můžu věřit Bibli? Prešov, 2010

2 Citát z webu: Jak se můžeš ohánět knížkou, která je tak stará, že nikdo pořádně neví jak vznikla a přitom tvrdit, že je to slovo od boha? Vždyť se mohlo klidně stát, že jí někdo přepsal ve svůj prospěch, aby manipuloval lidi. Tak to podle mě stejně je!

3 Námitky proti Bibli: Nemůžeš se na ni spoléhnout
Jsou tam nesprávné knihy Je tam nesprávný text Nedává to smysl Tomu nelze rozumnět Nestačí to

4 1. Tvrzení Bible 2 Tim 3:16 „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha“, „Veškeré Písmo [je] vdechnuté Bohem“ 2 Petr 1:20-21 „Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“

5 1. Tvrzení Bible Tohle se možná nejeví jako příliš silný důkaz, ale představte si, že by toto chybělo. Říkáme, že Bible je inspirována Bohem. Co tím myslíme? Tvrdíme, že psaní Bible bylo iniciováno a kontrolováno samotným Bohem. Nadpřirozeným způsobem vedl Duch svatý Mojžíše, Izajáše, Matouše, Pavla a další autory, aby zaznamenali Boží slovo pro člověka. Duch Svatý jim vše nediktoval, ale zajistil, aby bylo zapsáno jen to, co On chtěl a takto ochránil Boží slovo od chyb.

6 2. Tvrzení Ježíše Dával najevo, že Písmo pochází od Boha. Nazýval ji:
“Boží slovo” - Marek 7:13 “Rušíte Boží slovo svou tradicí.” “přikázání Boží” – Marek 7:8 “Opustili jste přikázání Boží.” Považoval osoby a příběhy Starého Zákona za historický skutečné. Adam a Eva – Mat. 19:4-5 Noe a potopa – Mat. 24: 37-39 Lot, Lotova žena, Sodoma – Luk. 17:28-32 Jonáš – Mat. 12:38-41

7 2. Tvrzení Ježíše Považoval své vlastní slova za Boží slova, kterým máme věřit Jan 12:48-49: “Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by jej soudil: Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. Neboť jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit a co říci.” Volal lidi k odpovědnosti podle toho, co bylo zapsáno v Písmu. Mat. 12:3: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on a ti kdo byli s ním?“

8 2. Tvrzení Ježíše Používal Písmo jako nezvratný důkaz, když odpovídal kritikům Jan 10:34 cituje Žalm 82:6 Mat. 22:32 cituje 2 Mojž. 3:6,15 Mat. 22: cituje Žalm 110:1 Používal autoritu Písma, když byl pokoušen ďáblem na poušti Mat. 4:4,7,10: „Je psáno,“ „Je také psáno,“ „Je psáno,“

9 3. Tvrzení pisatelů Bible
Tvrdili to o zbytku Písma Daniel 9:2 “ v tom prvním roce jeho kralování jsem já Daniel porozuměl z knih počtu roků, o nichž se stalo slovo Hospodinovo proroku Jeremjášovi; vyplní se, že Jeruzalém bude po sedmdesát let v troskách.“ 2 Petr 1:21 „Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ 2 Petr 3:15-16 „A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána.Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhubě.”

10 3. Tvrzení pisatelů Bible
Tvrdili to o tom co psali Izajáš 1:2 “Tak promluvil Hospodin.” Jeremjáš 1:4 “Stalo se ke mně slovo Hospodinovo.“ Ezekiel 3:11 „Toto praví Panovník Hospodin.“ Gal. 1:11-12 „Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus.“ 1 Tes. 2:13 „Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest.“

11 4. Celistvost Fakt, že Bible je ve své různorodosti celistvá svědčí o tom, že je Božím slovem Od Mojžíšových knih až po Zjevení Bible hlásá jedinou pravdu: záchranu lidstva od hříchu skrze smrt Ježíše Krista. Starý zákon Ho prezentuje jako naději, Nový zákon Jej prezentuje jako naplnění této naděje.

12 4. Celistvost Kdyby byla Bible napsána jedním autorem, tak by to mohlo být normální. Ale Bible má velice různorodý původ: byla napsána 40 autory byla napsána v rozmezí 1600 let byla napsána ve třech jazycích: hebrejsky, aramejsky a řecky její autoři byli rozmanitého původu: prorok (Jeremiáš), kněz (Zacharjáš), pastýř (Amos), král (David), sluha (Nehemjáš), lékař (Lukáš), celník (Matouš), farizej (Pavel) byla napsána na třech kontinentech: Asie, Afrika, Evropa Starý a Nový Zákon jsou odděleny 400 let dlouhou pauzou. Jako od Bílé Hory do dneška.

13 5. Rukopisy Biblický text byl zázračně zachován a ochráněn. Neexistují originály. Starý zákon zapsán na papyrech (rákos) a pergamentech (zvířecí kůže) přepisováním se zabývali Masorité (počítali a porovnávali počet písmen na stránce originálu a kopie, chybné kopie byly zničeny)

14 5. Rukopisy Svitky od Mrtvého moře
Největší archeologický nález 20 století 1947 – nalezena první jeskyně, Kumrán Asi z období 150 BC – 70 AD Aramejské, hebrejské a řecké texty Byly objevyny knihy SZ (všechny kromě Ester), dokonce i úryvky NZ, další literatura nejrůznějšího charakteru Celkem asi 900 textů (tvořených spoustou malých kousků) Stovky let starší než masoretické texty, přesto potvrzují, že se kopírováním texty zásadně nezměnily

15 Tři testy přesnosti historických dokumentů:
5. Rukopisy Nový zákon kopírován velmi často pro různé sbory, přesto zachován originální obsah Tři testy přesnosti historických dokumentů: Počet kopií Doba mezi kopií a nejstarším originálem Souhlasnost kopií

16 5. Rukopisy Kromě toho máme další rukopisů v syrštině, latině, v koptštině a v aramejštině.

17 5. Rukopisy

18 5. Rukopisy Na základě této evidence je jasné, že Nový zákon není mladý dokument sepsán na objednávku církve, ale byl vskutku napsán bezprostředně po událostech, které popisuje. Silným argumentem je také popis kompromiujících situací (například selhání vůdců církve – Petr). Většina odborníků se domnívá, že celý NZ byl napsán ještě v prvním století, což znamená, že byli pořád naživu svědkové, kteří by protestovali, kdyby si někdo vymyslel něco, co není pravda.

19 V dílech církevních otců nacházíme 86.000 citací Nového zákona
5. Rukopisy V dílech církevních otců nacházíme citací Nového zákona “Ve skutečnosti máme tolik citací církevních otců, že i kdybychom neměli jediný rukopis Bible, učenci by mohli rekonstruovat celý Nový zákon s vyjímkou 11 veršů a to na základě materiálů, který byl zapsán 150 – 200 let po době života Krista.“ Ron Rhodes, “Answering the Objections,” str. 140

20 5. Rukopisy Sinajský kodex (AD 340)
Nalezen v pravoslavném kláštěře na úpatí hory Sinaj Rukopis zde objevil roku 1844 lipský evangelický teolog Konstantin von Tischendorf ( ). Obsahuje většinu SZ a téměř kompletní NZ + dvě další knihy (List Barnabášův a Hermův pastýř.)

21 6. Historická přesnost Bible není odtržena od historie, naopak historii zaznamenává. Zaznamenává jména historických osobností, data, války, … Současná archeologie odkrývá stále více a více důkazů o historické přesnosti Bible. Např. Bible mluví o Chetejcích. Skeptici vždy tvrdili, že takový národ nikdy neexistoval. To se změnilo roku 1906, kdy bylo v Turecku objeveno jejich hlavní město.

22 6. Historická přesnost Město Arad (Numeri 21:1)
Arad byl nalezen roku 1962 Nálezci: Y. Aharoni a R. B. K. Amiran Město Bethel (Ámos 7:12-13) Bethel byl nalezen roku 1927 Nálezce: W. F. Albright

23 6. Historická přesnost Město Kafarnau (Matouš 17:24)
Kafarnau bylo nalezeno roku 1856 Nálezce: Tell Hum Město Jericho (Numeri 22:1) Jericho bylo nalezen roku 1867 Nálezce: C. Warren

24 6. Historická přesnost Město Ninive (Jonáš 1:1-2)
Ninive bylo nalezeno roku 1845 Nálezce: Austen H. Layard Město Šekem (Genesis 12:6) Šekem byl nalezen roku 1913 Nálezce: rakouský tým

25 6. Historická přesnost Je potvrzována i mimobiblickými autory
Například o Kristu píší: Josephus, Talmud, Tacitus, Thallus, Pliniu mladší, Suetonius, Lúkiános ze Samosaty Mara Bar Serapion císař Trajan, císař Hadrian

26 6. Historická přesnost Thallos (samařský historik) - nejstarší známý popis skutečností spojených z Ježíšem (52 AD) - cituje ho Julius Africanus (221AD), který píše o temnotě, která nastala na zemi během ukřižování Ježíše Krista. (Mt. 27:45, Mk. 15:33) „Thallos se ve své třetí knize historií pokouší vysvětlit tuto temnotu jako zatmění slunce – pošetile, podle mého soudu.“

27 6. Historická přesnost Mara Bar-Serapion, syrský filozof (cca AD) „Co měli Athéňané z usmrcení Sokrata? Hladomor a pohroma na ně přišla jako soud za jejich zločin. Co měli obyvatelé ostrova Samos z upálení Pythagorova? Náhle byla jejich země zasypána pískem. Co měli židé z popravení svého moudrého krále? Hned potom bylo jejich království zničeno. Bůh ty tři moudré muže spravedlivě pomstil: Athéňané pomřeli hladem; obyvatelé Samu byli zaplaveni mořem; židé zničení a vyhnaní za své země žijí v naprostém rozptýlení. Ale Sokrates úplně nezemřel; žije dále v Platonově učení. Pythagoras úplně nezemřel; žije dále v Héřině soše. Ani nezemřel úplně ten moudrý král; žije dále v učení, které založil.“

28 6. Historická přesnost Cornelius Tacitus ( AD), římský historik „Kristus, od něhož křesťané své pojmenování získali, byl na základě odsudku prokurátora Pontia Piláta popraven, když byl císařem Tiberius; a ta zhoubná pověra (myslí se křesťanství) byla na krátkou dobu zaražena, aby propukla nanovo nikoli pouze v Judeji, kolébce té pohromy ale i v Římě.“

29 6. Historická přesnost Lúkiános za Samosaty ( AD), syrský filozof „…neboť dosud uctívají toho velkého člověka, který byl v Palestině přibit na kříž za to, že uvedl v život ten nový kult.“

30 6. Historická přesnost Flavius Josepfus (37-100AD), židovský historik
... žil Ježíš, člověk moudrý, můžeme-li ho vskutku nazvat člověkem; konal totiž neuvěřitelné skutky,a učil lidi, kteří s potěšením přijímají pravdu. Získal si mnoho židů, též i mnohé s Řeků. On byl ten Kristus. A když ho Pilát odsoudil na základě obžaloby předních lidí mezi námi, ti, kdo ho od počátku milovali, se ho nevzdali.

31 6. Historická přesnost Justin (cca100-165AD), křesťanský teolog
„Že byl Kristus ukřižován, se můžete dovědět z protokolů sepsaných pod Pontiem Pilátem.“ Tertulianus (cca AD), křesťanský teolog „Je však i dobře známo, že se právě konal v Judeji i soupis lidu od císaře, prováděný Sentiem Saturninem, v něm si mohli zjistit Ježíšův rodokmen.“

32 6. Historická přesnost Encyklopedie Britanica: „Tyto nezávislé záznamy dokazují, že v ranných časech i oponenti křesťanství nikdy nepochybovali nad Ježíšovou historicitou, která byla diskutována poprvé na neadekvátních základech několika autory na konci 18., během 19. a na počátku 20. století.“

33 6. Historická přesnost Nelson Glueck, židovský archeolog, prohlásil: “Jednoznačně můžeme prohlásit, že žádný známý archeologický nález zatím nevyvracel biblický záznam.“ (Rivers in the Desert: History of Neteg, p.31). Mohli bychom zde citovat spoustu dalších důkazů, abychom dali najevo, že archeologie nevyvrací biblickou zvěst, ale potvrzuje historicitu Bible.

34 7. Vědecká přesnost Odporuje si Bible a věda? Musíme se rozhodnout, zda budeme věřit vědě nebo Bibli? I když jsme k tomu tlačeni, pravdou je, že tento konflikt je vytvořen neoprávněnými závěry, které vyvozují jak někteří vědci, tak i ti, kdo nesprávně vysvětlují Boží slovo.

35 7. Vědecká přesnost Galileo Galiley versus středověká církev (Slunce centrem versus Země centrem). Vědci dnes mají stejná data – jedni říkají evoluce, druzí říkají inteligentní bytost. Velký vliv má to, že lidé nechtějí připustit zázraky. Správně interpretované biblické závěry vždy jsou a budou ve shodě se závěry vědy, které jsou podloženy dostatečnými důkazy.

36 8. Naplěná proroctví V Bibli můžeme najít stovky proroctví. Mnoho z nich už bylo dokonale vyplněno. Bible samotná definuje opravdové a falešné proroctví: 5. Mojž. 18:22 „Promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.“ Nejčastěji a nejkonkrétněji vyplněná proroctví jsou ty, jež se vztahovaly na Ježíše.

37 8. Naplěná proroctví Iz. 7:14 Narození z panny Luk. 1:26-35
Mich. 5:2 Narození v Betlémě Mat. 2:1 Iz 7:14 Nazván Immanuel Mat. 1:23 Iz. 9:1-2 Slouží v Galilei Mat. 4:12-16 Zach. 9:9 Vjezd do Jeruzaléma Mat. 21:1-11 Žalm. 41:9 Zrazen přítelem Mat. 26:20-25 Žalm. 35:11 Falešně obviněn Mat. 26:59-68 Iz. 53:7 V tichosti před žalobci Mat. 27:12-14 Žalm. 22:16 Ruce a nohy probodnuty Jan 20:25 Iz. 53:12 Ukřižován se zloději Mat. 27:38 Žalm 22:18 Losovali o Jeho oděv Jan 19:23-24 Žalm 34:20 Kosti nezlomeny Jan 19:33 Žalm 22:15 Žíznil na kříži Jan 19:28 Iz. 53:9 Pohřben v hrobu boháče Mat. 27:57-61

38 9. Vliv na společnost Kdekoliv přišla Bible, společnost byla změněna. Lze to dokázat poměrně jednoduchým průzkumem. Přinášela lepší morálku, sociální změny, zlepšovala životní úroveň, potlačovala otroctví, zlepšovala práva žen, … Bible ovlivňovala a ovlivňuje všechny oblasti kultury. Bible dala lidstvu morální kodex.

39 10. Vliv na jednotlivce Od počátku až do dnešního dne miliony změněných životů, miliony svědků, že Bible má moc. Lidé bez smyslu života jej našli v Bibli. Lidé se smyslem života zjistili, že skutečný smysl je popsán pouze v Bibli. Tvé svědectví – obrovský důkaz o tom, že Bible je Božím slovem.

40 10. Vliv na jednotlivce Svědectví Kim Phuc Fotografie z roku 1972
Válka ve Vietnamu Napalmový útok Pulitzerova cena

41 10. Vliv na jednotlivce Svědectví Kim Phuc - 14 měsíců v nemocnici
- 17 operací - sebevražedné myšlenky - hledání smyslu života - četla různé náboženské knihy - zasažena Božím slovem - od roku 1982 následovníce Ježíše Krista

42 Závěr Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. (Jozue 1:8) Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Jan 5:24)


Stáhnout ppt "Můžu věřit Bibli? Prešov, 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google