Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný seminář PRÁCE S MIKROREGIONY NA ÚROVNI KRAJŮ téma příspěvku „Mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje odborný seminář PRÁCE S MIKROREGIONY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný seminář PRÁCE S MIKROREGIONY NA ÚROVNI KRAJŮ téma příspěvku „Mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje odborný seminář PRÁCE S MIKROREGIONY."— Transkript prezentace:

1 odborný seminář PRÁCE S MIKROREGIONY NA ÚROVNI KRAJŮ téma příspěvku „Mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje odborný seminář PRÁCE S MIKROREGIONY NA ÚROVNI KRAJŮ téma příspěvku „Mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje “ Jihomoravský kraj, 26. listopadu 2008 ORR KrÚ JMK

2 Vybraná ustanovení ze zákona č. 248/2000 Sb. § 8 Podpora regionálního rozvoje krajem (1)Kraj v rámci své samostatné působnosti podporuje rozvoj regionů vymezených v programu rozvoje územního obvodu kraje podle svých konkrétních potřeb s ohledem na vyvážený rozvoj svého územního obvodu. § 9 Program rozvoje územního obvodu kraje b) vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje, spolu s uvedením oblastí, na něž má být podpora zaměřena včetně navrhovaných opatření,

3 Vybraná ustanovení ze zákona č. 248/2000 Sb. § 10 Finanční podpora rozvoje územního obvodu kraje (1) K finanční podpoře regionálního rozvoje územního obvodu kraje se v krajském rozpočtu vyčleňují finanční prostředky na uskutečňování programu rozvoje územního obvodu v rozsahu, který schválí zastupitelstvo kraje. K tomuto účelu může také kraj zřizovat peněžní fondy. (3) Příjemci finanční podpory mohou být sdružení obcí nebo obce a jimi založené právnické osoby, podnikatelé 4) a ostatní právnické osoby, které o ni požádají a předloží projekt, kterým má být realizováno opatření obsažené v programu rozvoje územního obvodu kraje (5) Kraje v rámci své působnosti provádějí kontrolu a hodnocení účinnosti projektů realizovaných v rámci programu rozvoje územního obvodu kraje.

4 Vybraná ustanovení ze zákona č. 248/2000 Sb. § 13a Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména jsou povinny na žádost ministerstva nebo kraje poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje. § 14 Obce (1) Obec ve své samostatné působnosti spolupracuje s krajem, na jehož území se nachází, při přípravě a realizaci programu územního rozvoje kraje. (2) Obec ve své samostatné působnosti může a)podporovat rozvoj podnikatelských aktivit potřebných pro rozvoj regionu, například formou technické a investiční přípravy pro investory - podnikatele, a b) sdružovat své prostředky se sousedními obcemi a dalšími právnickými osobami při zajišťování rozvojových programů společných více obcím.

5 Vybraná ustanovení ze zákona č. 129/2000 Sb. § 1 Postavení krajů a jejich orgánů (4) Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. § 35 Pravomoc zastupitelstva (2) Zastupitelstvu je vyhrazeno d) koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,

6 Vybraná ustanovení ze zákona č. 128/2000 Sb. § 46 Spolupráce mezi obcemi (1) Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat. (2) Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje zejména a) na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, b) na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí c) zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona 17) dvěma nebo více obcemi. § 47 (2) Na spolupráci mezi obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 51 odst.3)

7 Vybraná ustanovení ze zákona č. 128/2000 Sb. § 48 (1)Smlouva mezi dvěma nebo více obcemi ke splnění konkrétního úkolu se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Předmětem této smlouvy nemůže být vznik právnické osoby. Smlouva musí mít písemnou formu a musí být předem schválena zastupitelstvy obcí, jinak je neplatná. (2) Smlouva musí obsahovat a) označení účastníků smlouvy, b) vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu, c) práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy, d) způsob využití stavby po jejím dokončení, je-li stavba předmětem smlouvy, e) způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání části jejich majetku. (3) Majetek získaný výkonem společné činnosti obcí na základě smlouvy podle odstavců 1 a 2 se stává spoluvlastnictvím všech účastníků této smlouvy.odstavců 12 Podíly na majetku získaném společnou činností jsou stejné, není-li smlouvou stanoveno jinak. (4) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, není-li smlouvou stanoveno jinak.

8 Vybraná ustanovení ze zákona č. 128/2000 Sb. § 50 (1) Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména a)úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata, b) zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí, e) provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin, f) správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi. (2) Přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí jsou jeho stanovy, v nichž musí být uvedeno a) název a sídlo členů svazku obcí, b) název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti, c) orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování, d) majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí, e) zdroje příjmů svazku obcí, f) práva a povinnosti členů svazku obcí, g) způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí, h) podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu, i) obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.

9 Katastry a katastrální výměry v Jihomoravském kraji z pohledu sídelních struktur PořadíKatastrální území z pohledu sídelních struktur Počet katastrů v % Katastrální výměra v ha Katastrální výměra v % 1.Venkovský prostor70479,00557.38777,50 2.Sídla se statutem měst13915,60138.51719,30 3.Venkovský prostor a sídla se statutem měst (ř.1 + ř.2) 84394,60695.90496,80 4.Statutární město Brno485,4023.0223,20 5.Suma ř.3 + ř.4891100,00718.926100,00

10 Přehled možných veřejných aktérů regionálního rozvoje (Jihomoravský kraj) PořadíNázvy jednotlivých struktur Počty jednotlivých struktur Plošné rozložení v % v rámci JMK Působnost v oblasti regionálního rozvoje 1.Obce673100Samostatná 2.Obcí s pověřeným obecním úřadem 34100Samostatná v rámci k.ú. 3.Obce s rozšířenou působností 21100Samostatná v rámci k.ú. 4.Města4819,3Samostatná 5.Mikroregiony6679Samostatná

11 Pojem mikroregionu v Jihomoravském kraji (svazek obcí dle §§ 49 až 53 č. zákona 128/2000 Sb., o obcích) - vzniká pro územně ucelenou oblast vymezenou přirozenými přírodními, technickými nebo historickými hranicemi nebo pojícími prvky. V obecné formě se jedná o spádové území, které využívá principu soudržnosti, kde tři a více obcí propojuje a provazuje své zájmy a záměry jednotlivých akcí a aktivit v územně uceleném zájmovém prostoru s cílem vymezení a realizování žádoucích změn ve všech obcích nebo části obcí takto vymezeného území. 66 spolupracujících mikroregionů pokryto 79 % území Jihomoravského kraje zapojeno 557 obcí z 673 42 rozvojových strategií mikroregionu

12 ORR KrÚ JMK Plošné rozložení mikroregionů v roce 2003 – počet 45

13 ORR KrÚ JMK Plošné rozložení mikroregionů v roce 2008 – počet 66

14 ORR KrÚ JMK Formy podpory mikroregionů Jihomoravským krajem 1. metodická a konzultační pomoc (pracovní jednání, projekty, SRD) 2. rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání) 3. finanční (příprava projektů a spolufinancování realizace, manažeři, SRD ) 4. monitorovací a datová ( dotazníky, databáze, data ČSÚ, vyhodnocení ÚÚR)

15 ORR KrÚ JMK Nástroj pro rozvoj mikroregionů a základ úspěchu 1. Zpracování strategie rozvoje mikroregionu (SRD) dle doporučené metodiky za účasti regionálních partnerů 2. Vzdělávání v oblasti zpracování strategických a programových dokumentů a jejich využití v praxi 3. Vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení 4. Dodržování postupu při naplňování SRD, zpětná vazba valné hromadě mikroregionu, benchmarking mezi mikroregiony 5. Otevřená komunikace s veřejností a publicita výsledků naplňování SRD

16 ORR KrÚ JMK Kontaktní osoby Jméno a příjmeníPavel Fišer Funkce oddělení strategického rozvoje Odbor regionálního rozvoje Adresa pracoviště (ulice, č.p., obec) Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Telefon541 651 348 Fax541 651 349 E-mailfiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Odborný seminář PRÁCE S MIKROREGIONY NA ÚROVNI KRAJŮ téma příspěvku „Mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje odborný seminář PRÁCE S MIKROREGIONY."

Podobné prezentace


Reklamy Google