Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.gac.cz Prezentace zjištění z lokality Kadaň Václav Pecl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.gac.cz Prezentace zjištění z lokality Kadaň Václav Pecl."— Transkript prezentace:

1 www.gac.cz Prezentace zjištění z lokality Kadaň Václav Pecl

2 Vývoj počtu obyvatel

3 Přírůstek obyvatelstva

4 Sociálně vyloučené lokality Kadaně mapa

5 Vyloučená lokalita Prunéřov I.  Výrazně prostorově vyloučená lokalita  Téměř nulová občanská vybavenost  Většina obyvatel sociálně slabší občané  Vykazuje všechny znaky sociálního vyloučení  Odhad 300-400 obyvatel lokality  Hlášeno 280 osob  90 procent obyvatel Romové  75 dětí ve věku do 15 let

6 Vyloučená lokalita Prunéřov II.

7 Vyloučená lokalita Prunéřov III.

8 Vyloučená lokalita Prunéřov IV.

9 Lokalita Chomutovská I.  Přestože tuto lokalitu nelze označit za prostorově vyloučenou, vyskytují se zde určité znaky sociálního vyloučení. Jde především o vyloučení ekonomické, kulturní a v užším smyslu sociální.  Dochází k teritoriální stigmatizaci.  Koncentrace sociálně slabších občanů, velké procento romských obyvatel  Častý výskyt neplacení nájemného.  Dobrá dostupnost služeb.  Velké množství heren

10 Lokalita Chomutovská II.

11 Vzdělávání I.  Většina dětí ze sociálně vyloučeného prostředí navštěvuje v Kadani pouze dvě školy na ulici Chomutovská.  3.ZŠ Kadaň, Chomutovská  ZŠ a MŠ praktická Kadaň, Chomutovská

12 Vzdělávání II.  Na ZŠ praktické je 60 procent dětí ze sociálně vyloučeného prostředí  Na ZŠ praktickou dochází 90 procent dětí z lokality Prunéřov  V Kadani fungují pouze dva ročníky pro předškolní přípravu a to na ZŠ praktické  Většina dětí ze sociálně vyloučeného prostředí nepokračuje po dokončení ZŠ v dalším vzdělávání  Přípravné ročníky jsou pouze na ZŠ praktické

13 Bydlení  Lokalita Prunéřov je kompletně ve vlastnictví města, sociální byty se sníženým nájemným.  Z celkem 78 bytů v Prunéřově 44 momentálně dluží na nájemném  Lokalita Chomutovská: většina bytů zprivatizována, komerční nájmy 5000-6000 se postupně zvyšují.

14 Dlužné na nájemném  Celkové dlužné nájemné: 6 880 343 Kč  Celkem dluží 245 nájemníků, včetně již vystěhovaných.  Dluh na nájemném má 130 nájemníků.  Nejčastější dlužná částka je 1-2 nájmy od 1500 do 5000 Kč  Nejčastěji dluží lidé z Prunéřova a z ulice Golovinova  Dluh zůstává na stejné výši

15 Nezaměstnanost v okresech

16 Míra nezaměstnanosti v Kadani

17 Kriminalita Celková trestná činnost v roce 2009 Absolutní počet642 Index (počet na 10 tis. obyv.)351,7 Pořadí v okrese Chomutov6 Násilná a mravnostní v roce 2009 Absolutní počet55 Index (počet na 10 tis. obyv.)30,1 Pořadí v okrese Chomutov4 Krádeže vloupáním v roce 2009 Absolutní počet111 Index (počet na 10 tis. obyv.)60,8 Pořadí v okrese Chomutov4 Krádeže prosté v roce 2009 Absolutní počet227 Index (počet na 10 tis. obyv.)124,4 Pořadí v okrese Chomutov3

18 Péče o osoby ohrožené soc. vyloučením  Azylový byt Kadaň  Centrum prevence Světlo  K-Centrum Kadaň  Azylový dům a noclehárna Klášterec nad Ohří

19 Dostupnost sociálních služeb dětem  Nízkoprahové centrum prevence Světlo  Dům dětí a mládeže „Šuplík“  Rodiče a děti Kadaně, o.s. („Radka o.s.“)  Pedagogicko psychologická poradna Kadaň

20 Přehled výplat sociálních dávek Prosinec 2007 Prosinec 2008 Prosinec 2009 Prosinec 2010 1.pol. 2011 Výdaje na dávky v hmotné nouzi (výdaje v tis. Kč) 14 61810 60613 58020 12913 195 Počet vyplacených příspěvků na živobytí 286233371496558 Počet vyplacených doplatků na bydlení 1266012113869 Počet vyplacených mimořádných pomocí 22192936109

21 Doporučení  Při plánování integračních politik odlišovat a kombinovat mobilitně orientované programy usilující o vytažení obyvatel sociálně vyloučených lokalit do prostředí majoritní společnosti s programy zmírňovaní rizik v jednotlivých lokalitách ve snaze zabránit jejich hlubšímu propadu. V tomto směru je nutné respektovat odlišnou situaci obou kadaňských lokalit.  Usilovat o stabilizaci migrační situace v rámci města (průběžně monitorovat migrační trendy i s ohledem na změny na trhu s byty) a o identitní ukotvení obyvatel sociálně vyloučených lokalit v rámci města a posilovat jejich vazbu s městem.

22 Doporučení II.  Usilovat o zvyšování participace sociálně vyloučených obyvatel a obyvatel žijících v jejich okolí na integračních programech a při plánování integrační politiky města. Respektovat v rámci lokálních politik hlavní principy a doporučené nástroje vládou schválené Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na roky 2011-2015.  Využívat nástrojů bytové politiky pro realizaci sociální politiky v rámci města.

23 Doporučení v oblasti bydlení  Vytvoření programů sociálního bydlení, popřípadě palety prostupného bydlení, v rámci níž by došlo k diferenciaci bytů a vzniku databáze bytů, klientů a vlastníků s cílem klienty účinně motivovat, kontrolovat a případně sankcionovat.  Vytvoření koncepce sociálního bydlení a bytové politiky vzhledem k sociálně vyloučeným obyvatelům města a přispět k větší čitelnosti systému přidělování pro jednotlivé aktéry.

24 Doporučení v oblasti bydlení  Usilovat o zavedení vodoměrů přímo v sociálně vyloučených domácnostech  Dosud se podle aktérů zcela neosvědčily splátkové kalendáře. Splácejí pouze lidé, kteří mají dosud městský byt v nájmu. Často nereálně nastavené splátkové kalendáře.  V případě lokality Prunéřov by obyvatelé uvítali stálou přítomnost správce objektu.  Rovněž zvážit možnosti zavádění protidluhových programů (např. program včasného upozorňování nových dlužníků a jejich směrování do protidluhových poraden) a podporu občanských poraden.

25 Doporučení v oblasti zaměstnanosti  Rekvalifikace by měly korespondovat se vzděláním a schopnostmi jednotlivých uchazečů o zaměstnání a postupně je rozvíjet. Další možností je zajistit dlouhodobě nezaměstnaným s nízkou kvalifikací programy, které by jim umožnily doplnit si základní vzdělání či vyučení.  Ve městě Kadaň v současné chvíli chybí služby terénního pracovního poradenství, jehož pracovníci by mohli vytipovávat motivované uchazeče o zaměstnání a poskytovali podporu v prvních dnech zaměstnání. V Prunéřově tuto funkci nedostatečně plní nízkoprahové centrum Start, organizace Světlo a Radka.  Vytipovat vhodné subjekty, jež by se věnovaly sociálnímu podnikání, a podporovat jejich činnost.

26 Doporučení v oblasti vzdělávání I.  Pomocí terénních sociálních pracovníků motivovat sociálně vyloučené rodiny, aby využívali služby předškolního vzdělávání. Školky by měly připouštět mírnější startovací režim, kdy by si všechny zúčastněné strany zvykaly na pobyt dítěte v mateřské škole.  Doporučujeme podpořit subjekty věnujících se doučování dětí mimo školu, především organizace Světlo a Radka.  Jako nedostatečné se projevuje pokrytí motivačních programů pro mladistvé starší 15-ti let, kteří již ukončili povinnou školní docházku a pocházejí-li ze sociálně vyloučených lokalit, velmi často nepokračují v dalším vzdělávání a evidují se na úřad práce.

27 Doporučení v oblasti vzdělávání II.  Doporučujeme rozšířit počet přípravných ročníků i do dalších škol vyučujících v hlavním vzdělávacím proudu a usilovat o větší zapojení dětí ze sociálně znevýhodněných rodin do více škol.  Doporučujeme přesunout přípravné ročníky mimo praktickou školu.  Doporučujeme podporovat společné projekty škol a neziskových organizací.  V současné době také v Kadani nepůsobí žádný subjekt, jenž by nabízel doučování přímo v rodinách.

28 Doporučení v oblasti vzdělávání III.  V současné nabídce mimoškolních aktivit chybějí v současnosti takové, které by vytipovávaly, připravovaly a motivovaly žáky základních škol ze sociálně vyloučeného prostředí ke studiu na střední škole.  Pracovní motivace formou návštěv podniků a středních škol, besedy se zástupci různých profesí a „role models“ (setkání s Romy, kteří se uplatnili na trhu práce), informační aktivity představující blíže konkrétní obor či danou školu, specifické doučování vybraných žáků s ohledem na případné přijímací zkoušky či zvládání učiva bezprostředně po vstupu na SŠ.

29 Doporučení pro služby osobám v SV I.  Nedostatečná nabídka možnosti volnočasových programů pro mladistvé starší 15-ti let v obou lokalitách.  Největší deficit sociálních služeb na území města Kadaně se objevuje v Prunéřově. Rozšíření nízkoprahového klubu či případná výstavba komunitního centra v lokalitě Prunéřov by mohla výrazně zlepšit situaci v této sociálně vyloučené lokalitě.  Doporučujeme také navýšení počtu terénních sociálních pracovníků a jejich pokrytí všech lokalit ve městě Kadaň.

30 Doporučení pro služby osobám SV II.  Doporučujeme zajistit větší provázanost poskytovatelů služeb v Kadani.  Mnoho respondentů i samotné organizace věnující se sociálně slabým zmiňovali nedostatečnou pomoc v oblasti právního poradenství, které funguje pouze v Chomutově. Velkým problémem je nízká finanční gramotnost sociálně vyloučených obyvatel a jejich vysoká zadluženost.  Doporučujeme aby terénní pracovníci poskytovali také finanční poradenství formou vzdělávacích kurzů v nízkoprahovém centru či při terénní práci.  Azylový dům v Klášterci je pro mnoho lidí bez přístřeší v Kadani příliš vzdálený a mnohdy dopravně nedostupný.

31 Doporučení drogy  V Kadani jako celku se objevuje problém v podobě vysokého počtu uživatelů drog, a to i mezi dětmi ve věku 13, resp. 10 let. Z tohoto důvodu doporučujeme zaměřit se již na tuto a mladší věkovou skupinu a působit na ni v rámci preventivních protidrogových programů na základních školách a ve volnočasových zařízeních, které navštěvují, posílit tyto programy a programy zaměřující se na již závislé osoby.

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Www.gac.cz Prezentace zjištění z lokality Kadaň Václav Pecl."

Podobné prezentace


Reklamy Google