Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zapracování direktivy 2004/8/EC do novely zákona 458/2000 Sb. Josef Jeleček COGEN CZECH předseda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zapracování direktivy 2004/8/EC do novely zákona 458/2000 Sb. Josef Jeleček COGEN CZECH předseda."— Transkript prezentace:

1 Zapracování direktivy 2004/8/EC do novely zákona 458/2000 Sb. Josef Jeleček COGEN CZECH předseda

2 SMYSL DIREKTIVY 2004/8/EC Citace čl. 1 ze směrnice: „Smyslem direktivy je zvýšení energetické účinnosti a zvýšení bezpečnosti dodávek vytvořením rámce pro podporu a rozvoj vysoce účinné KVET založené na poptávce po užitečném teple na trhu EU….“ Základním cílem direktivy je tedy snaha o dosažení udržitelného rozvoje v delším časovém horizontu než krátkém, a to zásadním zvýšením účinnosti výroby elektřiny a tepla.

3 OBECNÝ PŘEHLED SPOTŘEBY PALIV VE SVĚTĚ JAKO DŮVOD PRO PROSAZOVÁNÍ VYSOCE ÚČINNÉ KVET SROVNÁNÍ SPOTŘEBY PALIV (PŘEPOČET NA 1 ČLOVĚKA) V RŮZNÝCH ZEMÍCH: 1. USA více než 11,0 kW 2. země EU 6,3 kW 3. Země třetího světa -Indie 0,7 kW Asi 20% světové populace spotřebovává téměř 80% veškerých světových energetických zdrojů. Tomu odpovídá i výrazný podíl vyspělých států na emisích skleníkových plynů. EXISTUJE VYSOKÝ POTENCIÁL ÚSPOR - PROZATÍM BEZ VĚTŠÍ NUTNOSTI SE USKROVNIT !!!

4 PŘEHLED ÚČINNOSTI VÝROBY ELEKTŘINY VE SVĚTĚ JAKO DŮVOD PRO PROSAZOVÁNÍ VYSOCE ÚČINNÉ KVET

5 SMYSL DIREKTIVY 2004/8/EC Proč se KVET neprosadí bez podpory? Problém je v tom, že stávající uhelné bloky mají nízké fixní náklady, nízkou cenu paliva, většinou se nepodílí na dopravních nákladech elektřiny (G =0) a ani nejsou nikterak zpoplatňovány za emise skleníkových plynů či jinými poplatky za nízkou účinnost, která se pohybuje kolem 30% Moderní decentrální technologie KVET je naopak zatížena dopravními náklady na palivo (diskriminace!!!), má vyšší fixní náklady a proto centrálním zdrojům nyní těžko konkuruje a dočasně je nutná podpora. Direktiva tedy státům ukládá zmapování potenciálu pro vysoce účinnou KVET, vytvoření podpůrného mechanismu tak, aby byl potenciál postupně naplňován. Dále je ukládána oboustranná zpravodajská povinnost s cílem postupně harmonizovat podporu v rámci EU.

6 DIREKTIVA VERSUS NOVELA 458 –Do zákona 458 se dostává pojem „nediskriminační regulace odvětví“ - v našich zákonech neobvyklé, dává možnost domoci se soudně rovného postavení –Pod čarou je odkaz na uvedenou direktivu a i když nebude vše detailně zapracováno, lze z odkazu mnohé dovodit –Základní pojmy. Nejsou zapracovány všechny, ale s ohledem na přímý odkaz na direktivu lze mnohé dovodit

7 DIREKTIVA VERSUS NOVELA 458 V zákoně v §2 je citován pojem užitečné teplo, ale není již dále řádně vysvětlen, což může vést k chybnému vnímání tohoto pojmu. Z direktivy je jasné, že užitečné teplo není takové teplo, které by provozovatel KVET chtěl dodávat např. do systému CZT, kde je již vyráběno z KVET – viz. Definice z direktivy: Užitečné teplo – teplo, produkované v KVET k pokrytí ekonomicky ospravedlnitelných potřeb pro vytápění, ohřev, chlazení nebo pro technologické účely Ekonomicky ospravedlnitelná potřeba tepla – je potřeba tepla, která nepřevyšuje potřeby tepla pro vytápění, ohřev, chlazení nebo pro technologické účely, které by jinak byly uspokojeny na základě tržních podmínek jinak, než z KVET, nebo je doposud uspokojována z jiných zdrojů

8 DIREKTIVA VERSUS NOVELA 458 Stanovení referenčních hodnot pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla – v novele není jasně řečeno, komu je tato povinnost stanovena. povinnost zpracovat rozbor národního potenciálu pro vysoce účinnou KVET v rozsahu dle direktivy, včetně vysoce účinné mikrokogenerace a v termínu nejpozději do 31.12.2005, odeslat Komisi. Ministerstvo má zpravodajskou povinnost, vyplývající ze směrnice 2004/8/EC vůči Komisi. Ministerstvo má nejpozději do 31.12.2006 a pak každé tři roky vyhodnocovat pokrok při zvyšování podílů kogenerace a plnění národního potenciálu. V § 16 d) je zakotvena zpravodajská povinnost MPO

9 § 32 Velmi správné je doplnění druhotných zdrojů do zákona, neboť tyto ekologické zdroje neřeší ani zákon o ONZE Odst. 2 b) – zcela zbytečně zdůrazňuje tepelnou energii dodanou do CZT. Lepší je použít standardní definici z direktivy, která navíc vylučuje teplo z KVET dodávané do CZT, kde již je výroba z KVET. Odst. 4 – jsou definovány pouze příplatky k elektřině. To může být problémem u mikrokogenerace do 50 kW (direktiva tuto velikost definuje, zákon 458 ne). Možná by bylo rozumné se inspirovat návrhem zákona na podporu OZE, kde podle posledních návrhů je možnost volby mezi pevnou cenou a příplatky, dříve byla hranice 200 kW. Odst. 5 - Určení množství elektřiny z KVET – při tvorbě prováděcího předpisu je nutno vyjít z přílohy č. 2 direktivy. Vyhláška 150/2001 není zcela v souladu!!!

10 ZÁVĚR Z pohledu COGEN CZECH lze konstatovat, že novela zákona i přes uvedené nedostatky dává dostatečný prostor ERÚ pro ohodnocení KVET a dokonce mu nařizuje provádět regulaci trhu nediskriminačním způsobem. Jiná otázka je, jak se ERÚ svojí činnosti zhostí a jaký stupeň nezávislosti si ve vertikálně monopolizovaném prostředí udrží. Dosavadní praxe je zatím dobrá, ERÚ dle mého názoru v dané situaci dělá co může. V dané situaci znamená: Stát vlastní prostřednictvím ČEZ rozhodující výrobní kapacitu Stát vlastní prostřednictvím ČEZ rozhodující distribuční kapacitu (5 z 8 DS) Nediskriminační postavení nezávislých výrobců vůči „státnímu monopolu“ zajišťuje státem řízený ERÚ. V situaci, kdy zisky z ČEZ budou sloužit na sociální záležitosti bude udržování nediskriminačního prostředí velmi těžké. Případný nárůst výroby u nezávislých výrobců by mohl být chápán jako protistátní činnost a ERÚ by mohlo být tlačeno ke změně podmínek. Tolik zákony trhu.

11 ZÁVĚR ZÁVĚR Co jediné by se dalo ERÚ vytknout je skutečnost, že postavení decentrálního zdroje oproti centrálnímu je diskriminační. Diskriminace je v nedostatečném či žádném ocenění objektivních přínosů decentrálních zdrojů, jimiž jsou: Snížení ztrát v přenosové a distribuční soustavě dopravou elektřiny a její transformací Úspora dlouhodobých marginálních výdajů na opravy, modernizaci a rozvoj přenosové a distribuční soustavy Objektivní úspora variabilních nákladů na přenos a distribuci elektřiny, danou nevyužitím dopravních cest na vyšších napěťových úrovních, než je místo dodávky.

12 ZÁVĚR Přes veškeré uvedené nedostatky je novela zákona 458/2000 Sb. významným krokem v české energetice, která je ve shodě s direktivou 2004/8/EC a z pohledu COGEN CZECH může splnit smysl uvedené direktivy. Jak již bylo řečeno, více teď bude záležet na prováděcích vyhláškách a souvisejících nařízeních ministerstev, ERÚ a jiných odpovědných orgánů. Litujeme pouze, že zákonodárci či stát mají jiný postoj k OZE a jiný postoj ke KVET, přičemž direktiva 2001/77/EC a 2004/8/EC jsou si velmi podobné. KVET je tedy i nadále popelkou na okraji zájmu, přestože její efekt na snížení emisí CO2 je za menší peníze vyšší.

13 Děkuji za pozornost Josef Jeleček COGEN CZECH Předseda jelecek@cogen.cz


Stáhnout ppt "Zapracování direktivy 2004/8/EC do novely zákona 458/2000 Sb. Josef Jeleček COGEN CZECH předseda."

Podobné prezentace


Reklamy Google