Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terms of use Konference EUŽ, Energetika a energetická bezpečnost Ing. Libor Fejta TOP 09 Třebíč, 24.9.2014 Komise Energetika Zlepšení Státní energetické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terms of use Konference EUŽ, Energetika a energetická bezpečnost Ing. Libor Fejta TOP 09 Třebíč, 24.9.2014 Komise Energetika Zlepšení Státní energetické."— Transkript prezentace:

1 Terms of use Konference EUŽ, Energetika a energetická bezpečnost Ing. Libor Fejta TOP 09 Třebíč, 24.9.2014 Komise Energetika Zlepšení Státní energetické koncepce ČR v souvislosti s toky výkonu napříč EU

2 Obsah: 1.Současný stav a přehled rizik, které přináší 2. Možnosti zlepšení 3. Závěr

3 3 Evropská elektrizační soustava entso-e: European Network of Transmission System Operators for Electricity entso-e: Oblasti mimo kontinentální Evropu jsou propojeny s menší kapacitou přenosu Současný stav:

4 4 Česká přenosová soustava – přeshraniční toky Přeshraniční toky výkonu: (4.9.2014, 12.h.)  Skutečný tok do ČR ze severu je o cca 1000 MW vyšší než plán (vliv přebytku výroby z větru na severu Německa)  Skutečný tok z ČR na jih je o cca 1250 MW vyšší než plán Dochází k přetěžování soustavy ČR, zvláště při velké výrobě z větru na severu Německa a nižší výrobě z FVE na jihu Německa, což vyžaduje regulační zásahy ze strany ČEPS Současný stav – přetěžování přenosové soustavy ČR:

5 Výroba VtE v DE a vliv na PS ČR Současný stav – přetěžovaná vedení, nutnost přepojování:

6 6 Narůstá nutnost regulace, a to i z nejlevnějšího zdroje ČR, JE Dukovany: Odpadlá výroba EDU z podpůrných služeb ES (2008-2013) - MWh: Se zhoršováním stability soustavy ČR (vliv především neplánovaných přetoků ze zahraničí, zejména ze severu, narůstají požadavky na regulaci z EDU)

7 Regulační zálohy poskytnuté z EDU 2013 (MWh): nejvíce narostla regulační podpůrná služba služba „Redispečink“, která se využívá především pro stabilizaci elektrizační soustavy

8 Současný stav a predikce do r. 2040 - nutnost připravit soustavu na dovozy po roce 2020: -Díky poklesu výroby 2015-2020, klesne vývoz (z 10-20 TWh ročně) do 2020 na minimum -Nárůst výroby 2025 ještě počítá v grafu s ETE3,4 (pokrytí 15-20TWh), ale i kdyby se rozhodlo o výstavbě nového jaderného zdroje „zítra“, tak před r. 2030 spuštěn nebude! 2017

9 Predikce: - Pokud nebude nový JZ, ani nové uhelné zdroje (kombinace obojího je možná), staneme se cca od r. 2020 dovozci a na to je potřeba se připravit 2017 zdroj: ČEZ, a.s.

10 10 Oblast entso-e s přímými vlivy na ES ČR:  Toky činného výkonu ze severu na jih  Jsou požadovány nominální hodnoty napětí a frekvence na hraničních přenosových profilech  Semafory ukazují stupeň stability přenosových tras Přetoky elektrické energie – riziko rozpadu soustavy se zvyšuje:

11 Vývoj výroby z OZE v Německu do r. 2030: -V roce 2017 bude instalovaný výkon OZE v Německu cca 80 GW, což je zhruba úroveň celé německé PS! Vzhledem k nestabilním dodávkám z OZE však bude muset být pokrytí i z jiných zdrojů (v r. 2012 byl výkon německých zdrojů už téměř 170 GW, z toho 66 GW z FVE+větru), což ukazuje na další nárůst vývozního potenciálu do zahraničí, především přes ČR -Na to je potřeba se připravit (polská a česká PST trafa – provoz od r. 2016). Po vytlačení stabilních zdrojů z trhu (nevyplatí se stavět nikomu v kontinentální Evropě) vzrostou náklady na regulaci, což může zvýšit ceny elektřiny spotřebitelům a zhoršit konkurenceschopnost. 2017 zdroj: ČEPS, a.s.

12 Rizika přetoků do ČR: -Největší riziko (nejmenší stabilita) je při nízké výrobě z FVE a vysoké výrobě z větru, hrozba blackoutu, který se přenese i do ČR bude částečně eliminována při nasazení PST – 2016 (PST=Phase Shift Transformer) -Největší tlak přetoků (zejména větru) bude při slunečném a větrném počasí zdroj: ČEPS, a.s.

13 -Německý přebytek je dlouhodobý, nezvratný, s jednoznačným směrem toku sever-jih (nedostatek výroby na jihu), nestabilní a pro týdenní/denní plánování těžko predikovatelný (závisí na počasí). Lze ovšem predikovat dlouhodobě a ročně. -Rizikem je ohrožení stability Přenosové soustavy ČR (časté neplnění kritéria N-1) i Německa, včetně rizika rozpadu soustavy a rozsáhlého blackoutu, protože dojde k postupnému vytlačení stabilních zdrojů z trhu -Protože je Německo významným vývozcem elektřiny, tak při rozpadu jeho soustavy do ostrovů a vzniku blackoutových oblastí, by se nestabilita pravděpodobně přenesla do dalších částí entso-e, zejména do oblastí, které jsou na dovozech z Německa závislé -Nestabilita entso-e zvýší dále náklady na regulaci (podpůrné služby – regulace výkonu, frekvence a napětí) -Případný blackout by znamenal obrovské hospodářské ztráty, ztráty na životech a oslabení bezpečnosti postižených států -Riziko blackoutu oslabuje geopolitickou nezávislost dotčených států Rizika přetoků elektrické energie:

14 Možné zlepšení přenosu energie v Německu?  Úvahy o výstavbě vedení sever – jih  Ss vedení 3 000 MW, délka 600km - nejsou zkušenosti  Vysoké náklady  Dlouhá doba realizace  I kdyby se vedení vybudovala, kapacita by už stejně nestačila

15 15  Konzum přebytečného německého větru by byl výhodný hlavně v Ústeckém, Středočeském a Jihočeském kraji a na Vysočině, při regulaci EDU a ETE Možnosti zlepšení Státní energetické koncepce ČR tak, aby chytřeji spolupracovala s entso-e a Německem zvláště:

16  ČR má konzum elektřiny na úrovni cca 10% Německa. Tlak přetoků bude eskalovat. Zatím stavíme bezpečnostní bariéry (PST) a nedobrovolně neseme náklady volného obchodu mezi Rakouskem a Německem (redispečink, vynucený ohrožením kritéria N-1).  Je potřeba ale více využít polohy a schopnosti ES ČR, ve prospěch stability, bezpečnosti i budoucích cen elektřiny, což může být výhodné pro českou i pro německou stranu. Možnosti zlepšení Státní energetické koncepce ČR tak, aby chytřeji spolupracovala s entso-e a Německem zvláště:

17  Zlepšení regulačních, akumulačních a přenosových schopností elektrizační soustavy ČR: -Zlepšení regulačních schopností EDU a ETE, možnost regulace do plusu (provoz na sníženém výkonu, ale s delší dobou provozu do výměny paliva) -Urychlená výstavba nového jaderného zdroje v Dukovanech, kde končí původní projektová životnost a žádá se o prodloužení licence – udržení regulačních a obranných schopností v oblasti a schopnosti rozjedu soustavy v případě jejího rozpadu -Nové jaderné zdroje ČR musí mít dobré regulační a obranné schopnosti (regulace výkonu, frekvence, napětí, práce v ostrovním režimu, dlouhodobá práce na vlastní spotřebu) -Posílení přetěžovaných přenosových tras -Postupné budování akumulační elektro-automobility, nabíjení baterií např. v noci, když je přebytek elektřiny a ceny jsou nízké nebo záporné (státní správa, velká města – nízkoemisní zóny), daňově zvýhodnit Možnosti zlepšení Státní energetické koncepce ČR tak, aby chytřeji spolupracovala s entso-e a Německem zvláště:

18  Dohodnout s německými partnery objemy tzv. podpůrných služeb (regulace), při nadvýrobě ve větrných zdrojích a nemožnosti bezpečného přenosu zákazníkům, tj. energetická soustava ČR odlehčí, aby umožnila větší uplatnění větrné energie, ale za lépe predikovaných podmínek a podmínek vzájemné výhodnosti  Na úrovni EU (EK) jednat o zabránění vytlačování stabilních a regulace schopných zdrojů z trhu, upozornit na rizika blackoutu a z toho vyplývajících značných hospodářských ztrát, bezpečnostních rizik (omezení bezpečnostních funkcí státu) a geopolitické závislosti části EU.  Iniciovat zpracování evropské energetické koncepce, se zohledněním podmínek jednotlivých států z pohledu výroby a přenosu elektrické energie, s důrazem na stabilitu entso-e  Téma je potřeba zařadit do agendy europoslanců ČR Možnosti zlepšení Státní energetické koncepce ČR tak, aby chytřeji spolupracovala s entso-e a Německem zvláště:

19  Zpracovat studii, která popíše stav energetické soustavy ČR z pohledu: -stability, regulačních kapacit, odolnosti proti rozpadu -schopností ostrovních provozů a možností rozjezdu a obnovy celistvosti soustavy po jejím rozpadu -možností posílení regulačních, akumulačních a přenosových schopností soustavy -nutnosti výstavby nových zdrojů, s popisem požadavků na regulaci a akumulaci  Studii poskytnout MPO a Hospodářskému výboru PS PČR s doporučením na zapracování do Státní energetické koncepce ČR  Studii by mohla zpracovat některá z technických VŠ ve spolupráci s ČEPS, ÚJV Řež a dalšími odbornými institucemi. Možnosti zlepšení Státní energetické koncepce ČR tak, aby chytřeji spolupracovala s entso-e a Německem zvláště:

20 ZÁVĚR: - Stabilita přenosové soustavy ČR se zhoršuje, hlavním vlivem je pokračující výstavba větrných zdrojů na severu Německa. Polsko i ČR staví obranné bariéry (PST transformátory). EU by však měla své produktovody spíše propojovat než oddělovat a neměla by dále oslabovat stabilitu svojí elektrizační soustavy (entso-e) - Je potřeba nastartovat proces vzájemně výhodné spolupráce v oblasti výroby a přenosu elektřiny v Evropě. Každý stát má jiné podmínky. Je dobré je vzájemně akceptovat a snažit se je sladit, pro dosažení lepší ekonomické výhodnosti celku i stability soustavy. Tato spolupráce se může zlepšit i mezi ČR a Německem. Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Terms of use Konference EUŽ, Energetika a energetická bezpečnost Ing. Libor Fejta TOP 09 Třebíč, 24.9.2014 Komise Energetika Zlepšení Státní energetické."

Podobné prezentace


Reklamy Google