Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový program byl vypracován v rámci projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Zvyšování kvality a modernizace počátečního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový program byl vypracován v rámci projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Zvyšování kvality a modernizace počátečního."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový program byl vypracován v rámci projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Zvyšování kvality a modernizace počátečního vzdělávání žáků střední školy prostřednictvím zpracování nových vzdělávacích programů pro gastronomické obory a přípravy na jejich realizaci.

2 Věcná práva – výukový program Ing. Marie Neradová

3 Právo vlastnické Spoluvlastnictví Držba Věcná práva k cizím věcem

4 Právo vlastnické  Nejvyšší a úplná moc nad věcí  Vlastník je oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, případně plody a užitky a disponovat s ním  Ostatní jsou povinni vlastníkovo právo respektovat a nezasahovat do jeho výkonu  Meze výkonu vlastnického práva stanoví normy „sousedské právo“  Stát může vyvlastnit

5 Nabytí vlastnictví  Smluvní převod (kupní, směnná, darovací smlouva)  Vydržení  Podle dědického práva  Rozhodnutí státního orgánu

6 Smluvní převod movité věci  Smlouva nemusí být písemná  Jestliže se účastníci nedohodnou jinak, přechází vlastnické právo na nabyvatele převzetím věci

7 Smluvní převod nemovitosti  Smlouva musí být písemná  Vlastnictví přechází vkladem do katastru

8 Vydržení  Oprávněný držitel - u movité věci – po třech letech držby - u nemovitosti – po 10-ti letech držby

9 Podle dědického práva  Upravuje přechod majetku zemřelé osoby na dědice (právní nástupce) – osoba fyzická nebo právnická  Nabytí potvrzuje soud  Vlastnické právo přechází na dědice dnem smrti zůstavitele  Nedědí-li žádný dědic, připadá pozůstalost státu

10 Dědění  Ze závěti  Ze zákona

11 Závěť (poslední vůle, testament)  Notářský zápis  Zůstavitel vlastnoručně napíše a podepíše

12 Dědění ze zákona  I. sk. Děti (manželské i nemanželské), manžel nebo partner  II. sk. Rodiče a osoby, které žily se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku před jeho smrtí ve společné domácnosti  III. sk. Sourozenci  IV. sk. Prarodiče

13 Neopomenutelní dědicové  Při dědění ze závěti  Nezletilí potomci, alespoň tolik jako ze zákona  Zletilý alespoň ½ dědického podílu ze zákona  Pokud by toto závěť nerespektovala je neplatná

14 Vydědění potomků  Ze závažných důvodů, pokud potomek - neposkytuje zůstaviteli potřebnou pomoc - trvale neprojevuje opravdový zájem - byl odsouzen pro úmyslný trestný čin - trvale vede nezřízený život

15 Podílové spoluvlastnictví  Velikost podílu je mírou pro povinnosti a práva (náklady, výnosy)  Spoluvlastník může převést svůj podíl na blízké osoby (I. sk.- manželé, děti)  Spoluvlastníci mají předkupní právo  Zrušení – dohodou, rozhodnutím soudu

16 Společné jmění manželů  Majetek získaný za trvání manželství s výjimkou věcí, které některý z manželů dostal darem, zdědit, restituoval  Zrušení dohodou, rozhodnutí soudu

17 Držba  Držitel je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní (v dobré víře, že mu patří)

18 Oprávněný držitel  Má stejná práva jako vlastník, po dobu oprávněné držby  Nárok vůči vlastníkovi na náhradu nákladů, které účelně vynaložil  Příklad – koupil věc a neví, že prodávající nebyl vlastník

19 Neoprávněný držitel  Např. nálezce  Je povinen věc vydat vlastníkovi (i plody a užitky) a nahradit škodu, pokud vlastníkovi vznikla  Má nárok na náhradu nákladů (údržba, provoz)

20 Věcná břemena  Omezují vlastníka nemovitosti  Vlastník je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat  Přecházejí na nabyvatele  Vklad do katastru nemovitosti

21 Zástavní právo  Zástava je věc (movitá nebo nemovitá) k zajištění pohledávky (peněžité nebo nepeněžité)  Umožňuje věřiteli uspokojit své pohledávky ze zástavy

22 Zadržovací právo  Zadržení movité věci dlužníka dokud nezaplatí nebo dokud neposkytne jinou dostatečnou jistotu  Informovat dlužníka o zadržené věci

23 Test Lze podílové vlastnictví mezi sourozenci zrušit dohodou? ANO Je nálezce věci oprávněným držitelem? NE Jako zástava může sloužit pouze věc nemovitá? NE Lze směnnou smlouvou nabýt vlastnictví? ANO Lze nezletilé dítě vydědit? NE

24 Test Může dědic dědictví odmítnout? ANO Lze nabýt vlastnictví vydržením? ANO Lze převést nemovitost na základě ústní smlouvy? NE Musí mít závěť vždy formu notářského zápisu? NE Patří zděděný majetek po rodičích jednoho z manželů do společného jmění manželů? NE

25 Použité zdroje Literatura Bílý Jiří: Základy právních nauk, ČZU v Praze, 2006 Ryska Radovan: Právo, Fortuna, 1997 Ryska Radovan: příklady z právní praxe, Fortuna, 1997 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. v platném znění

26 Použité zdroje Obrázky http://www.vymahani-pohledavky.cz/img/full/0/2.jpg http://media.novinky.cz/393/53934-top_foto1-xdsfk.jpg http://realit.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/files/upload/story_press/2643/079_obraz_0001_jpg_4aeeed5743.jpg http://i.idnes.cz/08/063/gal/FIB23dfec_QW001234.jpg http://lh3.ggpht.com/_utyVAbVjffo/Sco1cKpIVzI/AAAAAAAACGk/PwrWxd-riGU/s160/ronov2.jpg http://www.leones.estranky.cz/archiv/iobrazek/63 http://www.mestohranice.cz/uploads/images/aktuality%202008/35.jpg http://nd03.blog.cz/477/904/01724f4dc4_55607999_o2.jpg http://static.living.cz/photo/thumb/6588_300x0x75.jpg http://www.ridelust.com/wp-content/uploads/lamborghini_gallardo.jpg http://bigreality.sk/realitnyportal/image/dom_retaze.jpg http://i.lidovky.cz/09/091/lngal/GLU2a2ca8_soud.jpg http://www.vtm.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/upload/aktuality/mozek_4ab9f84ea6.jpg http://i.lidovky.cz/09/124/lngal/GLU302146_zlodej.jpg http://files.zastavarna-praha.cz/200000000-c8090c918d/illustration.jpg


Stáhnout ppt "Tento výukový program byl vypracován v rámci projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Zvyšování kvality a modernizace počátečního."

Podobné prezentace


Reklamy Google