Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE K FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve Zlínském kraji od roku 2015 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji dne 17. 7. 2014, Zlín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE K FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve Zlínském kraji od roku 2015 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji dne 17. 7. 2014, Zlín."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE K FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve Zlínském kraji od roku Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji dne , Zlín

2 Financování je propojeno s plánováním
plánování je povinností kraje dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., §95 a §101a, v platném znění kraj na svém území: zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

3 Financování sociálních služeb od 1.1.2015 - předpoklady
Datová informační základna – jednotný systém sběru dat od poskytovatelů prostřednictvím aplikace Zlínského kraje KISSOS, ze které kraj analyzuje průměrné (obvyklé) náklady/výnosy služeb Vytvořený systém vyhodnocování dat – benchmarking Definována Sít sociálních služeb Zlínského kraje

4 1. Jednotná datová základna = Informační systém Zlínského kraje
zapojeni jsou poskytovatelé sociálních služeb působící na území ZK, kteří mají zájem být zařazeni do Sítě sociálních služeb v kraji data vyplňuje poskytovatel za každou sociální službu, kterou poskytuje a to prostřednictvím aplikace KISSOS = Krajský informační systém sociálních služeb ve ZK realizováno od roku 2009

5 Další využití dat z aplikace KISSOS
modelová struktura financování sociálních služeb specifikace parametrů Sítě sociálních služeb elektronický katalog sociálních služeb nastavení územního modelu Sítě sociálních služeb (rozmístění a kapacity sociálních služeb na daném území na základě objemu disponibilních finančních prostředků)

6 2. Hodnocení sociálních služeb
hodnocení a srovnávání jednotlivých sociálních služeb probíhá dle nastavených parametrů systém parametrů je jednotný pro všechny sociální služby, hodnoty jsou stanoveny individuálně pro jednotlivé druhy služeb při stanovování hodnot v rámci parametrů se vychází ze skutečných údajů od poskytovatelů SSL - benchmarking pouze služby, které byly na základě parametrů vyhodnoceny jako efektivní, dostupné, potřebné, mohou být zařazeny do Sítě sociálních služeb a získat finanční podporu

7 3. Definována Síť sociálních služeb ZK
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZK pro období 2012 – 2015, jehož prováděcím dokumentem je Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Akční plán obsahuje aktualizovaný finanční výhled a opatření vycházející z nastavených priorit, aktualizace příloh plánu (kategorie B,C) nezbytnou součástí je vymezení Sítě sociálních služeb kraje, která bude podporována finančními prostředky

8 Novinky v rámci tvorby Akčního plánu 2015
Možnost podání rozvojových záměrů sociálních služeb na rok 2015: transformace služby (na jiný druh služby) rozšíření formy, územní působnosti a kapacity služby celková změna cílové skupiny služby Podmínky pro podání rozvojových záměrů: pouze pro služby zařazené do stávající Sítě sociálních služeb soulad záměru s prioritami „Střednědobého plánu“ možnost zařazení do Sítě sociálních služeb jen do výše volných finančních prostředků vyjádření podpory obce

9 Novinky v rámci tvorby Akčního plánu 2015
A) v rámci hodnocení sociálních služeb: odstraněno označení u služeb, které obhajovaly specifika možnost doložit specifika měly i sociální služby, které získaly méně než 80 bodů (dříve jen pod 55 bodů) B) doplněny povinnosti poskytovatelů: vyplnění reálných a úplných dat v aplikaci KISSOS (dodržení termínu a rozsahu) akceptace kontroly dat ze strany KÚZK poskytnutí souhlasu s postoupením dat obcím (nezbytné pro modelaci a vypořádání vyrovnávací platby)

10 Novinky v rámci tvorby Akčního plánu 2015
Součástí Akčního plánu 2015 je příloha č. 4, ve které je popsán „Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby“ pro rok 2015. Do přílohy č. 1 (kategorie A) a přílohy č. 2 (katagorie B) plánu byla doplněna výchozí jednotka sociální služby (využití pro výpočet finanční podpory formou vyrovnávací platby) pobytové služby – lůžko ambulantní a terénní služby – průměrný přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči

11 Stávající systém financování ze státního rozpočtu
MPSV vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb a stanovuje priority podpory sociálních služeb. Krajské úřady provádějí kontrolu žádostí poskytovatelů a navrhují výši podpory v souladu s prioritami MPSV. MPSV stanovuje dle obecných zásad zákona a vlastní metodiky výši objemu dotace podpory pro jednotlivé kraje s ohledem na objem prostředků ve státním rozpočtu. Krajské úřady redukují návrh podpory poskytovatelům na území kraje v závislosti na přidělený objem prostředků ze státního rozpočtu – návrh má pro MPSV doporučující charakter.

12 Stávající systém financování ze státního rozpočtu
5. Ministr práce a sociálních věci na základě doporučení dotační komise (orgán ministra) schvaluje výši podpory jednotlivým poskytovatelům, MPSV vydává rozhodnutí o dotaci poskytovatelům. 6. Dotace jsou poskytovatelům poskytovány prostřednictvím rozpočtu krajů. 7. Ke změnám u poskytovatelů v průběhu roku, se vztahem k podmínkám, za kterých byla dotace poskytovateli poskytnuta, se vyjadřuje krajský úřad.

13 Jak v roce 2015 ?

14 Systém financování ze státního rozpočtu od 1.1.2015
1) K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) se krajům poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu. 2) Kraj rozhoduje podle zvláštního právního předpisu a předpisů Evropské unie o veřejné podpoře o poskytnutí finančních podpory z dotace poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru podle § 85 odst. 1, (popřípadě o zadání veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb).

15 Systém financování ze státního rozpočtu od 1.1.2015
MPSV vyhlašuje dotační řízení pro kraje na podporu sociálních služeb. Kraj vyhlašuje řízení o finanční podpoře pro poskytovatele. Poskytovatelé podávají žádosti kraji. Kraj podává žádost o dotaci ze státního rozpočtu MPSV. MPSV vydává rozhodnutí o dotaci kraji na základě objemu schváleného státního rozpočtu. Dotace jsou s ohledem na přidělené prostředky ze SR ČR poskytovatelům poskytovány krajem na základě veřejnoprávních smluv. Kraj provádí kontrolu poskytnutých finančních prostředků. Kraj provádí vyúčtování dotace se státním rozpočtem.

16 Financování sociálních služeb od 1.1.2015 - předpoklady
Datová informační základna – jednotný systém sběru dat od poskytovatelů prostřednictvím aplikace Zlínského kraje KISSOS, ze které kraj analyzuje průměrné (obvyklé) náklady/výnosy služeb Vytvořený systém vyhodnocování dat – benchmarking Definována Sít sociálních služeb Zlínského kraje Transparentní systém pro nastavení finanční podpory

17 Financování sociálních služeb od 1.1.2015
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 Obsah Akčního plánu 2015 1. Přehled služeb, které jsou pro rok 2015 zařazeny do Sítě služeb ZK ve struktuře – kategorie A: druh a forma služby cílová skupina (dle skupin vymezených ve Střednědobém plánu) poskytovatel, identifikátor místo poskytování (vymezeno územím ORP) kapacita služby (terénní/ambulantní - počet přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči; pobytová - lůžka)

18 Financování sociálních služeb od 1.1.2015 - předpoklady
2. Přehled rozvojových služeb, které jsou pro rok 2015 zařazeny k podpoře - kategorie B (struktura v rozsahu viz výše). 3. Přehled rozvojových záměrů, které nejsou pro rok 2015 zařazeny k podpoře - kategorie C (projekty bez nároku na neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje) 4. Mechanismus financování sociálních služeb v roce 2015 – jedná se o metodiku/pravidla stanovování obvyklých nákladů jednotlivých druhů služeb, obvyklých výnosů a podílů veřejných rozpočtů. Jsou obsaženy výpočtové vzorce pro stanovení částek, kterými by se na financování měly podílet jednotlivé zdroje.

19 Financování sociálních služeb od 1.1.2015 - proč vyrovnávací platba ?
transparentní způsob přerozdělení veřejných prostředků jednotná výše podpory pro poskytovatele = stejné podmínky pro všechny poskytovatele dle právní formy

20 Financování sociálních služeb od 1.1.2015
JAK ZAJISTIT SOULAD S PRAVIDLY EU? Finanční podporu lze poskytnout následujícími formami: 1) Dotace v režimu podpory de minimis (max. 200 tis. EUR/za tři roky). 2) Dotace dle Nařízení č. 360/2012, které stanoví speciální limit podpory de minimis do 500 tis. EUR/za tři roky pro podniky vykonávající služby obecného hospodářského zájmu (dále SOHZ) za podmínky existence písemného pověření organizací k výkonu SOHZ.

21 Financování sociálních služeb od 1.1.2015
JAK ZAJISTIT SOULAD S PRAVIDLY EU? 3) Udělení veřejných prostředků jako kompenzaci za výkon SOHZ dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU, které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Pověřovací akt již zde musí mít stanovené náležitosti, přičemž pro oblast sociálních služeb není dle čl. 2 odst. 1 písm. c) stanoven žádný omezující limit celkové roční výše vyrovnávací služby.

22 Financování sociálních služeb od 1.1.2015 - východiska
5.definován mechanismus výpočtu vyrovnávací platby 4.stanovena maximální kapacita služby 3.stanoveny obvyklé výnosy služby 2.stanoveny obvyklé náklady/ na jednotku služby 1. stanovena jednotka služby U každého druhu sociální služby na území Zlínského kraje, na základě analýz z dat všech poskytovatelů sociálních služeb, zpracován mechanismus způsobu výpočtu vyrovnávací platby dle modelu: Lůžko/ úvazek v přímé péči Náklady základní činnosti Uživatelé, zdravotní pojišťovny, ostatní zdroje Podíl veřejných zdrojů Lůžko/ úvazek v přímé péči dle AP

23 Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK – jednotka služby
pobytové sociální služby péče + prevence = LŮŽKO ambulantní a terénní sociální služby = PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ ÚVAZEK PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI

24 Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK – náklady služby
pro výpočet výše max. vyrovnávací platby jsou podkladem veškeré náklady poskytovatele, které jsou vynaloženy pouze na ZÁKLADNÍ činnosti v rozsahu služby obecného hospodářského zájmu, nebo náklady vztahující se pouze na poskytování služby obecného hospodářského zájmu (tzn. mimo fakultativní činnosti služby).

25 Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK – náklady služby
u vybraných druhů pobytových služeb bylo provedeno jejich členění z hlediska kapacity služby, která má podstatný vliv na náklady služby/na zvolenou jednotku (dle počtu lůžek): a) azylové domovy pro rodiny s dětmi: s kapacitou do 25 lůžek s kapacitou od 26 lůžek b) domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy pro seniory: s kapacitou do 50 lůžek s kapacitou od 51 do 100 lůžek s kapacitou od 101 lůžek

26 Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK – náklady služby
c) domovy se zvláštním režimem – osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí: s kapacitou do 50 lůžek s kapacitou od 51 lůžek

27 Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK – náklady služby
OBVYKLÉ NÁKLADY SLUŽBY jsou modelovány ze skutečných nákladů poskytovatelů dané sociální služby (zdroj: databáze KISSOS) za kalendářní rok dva roky předcházejících roku, na který se max. vyrovnávací platba stanoví. Příklad: skutečné náklady poskytovatelů v roce 2013 jsou východiskem pro nastavení předpokládaných maximálních nákladů pro rok 2015 navýšené o % inflace roku 2014 a odhadu inflace pro rok 2015 = valorizace nákladů

28 Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK – výnosy služby
služby sociální péče – s úhradou uživatel vybrané služby sociální prevence – s úhradou uživatel výnosy od uživatelů byly modelovány s ohledem na regulace stanovené zákonem o sociálních službách + prováděcí vyhlášky a specifické parametry stanovené pro hodnocení sociálních služeb pro zařazení do Sítě. UŽIVATELÉ pouze u služeb, kde se předpokládá zajištění zdravotní péče dle zákona o sociálních službách ostatní výnosy zahrnují dary, finanční dary, dotace z ostatních krajů, Evropské zdroje, příjmy z Nadací a nadačních fondů, Úřadů práce, Úřadu vlády, ostatních ministerstev, zisky z let minulých apod. FZP OSTATNÍ

29 Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK – maximální kapacity služby
V Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 má každý druh sociální služby vydefinovánu maximální podporovanou kapacitu (lůžko nebo průměrný přepočtený úvazek v přímé péči), uvedeno v příloze č. 1 (kategorie A) a č. 2 (kategorie B).

30 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – veřejné zdroje
veřejné zdroje = stát, kraj, obce nastavení předpokladu % podílů financování sociálních služeb ze státního rozpočtu, rozpočtu ZK, rozpočtu obcí: zohledněn charakter, druh sociální služby a cílové skupiny soulad s principy financování definovanými MPSV

31 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
Obce se podílejí na podpoře služeb tím, že předpokládaný % podíl obcí vychází ze skutečného objemu prostředků poskytovaných obcemi v předchozích letech. Zlínský kraj podporuje druhy služeb korespondující s nastavenou strategií Zlínského kraje a vychází z rozpočtového výhledu ZK: 1) Ambulantní a terénní forma poskytování 1 a ) služby sociální péče – nadregionální služby zaměřené na co nejdelší setrvání osob se ZP a seniorů v domácím prostředí (možná návaznost na transformovaná pobytová zařízení) 1 b) služby sociální prevence – celokrajský význam ve vazbě na cílovou skupinu uživatelů, prevence sociálního vyloučení s důrazem na sekundární a terciální prevenci

32 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
Zlínský kraj podporuje druhy služeb korespondující s nastavenou strategií Zlínského kraje a vychází z rozpočtového výhledu ZK: 2) Pobytová forma poskytování 2 a) služby sociální péče – služby s nízkou kapacitou; služby které umožní odlehčení pečujícím o osoby se ZP; služby s celokrajským významem (osoby závislé, osoby s duševním onemocněním) 2 b) služby sociální prevence – služby s nadregionálním charakterem; služby s vazbou na OSPOD (ochrana práv dítěte, prevence soc. vyloučení s velkou pravděpodobností opětovného začlenění do společnosti)

33 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby péče
obvyklé výnosy od uživatelů východiska: 1. cílová skupina 2. reálné příjmy uživatelů 3. druh sociální služby a zákonné regulace 4. vybrané parametry benchmarkingu

34 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby péče obvyklé výnosy – pobytové služby péče
senioři průměrný starobní důchod zohledněn podíl muži 30%/ ženy 70% obvyklé výnosy od uživatelů struktura PNP dle parametrů % minimální obložnosti dle parametrů regulace zůstatku příjmů 15%

35 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby péče příklad obvyklé výnosy – pobytové služby péče
druh služby cílová slupina průměrný důchod ve ZK za r. 2012 regulace prům. úhrada výnos/ rok váha PNP/ parametr výnos péče/ měsíc obložnost průměrná úhrada/ jednotka/ rok průměrný náklad/ jednotka rok podíl úhrada uživatele na nákladech 2013 domovy pro seniory senioři 10 117 15% 8 600 60 7 680 93% 76%

36 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby péče obvyklé výnosy– pobytové služby péče
osoby se ZP průměrný invalidní důchod zohledněn podíl I.-III. stupeň obvyklé výnosy od uživatelů struktura PNP dle parametrů % minimální obložnosti dle parametrů regulace zůstatku příjmů 15% (TS 25%)

37 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby pobytové péče
Druh služby Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby % podíl MPSV % podíl ÚSC % podíl Uživatelé % podíl FZP % podíl Ostatní výnosy Domovy pro osoby se ZP (do 50 lůžek) osoby se ZP lůžko 40% 2% 51% 4% 3% Domovy pro osoby se ZP (od 51 lůžek do 100 lůžek) 39% 1% 52% 5% Domovy pro osoby se ZP (nad 101 lůžek) 29% 62% Domovy pro seniory (do 50 lůžek) senioři 23% 63% 6% Domovy pro seniory (od 51 lůžek do 100 lůžek) 21% 66% Domovy pro seniory (nad 101 lůžek) 12% 76%

38 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby pobytové péče
Druh služby Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby % podíl MPSV % podíl ÚSC % podíl Uživatelé % podíl FZP % podíl Ostatní výnosy Domovy se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí (do 50 lůžek) senioři lůžko 34% 3% 55% 6% 2% Domovy se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí (nad 51 lůžek) 33% 56% Domovy se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním osoby se ZP 31% 4% 58% Domovy se zvláštním režimem pro osoby závislé 20% 71% 5% 1%

39 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby pobytové péče
Druh služby Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby % podíl MPSV % podíl ÚSC % podíl Uživatelé % podíl FZP % podíl Ostatní výnosy Chráněné bydlení osoby se ZP lůžko 37% 6% 55% 0% 2% Odlehčovací služby pobytové senioři 51% 3% 44% Odlehčovací služby pobytové 61% 4% 33% Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 27% 1% 43% 26% Týdenní stacionáře 46% 5%

40 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby péče obvyklé výnosy u ambulantní + terénní služby péče (výnos je kalkulován na pracovníka v přímé péči) osoby se ZP/senioři sazba hodina péče obvyklé výnosy od uživatelů počet pracovní dnů na úvazek minimální počet hodin péče/úvazek

41 počet hodin péče úvazek/den počet pracovních dnů úvazek/rok
Model financování sociálních služeb ve ZK v roce 2015 obvyklé výnosy – ambulantní + terénní služby typ služby sazba péče/ hod 2013 počet hodin péče úvazek/den výnos den počet pracovních dnů úvazek/rok průměrná úhrada/ jednotka/rok Denní stacionáře 120 3,0 360 220 79 200 Centra denních služeb Osobní asistence 4,5 540 Podpora samostatného bydlení

42 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby péče obvyklé výnosy u ambulantní + terénní služby péče - výjimka pečovatelská služba sazba hodina péče obvyklé výnosy od uživatelů průměrný počet obědů x cena donášky počet pracovní dnů na úvazek počet pracovní dnů na úvazek minimální počet hodin péče /úvazek

43 Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby ambulantní a terénní péče Druh služby Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby % podíl MPSV % podíl ÚSC % podíl Uživatelé % podíl FZP % podíl Ostatní výnosy Centra denních služeb senioři přepočtený úvazek v pp 49% 25% 21% 0% 5% osoby se ZP 57% 20% 16% 7% Denní stacionáře 61% 15% 17% 63% Pečovatelská služba 33% 42%

44 Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby ambulantní a terénní péče Druh služby Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby % podíl MPSV % podíl ÚSC % podíl Uživatelé % podíl FZP % podíl Ostatní výnosy Osobní asistence senioři přepočtený úvazek v pp 40% 20% 35% 0% 5% osoby se ZP 41% 15% 39% Odlehčovací služby terénní 47% 28% 37% 43% Podpora samostatného bydlení 29% 51%

45 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby prevence
obvyklé výnosy od uživatelů východiska: 1. cílová skupina 2. druh sociální služby a zákonné platby 3. vybrané parametry benchmarkingu

46 osoby ohrožené sociálním vyloučením
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby prevence obvyklé výnosy – pobytové služby prevence osoby ohrožené sociálním vyloučením obvyklé výnosy od uživatelů sazba ubytování/den (bez stravy) % minimální obložnosti dle parametrů počet kalendářních dnů

47 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby prevence obvyklé výnosy – pobytové služby prevence
rodiny s dětmi obvyklé výnosy od uživatelů sazba ubytování/den 1+(1+1) počet kalendářních dnů % minimální obložnosti dle parametrů

48 Model financování sociálních služeb ve ZK v roce 2015 obvyklé zdroje– pobytové služby prevence
typ služby sazba bydlení den/ 2013 počet dnů/rok průměrná úhrada obložnost průměrná úhrada/ rok Azylové domy muži, ženy 100 365 36 500 85% 31 020 Azylové domy (rodiny s dětmi) 70 25 550 21 710 Domy na půl cesty Sociální rehabilitace - pobytová 200 73 000 62 050

49 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – pobytové služby prevence
Druh služby Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby % podíl MPSV % podíl ÚSC % podíl Uživatelé % podíl FZP % podíl Ostatní výnosy Azylové domy pro muže a ženy bez přístřeší osoby ohrožené sociálním vyloučením lůžko 68% 5% 22% 0% Azylové domy pro rodiny s dětmi (do 25 lůžek) rodiny s dětmi 66% 9% 20% s dětmi (od 26 lůžek) Domy na půl cesty 57% 6% 32% Sociální rehabilitace pobytová osoby se ZP 59% 10% 26%

50 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – ambulantní a terénní služby prevence
Druh služby Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby % podíl MPSV % podíl ÚSC % podíl Uživatelé % podíl FZP % podíl Ostatní výnosy Intervenční centra rodiny s dětmi přepočtený úvazek v pp 85% 13% 0% 2% Kontaktní centra osoby ohrožené sociálním vyloučením 40% 35% 25% Nízkoprahová denní centra 80% 15% 5% Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 73% 20% 7% Noclehárny lůžko 10% Raná péče 65%

51 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – ambulantní a terénní služby prevence
Druh služby Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby % podíl MPSV % podíl ÚSC % podíl Uživatelé % podíl FZP % podíl Ostatní výnosy Služby následné péče osoby ohrožené sociálním vyloučením přepočtený úvazek v pp 80% 15% 0% 5% osoby se ZP SAS pro rodiny s dětmi rodiny s dětmi 17% 3% Sas pro seniory a osoby se ZP senioři 70% 25%

52 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – ambulantní a terénní služby prevence
Druh služby Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby % podíl MPSV % podíl ÚSC % podíl Uživatelé % podíl FZP % podíl Ostatní výnosy Sociální rehabilitace terénní osoby se ZP přepočtený úvazek v pp 80% 15% 0% 5% Sociální rehabilitace ambulantní osoby ohrožené sociálním vyloučením 75% 20% 17% 3% Sociálně terapeutické dílny 10% Telefonická krizová pomoc

53 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – ambulantní a terénní služby prevence
Druh služby Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby % podíl MPSV % podíl ÚSC % podíl Uživatelé % podíl FZP % podíl Ostatní výnosy Terénní programy pro děti rodiny s dětmi přepočtený úvazek v pp 80% 15% 0% 5% Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené sociálním vyloučením 78% 7% Terénní programy pro osoby závislé na návykových látkách 60% 25% Tlumočnické služby osoby se ZP 75% 20%

54 Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby – služby odborného sociálního poradenství
Druh služby Cílová skupina dle plánu Základní jednotka služby % podíl MPSV % podíl ÚSC % podíl Uživatelé % podíl FZP % podíl Ostatní výnosy Odborné sociální poradenství osoby ohrožené sociálním vyloučením přepočtený úvazek v pp 65% 20% 0% 15% osoby se ZP rodiny s dětmi 73% 7%

55 Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby Druh služby % podíl ÚSC na celkových nákladech (ROK 2015) Průměr % podílu ÚSC na celkových nákladech (ROK 2011,2012,2013) Azylové domy pro muže a ženy bez přístřeší 5% 5,7% Azylové domy pro rodiny s dětmi (do 25 lůžek) 9% 9,81% Azylové domy pro rodiny s dětmi (nad 25 lůžek) Centra denních služeb (senioři) 25% 16,35% Centra denních služeb (osoby se ZP) 20% Denní stacionáře (senioři) 15% 13,95% Denní stacionáře (osoby se ZP) 9%

56 Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby Druh služby % podíl ÚSC na celkových nákladech (ROK 2015) Průměr % podílu ÚSC na celkových nákladech (ROK 2011,2012,2013) Domovy pro osoby se ZP (do 50 lůžek) 2% 0,57% Domovy pro osoby se zp (od 51 lůžek do 100 lůžek) 1% Domovy pro osoby se ZP (nad 100 lůžek) Domovy pro seniory (do 50 lůžek) 5% 2,64% Domovy pro seniory (od 51 lůžek do 100 lůžek) 4% Domovy pro seniory (nad 100 lůžek) 3% 9%

57 Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby Druh služby % podíl ÚSC na celkových nákladech (ROK 2015) Průměr % podílu ÚSC na celkových nákladech (ROK 2011,2012,2013) Domovy se zvláštním režimem pro osoby s alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí (od 50 lůžek) 3% 3,82% Domovy se zvláštním režimem pro osoby s alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí (nad 50 lůžek) DomoVy se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním 4% 0,11% Domovy se zvláštním režimem pro osoby závislé na návykových látkách 0% Domy Na půl cesty 6% 5,98% Chráněné bydlení 5,68% Intervenční centra 13% Kontaktní centra 35% 14,83% 9%

58 Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby Druh služby % podíl ÚSC na celkových nákladech (ROK 2015) Průměr % podílu ÚSC na celkových nákladech (ROK 2011,2012,2013) Nízkoprahová denní centra 15% 9,06% Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 20% 13,71% Noclehárny 10% 15,85% Odborné sociální poradenství (osoby ohrožené sociálním vyloučením) 17,34% Odborné sociální poradenství (osoby se ZP) Odborné sociální poradenství (rodiny s dětmi) 9%

59 Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby Druh služby % podíl ÚSC na celkových nákladech (ROK 2015) Průměr % podílu ÚSC na celkových nákladech (ROK 2011,2012,2013) Odlehčovací služby pobytové (senioři) 3% 10,33% Odlehčovací služby pobytové (osoby se ZP) 4% Odlehčovací služby terénní (senioři) 20% 20,99% Odlehčovací služby terénní (osoby se ZP) 15% Osobní asistence (senioři) 7,81% Osobní asistence (osoby se ZP)

60 Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby Druh služby % podíl ÚSC na celkových nákladech (ROK 2015) Průměr % podílu ÚSC na celkových nákladech (ROK 2011,2012,2013) Pečovatelská služba 20% 16,58% Podpora samostatného bydlení 15% 0,34% Raná Péče 11,95% Služby Následné péče (osoby ohrožené sociálním vyloučením) 8,59% Služby následné péče (osoby se ZP) SAS pro rodiny s dětmi 17% 1,81%

61 Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby Druh služby % podíl ÚSC na celkových nákladech (ROK 2015) Průměr % podílu ÚSC na celkových nákladech (ROK 2011,2012,2013) SAS pro seniory a osoby se ZP (senioři) 25% 16,04% Sas pro seniory a osoby se ZP (osoby se ZP) 20% Sociálně terapeutické dílny 15% 11,63% Sociální rehabilitace – ambulantní (osoby ohrožené sociálním vyloučením) 9,24% Sociální rehabilitace - ambulantní (osoby se Zp) 17% Sociální rehabilitace – pobytová (osoby se ZP) 10% 1,40% Sociální rehabilitace – pobytová (rodiny s dětmi) 0% Sociální rehabilitace - terénní 6,59%

62 Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby Druh služby % podíl ÚSC na celkových nákladech (ROK 2015) Průměr % podílu ÚSC na celkových nákladech (ROK 2011,2012,2013) Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1% 4,28% Telefonická krizová pomoc 15% 36,58% Terénní programy pro děti 3,97% Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 11,65% Terénní programy pro osoby závislé na návykových látkách 22,07% Tlumočnické služby 20% 10,56% Týdenní stacionáře 5% 3,10%

63 Redukční mechanismy V případě, že Zlínský kraj obdrží ze státního rozpočtu částku nižší, než kterou požadoval na příslušný kalendářní rok, pro zajištění plnění povinností zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem, budou uplatněny redukční mechanismy, kterými se bude maximální objem podpory pro vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb transparentním principem snižovat I. úroveň redukce při použití této redukce se předpokládané obvyklé náklady služeb na danou jednotku sníží o předpokládanou míru inflace daného roku, na který se kompenzace stanoví. Celkový předpokládaný podíl ostatních výnosů z jiných než veřejných zdrojů, není touto změnou ovlivněn.

64 Redukční mechanismy II. úroveň redukce
bez ohledu na právní formu poskytovatele se odvíjí od druhu služby v závislosti na možných zdrojích, které mohou poskytovatelé na zajištění poskytované služby získat z jiných než veřejných zdrojů. Maximální redukce dle druhů služeb pobytové služby péče – maximální redukce 15% ambulantní a terénní služby péče – maximální redukce 10% pobytové služby prevence - maximální redukce 7% služby sociálního poradenství - maximální redukce 6% ambulantní a terénní služby prevence - maximální redukce 5% III. úroveň redukce - tzv. „otevřený model“ nebude-li možno použít redukci I. a II., bude schválen mechanismus redukce rozhodnutím Rady Zlínského kraje, respektující výši přidělených finančních prostředků kraji ze státního rozpočtu, za dodržení principu transparentnosti a jednotnosti přístupu k poskytovatelům sociálních služeb bez ohledu na jejich právní formu.

65 Pověřovací akt Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu budou uzavírána s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb (předpoklad prosinec 2014) = ZÁVAZEK identifikace poskytovatele, sociální služby náplň a trvání závazků veřejné služby rozsah poskytované sociální služby způsob výpočtu výše max. vyrovnávací platby práva a povinnosti (např. opatření k omezení a vrácení nadměrné vyrovnávací platby), popis kompenzačního mechanismu kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby způsoby zrušení, změny nebo zániku pověření

66 Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva (předpoklad uzavírání v březnu 2015), řeší maximální výši finanční podpory formou vyrovnávací platby za provedení služby obecného hospodářského zájmu za stanovených podmínek (kapacita dle AP 2015, výkonový ukazatel) identifikace poskytovatele, sociální služby rozsah poskytované sociální služby forma, maximální výše, splatnost, vyúčtování, evidence a archivace max. vyrovnávací platby kontrolu čerpání poskytnuté vyrovnávací platby a sankce za její použití v rozporu s pověřením a veřejnoprávní smlouvou opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby způsoby zrušení, změny nebo zániku veřejnoprávní smlouvy

67 Kontrolní mechanismy se zaměřují na dodržování platné legislativy a na účelné, hospodárné a efektivní využití finančních prostředků na základě stanovených kvantitativních a kvalitativních ukazatelů a plnění smluvních podmínek z uzavřených smluv o závazku veřejné služby Zásady: příjemce podpory musí dodržet podmínky stanovené ve smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby příjemce podpory vede oddělené účetnictví pro služby, k jejichž výkonu byl pověřen závazkem veřejné služby příjemce podpory není oprávněn použít vyrovnávací platbu než na financování závazku veřejné služby dle smlouvy příjemce podpory předkládá písemné vyúčtování skutečností a využití vyrovnávací platby na veřejné služby a dokládá, zda mu nebyla poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba kraj provádí kontroly v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

68 Harmonogram dotačního roku 2014
9/2013 vyhlášení dotačního řízení MPSV pro poskytovatele 10-11/2013 podávání žádostí poskytovatelů na MPSV 11-12/2013 hodnocení žádostí pracovníky KÚ, stanovení optimální výše dotace 12/2013 schválení státního rozpočtu a stanovení směrného čísla pro KÚ 1/2014 projednání souhrnné žádosti na MPSV odeslání souhrnné žádosti KÚ na MPSV zveřejnění výsledků MPSV 2/2014 zaslání Rozhodnutí MPSV poskytovatelům sociálních služeb 3/2014 uvolnění finančních prostředků MPSV poskytovatelům

69 Harmonogram dotačního roku 2015
7/2014 vyhlášení dotačního řízení MPSV pro kraje 8/2014 schválení výzvy a podmínek finančního programu pro poskytovatele ve ZK (v orgánech kraje) 9-10/2014 podávání žádostí poskytovatelů o finanční podporu ZK ze státního rozpočtu 11/2014 schválení žádosti ZK o dotaci v orgánech kraje 12/2014 předpoklad schválení státního rozpočtu schválení Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v orgánech kraje 1/2015 Rozhodnutí MPSV o dotaci pro ZK 1-2/2015 schválení objemu finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům 2-3/2015 uzavření smluv s poskytovateli sociálních služeb, uvolnění finančních prostředků

70 Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb
POZOR - nové termíny pro přípravu Akčního plánu 2016: sběr rozvojových záměrů a žádostí o zařazení do Sítě sociálních služeb pro rok 2016 – 08/ vyplňování dat do aplikace KISSOS – do

71 Děkuji za pozornost Mgr. Taťána Valentová Nersesjan
členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin Tel: Mgr. Jana Chovancová vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje tel:


Stáhnout ppt "INFORMACE K FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve Zlínském kraji od roku 2015 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji dne 17. 7. 2014, Zlín."

Podobné prezentace


Reklamy Google