Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémová integrace Ing. Roman Danel, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémová integrace Ing. Roman Danel, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Systémová integrace Ing. Roman Danel, Ph.D.
Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko–geologická fakulta VŠB – Technická univerzita Ostrava

2 SI - okruhy Úvod do systémové integrace – cíl SI, systémový integrátor
Úrovně systémové integrace Kritické faktory úspěchu a rizika implementace IS Reengineering, BPR, procesní řízení, podnikové procesy Řízení IS/ICT – ITIL, COBIT, ISO 2000 IS v surovinovém průmyslu z pohledu systémové integrace Outsourcing IS/IT, ASP, SaaS, cloud Business Inteligence jako platforma pro integraci znalostí Integrace aplikací - SOA Integrace aplikací – EDI, EDIFACT RFID a Internet věcí Sociální sítě Integrace HW+SW a administrace systémů Datová integrace – XML, JSON

3 Systémová integrace Co je cíl SI? Systémový integrátor
Interní externí Jaká je úloha systémového integrátora?

4 Důvody vzniku systémové integrace
Obtížná zvládnutelnost informatických projektů Nízká až diskutabilní efektivnost řady informatických projektů Masové a přitom nekoncepční nasazování počítačů

5 Složky systémové integrace
Integrace dat Integrace aplikací Integrace podnikových procesů Integrace uživatelských rozhraní Integrace metodická Integrace technologická (hardware, síť…) Komplexní dodávka IS/ICT Zajištění a optimalizace fungování IS/ICT

6 Úrovně systémové integrace
Integrace vizí Integrace podniku s okolím Integrace interních podnikových procesů Technologická integrace

7 Úrovně systémové integrace

8 Technologická integrace
datovou, tj. vytvoření jednotné datové základny podniku, která je sdílena různými aplikacemi a všemi uživateli, hardwarovou, tj. integraci jednotlivých hardwarových komponent do jednotné počítačové sítě podniku, softwarovou, tj. vzájemné propojení programů zajišťujících automatizaci různých podnikových aktivit (nákup, výroba, prodej, účetnictví, kancelářské práce atd.), uživatelského prostředí, tj. dosažení stavu, kdy principy ovládání různých aplikací jsou shodné.

9 Kdy lze považovat cíle SI za dosažené?
Odpověď: NIKDY Systémová integrace není stav, ale proces.

10 Varianty nasazení IS/IT
Vlastní vývoj IS na míru, nákup ostatních komponent, integrace vlastními silami Vývoj IS na zakázku externí firmou, nákup ostatních komponent, integrace vlastními silami Nákup všech komponent od různých výrobců a zajištění integrace vlastními silami Nákup celého IS/IT od generálního dodavatele – systémového integrátora Outsourcing

11 Fáze vývoje IS/IT Globální strategie Informační strategie
Úvodní studie (studie proveditelnosti) Globální analýza a návrh Detailní analýza a návrh Implementace (=vývoj a nasazení) Testování, zkušební provoz Provoz a údržba

12 Faktory neúspěchu implementace IS
Chybně postavená globální podniková strategie IS nerespektuje vlastnické/organizační změny Podcenění významu IS Malá angažovanost vedení při inovaci IS Řízení IS/IT delegováno na příliš nízkou úroveň hierarchie podniku BPR, ISO 9000 není koordinováno s rozvojem IS/IT Zaměření IS na dílčí zájmy podnikových útvarů IS projekt zaměřen na dodávku IT technologií

13 Faktory neúspěchu implementace IS
Povrchní specifikace požadavků na IS Budování IS bez jednotné koncepce End-user computing Nepružný IS s nevhodnou architekturou Chybné přístupy při tvorbě architektury Atomizovaná datová základna Neuvažuje se stav znalostí lidí a rozsah změn před zavedením IS – podcenění školení, paralelní chod starého a nového systému,… Nedůsledné řízení projektu

14 Faktory neúspěchu implementace IS
Snaha o realizaci příliš rozsáhlých projektů Chybné odhady časové a finanční náročnosti projektů Podcenění testování Chyby v odhadech provozních nároků IS na IT Nevhodný postup při volbě systémového integrátora Nedokonalá kooperace integrátora se zákazníkem

15 Shrnutí – důsledky chyb
funkce IS jsou v rozporu se zájmy vlastníků (IS podporuje jiné chování podniku, než požadují vlastníci, IS nerespektuje vlastnické a organizační změny podniku) IS nepodporuje strategické řízení podniku a dosažení podnikových cílů investice do IS/IT nepřinášejí očekávané efekty projekt IS/IT nevystačí s původním rozpočtem a časem funkce IS jsou chybné (jsou v rozporu s podnikovými procesy a/nebo s požadovanými pravomocemi a zodpovědnostmi pracovníků) funkce IS jsou nedostatečné nebo nadbytečné (shelfware, wapourware) dlouhá doba odezvy funkcí IS obtížná orientace uživatelů ve funkcích IS a uživatelsky nepřívětivá komunikace systému neefektivní využití uživatelových schopností a kvalifikace nekvalifikované využití funkcí IS komplikovaná a nákladná údržba IS, obtížná přizpůsobitelnost IS měnícím se požadavkům rozpad integrace funkcí, dat, software a hardware

16 Co je to „reeingeneering“?
Zásadní přehodnocení a přeměna (redesign) podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo zásadního zdokonalení z hlediska měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost. Reeingeneering definoval Michal Hammer, 1990

17 Úrovně reengineeringu
Work Process Reengineering (WPR) - snížení nákladů, vzrůst kapacity, zkrácení doby dodávky, hlavním nástrojem je automatizace a zavádění IT Business Proces Reengineering (BPR) – zlepšení vztahů k zákazníkovi, rozšíření aktivit mimo podnik, zlepšování pozice podniku na trhu Business Reengineering (BRE) – celková restrukturalizace podniku, redefinice procesů; kde a jak můžeme vytvářet hodnoty

18 Jaký je rozdíl mezi reengineeringem a reverzním engineeringem?
!! Jaký je rozdíl mezi reengineeringem a reverzním engineeringem?

19 Co je to „proces“? Proces definujeme jako posloupnost činností vykonávaných proto, aby bylo dosaženo předem daných cílů. Každý proces má svého vlastníka (pracovníka zodpovědného za proces) a zákazníka (může být jiný proces, který potřebuje výsledky předchozího procesu).

20 Projekt x proces PROJEKT - specifický sled činností vedoucí k dosažení určitého cíle; jednorázovost; charakterizován plánem PROCES - specifický sled činností určený k provedení určité práce; opakovatelnost; charakterizován popisem průběhu

21 Procesní x projektové řízení
Plán; kdo, kdy, co, jak, za kolik Dílčí činnosti Postup vpřed Procesní řízení: vstup, výstup, vlastník Odpovědnost, motivace Iterace, celostní pohled

22 Typy podnikových procesů
Kořenové procesy (Core processes) – např. realizace zakázky, hlavní výrobní činnost… Podpůrné procesy (Support processes) – procesy probíhající uvnitř podniku, např. účetnictví, IT Mezipodnikové procesy (Business network processes) – spolupracující firmy, subdodávky, servis Řídicí procesy (Management processes)

23 Řízení IT/ICT ITIL CoBit ISO 20000

24 ITIL (IT Infrastructure Library) je sada knižních publikací, popisujících způsob řízení ICT služeb (ITSM) a ICT infrastruktury. COBIT (Control Objectives for Information and related Technology, 1996) byl vyvinut jako všeobecně přijímaný standard pro správné postupy řízení, kontroly a auditu informačních technologií. ISO – norma pro řízení ICT služeb (ISTM), definuje kritéria, k nímž by měla iniciativa zdokonalování IT procesů směrovat – „co bychom měli dělat“

25 Pojmy související s řízením ICT
Proces je logický sled úkolů transformujících vstup na nějaký výstup, každý proces má definovaný cíl, kvůli kterému existuje. Incident je nestandardní událost, která může způsobit přerušení fungování služby nebo snížení její kvality. Problem je neznámá příčina incidentů v IT infrastruktuře.

26 ITIL verze 2 - Service Support
Incident Management Problem Management Service Desk Configuration Management Change Management Release Management

27 ITIL verze 2 - Service Delivery
Service Level management Availability Management Capacity Management Financial Managament IT Service Continuity Management

28 Service Support Incident Management Problem Management Service Desk
Configuration Management Change Management Release Management

29 Service Delivery Service Level management Availability Management
Capacity Management Financial Managament IT Service Continuity Management

30 COBIT - struktura COBIT dává do souvislosti: IT procesy IT zdroje
Informační kritéria

31 Outsourcing Outsourcing ASP SaaS Cloud computing

32 Členění outsourcingu Podle rozsahu: Podle vlastnických vztahů:
Inhouse outsourcing (vnitřní Subordinate outsourcing (závislý, např. dceřinná společnost) Independent outsourcing Podle rozsahu: Úplný outsourcing - komplexní služba, kdy všechny služby ICT zajišťuje poskytovatel Outsourcing určité služby - HW, SW, správa IT - dlouhodobě Personální outsourcing - poskytování služeb a lidí v IT

33 ASP, SaaS ASP (Application Service Provider) - každý zákazník používá oddělený software od ostatních a ten je hostován třetí stranou, navíc daný hardware používá jen jeden zákazník. SaaS (Software as a Service) - více nájemníků využívá ten samý kus a tu samou verzi softwaru.

34 CLOUD Poskytování prostředí, služeb nebo programů na serverech na Internetu Uživatelé neplatí za aplikace, ale za užití Windows Azure, Google Cloud, Amazon,… Komponenty cloudu: Cloud storage Cloud software Cloud hosting

35 Integrace datová OLTP x OLAP Business Intelligence (1989)
Integrace podnikových informací a jejich následná analýza Systémy pro podporu rozhodování

36 Jaký je rozdíl mezi verzí a edicí?
Databázové systémy Oracle Microsoft SQL Server IBM DB-2 Sybase MySQL Postgre SQL Caché (InterSystems) Bezeschémové db Jaký je rozdíl mezi verzí a edicí? Aktuální verze a edice

37 SQL Základy sql Příkazy SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE
SELECT – predikáty, GROUP BY, distinct Agregační funkce – count, max, min, sum,… JOIN – inner, outer – left/right Databázové objekty – trigger, index, view DDL (Data Definition Language) – create, drop, alter

38 Komponenty BI Datový sklad (Data Warehouse)
Datová pumpa (ETL) – automatizovaně, dávky Faktová tabulka a tabulky dimenzí Struktura - schéma – star, snowflake OLAP – analýza dat – OLAP cube ROLAP, MOLAP, HOLAP Dolování dat (Data Mining) Hledání neznámých vztahů Deskriptivní a prediktivní Reporting – portály, dashboard, scorecard, kontingenční tabulky, ad-hoc reports,…

39 Struktura prostředků BI

40 Analýza a Reporting

41 Integrace aplikací EDI – EDIFACT SOA – Service Oriented Architecture
ESB - Enterprise Service Bus Web 2.0 Mashup - internetová stránka nebo aplikace, která propojuje aplikace veřejně dostupných on-line služeb, zveřejněno API

42 Historický vývoj Datová integrace (např. ETL)
Integrace na aplikační úrovni – EDI Integrace na úrovni obchodní logiky – model SW využívající komponenty s úzkými vazbami (tight coupling) -> problémem může být přílišná složitost a náročnost na údržbu SOA – integrace na úrovni služeb, provázaných volnými vazbami (loose coupling)

43 SOA Základním prvkem je použití volné vazby (loose coupling) mezi aplikacemi, které mají být mezi sebou v interakci Kořeny SOA: objektově orientovaný přístup Technicky je SOA založena na koncepci volně vázaných webových služeb Webová služba - rozhraní založeno na internetových protokolech jako je HTTP, FTP nebo SMTP; výměna dat přes XML; využití webových protokolů (SOAP, REST)

44 EDI

45 EDI Standardy: EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), established by the United Nations, ANSI ASC X12 Uniform Communication Standard (UCS) Výměna dat probíhá pomocí zpráv (ekvivalent písemného dokumentu) Příklady zpráv: INVOIC, ORDERS, PAYORD

46 EAI - Enterprise Application Integration
Softwarová podpora pro integraci podnikových aplikací On-line integrace zasíláním zpráv Modelování procesů: BPEL - Business Process Execution Language – implementován v řadě integračních platforem (Př. SAP XI), popisuje průběh obchodních procesů BPMN – Business Process Modeling Notation

47 XML Otevřený formát, není svázán s žádnou platformou
Specifikace zdarma (W3C), založen na obyčejném textu Znaková sada ISO – 32 bitová Struktura: Prolog Kořenový element – obsahuje vnořené ostatní elementy Dokument – stromová hierarchie – jednotlivé uzly jsou tvořeny elementy a atributy XML + styl -> výstup (HTML, PDF, PS, …)

48 Příklady aplikace XML SOAP – vzdálené volání procedur, založené na HTTP a XML – výměna dat mezi aplikacemi na Internetu WebDAV – rozšíření protokolu HTTP – umožňuje pracovat se soubory uloženými na webových serverech – parametry předává přes XML ColdFusion – dynamicky generované stránky s využitím XML SVG – Scalable Vector Graphics – vektorový formát založený na XML

49 JSON Formát pro výměnu dat
Kolekce párů název/hodnota -> objekt (asociativní pole), záznam, struktura, hash tabulka Tříděný seznam hodnot -> pole, vektor, posloupnost

50 Další formáty pro výměnu dat
iCalendar – výměna „kalendářových“ dat CSV – Comma Separated Values HPGL – pro plottery PDF – Adobe, jeden z nejrozšířenějších DIF – Data Interchange Format – textový formát pro výměnu dat mezi spredsheets DXF (Drawing Exchange Format) – Autocad… CAD systémy: IGES, STEP, STL, … RSS, Atom – výměna obsahu

51 Nejznámější sociální sítě
Facebook (2004) Tencent QQ – Čína Google+ (2011) Qzone Skype Windows Live MySpace (2003) Twitter (2006) LinkedIn(2003) – pracovní sociální síť Flickr (2004) – sdílení fotografií

52 Využití sociálních sítí
Spojení CRM a sociální sítě Generování sales lead Identifikace lidí, kteří mají zájem koupit produkt Marketing na SS nevytvoří rozhodnutí koupit Ale u uživatelů, kteří se sami rozhodli něco koupit, může podpořit koupi určité značky Analýza: Vertikální analýza prostředí - které sítě, kde jsou zákazníci, specializovaná fóra… Horizontální analýza jednotlivých sociálních sítí - jaké jsou, kolik mají uživatelů, bonitu, potenciál, klíčoví uživatelé Sentiment analysis – pasivní, aktivní monitoring

53 Otázky?


Stáhnout ppt "Systémová integrace Ing. Roman Danel, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google