Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj města Brna v období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj města Brna v období"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj města Brna v období 2006 - 2010
Marie Zezůlková vedoucí Kanceláře strategie města Magistrát města Brna

2 MĚNÍCÍ SE EKONOMIKA Future is coming… ,,Rakouský Manchester“
V minulosti bylo Brno městem strojírenského a textilního průmyslu. Základna textilního průmyslu byla tak velká, že si město svého času získalo přezdívku Rakouský Manchester. Celková transformace ekonomiky a průmyslu po roce 1989 nastartovala velké změny. Těžiště hospodářství v Brně se přesunulo od tradiční průmyslové výroby ke sféře služeb. Díky přílivu nových investic do tehdy nových průmyslových zón se stalo i městem moderní průmyslové výroby. Současně pomáhal brněnské ekonomice poměrně významně veletržní průmysl (restaurace, hotely…) a na ni navazující kongresová turistika. V 21. století se ale priority trochu změnily – veletrhy jsou sice i nadále symbolem Brna, jeho „obchodní značkou“, město se nyní ale spíše orientuje na rozvoj výzkumu a vědy, podporu znalostní ekonomiky a perspektivní obory s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například biotechnologie, zejména biomedicína (tzv. life-science), přístrojová technika a informační a komunikační technologie. To všechno samozřejmě souvisí s potřebou vzdělané a kvalifikované pracovní síly a také s vybudováním potřebné infrastruktury. ,,Rakouský Manchester“ „Moderní Brno“ Průmysl, veletrhy „Knowledge City“ VaV, inovace, biotechnologie, IT, engineering Strojírenský a textilní průmysl

3 DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ
Struktura zaměstnanosti ve městě Brně Graf ukazuje výraznou převahu terciéru, který je vyznačen šedě, nad sekundérem, který je vyznačen červeně. Vidíme, že téměř tři čtvrtiny zaměstnanců (72 %) pracuje ve službách, tj. ve školství, službách pro podniky, ve zdravotní a sociální oblasti, v obchodu, ve veřejné správě atd. Diverzifikace hospodářství zaručuje Brnu větší stabilitu v době globální ekonomické krize.

4 VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město
Příznivá geografická poloha Kvalifikovaná pracovní síla Vědecké a výzkumné zázemí Dopravní dostupnost Průmyslová tradice Rozvinutý sektor služeb Atraktivní zázemí Blízkost Vídně Centra sdílených a strategických služeb a výroby s vyšší přidanou hodnotou (BPO - Business process outsourcing, BSS - Business service solution)

5 VIZE STRATEGIE PRO BRNO P I L Í Ř PRIORITY Image města a
vnitřní/vnější vztahy Místní ekono-mický rozvoj Kvalita života (včetně ŽP) Výzkum vývoj, inovace a vzdělá-vání Doprava a techni-cká infra-struktura P I L Í Ř PRIORITY Základna moderního města Pilíře Strategie pro Brno naplňující vizi Vize 2020 VIZE ,, Brno chce být městem s pozitivní image, místní ekonomickou základnou zaručující jeho konkurenceschopnost v evropském prostoru, s dobrou dopravní dostupností, kvalitními podmínkami pro život obyvatel a zdravým životním prostředím a centrem inteligence, výzkumu a inovací. Brno chce být lepší. Nyní na úvod krátce představím zkladní strategický dokument města, kterým je Strategie pro Brno. Dosavadní zkušenost českých měst ukazuje, že je vhodné rozdělit základnu města na oblasti, kterými moderní evropské město typu a velikosti Brna musí disponovat. Jinými slovy to znamená, že Brno musí mít vyřešeny ty složky života města, které jejich obyvatelé považují za samozřejmé. Patří k nim například oblast komunikací, veřejné a individuální dopravy, sociálního a zdravotního systému, čistoty a bezpečnosti města, bydlení či nabídky volnočasových aktivit. To, co do budoucna může Brno odlišit, a co může být považováno za pozitivní faktory jeho úspěchu, leží v jisté nadstavbě nad touto základní funkční kvalitou. Jde o tzv. mobilní faktory úspěchu, které spočívají více v „měkkých procesech“ než v „tvrdých investicích“. Pracovně jsou tyto oblasti nazvány pilíři Strategie, a to zejména proto, že jsou schopny nést rozvojovou vizi Brna. Ta je v předkládaném pojetí Strategie pro Brno chápana jako cílový stav: jde o souhrn kvalit, kterých chce Brno v horizontu strategie dosáhnout. V dalším pokračování prezentace bych Vám chtěl ukázat, jakými konkrétními investičními (i neinvestičními) akcemi byla a je rozvojová vize města, mající svůj obraz ve Strategii pro Brno, naplňována.

6 MÍSTNÍ EKONOMICKÝ ROZVOJ
„Koncepce ekonomického rozvoje města“ „Program rozvoje cestovní ruchu města Brna “ Nejprve se krátce se zatavím u druhé priority města a prvního pilíře Strategie pro Brno, kterým je ,,Místní ekonomický rozvoj“. Ten byl velice podrobně rozpracován zejména „Koncepcí ekonomického rozvoje města“ (KERM), jejímž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti města Brna prostřednictvím stimulace tzv. faktorů konkurenceschopnosti, kterými jsou např. lidské zdroje, územní připravenost, infrastruktura pro rozvoj podnikání, spolupráce veřejného a soukromého sektoru, kvalita prostředí atd. a tím vylepšit podmínky pro dynamičtější rozvoj podnikatelského prostředí. Dalším důležitým koncepčním dokumentem je také ,,Program rozvoje cestovního ruchu města Brna“, který byl dokončen v letošním roce. Tento strategický dokument určuje, kam bude město v příštích letech v oblasti cestovního ruchu směřovat – tzn. jak se chce v tomto odvětví profilovat a čeho a jak chce v oblasti cestovního ruchu do roku 2015 dosáhnout. 6

7 CESTOVNÍ RUCH Na projekty spojené s cestovním ruchem bylo (za uplynulé čtyři roky) či bude (v příštích letech) vydáno cca 512 mil. Kč. Brněnské podzemí – Mincmistrovský sklep na Dominikánském nám, Zelný trh a Kostnice pod sv. Jakubem spletitá síť sklepů, chodeb, štol a studní pod historickým centrem města předpokládané otevření: Beringie ZOO Brno O tom, že rozvoj cestovního ruchu ve městě Brně nezůstává jen na papírech v koncepčních dokumentech svědčí fakt, že Statutární město Brno spolupracuje a podporuje činnost řady relevantních subjektů působících v této oblasti. Jsou jimi například Turistické a informační centrum, Brněnské kulturní centrum, brněnská divadla, muzea a další instituce, které jsou pro rozvoj cestovního ruchu v Brně nepostradatelné. Mezi konkrétní investiční projekty města, které se na rozvoji cestovního ruchu významně podílejí, lze jmenovat např. výstavbu Beringie v ZOO Brno a zpřístupnění Brněnského podzemí, které se plánuje v tomto i v příštím roce. Projekt Brněnské podzemí pod Zelným trhem a Mincmistrovský sklep pod Dominikánským náměstím, jejich propojení a zpřístupnění veřejnosti je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (oblast podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch). Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 93,4 mil. Kč, z nichž 62 mil. Kč pokrývá získaná dotace EU. Dalším projektem zabývajícím se tematikou brněnského podzemí je projekt „Kostnice u sv. Jakuba“, jehož cílem je zpřístupnění rozsáhlé historické kostnice (největší úložiště kosterního materiálu v ČR) částečně situované pod plochou Jakubského náměstí, z větší části pak pod podlahou kostela sv. Jakuba. Celkové náklady projektu činí 39,3 mil. Kč, předpokládaná dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (oblast podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch) dosahuje výše 12,6 mil. Kč. Projekt by měl být realizován v letech 2010 – 2012.

8 CESTOVNÍ RUCH Rozsáhlá rekonstrukce vily Tugendhat
Hodiny na Nám. Svobody Další významnou atraktivitou v oblasti cestovního ruchu je světoznámá vila Tugendhat Funkcionalistická Vila Tugendhat postavená od světoznámého architekta M.v.d. Roheho, která je součástí světového kulturního dědictví UNESCO, je momentálně pro veřejnost uzavřená a probíhá zde celková rekonstrukce, aby byla zase v celé své kráse zpřístupněna návštěvníkům. Nelze také zapomenout na nejnovější atraktivitu centra města, která čeká na své uvedení do provozu – hodiny na náměstí Svobody odkazující k památnému obléhání Brna Švédy během třicetileté války.

9 CESTOVNÍ RUCH – TOP akce
Divadelní svět Brno (červen) Noc muzeí, kostelů, vědců (květen) Brno – město uprostřed Evropy, Ignis Brunensis (květen) Brněnské kulturní léto Brno Art Open (Sochy v ulicích)- (léto), Dny Brna (srpen) Mezinárodní hudební festivaly – Brno-Velikonoční festival duchovní hudby (březen/duben), Špilberk (srpen), Brno-Moravský podzim (září-říjen), Janáček Brno 2010 (listopad) GRAND PRIX – Mistrovství světa silničních motocyklů – (srpen) V Brně se dá prožít i řada pozoruhodných zážitků. Namátkou jmenuji alespoň nový divadelní festival Divadelní svět, již tradiční Noc muzeí, Noc kostelů a Noc vědců, či festival Brno - město uprostřed Evropy s proslulou přehlídkou ohňostrůjců – Ignis Brunensis. Na všech těchto akcích se SMB různou formou podílí. Top akce jsou každoročně schvalovány Marketingovou radou města Brna, přičemž jsou preferovány pravidelně se opakující akce. Brněnské vánoce – (prosinec)

10 SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÁ INFRASTRUKTURA
Na projekty spojené s oblastí sportu a volnočasových aktivit pro občany bylo či bude vydáno cca 1,069 miliardy Kč. Akvapark Brno - Kohoutovice Rekonstrukce haly Rondo Soubor cyklistických stezek Nyní se dostáváme k třetí prioritě Strategie pro Brno – Kvalitě života, která je zároveň i jedním z pilířů této strategie vedoucí k naplňování vize rozvoje města. Mluvím o oblasti sportovní a volnočasové infrastruktury, kde nalezneme nejen projekty, jež jsou pro ilustraci uvedeny na slidu, ale i celou řadu rekonstrukcí brněnských sportovišť či sportovních areálů jednotlivých brněnských škol (stadion Srbská, kluziště v místě bývalého zimního stadionu, areál cyklistiky Hněvkovského, areál dopravní výchovy Riviéra atd.).

11 KULTURNÍ INFRASTRUKTURA
Na projekty spojené oblastí kultury ve městě Brně bylo či bude vydáno cca 341 milion Kč. Rekonstrukce Domu umění Rekonstrukce Janáčkova divadla Rekonstrukce a modernizace Hvězdárny a planetária Rozšíření Loutkového divadla Radost o Muzeum loutek Z projektů zaměřených na oblast kultury a volnočasových aktiv lze jmenovat následující projekty.

12 SOCIÁLNÍ OBLAST Domov pro seniory v Brně-Tuřanech
2. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období Socio-info centrum MMB Evropské projekty: IPRM ROP a IPRM IOP Při tomto přehledu toho, co se v oblasti třetí priority Strategie pro Brno - Kvality života událo, nelze zapomenout na oblast sociálních služeb. Například nový domov pro seniory byl otevřen v roce 2009 a jeho kapacita 105 lůžek dokládá snahu města o citlivé řešení problémů demografického stárnutí. Město Brno však v této oblasti usiluje zejména a posílení nezávislosti a autonomie svých občanů pomocí vhodných sociálních služeb při zapojení místních společenství a proto je velkým úspěchem města fungující, v pořadí již 2. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období Tento plán byl zpracovaný na základě zapojení poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb a byl schválený Zastupitelstvem města Brna v červnu 2009. Dalším úspěchem je otevření Socio-info centra MMB v budově Koliště 19 v říjnu 2009, které poskytuje komplexní informace o nabídce sociálních služeb, sociální poradenství a pomoc v obtížné životní situaci. Současně byl zprovozněn komplexní informační portál o sociální péči v městě Brně . Na oblast kvality života jsou zaměřeny Integrované plány rozvoje města, které jsou podmínkou pro čerpání prostředků z EU – obsahují tvrdé i měkké projekty. Jedná se zejména o rozsáhlou revitalizace v okolí Cejlu, která zahrnuje revitalizaci veřejných prostranství, regeneraci bytového fondu a projekty ze sociální oblasti. Stručně řečeno, tento integrovaný plán je souhrn na sebe navazujících projektů a aktivit, které mohou pomoci vyřešit řadu palčivých problémů zmíněného území. Na tyto projekty plynou prostředky z Integrovaného operačního programu. IPRM ROP – dotace ve výši 120 mil. Kč na 9 projektů zaměřených na rozvoj sociálních a zdravotnických služeb celoměstského významu a technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby IPRM IOP zaměřený na zlepšení životních podmínek ve vybrané problémové zóně města s vysokou koncentrací sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva.

13 REVITALIZACE, REKONSTRUKCE
Na projekty revitalizací a rekonstrukcí budov, ulic, náměstí a parků bylo či bude vydáno cca 1,5 miliardy Kč. Komplexní regenerace historického jádra Revitalizace městských parků Z hlediska Strategie pro Brno průřezovými investicemi jsou jednotlivé projekty řešící revitalizaci a rekonstrukci budov a veřejných prostranství (ulic, náměstí a parků), neboť pozitivně ovlivňují jak priority Image města, Místní ekonomický rozvoj a Kvalitu života, tak řeší i Technickou a dopravní infrastrukturu, která je pátou prioritou Strategie pro Brno. Z celé řady realizovaných investic chci zmínit komplexní regeneraci historického jádra, jež zahrnuje celou řadu staveb – např. ulici Husovu, Běhounskou, Rašínovu, Kozí, Kobližnou, Moravské náměstí a Joštovu a revitalizaci městských parků a přírodních lokalit (Leskava, Cacovický ostrov, park Bubeníčkova atd.)

14 REVITALIZACE Studie revitalizace Staré Ponávky (projekt REURIS)
Zajímavým projektem spadajícím obdobně jako předchozí projekty do více priorit Strategie pro Brno je projekt Studie revitalizace Staré ponávky. V tuto chvíli se jedná o přípravu projektu, který umožní vrátit do města atraktivní prostředí říčního nábřeží. V oblasti přiléhající k centru má být vytvořeno území, které nabídne procházky a pobyt kolem vody a v přilehlých parcích. Podél stávajícího a zanedbaného vodního kanálu, dlouhého téměř 4 km, má podle studie vzniknout promenádní a pobytové korzo. Díky revitalizaci tohoto vodního toku bude také možno propojit Svitavu a Svratku a tím se dostat z centra města různými směry podél vody. Proměněné území bude atraktivním pro obyvatele města Brna i pro jeho návštěvníky. Brno tak má možnost upevnit svoji pověst města, ve kterém se dobře žije.

15 VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ
Nesmíme ale zapomínat na projekty vztahující se ke čtvrté prioritě Strategie pro Brno, kterou je Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání. V tomto směru můžeme Brno bezesporu nazvat městem vysokých škol a univerzit, neboť ve městě studuje, celkem na dvanácti vysokých školách a univerzitách, okolo 86 tisíc studentů, což představuje obrovský potenciál pro současný i budoucí rozvoj města. více než studentů

16 VÝZKUM VÝVOJ, INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ
Podpora talentovaných doktorandů Inovační vouchery Granty pro doktorandy – v přípravě Statutární město se snaží zavádět mechanismy pro udržení talentovaných studentů ve městě i po skončení studia. K tomu slouží nástroje jako podpora talentovaných doktorandů nebo inovační vouchery pro výzkumné firmy a týmy. Před spuštěním je grantový systém pro doktorandy (proplácení výzkumu, stáží apod.) Zároveň město podporuje projekty jiných institucí – Univerzitní kampus MU v Bohunicích, projekt ICRC, CEITEC – a dlouhodobě spolupracuje s brněnskými univerzitami. Podpora výstavby Univerzitního kampusu MU v Bohunicích, projektů ICRC, CEITEC atd.

17 DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Strategické dopravní projekty – v realizaci či plánované Europoint Brno R52 do Vídně VMO R43 Na závěr se dostáváme k páté prioritě Strategie pro Brno, kterou je Dopravní a technické infrastruktura. Do této oblasti plyne – v porovnání z dalšími prioritami a pilíři Strategie pro Brno - největší podíl finančních prostředků z rozpočtu města. Na slidu vidíte nejvýznamnější dopravní projekty, které jsou pro Brno naprosto klíčové a jejichž realizace buď probíhá, nebo jsou plánovány. Protože se jedná o náročné investiční akce, je třeba veškeré aktivity pečlivě koordinovat mezi jednotlivými aktéry a samozřejmě získat pro tyto projekty podporu napříč celým politickým spektrem.

18 DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
BRNO O které projekty se jedná především? Zejména o dokončení spojení R52 do Vídně a dokončení silničního spojení R43. Na území města pak zejména, ale nejen, o dokončení Velkého městského okruhu, přičemž považuji za vhodné podotknout, že připravovat jednotlivé úseky Velkého městského okruhu je bohužel velmi časově náročné a akcelerace těchto staveb by rozvoji města rozhodně prospěla.

19 DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Rekonstrukce kanalizací a vodovodů Budování kolektorů Komplexní regenerace historického jádra (již zmíněná) Mezi významné investiční akce spadají i jednotlivé investice do technické infrastruktury města, do sítí, kolektorů, kanalizací, atd. Na slidu jsou shrnuty nejvýznamnější projekty z oblasti technické infrastruktury ovšem bez specifikace jednotlivých dílčích investičních akcí, neboť takový výčet by byl neúměrně dlouhý.

20 We are really the city of the future !!!
DĚKUJI ZA POZORNOST!!! Evropské město budoucnosti We are really the city of the future !!! Na úplný závěr bych vás chtěl upozornit na významné ocenění, které město získalo v soutěži „FDI – City of the Future 2010/2011“ , kterou pořádá prestižní magazín Financial Times. Město získalo a na vletrhu MIPIM získalo tato ocenění: 1. místo v kategorii Eastern Europe FDI Strategy, umístění v TOP 5 Small FDI Strategy (3. místo) a umístění v TOP 10 měst Eastern Europe (9. místo), což svědčí jak o dobře nasměrované strategické vizi rozvoje města, tak i o jejím uplatňování v praxi. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozvoj města Brna v období"

Podobné prezentace


Reklamy Google