Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLUB PERSONALISTŮ ČR Shromáždění členů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLUB PERSONALISTŮ ČR Shromáždění členů"— Transkript prezentace:

1 KLUB PERSONALISTŮ ČR Shromáždění členů 9.3.2011

2 Zpráva výboru o činnosti KPČR Personální obsazení…
Výbor Klubu pracoval v roce 2010 v tomto složení: Prezident: Jan Března Víceprezidenti: Ivana Krupičková, Jiří Filip Členové: Zdena Vostrovská, Jaroslav Dostál, Pavel Škorpil, Pavel Konečný, Dozorčí rada Klubu pracovala ve složení: předseda: Milan Beneš členové: Bohdana Vybíralová, Marie Dlabačová Funkci výkonné ředitelky Klubu zastávala Lenka Smrčková Výbor se scházel měsíčně, s výjimkou srpna. Na svých jednáních se zabýval přípravou a zaměřením odborných aktivit Klubu, organizačními otázkami a otázkami celkového strategického směřování Klubu.

3 Zpráva výboru o činnosti KPČR Vývoj členské základny…
Stejně jako v předcházejících letech, tak i v roce 2010 došlo k částečné obměně členské základny. Zájem o členství v Klubu projevují zejména malé a střední podniky a také individuální členové. Potýkali jsme se skutečností, že řada i velkých firem krátí natolik své výdaje, že i platba za členské příspěvky je pro ně nadbytečná, a tak personalisté, kteří byli členy firemními, zaplatí příspěvek „z vlastní kapsy“ a stanou se individuálními členy.

4 Zpráva výboru o činnosti KPČR Stav členské základny k 31.12.2010
59 kolektivních členů 7 individuálních členů 9 čestných členů kolektivních členů individuálních členů čestných členů 12/2005 131 5 7 12/2006 120 3 12/2007 96 4 9 12/2008 82 12/2009 76 11 12/2010 59 K  zaplatilo příspěvky 46 kolektivních členů 1 – 50 zaměstnanců – 12 51 – 500 zam – 17 501 – 1000 zam – 8 nad 1000 zam – 9 individuální – 1

5 Zpráva výboru o činnosti KPČR Propagace Klubu…
V průběhu celého roku bylo věnováno zvýšené úsilí informování o činnosti Klubu a náboru nových členů. K  tomu sloužila mimo jiné i webová stránka Klubu, spolupráce s řadou členských i nečlenských organizací, které zařadily „proklik“ na klubové stránky na své webové prezentace. Klubová webová stránka je pravidelně aktualizována, své rubriky tu mají i regionální sekce. Zatím se však nedaří aktivnější návštěvy na Fóru, které by mohlo sloužit i k rychlému zodpovídaní dotazů k problematice personální práce přizvanými teoretiky i praktiky. K předávání základních informací o Klubu byl využíván informační leták, který byl zařazen do prezentačních materiálů na řadě odborných konferencí (např. e-learning forum 2010, HR forum 2010 apod.).

6 Zpráva výboru o činnosti KPČR Propagace Klubu …
Dalším prostředkem zviditelnění činnosti Klubu se stal Zpravodaj Klubu personalistů. V roce 2010 bylo připraveno 10 čísel Zpravodaje, který je y rozesílán nejen do členské základny, ale i na téměř dalších adres aktivních personalistů, manažerů a majitelů firem. Zpravodaj je připravován bez dalších finančních nákladů, naopak stal se i zdrojem příjmů z inzerce v něm publikované. Informace o činnosti Klubu zařadila do své publikace Ivitera. Byly publikovány inzeráty a informace o činnosti Klubu v Bulletinu Svazu českých a moravských výrobních družstev, v měsíčníku Českého plynárenského svazu Plyn. O akcích Klubu psalo v časopise HRM, který vydává Economia, i v jejím pdf bulletinu. Žádná z těchto propagačních aktivit nezatížila rozpočet Klubu finančními náklady. V roce 2010 pokračovala spolupráce se spřátelenými organizacemi – Českou manažerskou asociací, ČSLRZ, Hospodářskou komorou a AIVD

7 Klub personalistů ČR se zapojil do projektu „Národní soustava kvalifikací“ (Trexima) a jeho členové vypracovali kvalifikační a hodnotící standardy pro kvalifikace mzdová účetní, asistentka, personální administrativa, nábor pracovníků, hodnocení a odměňování pracovníků, vzdělávání pracovníků, které se stanou součástí Národní soustavy kvalifikací. V pracovních týmech působili Ing. Beneš, Dr. Škorpil, Mgr. Smrčková, Mgr. Vybíralová. Mgr. Března se stal členem sektorové rady pro management. Tato spolupráce pokračuje i v letošním roce.

8 Zpráva výboru o činnosti KPČR Odborné aktivity v roce 2010
V roce 2010 se uskutečnily následující odborné aktivity: 3 klubová setkání 4 poradenské semináře 1 praktický seminář a některé další akce… Tematická náplň akcí byla aktuální, nabídka vycházela z přání členů Klubu, průměrná účast dosahovala čísel roku Potvrzuje se tak trend sníženého zájmu o akce, které nejsou zaměřeny přímo na znalosti potřebné k výkonu práce (legislativní změny apod.). Na český vzdělávací trh mají svůj vliv evropské projektové finance i rozšiřující se produktové zaměření některých dříve úzce specializovaných vzdělávacích agentur. Přesto můžeme být s obsahovým zaměřením i finančními výsledky akcí Klubu v roce 2010 spokojeni, jak uslyšíte i ve zprávě o hospodaření. Všechny akce byly využity i k propagaci činnosti Klubu mezi odbornými novináři.

9 Zpráva výboru o činnosti KPČR Klubová setkání 2010
Hlavní formou aktivit jsou již několik let klubová setkání. V období mezi řádnými shromážděními členů se uskutečnila tři tato setkání. Klubová setkání byla věnována aktuálním tématům. Organizace klubových setkání byla koncipována tak, aby účastníci měli možnost seznámit se s probíraným tématem z různých úhlů pohledů, aby mohli sami vyjádřit své zkušenosti, poradit se s lektory i s kolegy z jiných firem. Hlavní snahou bylo, aby klubová setkání byla „zážitková“, aby se jejich účastníci mohli sami osobně tématem zabývat. Témata klubových setkání byla následující…

10 Zpráva výboru o činnosti KPČR Klubová setkání 2010 - přehled
v červnu 2010 se ve Zdislavicích u Vlašimi uskutečnilo monotematické klubové setkání „Koučování na vlastní kůži“. S odborným výkladem a praktickými ukázkami koučovacích postupů vystoupily Marta Anna Petrášová a Alena Stejskalová. Večerní program vyplnilo vystoupení souboru amatérského divadla. Počet účastníků klubového setkání činil13 v září 2010 v Přibyslavi „Optimalizace procesů a nákladů“. Program setkání byl koncipován do tří bloků. První byl věnován On-line sociomapování týmů, které představil Dr. Luděk Stehlík. Strategické hry si účastníci setkání užili v režii outdoorové společnosti S.E.N. (Dlužno podotknout, že dvojice Krupičková-Smrčková na hlavu porazila tým Března-Dvořák .) Druhý den setkání byl věnován vystoupení Mgr. Jaroslava Seiferta ze společnosti Jaseka na téma Realizace optimalizačních postupů v organizaci a prezentaci SW společnosti SOFO. Počet účastníků 8 v listopadu 2010 se klubové setkání uskutečnilo v Berouně. Tématem byloy„Motivace pracovníků“. Klubového setkání se zúčastnilo 17 účastníků

11 Zpráva výboru o činnosti KPČR Poradenské semináře a Praktické semináře 2010
I v roce 2010 pokračovaly jednodenní poradenské semináře s odborníky zaměřené na aktuální legislativní změny a konkrétní problémy personální práce. Uskutečnily se tyto poradenské semináře: „Češi v cizině, cizinci v Česku“, jehož lektorem byl Dr. Radovan Bernard Tento seminář se uskutečnil v únoru v Praze. Počet účastníků – 13, 2 mimo Klub. . V dubnu se uskutečnil poradenský seminář na téma „Pracovní úrazy a jejich odškodňování“, lektorem byl opět Dr. Radovan Bernard, dalšími lektorkami JUDr. Irena Machátová a Hana Kloubková z Pojišťovny Kooperativa VIG. 15 účastníků (4 mimo Klub). „Personalista manažer v konfliktních situacích! to byl název poradenského semináře, který vedla Dr. Ivana Hospodářová. Seminář se konal v květnu na lodi Golfyacht, celkem 14 účastníků. V prosinci se pak konal seminář „Změny v zákoníku práce od 1. ledna 2011“ s lektorem Zdeňkem Schmiedem z MPSV. Počet účastníků 13 (z toho 8 mimo Klub)

12 Zpráva výboru o činnosti KPČR Poradenské semináře a Praktické semináře 2010
Další formou aktivit jsou praktické semináře „Jak to dělají v…“. Jejich posláním je poskytovat praktické návody z fungování úspěšných organizací. Pořádají se vždy v dané společnosti, kde je i prostor pro exkurzi a výměnu zkušeností všech zúčastněných. V červnu jsme uskutečnili ve spolupráci s Institutem enviromentálních studií praktický seminář na téma Systémy řízení jakosti s přihlédnutím k personalistice. Součástí akce byla prohlídka Podolské vodárny.

13 Zpráva výboru o činnosti KPČR Certifikační zkoušky 2010
Na září byl naplánován termín zkoušky k  získání certifikátu „Personální manažer“. Pro malý počet přihlášených se zkoušky neuskutečnily a byly přesunuty na leden 2011, kdy se přihlásilo 12 uchazečů.

14 Zpráva výboru o činnosti KPČR Odborná konference Klubu personalistů ČR
Po úspěchu obnovené odborné konference, kterou Klub zorganizoval v roce 2009, byla i v roce 2010 do plánu aktivit zařazena konference Personalistika on-line, tentokrát jsme zvolili téma Sociální odpovědnost aneb Kdo se o koho postará. Uskutečnila se 30.září v prostorách členské VŠFS, o.p.s., která poskytla Klubu výhodné nájemní podmínky. V programu vystoupilo osm řečníků se svými prezentacemi, v auditoriu zasedlo přes padesát posluchačů. Při všech akcích Klubu personalistů v roce 2010 byla zajištěna publikační odezva v odborných časopisech, na webech. Díky spolupráci s odbornými vydavatelstvími mají účastníci akcí možnost získat slevu na publikace a vylosovaný účastník dostane publikaci zdarma.

15 Zpráva výboru o činnosti KPČR Činnost sekcí KPČR
Kromě přímého členství organizací v Klubu se některé členské organizace sdružují do regionálních a odborných sekcí V roce 2010 vykazovaly činnost v rámci Klubu tři regionální sekce.

16 Zpráva výboru o činnosti KPČR Aktivity pro rok 2011…
Výhled na rok 2011 se jeví optimističtěji, než jsme si mysleli na konci loňského roku. I když se stále projevují dopady šetření firem a snížil se počet firemních členů, zájem o vhodně zvolené a zorganizované akce je stále. Je zajímavé, že se Klubových akcí zúčastňuje stále více personalistů „mimo Klub“. Je to jistě zapříčiněno tím, že vložné na naše akce je v porovnání s některými komerčními subjekty o dost nižší (přestože jsme se rozhodli navýšit vložné na poradenských seminářích pro „cizí“), ale přikládáme to i atraktivnosti a aktuálnosti zvolených témat. Svou roli samozřejmě hraje i to, že managementy firem snížily výdaje na členství v profesních organizacích a mnozí z bývalých členů, kteří museli členství své firmy zrušit, chtějí i nadále být v kontaktu s Klubem a svými kolegy. Budeme se tedy soustředit na intenzívní šíření informací o činnosti Klubu a jeho akcích, a podle možností se snažit získat nové členy. Tím hlavním úkolem je však připravit pro členské firmy přitažlivý a užitečný program akcí. Výbor i nadále udržuje kontakty s odborným časopisem zaměřeným na personální problematiku, letos to bude především s časopisem HRM, kde máme pravidelně publikovány informace o naší činnosti. Našimi dalšími mediálními partnery jsou společnost Kompass, s níž máme uzavřenu smlouvu o barterovém plnění. Spolupráci s odbornými vydatelstvími rozšiřujeme i na ManagementPress, Gradu Publishing, Portál a již tradičně Wolters Kluwer, a.s.

17 Zpráva výboru o činnosti KPČR Aktivity pro rok 2011…
 V letošním roce opět počítáme s pořádáním tradičních klubových setkání, která jsou pro členy Klubu zdarma, a jednodenních poradenských a praktických seminářů na aktuální témata. Do dnešního dne se uskutečnil poradenský seminář na téma: Aktuální změny v sociálním pojištění, proběhly zkoušky Personální manažer. Další aktivity jsou v plánu akcí který jste obdrželi em. Budeme však program operativně doplňovat dalšími akcemi a věříme, že o ně členská základna projeví zájem. Další možnou cestou je i spolupráce při akcích vzdělávacích agentur.

18 Zpráva výboru o činnosti KP ČR Poděkování…
Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé, tímto bych uzavřel zprávu výboru Klubu personalistů ČR za rok 2010. Přeji Vám, aby byl Klub i v letošním roce pro Vás užitečnou platformou pro získávání nových poznatků, výměnu zkušeností a vzájemné setkávání lidí. V letošním oslavíme 20.výročí založení KP ČR…

19 Zpráva výboru o činnosti KPČR Shrnutí 2010 a priority 2011 … Co dál…
Klub plní své poslání… Nicméně se potýkáme se snižováním členské základny Výbor i členská základna by měly: Iniciovat veškeré aktivity směřující ke získání nových členů Udržet praktickou aplikovatelnost (akce a aktivity Klubu) Posilovat dobré jméno KPČR v rámci ČR, zaměřit se na vnější PR (partner pro oblast LZ) …děláme to pro sebe

20 Poděkování všem…


Stáhnout ppt "KLUB PERSONALISTŮ ČR Shromáždění členů"

Podobné prezentace


Reklamy Google