Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování klastrů 12.3.2012 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Hana Březinová Vedoucí Oddělení rozvoje spolupráce firem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování klastrů 12.3.2012 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Hana Březinová Vedoucí Oddělení rozvoje spolupráce firem."— Transkript prezentace:

1 Financování klastrů 12.3.2012 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Hana Březinová Vedoucí Oddělení rozvoje spolupráce firem

2 Obsah 1. Zdroje financování rozvoje klastrů 2. Finanční podpora klastrů v ČR 3. Aktuální výzva programu Spolupráce - klastry 4. Další možnosti podpory klastrů 5.5. Příklad úspěšného klastru

3 Zdroje financování rozvoje klastrů Soukromé Veřejné Kombinované Půjčky členské Půjčky bankovní Členské příspěvky Dotace Nefinanční podpora Předfinancování Dofinancování

4 Veřejná podpora klastrů v ČR OPPP Klastry - Vyhledávání OPPP Klastry - Zakládání a rozvoj OPPI Spolupráce – Klastry I. výzva OPPI Spolupráce – Klastry II. výzva Finanční podpora určená přímo klastrům

5 Podpora klastrů v programu OPPP Program OPPP (2004 - 2006) Program Klastry (19.12.2005 – 31.7.2008) Alokace 221, 4 mil CZK/ 9 mil € Příjemce podpory: regionální instituce, univerzity, V&V instituce Míra podpory: 75% Výše dotace: 0,2 – 1 mil CZK (6 500€ - 33 000€ ) Způsobilé výdaje: průzkumy, dotazníky, studie, semináře, workshopy, propagace Příjemce podpory: nově vznikající klastr Míra podpory: klesající tendence – 1. rok 75%, 2. rok 65%, 3. rok 55% Výše dotace: 3 – 45 mil CZK (12 000 € - 1, 8mil. €) Způsobilé výdaje: propagace, stroje, zařízení, nájem a vybavení kanceláře, mzdy, služby poradců, expertů a studie... 2. Fáze vznik a rozvoj klastru1. Fáze mapování

6 Souhrn programu OPPP Mapování klastrů Celkový počet žádostí: 67 Realizovaných projektů: 41 Celková rozhodnutá podpora: 31,7 mil CZK/ 1.3 mil € Vyčerpáno: 26,4 mil CZK/ 1.1 mil € Rozvoj klastrů Celkový počet žádostí: 18 Schválené žádosti: 14 Podpořené klastry:12 Celková rozhodnutá podpora: 200 mil CZK/ 8.1 mil € Vyčerpáno: 140,5 mil CZK /5.7 mil € 61 % 66 % 76 %

7 Podpora klastrů v programu OPPI Program OPPI (2007 - 2013) Program Spolupráce - Klastry 1. Výzva 1.10.2008 – 31.12.2012 Příjemce podpory: nový či stávající klastr Plánovaná alokace: 1000 mil CZK/ 40mil. € Míra podpory: de minimis 70%, RM, specifická úprava Výše dotace: 120tis. € - 3, 2mil € Způsobilé výdaje: stejné jako ve 2. fázi + nově nákup a úpravy pozemků a staveb Příjemce podpory: nový klastr Plánovaná alokace: 750 mil CZK/ 30mil. € Míra podpory: de minimis 70%, RM, specifická úprava Výše dotace: 120tis. € - 3, 2mil € Způsobilé výdaje: stejné jako v 1. Výzvě Příjemce podpory: klastr podpořený v 1. Výzvě Podmínka: účast na mezinárodním projektu (min. 3 partneři) Míra podpory: de minimis 70% Výše dotace: 500tis. € Způsobilé výdaje: neinvestiční charakter 2. Výzva 11.1.2010 – 30.6.2013

8 Bilance programu OPPI Celkový počet žádostí: 30 Schválené žádosti: 20 Podporované projekty: 17 Celková rozhodnutá podpora: 28, 4mil. € K 8.3.2012 vyčerpáno: 250 mil CZK/ 10 mil € 1. Výzva 2. Výzva Celkový počet žádostí: 20 Schválené žádosti: 17 Podporované projekty: 10 Celková rozhodnutá podpora: 263 mil CZK/ 10.5 mil € Vyčerpáno k 8.3.2012: 13 mil CZK/ 0.5 mil € 56 % 50 %

9

10 Podpora klastrů v programu OPPI Program OPPI (2007 - 2013) Program Spolupráce - Klastry 2. Výzva – prodloužení 20.1.2012 – 31.12.2014 Příjemce podpory: klastr podpořený nepodpořený Míra podpory: dle RM, de minimis a specifická úprava Výše alokace: 500 mil. CZK/ 20 mil. € Výše dotace odlišná dle typu klastru Způsobilé výdaje: investiční i neinvestiční

11 Bilance programu OPPI Celkový počet RŽ: 13 Požadovaná dotace v RŽ: 575,1 CZK/ 23 mil. € Schválené RŽ: 4 Ve schválených RŽ požadovaná dotace: 186 mil CZK/ 7,44 mil € II. Výzva - prodloužení * * Data k 8.3.2012

12 Základní informace o výzvě Cílem výzvy je podpora vzniku a rozvoje klastrů na regionální a nadregionální úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Obecným cílem výzvy je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace, rozvoj konkurenční výhody zkvalitňováním vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.

13 Základní podmínky Aktivity klastru zaměřeny na rozvoj inovací a mezinárodní konkurenceschopnosti Relevantní členská základna Prokazatelné permanentní vazby na výzkumně-vývojovou základnu a vzdělávací zařízení Předmět činnosti příjemce podpory upravený ve stanovách/ zakladatelské smlouvě zahrnuje ustavení a provoz klastru Předmětem činnosti stanoveno podnikání Splnění definice MSP Finanční realizovatelnost projektu

14 Příjemce dotace Příjemcem dotace je vždy klastr Klastr, který nebyl podpořen v OPPP/OPPI - dotace až 40 mil CZK - členská základna - profil klastru Klastr podpořený v OPPP/OPPI - dotace až 60 mil CZK - dosavadní přínos klastru pro odvětví a region

15 Podporované aktivity Společné marketingové a PR aktivity – „low hanging fruit“ Společná účast na veletrzích, výstavách, propagace Společné marketingové výzkumy a analýzy Členství v asociacích, informace o odvětví v ČR i zahraničí Posilňování image klastru a jeho členů Internacionalizace klastru Společná webová stránka (propagace, e-shop, přístup k interním informacím) VaV projekty Společné laboratoře, sdílení vybavení – nákup společné technické infrastruktury Kolektivní výzkum Společné mezinárodní projekty Provoz klastru a jeho další rozvojRozvoj lidských zdrojů

16 Provoz klastru a jeho další rozvoj Zrušení položekSíťové neskladovatelné dodávky Oprava a údržba Omezení počtu míst realizace (max. 3 TC + sídlo klastru) Uznatelné náklady: 1)INVESTIČNÍ Pozemky a stavby; Technické zhodnocení – náklady na vybudování sídla klastru a jeho provozovny; HW a data, SW a sítě 2)NEINVESTIČNÍ Nájem; Materiál; Tvorba webových stránek, Přístup k informacím; Povinná publicita; Mzdy a pojistné administrativním pracovníkům; Cestovné; Semináře, workshopy; Účast na veletrzích a výstavách Náklady na fungování klastru, aktivity vedoucí k jeho rozšíření, networking, sdílení know-how

17 Marketing a propagace Propagace podpořeného projektu a jeho výstupů Nejedná se o propagaci jednotlivých členů Uznatelné náklady: 1)NEINVESTIČNÍ Marketing a propagace; Tvorba webových stránek; Povinná publicita; Účast na veletrzích a výstavách (1. účast omezena 4 mil. CZK ZV); Semináře, workshopy

18 Rozvoj lidských zdrojů Rozvoj aktivit zacílených na zvýšení atraktivity odvětví pro studenty Společný postup v rozvoji kvalifikací Spolupráce s VŠ, práce se studenty a absolventy Propagace oboru, sdílení know-how Výdaje na zvyšování kvalifikace manažera klastru a zaměstnanců klastru Uznatelné náklady: 1)NEINVESTIČNÍ Mzdy a pojistné administrativních pracovníků, Cestovné; Semináře, workshopy; Marketing a propagace; Školení a rekvalifikace

19 Společný výzkum a vývoj Stěžejní aktivita klastru Podporovány 2 typy projektů: A. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace B. Projekty kolektivního výzkumu Uznatelné náklady: 1)INVESTIČNÍ Pozemky a stavby; Technické zhodnocení; Stroje a zařízení; HW a sítě; SW a data; Práva duševního vlastnictví 2)NEINVESTIČNÍ Náklady na průmyslový výzkum a experimentální vývoj (osobní náklady dodavatele výzkumu i klastru, náklady na smluvní výzkum, náklady na konzultační služby výhradně spjaté s VaV projektem)

20 A. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Položka: Investice do nákupu infrastruktury Založení/ rozvoj/ vybavení centra klastru Náplň centra: průmyslový výzkum, vývoj a inovace Otevřený přístup s možností komerčního využití -Důraz kladen na využití pořizované infrastruktury v rámci společných projektů i mimo klastr -Význam infrastruktury pro zvýšení technologické vyspělosti -Efektivita vytvoření výzkumné infrastruktury v rámci regionu -Předpoklad dlouhodobého využití zakoupené infrastruktury

21 B. Projekty kolektivního výzkumu Položka: Náklady na průmyslový výzkum a experimentální vývoj Výzkumné a vývojové aktivity odpovídající inovačním potřebám MSP v odvětví Očekávané výstupy: -mají předkonkurenční charakter -mají přínos pro širší skupinu MSP v odvětví/ technologické oblasti -získané výsledky představují pro potenciální uživatele základ pro vývin nových produktů/ procesů Podmínka: -20 – 40 % osobních nákladů v interních nákladech klastru -Výstupy jsou v majetku klastru, který je poskytuje všem zájemcům za nediskriminačních podmínek.

22 Internacionalizace a mezinárodní spolupráce Rozvoj internacionalizace klastru Uznatelné náklady: Služby poradců, expertů, studie (max. 8 mil CZK ZV) Výstupy: -Studie a analýzy související s vytvořením a realizací strategie internacionalizace klastru Zapojení klastru do mezinárodní spolupráce Uznatelné náklady: Mzdy administrativním pracovníkům, cestovné, semináře a workshopy, účast a pořádání konferencí, Účast na veletrzích a výstavách Výstupy: - Zapojení klastru do mezinárodních klastrových iniciativ - Zahraniční VaVaI spolupráce

23 Úprava způsobilých výdajů Náklady na průmyslový výzkum max 60 % pro MSP; Náklady na experimentální vývoj max 45 % pro malé a 35 % pro střední podniky

24 Proces podání žádosti o dotaci 1. Podnikatelský záměr Možnosti podpory Sladění Založení Master účtu Registrační žádost Plná žádost Hodnocení projektu Podmínky a Rozhodnutí Realizace projektu Žádost o platbu a proplacení 7. 6. 5. 2. 3. 4.

25 Dotační projekt klastru v OPPI RŽ Příprava RŽ Podání RŽ Schválení RŽ PŽ Příprava PŽ Podání PŽ Schvalovací proces Externí hodnotitelé Hodnotitelská komise Podpis Podmínek a Rozhodnutí Realizace projektu Vznik způsobilých výdajů Administrace žádostí o platbu Proplácení dotace Monitoring projektu Zachování činnosti Vyplňování zpráv Archivace dokumentace 20.1.2012 – 30.3.2012 1.4.2012 – 29.6.2012 2,5 – 6,5 měsíce Maximálně 3 roky 3 roky od ukončení projektu 10 let od ukončení projektu

26 Další možnosti financování rozvoje klastrů OPPI Školící střediska Inovace Poradenství MŠMT OPVK – Partnerství a sítě VaVpI CzechTrade Účast na zahraničních veletrzích Mezinárodní projekty Central Europe CIP CORNET Leonardo da Vinci

27 Nízká úroveň důvěry mezi členy Nechuť spolupracovat Malé povědomí o konceptu klastrů Nízká úroveň zapojení VŠ a VaV institucí Špatný přístup klastrového manažera/ nedostatek zkušeností s vedením klastru Pasivní přístup členů – nedostatek aktivních osob Nedostatek lidských zdrojů Nedostatek finančních zdrojů Kultura „nespolupráce“ v řadě odvětví Identifikované bariéry spolupráce

28 Doporučení Je třeba: −motivovat členy klastru k spolupráci −utužovat již existující spolupráci mezi členy −být otevřen všem změnám, možnostem a příležitostem nejen uvnitř klastru ale i vně

29 Cluster CREA - Hydro&Energy Lokalizace: Jižní Morava Založen: 2008 Právní forma: Sdružení Nosným oborem jsou technologie pro vodní hospodářství a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cíl projektu - zvýšení konkurenceschopnosti a prosazení celku i jednotlivých členů na zahraničních trzích - přispět k rozvoji oboru v českém i v mezinárodním měřítku a rozvíjet spolupráci firem s vysokými školami, ústavy a zahraničními partnery. Czech Renewable Energy Alliance OPPI – Klastry (I) ZV 78,8 mil CZK Dotace 46,5 mil CZK OPPI – Klastry (II) ZV 9,8 mil CZK Dotace 6,8 mil CZK

30 Členská základna Členové: 15 Firmy: Geotest Brno, MATOUŠEK CZ a.s., PS PROFI s.r.o., Strojírny Brno, a.s., VODNÍ DÍLA – TBD a.s., AQUA PROCON s.r.o.., AQUAS vodní díla s.r.o, HG partner s.r.o., Sigmainvest, Sun drive s.r.o., Urga s.r.o.; AW - DAD s.r.o. Klastr spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně (VUT), Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně (MZLU) a Českým hydrometeorologickým ústavem

31 Společné projekty Společný projekt řeší vybudování a rozvoj struktur klastru včetně zasíťování, propagace, vztahů k veřejnosti, rozvoje lidských a technických zdrojů, vývoje a inovací produktů, komplexního marketingu a výzkumu. Stěžejní jsou aktivity v oblasti VaV 1)Vývoj nízkospádové turbíny pro malé vodní elektrárny včetně vytvoření modelového zařízení 2)Vývoj turbíny jako mikrozdroje pro nezasíťované oblasti včetně vytvoření prototypu 3)Zkoušky hydraulického tvaru turbín Kolektivní výzkum využití ozonu v terciárním čištění odpadních vody s možností opětovného využití pro průmyslové účely (tzv. recyklace vody/water recycling) Aktivity společného marketingu společná prezentace na veletrzích na cílových trzích Rozvoj lidských zdrojů 1)Školení zaměstnanců klastru 2)Specializované kurzy pro potápěče klastru

32 Závěrem… Klastry jsou užitečným, ale ne jediným nástrojem ekonomického rozvoje… …poskytují však užitečnou platformu pro zacílení aktivit...rozvoj úspěšných klastrů je dlouhodobá záležitost… …vyžadující aktivní zapojení soukromého sektoru… …a podporu veřejné sféry v oblasti jejich zaměření …a strategické vedení Ne všechny klastry budou úspěšné Raději se z chyb učme, než kritizujme chybující …a podporujme úspěšné !!!

33 Děkuji za pozornost. hana.brezinova@czechinvest.org@czechinvest.org www.czechinvest.org CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic


Stáhnout ppt "Financování klastrů 12.3.2012 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Hana Březinová Vedoucí Oddělení rozvoje spolupráce firem."

Podobné prezentace


Reklamy Google