Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic"— Transkript prezentace:

1 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic
Financování klastrů Hana Březinová Vedoucí Oddělení rozvoje spolupráce firem

2 Obsah 1. Zdroje financování rozvoje klastrů 2.
Finanční podpora klastrů v ČR 3. Aktuální výzva programu Spolupráce - klastry 4. Další možnosti podpory klastrů 5. Příklad úspěšného klastru

3 Zdroje financování rozvoje klastrů
Soukromé Půjčky členské Půjčky bankovní Členské příspěvky Veřejné Dotace Nefinanční podpora Kombinované Předfinancování Dofinancování

4 Veřejná podpora klastrů v ČR
Finanční podpora určená přímo klastrům OPPP Klastry - Vyhledávání OPPP Klastry - Zakládání a rozvoj OPPI Spolupráce – Klastry I. výzva OPPI Spolupráce – Klastry II. výzva

5 Podpora klastrů v programu OPPP
Program OPPP ( ) Program Klastry ( – ) Alokace 221, 4 mil CZK/ 9 mil € 1. Fáze mapování 2. Fáze vznik a rozvoj klastru Příjemce podpory: regionální instituce, univerzity, V&V instituce Míra podpory: 75% Výše dotace: 0,2 – 1 mil CZK (6 500€ - 33 000€ ) Způsobilé výdaje: průzkumy, dotazníky, studie, semináře, workshopy, propagace Příjemce podpory: nově vznikající klastr Míra podpory: klesající tendence – 1. rok 75%, 2. rok 65%, 3. rok 55% Výše dotace: 3 – 45 mil CZK ( € - 1, 8mil. €) Způsobilé výdaje: propagace, stroje, zařízení, nájem a vybavení kanceláře, mzdy, služby poradců, expertů a studie...

6 Souhrn programu OPPP 76 % 61 % 66 % Mapování klastrů
Celkový počet žádostí: 67 Realizovaných projektů: 41 Celková rozhodnutá podpora: 31,7 mil CZK/ 1.3 mil € Vyčerpáno: ,4 mil CZK/ 1.1 mil € Rozvoj klastrů Celkový počet žádostí: 18 Schválené žádosti: 14 Podpořené klastry: 12 Celková rozhodnutá podpora: 200 mil CZK/ 8.1 mil € Vyčerpáno: ,5 mil CZK /5.7 mil € 61 % 76 % 66 %

7 Podpora klastrů v programu OPPI
Program OPPI ( ) Program Spolupráce - Klastry 1. Výzva – 2. Výzva – Příjemce podpory: nový či stávající klastr Plánovaná alokace: 1000 mil CZK/ 40mil. € Míra podpory: de minimis 70%, RM, specifická úprava Výše dotace: 120tis. € - 3, 2mil € Způsobilé výdaje: stejné jako ve 2. fázi + nově nákup a úpravy pozemků a staveb Příjemce podpory: nový klastr Plánovaná alokace: 750 mil CZK/ 30mil. € Míra podpory: de minimis 70%, RM, specifická úprava Výše dotace: 120tis. € - 3, 2mil € Způsobilé výdaje: stejné jako v 1. Výzvě Příjemce podpory: klastr podpořený v 1. Výzvě Podmínka: účast na mezinárodním projektu (min. 3 partneři) Míra podpory: de minimis 70% Výše dotace: 500tis. € Způsobilé výdaje: neinvestiční charakter

8 Bilance programu OPPI 1. Výzva 2. Výzva Celkový počet žádostí: 30
Schválené žádosti: 20 Podporované projekty: 17 Celková rozhodnutá podpora: 28, 4mil. € K vyčerpáno: mil CZK/ 10 mil € 56 % 2. Výzva Celkový počet žádostí: 20 Schválené žádosti: 17 Podporované projekty: 10 Celková rozhodnutá podpora: 263 mil CZK/ 10.5 mil € Vyčerpáno k : 13 mil CZK/ 0.5 mil € 50 %

9

10 Podpora klastrů v programu OPPI
Program OPPI ( ) Program Spolupráce - Klastry 2. Výzva – prodloužení – Příjemce podpory: klastr podpořený nepodpořený Míra podpory: dle RM, de minimis a specifická úprava Výše alokace: 500 mil. CZK/ 20 mil. € Výše dotace odlišná dle typu klastru Způsobilé výdaje: investiční i neinvestiční

11 Bilance programu OPPI II. Výzva - prodloužení* Celkový počet RŽ: 13
Požadovaná dotace v RŽ: 575,1 CZK/ 23 mil. € Schválené RŽ: 4 Ve schválených RŽ požadovaná dotace: 186 mil CZK/ 7,44 mil € * Data k

12 Základní informace o výzvě
Cílem výzvy je podpora vzniku a rozvoje klastrů na regionální a nadregionální úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Obecným cílem výzvy je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace, rozvoj konkurenční výhody zkvalitňováním vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.

13 Základní podmínky Aktivity klastru zaměřeny na rozvoj inovací a mezinárodní konkurenceschopnosti Relevantní členská základna Prokazatelné permanentní vazby na výzkumně-vývojovou základnu a vzdělávací zařízení Předmět činnosti příjemce podpory upravený ve stanovách/ zakladatelské smlouvě zahrnuje ustavení a provoz klastru Předmětem činnosti stanoveno podnikání Splnění definice MSP Finanční realizovatelnost projektu

14 Příjemce dotace Klastr podpořený v OPPP/OPPI - dotace až 60 mil CZK
dosavadní přínos klastru pro odvětví a region Příjemcem dotace je vždy klastr Klastr, který nebyl podpořen v OPPP/OPPI - dotace až 40 mil CZK členská základna profil klastru

15 Podporované aktivity Společné marketingové a PR aktivity – „low hanging fruit“ Společná účast na veletrzích, výstavách, propagace Společné marketingové výzkumy a analýzy Členství v asociacích, informace o odvětví v ČR i zahraničí Posilňování image klastru a jeho členů Internacionalizace klastru Společná webová stránka (propagace, e-shop, přístup k interním informacím) VaV projekty Společné laboratoře, sdílení vybavení – nákup společné technické infrastruktury Kolektivní výzkum Společné mezinárodní projekty Provoz klastru a jeho další rozvoj Rozvoj lidských zdrojů

16 Provoz klastru a jeho další rozvoj
Náklady na fungování klastru, aktivity vedoucí k jeho rozšíření, networking, sdílení know-how  Zrušení položek Síťové neskladovatelné dodávky Oprava a údržba  Omezení počtu míst realizace (max. 3 TC + sídlo klastru) Uznatelné náklady: INVESTIČNÍ Pozemky a stavby; Technické zhodnocení – náklady na vybudování sídla klastru a jeho provozovny; HW a data, SW a sítě NEINVESTIČNÍ Nájem; Materiál; Tvorba webových stránek, Přístup k informacím; Povinná publicita; Mzdy a pojistné administrativním pracovníkům; Cestovné; Semináře, workshopy; Účast na veletrzích a výstavách

17 Marketing a propagace Propagace podpořeného projektu a jeho výstupů
Nejedná se o propagaci jednotlivých členů Uznatelné náklady: NEINVESTIČNÍ Marketing a propagace; Tvorba webových stránek; Povinná publicita; Účast na veletrzích a výstavách (1. účast omezena 4 mil. CZK ZV); Semináře, workshopy

18 Rozvoj lidských zdrojů
Rozvoj aktivit zacílených na zvýšení atraktivity odvětví pro studenty Společný postup v rozvoji kvalifikací Spolupráce s VŠ, práce se studenty a absolventy Propagace oboru, sdílení know-how Výdaje na zvyšování kvalifikace manažera klastru a zaměstnanců klastru Uznatelné náklady: NEINVESTIČNÍ Mzdy a pojistné administrativních pracovníků, Cestovné; Semináře, workshopy; Marketing a propagace; Školení a rekvalifikace

19 Společný výzkum a vývoj
Stěžejní aktivita klastru Podporovány 2 typy projektů: A. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace B. Projekty kolektivního výzkumu Uznatelné náklady: INVESTIČNÍ Pozemky a stavby; Technické zhodnocení; Stroje a zařízení; HW a sítě; SW a data; Práva duševního vlastnictví NEINVESTIČNÍ Náklady na průmyslový výzkum a experimentální vývoj (osobní náklady dodavatele výzkumu i klastru, náklady na smluvní výzkum, náklady na konzultační služby výhradně spjaté s VaV projektem)

20 A. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace
Položka: Investice do nákupu infrastruktury Založení/ rozvoj/ vybavení centra klastru Náplň centra: průmyslový výzkum, vývoj a inovace Otevřený přístup s možností komerčního využití Důraz kladen na využití pořizované infrastruktury v rámci společných projektů i mimo klastr Význam infrastruktury pro zvýšení technologické vyspělosti Efektivita vytvoření výzkumné infrastruktury v rámci regionu Předpoklad dlouhodobého využití zakoupené infrastruktury

21 B. Projekty kolektivního výzkumu
Položka: Náklady na průmyslový výzkum a experimentální vývoj Výzkumné a vývojové aktivity odpovídající inovačním potřebám MSP v odvětví Očekávané výstupy: mají předkonkurenční charakter mají přínos pro širší skupinu MSP v odvětví/ technologické oblasti získané výsledky představují pro potenciální uživatele základ pro vývin nových produktů/ procesů Podmínka: 20 – 40 % osobních nákladů v interních nákladech klastru Výstupy jsou v majetku klastru, který je poskytuje všem zájemcům za nediskriminačních podmínek.

22 Internacionalizace a mezinárodní spolupráce
Rozvoj internacionalizace klastru Uznatelné náklady: Služby poradců, expertů, studie (max. 8 mil CZK ZV) Výstupy: Studie a analýzy související s vytvořením a realizací strategie internacionalizace klastru Zapojení klastru do mezinárodní spolupráce Uznatelné náklady: Mzdy administrativním pracovníkům, cestovné, semináře a workshopy, účast a pořádání konferencí, Účast na veletrzích a výstavách - Zapojení klastru do mezinárodních klastrových iniciativ - Zahraniční VaVaI spolupráce

23 Úprava způsobilých výdajů
Náklady na průmyslový výzkum max 60 % pro MSP; Náklady na experimentální vývoj max 45 % pro malé a 35 % pro střední podniky

24 Proces podání žádosti o dotaci
Podnikatelský záměr Možnosti podpory Sladění Registrační žádost Plná žádost Hodnocení projektu Založení Master účtu 1. 3. 4. 2. Realizace projektu Žádost o platbu a proplacení Podmínky a Rozhodnutí 5. 7. 6.

25 Dotační projekt klastru v OPPI
Příprava RŽ Podání RŽ Schválení RŽ Příprava PŽ Podání PŽ Schvalovací proces Externí hodnotitelé Hodnotitelská komise Podpis Podmínek a Rozhodnutí Realizace projektu Vznik způsobilých výdajů Administrace žádostí o platbu Proplácení dotace Monitoring projektu Zachování činnosti Vyplňování zpráv Archivace dokumentace 2,5 – 6,5 měsíce Maximálně 3 roky 3 roky od ukončení projektu 10 let od ukončení projektu

26 Další možnosti financování rozvoje klastrů
OPPI Školící střediska Inovace Poradenství MŠMT OPVK – Partnerství a sítě VaVpI CzechTrade Účast na zahraničních veletrzích Mezinárodní projekty Central Europe CIP CORNET Leonardo da Vinci

27 Identifikované bariéry spolupráce
Nízká úroveň důvěry mezi členy Nechuť spolupracovat Malé povědomí o konceptu klastrů Nízká úroveň zapojení VŠ a VaV institucí Špatný přístup klastrového manažera/ nedostatek zkušeností s vedením klastru Pasivní přístup členů – nedostatek aktivních osob Nedostatek lidských zdrojů Nedostatek finančních zdrojů Kultura „nespolupráce“ v řadě odvětví

28 Doporučení Je třeba: motivovat členy klastru k spolupráci
utužovat již existující spolupráci mezi členy být otevřen všem změnám, možnostem a příležitostem nejen uvnitř klastru ale i vně

29 Cluster CREA - Hydro&Energy
Czech Renewable Energy Alliance Lokalizace: Jižní Morava Založen: 2008 Právní forma: Sdružení Nosným oborem jsou technologie pro vodní hospodářství a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cíl projektu zvýšení konkurenceschopnosti a prosazení celku i jednotlivých členů na zahraničních trzích přispět k rozvoji oboru v českém i v mezinárodním měřítku a rozvíjet spolupráci firem s vysokými školami, ústavy a zahraničními partnery. OPPI – Klastry (I) ZV 78,8 mil CZK Dotace 46,5 mil CZK OPPI – Klastry (II) ZV 9,8 mil CZK Dotace 6,8 mil CZK

30 Členská základna Členové: 15
Firmy: Geotest Brno, MATOUŠEK CZ a.s., PS PROFI s.r.o., Strojírny Brno, a.s., VODNÍ DÍLA – TBD a.s., AQUA PROCON s.r.o.., AQUAS vodní díla s.r.o, HG partner s.r.o., Sigmainvest, Sun drive s.r.o., Urga s.r.o.; AW - DAD s.r.o. Klastr spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně (VUT), Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně (MZLU) a Českým hydrometeorologickým ústavem

31 Společné projekty Společný projekt řeší vybudování a rozvoj struktur klastru včetně zasíťování, propagace, vztahů k veřejnosti, rozvoje lidských a technických zdrojů, vývoje a inovací produktů, komplexního marketingu a výzkumu. Stěžejní jsou aktivity v oblasti VaV Vývoj nízkospádové turbíny pro malé vodní elektrárny včetně vytvoření modelového zařízení Vývoj turbíny jako mikrozdroje pro nezasíťované oblasti včetně vytvoření prototypu Zkoušky hydraulického tvaru turbín Kolektivní výzkum využití ozonu v terciárním čištění odpadních vody s možností opětovného využití pro průmyslové účely (tzv. recyklace vody/water recycling) Aktivity společného marketingu společná prezentace na veletrzích na cílových trzích Rozvoj lidských zdrojů Školení zaměstnanců klastru Specializované kurzy pro potápěče klastru

32 Závěrem… Klastry jsou užitečným, ale ne jediným nástrojem ekonomického rozvoje… …poskytují však užitečnou platformu pro zacílení aktivit ...rozvoj úspěšných klastrů je dlouhodobá záležitost… …vyžadující aktivní zapojení soukromého sektoru… …a podporu veřejné sféry v oblasti jejich zaměření …a strategické vedení Ne všechny klastry budou úspěšné Raději se z chyb učme, než kritizujme chybující …a podporujme úspěšné !!!

33 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic
Děkuji za pozornost. 33


Stáhnout ppt "CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic"

Podobné prezentace


Reklamy Google