Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. HR Živě HR Živě Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. HR Živě HR Živě Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie."— Transkript prezentace:

1 Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. HR Živě HR Živě Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie

2 IAREP International Association for Research in Economic Psychology Co je to ekonomická psychologie:

3 Obecné problémy Koupě a prodej, práce, dělba práce, uzavřené hospodářství, barter, peněžní směna, konkurence, vzácnost, hojnost, chudoba a bohatství, nabídka, poptávka, trh, (antiky, středověku, průmyslové revoluce a trh informační společnosti) Koupě a prodej, práce, dělba práce, uzavřené hospodářství, barter, peněžní směna, konkurence, vzácnost, hojnost, chudoba a bohatství, nabídka, poptávka, trh, (antiky, středověku, průmyslové revoluce a trh informační společnosti)

4 Specifické problémy: Symbolové ekonomiky, primitivní ekonomiky, alternativní ekonomiky, dary, spoření, půjčky, daně, ekonomická socializace dětí, gambling a loterijní průmysl, domácnost, peníze, firmy. Symbolové ekonomiky, primitivní ekonomiky, alternativní ekonomiky, dary, spoření, půjčky, daně, ekonomická socializace dětí, gambling a loterijní průmysl, domácnost, peníze, firmy.

5 Pojem práce - sběrači: sled pohybů a úsilí sled pohybů a úsilí reflexe, znalost, co mám udělat, co nikoli, jak, kdy. reflexe, znalost, co mám udělat, co nikoli, jak, kdy. obraz světa obraz světa obraz sebe. obraz sebe. rovnováha odrazu i projektu, uspokojování svých potřeb i hledání vlastní identity. rovnováha odrazu i projektu, uspokojování svých potřeb i hledání vlastní identity.

6 Pojem práce - l ovci: taktika: taktika: „zde a nyní“, „zde a nyní“, „tam a tehdy“ ( predikce chování zvěře). „tam a tehdy“ ( predikce chování zvěře). obraz sebe v zrcadle světa, ale i rovnocenného partnera (zvířete). obraz sebe v zrcadle světa, ale i rovnocenného partnera (zvířete).

7 Pojem práce - zemědělci Práce obrazem sebe + partnera (vymezeného, kultivovaného segmentu přírody) vůči (okolnímu) světu. Práce obrazem sebe + partnera (vymezeného, kultivovaného segmentu přírody) vůči (okolnímu) světu.

8 Pojem práce - řemeslní výrobci Práce obrazem sebe v zrcadle materie. Řemeslník získává svou identitu ze svého výrobku. Práce obrazem sebe v zrcadle materie. Řemeslník získává svou identitu ze svého výrobku. Průmyslový dělník ji naopak ztrácí. Průmyslový dělník ji naopak ztrácí.

9 Pojem práce - obchodníci strategická investice do obrazu sebe v zrcadle světa. strategická investice do obrazu sebe v zrcadle světa.

10 Pojem práce Kladu cihlu na cihlu Kladu cihlu na cihlu Stavím zeď Stavím zeď Stavím chrám… Stavím chrám…

11 Trendy:  Sebemotivace  Sebemarketing  Pokles supervize  Globalizace EAWOP Praha 2001 Globalizace: příležitosti a hrozby

12 Oblast uplatnění psychologie (M.Frese): Nárůst komplexity Nárůst komplexity Nárůst diverzity Nárůst diverzity Vyjednatelnost identity Vyjednatelnost identity Nutnost spolehnutí se Nutnost spolehnutí se  Na sebe  Na druhé

13 Uplatnění psychologie (Riegel):  Globální x lokální  Do pohybu základna měření  Globální prostor nemá „vnějšek“

14 Uplatnění psychologie (Roe) Toky vědomostí Toky vědomostí Pokles překážek Pokles překážek Nárůst potenciálu člověka Nárůst potenciálu člověka

15 Uplatnění psychologie (Ones): 13.-15. st.: dílny, unikáty 13.-15. st.: dílny, unikáty 20. st.: továrny, masová výroba 20. st.: továrny, masová výroba 21. st.: dílny, unikáty 21. st.: dílny, unikáty  Indidividuální výrobci  Sítě výrobců/spotřebitelů  Velké („malé“) firmy (Welch GE)

16 Uplatnění psychologie (Fišera): Strategie HRD Strategie HRD Přenosné znalosti a dovednosti Přenosné znalosti a dovednosti Trénink pro mezinárodní konkurenci Trénink pro mezinárodní konkurenci Participace Participace Národní sebedůvěra Národní sebedůvěra

17 Uplatnění psychologie (symposia): Propouštění a fůze (survivor sickness) Propouštění a fůze (survivor sickness) Efektivní týmová práce (sebeřídící týmy) Efektivní týmová práce (sebeřídící týmy) Od vyhoření k angažovanosti (síly x slabiny) Od vyhoření k angažovanosti (síly x slabiny) Řízení znalostí a učení Řízení znalostí a učení Proaktivita v práci a organizaci Proaktivita v práci a organizaci

18 EAWOP Stockholm 07 A.Udržiteln é organizace: produktivita, kvalita služeb, bezpečnost pr á ce, zdrav í při pr á ci (Workplace Health) A.Udržiteln é organizace: produktivita, kvalita služeb, bezpečnost pr á ce, zdrav í při pr á ci (Workplace Health) B.0. Ř í zen í lidských zdrojů (výběr a hodnocen í, odměňov á n í, hodnocen í výkonu, pl á nov á n í a ř í zen í kari é ry, volba zaměstn á n í, diverzita pracovn í ch m í st, strategie lidských zdrojů ) B.0. Ř í zen í lidských zdrojů (výběr a hodnocen í, odměňov á n í, hodnocen í výkonu, pl á nov á n í a ř í zen í kari é ry, volba zaměstn á n í, diverzita pracovn í ch m í st, strategie lidských zdrojů )

19 EAWOP Stockholm 07 C.0. Organizačn í změna a vývoj ( Proces organizačn í změny, programy vývoje organizac í, fůze a akvizice, snižov á n í stavů a outplacement, outsourcing, privatizace, ř í zen í organizačn í ch změn, konzultov á n í, koučov á n í a poradenstv í ) C.0. Organizačn í změna a vývoj ( Proces organizačn í změny, programy vývoje organizac í, fůze a akvizice, snižov á n í stavů a outplacement, outsourcing, privatizace, ř í zen í organizačn í ch změn, konzultov á n í, koučov á n í a poradenstv í )

20 EAWOP Stockholm 07 D. Změny pracovn í ch vztahů (psychologick á smlouva, č á stečný ú vazek, pr á ce na dobu určitou, sebezaměstn á n í, pracovn í nejistota, zaměstnatelnost) D. Změny pracovn í ch vztahů (psychologick á smlouva, č á stečný ú vazek, pr á ce na dobu určitou, sebezaměstn á n í, pracovn í nejistota, zaměstnatelnost) E. Vstup, výstup a mobilita (vstup na trh pr á ce, kari é rn í vzorce a mobilita, fluktuace, nezaměstnanost, n á vrat do pr á ce, st á rnut í (aging) pracovn í s í ly a odchod do důchodu E. Vstup, výstup a mobilita (vstup na trh pr á ce, kari é rn í vzorce a mobilita, fluktuace, nezaměstnanost, n á vrat do pr á ce, st á rnut í (aging) pracovn í s í ly a odchod do důchodu

21 EAWOP Stockholm 07 F. Technologie a věděn í (organizačn í učen í, transf é r znalost í, ř í zen í technických inovac í,člověk-technologie interface, lidsk é faktory a ergonomie, kognitivn í z á těž) F. Technologie a věděn í (organizačn í učen í, transf é r znalost í, ř í zen í technických inovac í,člověk-technologie interface, lidsk é faktory a ergonomie, kognitivn í z á těž)

22 EAWOP Stockholm 07 G. Pracovn í stres a blaho zaměstnance (pracovn í stresory, vyhořen í a ú nava, absentismus a pracovn í neschopnost (sick-leave),psychobiologick é stresov é reakce, obnova sil (recovery) G. Pracovn í stres a blaho zaměstnance (pracovn í stresory, vyhořen í a ú nava, absentismus a pracovn í neschopnost (sick-leave),psychobiologick é stresov é reakce, obnova sil (recovery) „ odtočen í“ (unwinding), ř í zen í stresu, vyrovn á v á n í se a soci á ln í podpora, blaho, angažovanost)

23 EAWOP Stockholm 07 F. Technologie a věděn í (organizačn í učen í, transf é r znalost í, ř í zen í technických inovac í, člověk-technologie interface, lidské faktory a ergonomie, kognitivní zátěž ) H. Interface pr á ce a rodiny (konflikt rodiny a pr á ce, rovnov á ha pr á ce a rodiny, přesahy (crossover), organizace př á telsk á vůči rodině (family-friendly org.) Organizačn í chov á n í (pracovn í postoje a hodnoty, z á vazky vůči organizaci a identifikace, pracovn í motivace, výkon (performance), důvěra, spravedlnost v organizaci)

24 EAWOP Stockholm 07 J. Organizačn í struktura, kultura a klima (Struktura organizace a jej í design, kultura organizace, multi-kulturn í organizace, organizačn í klima, komunikace v organizaci, analýza a n á vrh prac í, časov á struktura pr á ce (scheduling), Etika organizace a soci á ln í odpovědnost, teorie organizace) K. Vedení lidí a management (modely vedení, vedení a kultura, řízení flexibility, řízení rozmanitosti, řízení konfliktů, vyjednávací dovednosti a procesy, rozhodování ) J. Organizačn í struktura, kultura a klima (Struktura organizace a jej í design, kultura organizace, multi-kulturn í organizace, organizačn í klima, komunikace v organizaci, analýza a n á vrh prac í, časov á struktura pr á ce (scheduling), Etika organizace a soci á ln í odpovědnost, teorie organizace) K. Vedení lidí a management (modely vedení, vedení a kultura, řízení flexibility, řízení rozmanitosti, řízení konfliktů, vyjednávací dovednosti a procesy, rozhodování )

25 EAWOP Stockholm 07 L. Týmy a pracovní skupiny (týmové a skupinové procesy, meziskupinové vztahy v práci, tvorba týmů a efektivnost, týmová práce, tvořivost a inovace, rozmanitost v pracovních týmech, kyberprostor a virtuální týmy) M. Emoce na pracovn í m m í stě (emocion á lně n á ročn é pr á ce, ř í zen í emoc í při pr á ci, emoce v organizačn í m kontextu) L. Týmy a pracovní skupiny (týmové a skupinové procesy, meziskupinové vztahy v práci, tvorba týmů a efektivnost, týmová práce, tvořivost a inovace, rozmanitost v pracovních týmech, kyberprostor a virtuální týmy) M. Emoce na pracovn í m m í stě (emocion á lně n á ročn é pr á ce, ř í zen í emoc í při pr á ci, emoce v organizačn í m kontextu)

26 EAWOP Stockholm 07 N. Průmyslov é vztahy (zastupov á n í zaměstnanců a kolektivn í vyjedn á v á n í, demokracie a dialog, moc a vliv, struktur á ln í změna odborů, postoje odborů a participace) N. Průmyslov é vztahy (zastupov á n í zaměstnanců a kolektivn í vyjedn á v á n í, demokracie a dialog, moc a vliv, struktur á ln í změna odborů, postoje odborů a participace) O. Výzkum a metodologie ( výzkumn é projekty, měřen í a psychometrika, statistika a metodologick é souvislosti, pokrok v kvantitativn í m výzkumu, pokrok ve kvalitativn í m výzkumu, ter é nn í a experiment á ln í výzkum, cross- kultur á ln í výzkum). O. Výzkum a metodologie ( výzkumn é projekty, měřen í a psychometrika, statistika a metodologick é souvislosti, pokrok v kvantitativn í m výzkumu, pokrok ve kvalitativn í m výzkumu, ter é nn í a experiment á ln í výzkum, cross- kultur á ln í výzkum).

27 Minulost (centrální ekonomika) x současnost (trh) Člověk – technika Člověk – technika Zaměstnanec- průmyslový dělník Zaměstnanec- průmyslový dělník Zaměstnanec Majitel Podnikatel Manažer Nezaměstnaný Workholik Homeless Nikdy nepracující Partneři Děti Černí pasažéři Bílí pasažéři

28 Minulost (centrální ekonomika) x současnost (trh) Průmysl Průmysl Sektory Sektory  Armáda  Zdravotnictví  Obchod  Stavebnictví  Doprava  Železnice  Silnice  Letadla

29 Pojem trhu Trh antiky Trh antiky Trh středověku Trh středověku Trh průmyslové revoluce Trh průmyslové revoluce Trh informační společnosti Trh informační společnosti

30 Trh práce a Uzavřený household Uzavřený household Peněžní hospodářství Peněžní hospodářství Svoboda volby nikoli absolutní (koníček vs. uplatnění) Svoboda volby nikoli absolutní (koníček vs. uplatnění) Cena za příležitost: riziko Cena za příležitost: riziko Osobní marketing Osobní marketing

31 Chování na trhu práce a la experimentální hra (psychologický význam práce i odměny) Odměna odměna Odměna odměna Pokušení, podraz Pokušení, podraz Podraz, pokušení Trest, trest

32 kapitál Peněžní Peněžní Lidský Lidský sociální sociální

33 efekty Substituční (práce na úkor volného času) Substituční (práce na úkor volného času) Důchodový (volný čas na úkor práce) Důchodový (volný čas na úkor práce)

34 monopson (Monopol na trhu práce)

35 Odbory (monopol strany nabídky) Mzdový práh Mzdový práh Omezení nabídky práce Omezení nabídky práce Zvýšení poptávky po práci Zvýšení poptávky po práci Omezení vlivu monopsonu Omezení vlivu monopsonu

36 Nedokonalost trhu práce Mzdová strnulost (pomalá reakce mezd a platů) Mzdová strnulost (pomalá reakce mezd a platů) Mzdové tarify = apriorní struktury Mzdové tarify = apriorní struktury Pracovní zákonodárství Pracovní zákonodárství Kolektivní smlouvy (omezení volného pohybu práce a její ceny) Kolektivní smlouvy (omezení volného pohybu práce a její ceny)

37 Cena práce Signál o stavu trhu Signál o stavu trhu Navigace úsilí a zájmů Navigace úsilí a zájmů Uspokojení potřeb Uspokojení potřeb

38 Spravedlnost trhu práce ??? ???

39 Profesionální chování na trhu práce: 1. sebehodnocení (self-assessment), 1. sebehodnocení (self-assessment), 2. průzkum povahy práce (job exploration), 2. průzkum povahy práce (job exploration), 3. průzkum trhu práce (job search), 3. průzkum trhu práce (job search), 4. opuštění stávající práce (leaving old job). 4. opuštění stávající práce (leaving old job).

40 Chalíl Džibrán Chalíl: O práci Práce je zviditelněná láska Práce je zviditelněná láska Pečete-li chléb lhostejně, pečete hořký chléb Pečete-li chléb lhostejně, pečete hořký chléb A nelisujete-li rádi hrozny, vaše nelibost nakape do vína jako jed A nelisujete-li rádi hrozny, vaše nelibost nakape do vína jako jed Když pracujete, jste flétnou, v jejímž srdci se šepot hodin mění v hudbu Když pracujete, jste flétnou, v jejímž srdci se šepot hodin mění v hudbu Zabýváte-li se prací, milujete v pravdě život a milovat prostřednictvím práce je znát důvěrně nejskrytější tajemství života… Zabýváte-li se prací, milujete v pravdě život a milovat prostřednictvím práce je znát důvěrně nejskrytější tajemství života…

41 Děkuji za pozornost! K.R.


Stáhnout ppt "Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. HR Živě HR Živě Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google